Идет загрузка документа (802 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Результаты апелляционного рассмотрения по жалобам на приговоры (по количеству лиц)

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 11.12.2012
Утратил силу

РЕЗУЛЬТАТИ АПЕЛЯЦІЙНОГО РОЗГЛЯДУ ЗА СКАРГАМИ НА ВИРОКИ (ЗА КІЛЬКІСТЮ ОСІБ)

(в розрізі судів із рядка "у справах щодо неповнолітніх")

N
з/п

Наймену-
вання суду

Усього розглянуто (сума граф 2 + 3 + 7)

Вироки зали-
шено без змін

Вироки змінено

Вироки скасовано

Усьо-
го

у тому числі

Усьо-
го

з них виправ-
дуваль-
них (з графи 7)

з них ухва-
лених на під-
ставі угоди (з графи 7)

із направленням справи (із гр. 9)

Підстави скасування вироку (із гр. 7)

з пом'як-
шен-
ням при-
значе-
ного пока-
рання, якщо пока-
рання за своєю суво-
рістю не відпо-
відає тяж-
кості кримі-
наль-
ного право-
пору-
шення та особі обви-
нува-
ченого

зі змі-
ною право-
вої квалі-
фікації кримі-
нального право-
пору-
шення і засто-
суван-
ням статті (части-
ни статті) закону Укра-
їни про кримі-
нальну відпо-
відаль-
ність про менш тяжке кримі-
нальне право-
пору-
шення

змен-
шено (збіль-
шено) суми, що підля-
гають стяг-
ненню

до органу досу-
дового розслі-
дування для здій-
снення досу-
дового розслі-
дування в загаль-
ному порядку

до суду першої інстанції для прове-
дення судо-
вого провад-
ження у загаль-
ному порядку

непов-
нота судо-
вого розгляду (
ст. 410 КПК України)

невідпо- відність висновків суду фактич- ним обста- винам кримі- нального провад- ження (ст. 411 КПК України)

істотне пору- шення вимог кримі- нального проце- суального закону (ст. 412 КПК України)

у тому числі судове провад-
ження здійснено за відсутності захисника, якщо його участь є обов'яз-
ковою (із гр. 14)

непра- вильне застосу- вання закону України про кримі- нальну відпо- відаль- ність (ст. 413 КПК України)

невідповід- ність призна- ченого покарання тяжкості кримі- нального правопору- шення та особі обвинува- ченого (ст. 414 КПК України)

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N
з/п

Наймену-
вання суду

Вироки скасовано

Вироки скасовано

із призначенням нового судового розгляду

із закриттям кримінального провадження

із ухваленням нового вироку

усьо-
го

у тому числі у зв'язку із

усьо-
го

у тому числі

усьо-
го

у тому числі у зв'язку із

ухва- лен- ням судо- вого рі- шення неза- кон- ним скла- дом суду

здій- снен- ням судо- вого про- вад- ження за від- сут- ності обви- нува- че- ного, крім ви- падків, перед- баче- них стат- тею 381 КПК Укра- їни, або проку- рора, крім ви- падків, коли його участь не є обо- в'язко- вою

здій- снен- ням судо- вого про- вад- ження за від- сут- ності захис- ника, якщо його участь є обо- в'яз- ковою

здій- снен- ням судо- вого про- вад- ження за від- сут- ності потер- пілого, належ- ним чи- ном не пові- домле- ного про дату, час і місце судо- вого засі- дання

пору- шенням правил підсуд- ності

у ма- тері- алах про- вад- ження відсут- ній жур- нал судо- вого засі- дання або тех- нічний носій інфор- мації, на якому зафік- совано судове про- вад- ження в суді пер- шої ін- станції

в ухва- ленні судо- вого рішен- ня брав участь суддя, якому було заяв- лено відвід на підста- ві обста- вин, які оче- видно викли- кали сумнів у неу- перед- женос- ті судді, і заяву про його відвід виз- нано судом апеля- ційної інстан- ції об- ґрун- това- ною

судове рішен- ня ухва- лено чи підпи- сано не тим скла- дом суду, який здій- сню- вав судо- вий роз- гляд

не вста- нов- лені дос- татні докази для дове- дення вину- ватості особи в суді і вичер- пані мож- ли- вості їх отри- мати

набрав чин- ності закон, яким скасо- вана кримі- нальна від- пові- даль- ність за діяння, вчине- не осо- бою

помер підо- зрю- ваний, обви- ну- ваче- ний, крім ви- падків, якщо про- вад- ження є необ- хідним для реабі- літації по- мер- лого

існує вирок по тому само- му обви- нува- чен- ню, що набрав закон- ної сили, або по- ста- нов- лена ухвала суду про за- криття кримі- наль- ного про- вад- ження по тому само- му обви- нува- ченню

потер-
пілий, а у випад-
ках, перед-
баче-
них
КПК Укра-
їни
, його пред-
став-
ник відмо-
вився від обви-
нува-
чення у кримі-
наль-
ному про-
вад-
женні у формі при-
ват-
ного обви-
нува-
чення

сто- совно кримі- наль- ного право- пору- шення, щодо якого не отри- мано згоди дер- жави, яка ви- дала особу

у зв'яз- ку зі звіль- нен- ням особи від кри- мі- наль- ної від- пові- даль- ності

якщо проку- рор від- мовив- ся від підтри- мання дер- жав- ного обви- нува- чення, за ви- нят- ком ви- падків, перед- баче- них КПК Укра- їни

необ- хідніс- тю за- стосу- вання закону про більш тяжке кримі- нальне право- пору- шення чи збіль- шення обсягу обви- нува- чення

необ- хідніс- тю за- стосу- вання більш суво- рого пока- рання

скасу- ван- ням необ- ґрун- това- ного ви- прав- ду- валь- ного виро- ку суду пер- шої ін- станції

непра- виль- ним звіль- нен- ням обви- нуваче- ного від відбу- вання пока- рання

А

Б

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

 

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опрос