Идет загрузка документа (85 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Отчет о количестве лиц, осужденных, оправданных, дела относительно которых закрыты, неподсудных, к которым применены принудительные меры медицинского характера и виды уголовного наказания

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 11.12.2012
Утратил силу

ЗВІТ ПРО КІЛЬКІСТЬ ОСІБ, ЗАСУДЖЕНИХ, ВИПРАВДАНИХ, СПРАВИ ЩОДО ЯКИХ ЗАКРИТО, НЕОСУДНИХ, ДО ЯКИХ ЗАСТОСОВАНО ПРИМУСОВІ ЗАХОДИ МЕДИЧНОГО ХАРАКТЕРУ ТА ВИДИ КРИМІНАЛЬНОГО ПОКАРАННЯ

__________________________________
(період)

Подають

Терміни подання

районні, районні у містах, міські, міськрайонні суди - територіальному управлінню Державної судової адміністрації України

на 10-й день після звітного періоду

територіальні управління Державної судової адміністрації України - Державній судовій адміністрації України; копію - органу державної статистики за своїм місцезнаходженням

на 20-й день після звітного періоду

Державна судова адміністрація України - Державній службі статистики України

на 40-й день після звітного періоду


Форма N 6
періодичність (піврічна, річна)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної судової адміністрації України
21.11.2012 N 153

за погодженням з Держстатом України

Респондент:

Найменування: ________________________________________________________________________

Місцезнаходження: ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                      (поштовий індекс, область / АР Крим, район, населений пункт, вулиця /провулок, площа тощо)
_____________________________________________________________________________________
                                                                           N будинку/корпусу, N квартири/офісу)

N
З/П

Стаття та час-
тина
Кри-
міна-
льного кодек-
су Украї-
ни

ВИ-
ДИ ЗЛО-
ЧИ-
НІВ

Усьо-
го осіб, виро-
ки (по-
ста-
нови) щодо яких на-
бра-
ли закон-
ної сили у звіт-
ному періо-
ді

у тому числі кількість осіб

Кількість осіб, справи щодо яких закрито (з гр. 5)

Кількість осіб, справи щодо яких закрито (з гр. 5)

Покарання призначене за останнім вироком (без урахування частини 4 статті 70 та статті 71 КК України)

за-
су-
дже-
них

вип-
рав-
да-
них

нео-
суд-
них, до яких зас-
тосо-
вано при-
му-
сові захо-
ди ме-
дич-
ного ха-
рак-
теру

спра-
ви у від-
но-
шен-
ні яких зак-
ри-
то

за від-
сут-
ніс-
тю події, скла-
ду зло-
чину чи недо-
веде-
ніс-
тю об-
вину-
ваче-
ння

у зв'яз-
ку з дійо-
вим каят-
тям

у зв'яз-
ку з при-
ми-
рен-
ням вин-
ного з по-
тер-
пі-
лим

у зв'яз-
ку із змі-
ною об-
ста-
нов-
ки

у зв'яз-
ку з пере-
да-
чею осо-
би на по-
ру-
ки

у зв'яз-
ку із зас-
тосу-
ва-
нням при-
му-
со-
вих за-
хо-
дів ви-
хов-
ного ха-
рак-
теру до не-
пов-
но-
літ-
ньо-
го

у зв'яз-
ку з ам-
ніс-
тією

у зв'яз-
ку зі смер-
тю

з ін-
ших під-
став

Кількість засуджених осіб, до яких застосовано

до-
віч-
не по-
збав-
лен-
ня волі

позбавлення волі на певний строк

усьо-
го

у тому числі

1 рік

понад 1 рік до 2 років включ-
но

понад 2 роки до 3 років включ-
но

понад 3 роки до 5 років включ-
но

А

Б

В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N
З/П

Стаття та час-
тина
Кри-
міна-
льного кодек-
су Украї-
ни

ВИ-
ДИ ЗЛО-
ЧИ-
НІВ

Покарання призначене за останнім вироком (без урахування частини 4 статті 70 та статті 71 КК України)

Покарання призначене за останнім вироком (без урахування частини 4 статті 70 та статті 71 КК України)

Кількість засуджених осіб, яких звільнено від покарання

Кількість засуджених осіб, до яких застосовано додаткові види покарання

Кількість засуджених осіб, до яких застосовано

Кількість засуджених осіб, до яких застосовано

позбавлення волі на певний строк

об-
ме-
жен-
ня во-
лі

три-
ман-
ня в дис-
цип-
лі-
нар-
ному ба-
таль-
йоні

арешт

вип-
рав-
ні ро-
боти

служ-
бове обме-
жен-
ня для війсь-
ково-
служ-
бов-
ців

гро-
мад-
ські ро-
бо-
ти

штраф

по-
збав-
лен-
ня пра-
ва зай-
мати пев-
ні по-
сади або зай-
ма-
ти-
ся пев-
ною дія-
льні-
стю

ін-
ші мі-
ри по-
ка-
ран-
ня

з ви-
про-
бу-
ван-
ням

унас-
лі-
док акта ам-
ніс-
тії

з ін-
ших під-
став

штраф

по-
збав-
ле-
ння вій-
сько-
вого, спе-
ціа-
льно-
го зван-
ня, ран-
гу, чину або ква-
ліфі-
ка-
цій-
ного кла-
су

по-
збав-
лен-
ня пра-
ва обій-
ма-
ти пев-
ні по-
сади або зай-
ма-
тися пев-
ною дія-
льні-
стю

кон-
фіс-
ка-
ція май-
на

у тому числі

понад 5 років до 10 років включ-
но

понад 10 років до 15 років включ-
но

понад 15 років до 25 років включ-
но

А

Б

В

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N
З/П

Стаття та час-
тина
Кри-
міна-
льного кодек-
су Украї-
ни

ВИ-
ДИ ЗЛО-
ЧИ-
НІВ

При-
зна-
чено пока-
ран-
ня за су-
куп-
ніс-
тю зло-
чи-
нів. Усьо-
го

При-
зна-
че-
но пока-
ран-
ня за су-
куп-
ніс-
тю ви-
ро-
ків. Усьо-
го

Остаточно призначене покарання за сукупністю вироків (стаття 71 КК України) та із застосуванням частини 4 статті 70 КК України

Остаточно призначене покарання за сукупністю вироків (стаття 71 КК України) та із застосуванням частини 4 статті 70 КК України

При-
зна-
чено пока-
ра-
ння із за
сто-
сува-
нням
статті 69 КК Украї-
ни

За-
сто-
со-
ва-
но при-
му-
со-
ве лі-
ку-
ван-
ня

Кількість засуджених осіб, до яких застосовано основні види покарання

Кількість засуджених осіб, до яких застосовано основні види покарання

до-
віч-
не по-
збав-
лен-
ня волі

позбавлення волі на певний строк

об-
ме-
жен-
ня волі

три-
ман-
ня в дис-
цип-
лі-
нар-
но-
му ба-
таль-
йоні

арешт

вип-
рав-
ні ро-
бо-
ти

служ-
бове обме-
жен-
ня для вій-
ськ-
во
служ-
бов-
ців

гро-
мад-
ські ро-
бо-
ти

штраф

по-
збав-
лен-
ня пра-
ва зай-
мати пев-
ні по-
сади або зай-
ма-
ти-
ся пев-
ною дія-
ль-
ніс-
тю

ін-
ші мі-
ри по-
ка-
ра-
ння

усьо-
го

у тому числі

1 рік

понад 1 рік до 2 років включ-
но

понад 2 роки до 3 років включ-
но

понад 3 роки до 5 років включ-
но

понад 5 років до 10 років включ-
но

понад 10 років до 15 років включ-
но

понад 15 років до 25 років включ-
но

А

Б

В

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник

______________________
(підпис)

_____________________________________
(П. І. Б.)

Виконавець

______________________
(підпис)

_____________________________________
(П. І. Б.)

телефон _________________ факс ___________________ електронна пошта ___________________

"___" ____________ 201_ року

Опрос