Идет загрузка документа (85 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Отчет о составе осужденных

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 11.12.2012
Утратил силу

ЗВІТ ПРО СКЛАД ЗАСУДЖЕНИХ

__________________________________________
(період)

Подають

Терміни подання

районні, районні у містах, міські, міськрайонні суди - територіальному управлінню Державної судової адміністрації України

на 10-й день після звітного періоду

територіальні управління Державної судової адміністрації України - Державній судовій адміністрації України; копію - органу державної статистики за своїм місцезнаходженням

на 20-й день після звітного періоду

Державна судова адміністрація України - Державній службі статистики України

на 40-й день після звітного періоду


Форма N 7
періодичність (піврічна, річна)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної судової адміністрації України
21.11.2012 N 153

за погодженням з Держстатом України

Респондент:

Найменування: ________________________________________________________________________

Місцезнаходження: ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                        (поштовий індекс, область / АР Крим, район, населений пункт, вулиця /провулок, площа тощо)
_____________________________________________________________________________________
                                                                       (N будинку/корпусу, N квартири/офісу)

N
З\П

Стат-
тя та час-
тина
Кри-
мі-
наль-
ного
кодек-
су
Украї-
ни

ВИ-
ДИ ЗЛО-
ЧИ-
НІВ

Усьо-
го за-
су-
дже-
но осіб

з них

Вік засуджених на момент вчинення злочину

Заняття засуджених на момент вчинення злочину

гро-
мадян Украї-
ни

гро-
ма-
дян ін-
шої дер-
жа-
ви

жі-
нок

вчинили злочин

вчинили злочин у стані

від 14 до 16 ро-
ків

від 16 до 18 ро-
ків

від 18 до 25 ро-
ків

від 25 до 30 ро-
ків

від 30 до 50 ро-
ків

від 50 до 65 ро-
ків

від 65 років і стар-
ше

ро-
біт-
ни-
ки

дер-
жавні служ-
бовці

інші служ-
бовці

у скла-
ді гру-
пи

у складі

ста-
ні алко-
голь-
ного сп'я-
нін-
ня

ста-
ні нар-
ко-
тич-
но-
го сп'я-
нін-
ня

орга-
нізо-
ваної гру-
пи

зло-
чин-
ної орга-
ніза-
ції

 

Б

В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N
З\П

Стат-
тя та час-
тина
Кри-
мі-
наль-
ного
кодек-
су
Украї-
ни

ВИ-
ДИ ЗЛО-
ЧИ-
НІВ

Заняття засуджених на момент вчинення злочину

Заняття засуджених на момент вчинення злочину

Заняття засуджених на момент вчинення злочину

Освіта на час вчинення злочину

Ра-
ні-
ше вчи-
ни-
ли зло-
чин, але бу-
ли зві-
ль-
нені від кри-
мі-
на-
ль-
ної від-
по-
ві-
да-
ль-
но-
сті

Су-
ди-
ли-
ся, але виз-
на-
ні та-
ки-
ми, що не маю-
ть су-
ди-
мо-
сті

Су-
ди-
ли-
ся, але су-
ди-
мі-
сть по-
га-
ше-
на чи зня-
та

вій-
сько-
во-
служ-
бовці

лі-
ка-
рі, фар-
ма-
цев-
ти

вчи-
те-
лі, вик-
ла-
дачі

пра-
ців-
ни-
ки за-
со-
бів ма-
со-
вої ін-
фор-
ма-
ції

при-
ват-
ні під-
при-
ємці

пра-
ців-
ники гос-
по-
дар-
сь-
ких това-
риств

учні шкіл, лі-
цеїв, ко-
ле-
джів, гім-
на-
зій

сту-
ден-
ти нав-
ча-
ль-
них зак-
ла-
дів

ін-
ші за-
ня-
ття

пен-
сіо-
не-
ри, у т. ч. ін-
ва-
ліди

без-
ро-
біт-
ні

пра-
це-
здат-
ні, які не пра-
цю-
вали і не нав-
ча-
лися

з них маю-
ть не-
зня-
ту і не-
по-
га-
ше-
ну су-
ди-
мі-
сть (з гр. 31)

не-
пов-
но-
літ-
ні до 16 ро-
ків, які не пра-
цю-
ва-
ли і не нав-
ча-
ли-
ся

ут-
ри-
му-
ва-
ли-
ся в ус-
та-
нові ви-
ко-
нан-
ня по-
ка-
ра-
нь, під вар-
тою

пов-
на ви-
ща

ба-
зо-
ва ви-
ща

про-
фе-
сій-
но-тех-
ніч-
на

пов-
на за-
га-
ль-
на се-
ред-
ня

ба-
зо-
ва за-
га-
ль-
на се-
ред-
ня

по-
чат-
ко-
ва за-
га-
ль-
на

без ос-
ві-
ти

 

Б

В

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N
З\П

Стат-
тя та час-
тина
Кри-
мі-
наль-
ного
кодек-
су
Украї-
ни

ВИ-
ДИ ЗЛО-
ЧИ-
НІВ

Кількість засуджених, які мають незняту і непогашену судимість

Кількість осіб, які мають судимість за злочини (з гр. 45)

Кількість осіб, які мають судимість за злочини (з гр. 45)

Кількість засуджених, які мають незняту і непогашену судимість (з гр. 45)

усьо-
го

у тому числі

про-
ти жи-
ття чи здо-
ров'я осо-
би

про-
ти ста-
те-
вої сво-
бо-
ди чи ста-
те-
вої не-
до-
тор-
ка-
но-
сті осо-
би

про-
ти влас-
ності

про-
ти без-
пеки руху та екс-
плуа-
тації транс-
порту

про-
ти гро-
мад-
сь-
ко-
го по-
ряд-
ку, мо-
ра-
ль-
но-
сті

пов'я-
зані з нар-
коти-
ками

ін-
ші зло-
чи-
ни

від-
бу-
ли по-
ка-
ра-
ння пов-
ніс-
тю

звільнені від покарання

скоїли злочин, не відбувши покарання

учинили злочин у період відбуття покарання

од-
ну

дві

три і біль-
ше

усьо-
го

у тому числі

умов-
но-
до-
стро-
ково

у зв'яз-
ку з ам-
ніс-
тією

з ін-
ших під-
став

усьо-
го

у тому чис-
лі у виг-
ляді по-
збав-
лен-
ня чи об-
межен-
ня волі або ареш-
ту

в міс-
цях по-
збав-
лення чи об-
ме-
жен-
ня волі або ареш-
ту

іспи-
то-
вого стро-
ку

ін-
шо-
го по-
ка-
ран-
ня

 

Б

В

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник

______________________
(підпис)

_____________________________________
(П. І. Б.)

Виконавець

______________________
(підпис)

_____________________________________
(П. І. Б.)

телефон _________________ факс ___________________ електронна пошта ___________________

"___" ____________ 201_ року

Опрос