Идет загрузка документа (85 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Отчет о несовершеннолетних осужденных

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 11.12.2012
Утратил силу

ЗВІТ ПРО НЕПОВНОЛІТНІХ ЗАСУДЖЕНИХ

_________________________________________________
(період)

Подають

Терміни подання

районні, районні у містах, міські, міськрайонні суди - територіальному управлінню Державної судової адміністрації України

на 10-й день після звітного періоду

територіальні управління Державної судової адміністрації України - Державній судовій адміністрації України; копію - органу державної статистики за своїм місцезнаходженням

на 20-й день після звітного періоду

Державна судова адміністрація України - Державній службі статистики України

на 40-й день після звітного періоду


Форма N 8
періодичність (піврічна, річна)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної судової адміністрації України
21.11.2012 N 153

за погодженням з Держстатом України

Респондент:

Найменування: ________________________________________________________________________

Місцезнаходження: ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                        (поштовий індекс, область / АР Крим, район, населений пункт, вулиця /провулок, площа тощо)
_____________________________________________________________________________________
                                                                            (N будинку/корпусу, N квартири/офісу)

N З/П

Стат-
тя
Кри-
міналь-
ного кодек-
су Украї-
ни

ВИ-
ДИ ЗЛО-
ЧИ-
НІВ

Засуджено осіб, які скоїли злочин у віці

із них (з гр. 3)

від 14 до 16 ро-
ків

від 16 до 18 ро-
ків

усьо-
го

дів-
чат

виховувались

уч-
ні шко-
ли, лі-
цею, ко-
ле-
джу, гім-
на-
зії

сту-
ден-
ти нав-
чаль-
ного зак-
ладу

пра-
цез-
дат-
ні, які не пра-
цю-
вали і не нав-
ча-
лись

не-
пов-
но-
літ-
ні до 16 ро-
ків, які не пра-
цю-
вали і не нав-
ча-
лись

ут-
ри-
му-
ва-
ли-
сь в ус-
та-
нові ви-
ко-
нан-
ня по-
ка-
ра-
нь, під вар-
тою

мали освіту

осіб, які скоїли злочин

у ро-
ди-
ні з од-
ним із бать-
ків

у шко-
лі-
ін-
тер-
на-
ті, ди-
тя-
чо-
му бу-
дин-
ку

по-
за ро-
ди-
ною

про-
фе-
сій-
но-
тех-
ніч-
ну

пов-
на за-
га-
ль-
на се-
ред-
ню

ба-
зо-
ва за-
га-
ль-
на се-
ред-
ню

по-
чат-
ко-
ва за-
га-
ль-
ну

без ос-
ві-
ти

у ста-
ні ал-
ко-
го-
ль-
но-
го сп'я-
нін-
ня

у ста-
ні нар-
ко-
тич-
но-
го сп'я-
нін-
ня

групою

усьо-
го

у тому числі

не-
пов-
но-
літ-
ніх

з уча-
стю до-
рос-
лих

ор-
гані-
зова-
ною гру-
пою

зло-
чин-
ною ор-
гані-
за-
цією

А

Б

В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N З/П

Стат-
тя
Кри-
міналь-
ного кодек-
су Украї-
ни

ВИ-
ДИ ЗЛО-
ЧИ-
НІВ

Кількість засуджених осіб, до яких застосовано

Кількість осіб, які до скоєння останнього злочину

ОСНОВНІ ВИДИ ПОКАРАНЬ

Звільнено від покарання

ДОДАТКОВІ ПОКАРАН-
НЯ

позбавлення волі на певний строк

арешт

ви-
пра-
вні ро-
бо-
ти

гро-
мад-
ські ро-
бо-
ти

штраф

ін-
ші ви-
ди по-
ка-
ран-
ня

усьо-
го

у тому числі

не суди-
лись, але були на об-
ліку в кри-
міна-
льній мілі-
ції у спра-
вах не-
пов-
но-
літ-
ніх

не суди-
лись, але на-
прав-
ля-
лись у спе-
ціа-
льні на-
вча-
льно-
ви-
хов-
ні зак-
лади

вчинили злочин і були раніше

1 рік

понад 1 до 2 років включ-
но

понад 2 до 3 років включ-
но

понад 3 до 5 років включ-
но

понад 5 до 10 років включ-
но

понад 10 до 15 років включ-
но

усьо-
го

з ви-
про-
бу-
ван-
ням

за ам-
ніс-
тією

штраф

по-
збав-
лен-
ня пра-
ва обій-
ма-
ти пев-
ні по-
сади або зай-
ма-
тися пев-
ною дія-
ль-
ніс-
тю

зві-
ль-
не-
ні від кри-
мі-
на-
ль-
ної від-
по-
ві-
да-
ль-
но-
сті

за-
су-
дже-
ні, у т. ч. су-
ди-
міс-
ть в яких зня-
та чи по-
га-
ше-
на, або виз-
нані та-
ки-
ми, що не маю-
ть су-
ди-
мо-
сті

за-
су-
дже-
ні, у т.ч. су-
ди-
мі-
сть в яких не зня-
та чи не по-
га-
ше-
на

з них особи, що мають незняту і не погашену судимість були звільнені

від від-
бу-
ван-
ня по-
ка-
ра-
ння з вип-
ро-
бу-
ван-
ням

умов-
но-
до-
стро-
ково

за ам-
ніс-
тією

А

Б

В

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник

______________________
(підпис)

_____________________________________
(П. І. Б.)

Виконавець

______________________
(підпис)

_____________________________________
(П. І. Б.)

телефон _________________ факс ___________________ електронна пошта ___________________

"___" ____________ 201_ року

Опрос