Идет загрузка документа (802 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Отчет о рассмотрении апелляционной инстанцией материалов уголовного производства

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 11.12.2012
Утратил силу

ЗВІТ ПРО РОЗГЛЯД АПЕЛЯЦІЙНОЮ ІНСТАНЦІЄЮ
МАТЕРІАЛІВ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

________________________
(період)

Подають

Терміни подання

  
апеляційні суди областей, міст Києва та
Севастополя, Апеляційний суд
Автономної Республіки Крим -
Державній судовій адміністрації
України; копію - територіальному
управлінню Державної судової
адміністрації України
  
Державна судова адміністрація України - Державній службі статистики України

  
  
  
  
  
  
на 15-й день після
звітного періоду
  
на 40-й день після
звітного період


Форма N 21-1
  
періодичність (піврічна, річна)
  
Наказ Державної судової адміністрації України
від 21.11.2012 N 158
  
за погодженням з Держстатом України

Респондент:

Найменування: _________________________________________________________________________

Місцезнаходження: _____________________________________________________________________
  

(поштовий індекс, область / АР Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо)
  

(N будинку/корпусу, N квартири/офісу)
  

Розділ 1. КРИМІНАЛЬНЕ ПРОВАДЖЕННЯ ЩОДО ПЕРЕГЛЯДУ СУДОВИХ РІШЕНЬ ЗА АПЕЛЯЦІЙНИМИ СКАРГАМИ

N
з/п

Апеляційна скарга на

Залишок
кримі-
нальних
провад-
жень на початок
звітного
періоду

Надійшло криміналь-
них проваджень за апеляцій-
ними скаргами

Відмовлено у відкритті провадження

Повернуто апеляційну скаргу

Підготовка справи до апеляційного розгляду (прийнято рішення)

Закрито апеля-
ційний розгляд справи або апеля-
ційне провад-
ження у зв'язку з відмовою
від апеля-
ційної скарги

Розглянуто кримінальних проваджень

Залишок
кримі-
нальних
провад-
жень на кінець
звітного
періоду

Зупинено провадження (з гр. 19)

усьо-
го

у тому числі з пере-
вірки виро-
ків та ухвал (із гр. 16)

у тому числі апеля-
ційну скаргу
задово-
лено (із гр. 17)

усьо-
го

у тому числі

усьо-
го

у тому числі

усьо-
го

у тому числі

усьо-
го

у тому числі

усьо-
го

у тому числі проку-
рора

апеля-
ційна скарга подана на судове рішен-
ня, яке не підля-
гає оскар-
женню в апеля-
ційному порядку

судове рішен-
ня оскар-
жене вик-
люч-
но з під-
став, з яких воно не може бути оскар-
женим

особа не усунула
недоліки
апеля-
ційної скарги, яку зали-
шено без руху, в установ-
лений строк

апеля-
ційну скаргу подала особа, яка не має права пода-
вати апеля-
ційну скаргу

апеля-
ційна скарга не підля-
гає розгля-
ду в цьому суді апеля-
ційної інстан-
ції

апеля-
ційна скарга подана після закін-
чення строку апеля-
ційного оскар-
ження і особа, яка її подала, не пору-
шує питан-
ня про понов-
лення цього строку або судом апеля-
ційної інстан-
ції за заявою особи не знайдено
підстав для його понов-
лення

про зміну, скасу-
вання або обран-
ня запо-
біжного
заходу

з ін-
ших пи-
тань

захворю-
вання
підсуд-
ного

ухилення
обви-
нуваче-
ного від суду

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

1

Вироки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

із них на вироки на підставі угоди

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Ухвали про (сума рядків 4 - 13):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

застосування чи відмову у застосуванні примусових заходів медичного характеру

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

застосування чи відмову у застосуванні примусових заходів виховного характеру

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

закриття кримінального провадження

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

повернення скарги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

відмову у відкритті провадження

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

повернення обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

роз'яснення судового рішення або відмову у його роз'ясненні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

вирішення питань, пов'язаних з виконанням вироку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

наслідки кримінального провадження за нововиявленими обставинами
Судове рішення за наслідками кримінального провадження за нововиявленими обставинами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

інші

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Ухвали слідчих суддів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

УСЬОГО (сума рядків 1, 3, 14)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

з них щодо неповнолітніх

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

з них число вироків (з ряд. 16)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 2. РЕЗУЛЬТАТИ АПЕЛЯЦІЙНОГО РОЗГЛЯДУ ЗА СКАРГАМИ НА ВИРОКИ (ЗА КІЛЬКІСТЮ ОСІБ)

N
з/п

Види злочинів

Статті Кри-
міналь-
ного кодексу
України

Усьо-
го роз-
гля-
нуто (сума граф 2 + 3 + 7)

Вироки
зали-
шено без змін

Вироки змінено

Вироки скасовано

Усього

у тому числі

Усього

з них виправ-
дуваль-
них (з графи 7)

з них ухва-
лених на під-
ставі угоди (з графи 7)

із направленням справи (із гр. 9)

Підстави скасування вироку (із гр. 7)

з пом'якшен-
ням приз-
наченого
покарання,
якщо пока-
рання за своєю суво-
рістю не відповідає
тяжкості
криміналь-
ного право-
пору-
шення та особі обви-
нуваченого

зі зміною правової
кваліфікації
криміналь-
ного право-
порушення
і засто-
суванням
статті (части-
ни статті) закону України про кримі-
нальну відпо-
відальність
про менш тяжке кримі-
нальне правопору-
шення

зменшено
(збіль-
шено) суми, що підля-
гають стяг-
ненню

до органу досудового
розсліду-
вання для здій-
снення досу-
дового роз-
слідування в загальному
порядку

до суду першої інстанції
для прове-
дення судового
провад-
ження у загаль-
ному порядку

непов-
нота судо-
вого роз-
гляду (
ст. 410 КПК України)

невідповід-
ність виснов-
ків суду фактичним
обста-
винам кри-
мінального
провад-
ження (
ст. 411 КПК України)

істотне пору-
шення вимог
криміналь-
ного проце-
суаль-
ного закону (
ст. 412 КПК України)

у тому числі судове провад-
ження здій-
снено за відсут-
ності захисника,
якщо його участь є обов'яз-
ковою (із гр. 14)

непра-
вильне засто-
сування закону України про кримі-
нальну відпо-
відаль-
ність (
ст. 413 КПК України)

невідповід-
ність призна-
ченого пока-
рання тяжкості кримі-
нального правопору-
шення та особі обвину-
ваченого (
ст. 414 КПК України)

А

Б

В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1

Злочини проти основ національної безпеки України

109 - 114

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Злочини проти життя та здоров'я особи (усього), у тому числі

115 - 145

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Умисне вбивство

115

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження

122

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Злочини проти волі, честі та гідності особи (усього), у тому числі

146 - 151

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Незаконне позбавлення волі або викрадення людини

146

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності особи

152 - 156

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина

157 - 184

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Злочини проти власності (усього), у тому числі

185 - 198

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Крадіжка

185

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Грабіж

186

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Розбій

187

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Злочини у сфері господарської діяльності

199 - 235

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Злочини проти довкілля

236 - 254

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Злочини проти громадської безпеки

255 - 270

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Злочини проти безпеки виробництва

271 - 275

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту

276 - 292

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

Злочини проти громадського порядку та моральності (усього), у тому числі

293 - 304

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

Хуліганство

296

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров'я населення (усього), у тому числі

305 - 327

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров'я населення

305 - 320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

Злочини у сфері охорони державної таємниці, недоторкан-
ності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації

328 - 337

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

Злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об'єднань громадян

338 - 360

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

Злочини у сфері використання електронно- обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж

361 - 363-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

Злочини у сфері службової діяльності (усього), у тому числі

364 - 370

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

Хабарництво, з них

368 - 370

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

Одержання хабара

368

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

Злочини проти правосуддя

371 - 400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

Злочини проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини)

402 - 435

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку

436 - 447

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

УСЬОГО (сума рядків 1, 2, 5, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

у справах про злочини невеликої тяжкості

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

у справах про злочини середньої тяжкості

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34

у справах про тяжкі злочини

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35

у справах про особливо тяжкі злочини

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36

у справах, порушених в порядку приватного обвинувачення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37

у справах щодо неповнолітніх

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38

у справах про злочини, вчинені організованими групами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39

у справах про злочини, вчинені злочинними організаціями

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N
з/п

Види злочинів

Статті
Кримі-
наль-
ного
кодексу
України

Вироки скасовано

Вироки скасовано

із призначенням нового судового розгляду

із закриттям кримінального провадження

із ухваленням нового вироку

усьо-
го

у тому числі у зв'язку із

усьо-
го

у тому числі

усьо-
го

у тому числі у зв'язку із

ухвален-
ням су-
дового
рішен-
ня неза-
конним
складом
суду

здійс-
снен-
ням судо-
вого провад-
ження
за від-
сут-
ності обви-
нува-
ченого, крім ви-
падків,
перед-
баче-
них
стат-
тею 381 КПК Укра-
їни
, або проку-
рора, крім ви-
падків,
коли його участь не є обо-
в'яз-
ковою

здій-
снен-
ням судо-
вого
провад-
ження
за від-
сут-
ності захис-
ника, якщо його участь є обо-
в'яз-
ковою

здій-
снен-
ням судо-
вого
провад-
ження
за від-
сут-
ності потер-
пілого,
належ-
ним чи-
ном не пові-
домле-
ного про дату, час і місце судо-
вого засі-
дання

по-
ру-
шен-
ням пра-
вил під-
суд-
нос-
ті

у мате-
ріа-
лах про-
ваджен-
ня від-
сут-
ній жур-
нал судо-
вого засі-
дання
або тех-
нічний
носій ін-
фор-
мації,
на яко-
му за-
фіксова-
но су-
дове
про-
ваджен-
ня в суді пер-
шої ін-
станції

в ухва-
ленні судо-
вого рі-
шен-
ня брав участь суддя,
якому
було заяв-
лено від-
від на під-
ставі об-
ставин,
які оче-
видно
викли-
кали сумнів
у неу-
перед-
жено-
сті судді, і заяву про його від-
від виз-
нано судом апеля-
ційної
ін-
стан-
ції об-
ґрун-
това-
ною

су-
до-
ве рі-
шен-
ня ух-
вале-
но чи під-
писа-
но не тим скла-
дом суду, який здій-
сню-
вав
судо-
вий роз-
гляд

не вста-
нов-
лені дос-
татні
докази
для до-
веден-
ня ви-
нува-
тості
особи
в суді і
вичер-
пані мож-
ливо-
сті їх от-
римати

набрав чин-
ності
закон,
яким
скасова-
на кри-
міналь-
на від-
пові-
даль-
ність за діян-
ня, вчи-
нене
особою

помер
підо-
зрюва-
ний, об-
винува-
ний, крім ви-
падків,
якщо
провад-
ження
є не-
обхід-
ним для реа-
біліта-
ції по-
мер-
лого

існує
вирок
по тому самому
обвину-
ченню,
що на-
брав за-
конної
сили, або по-
станов-
лена ух-
вала
суду про зак-
рит-
тя кри-
міналь-
ного
провад-
жен-
ня по тому са-
мому обвину-
вачен-
ню

по-
терпі-
лий, а у
випад-
ках, пе-
ред-
баче-
них
КПК України,
його пред-
став-
ник від-
мовив-
ся від обви-
нува-
чення
у кри-
міналь-
ному про-
ваджен-
ні у формі
при-
ватного
обви-
нува-
чення

стосов-
но кри-
міналь-
ного пра-
вопору-
шення
щодо
якого
не от-
рима-
но зго-
ди дер-
жави,
яка ви-
дала особу

у зв'яз-
ку зі звіль-
нен-
ням осо-
би від кри-
мі-
наль-
ної від-
пові-
даль-
нос-
ті

якщо проку-
рор від-
мовив-
ся від
підтри-
мання
дер-
жав-
ного обви-
нува-
чення,
за ви-
нятком
випад-
ків, пе-
ред-
баче-
них
КПК України

необ-
хідніс-
тю за-
стосу-
вання
зако-
ну про більш тяжкн
кри-
міналь-
не пра-
во-
пору-
шення
чи збіль-
шення
обсягу обви-
нува-
чення

необ-
хідніс-
тю за-
стосу-
вання
більш суво-
рого пока-
рання

скасу-
ван-
ням не-
об-
ґрун-
това-
ного вип-
равду-
валь-
ного ви-
року
суду пер-
шої ін-
стан-
ції

непра-
виль-
ним звіль-
нен-
ням об-
вину-
ваче-
ного від
відбу-
ван-
ня по-
ка-
рання

А

Б

В

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

1

Злочини проти основ національної безпеки України

109 - 114

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Злочини проти життя та здоров'я особи (усього), у тому числі

115 - 145

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Умисне вбивство

115

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження

122

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Злочини проти волі, честі та гідності особи (усього), у тому числі

146 - 151

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Незаконне позбавлення волі або викрадення людини

146

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Злочини проти статевої свободи та статевої недоторкан-
ності особи

152 - 156

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина

157 - 184

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Злочини проти власності (усього), у тому числі

185 - 198

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Крадіжка

185

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Грабіж

186

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Розбій

187

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Злочини у сфері господарської діяльності

199 - 235

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Злочини проти довкілля

236 - 254

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Злочини проти громадської безпеки

255 - 270

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Злочини проти безпеки виробництва

271 - 275

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту

276 - 292

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

Злочини проти громадського порядку та моральності (усього), у тому числі

293 - 304

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

Хуліганство

296

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров'я населення (усього), у тому числі

305 - 327

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров'я населення

305 - 320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

Злочини у сфері охорони державної таємниці, недоторкан-
ності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації

328 - 337

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

Злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самовряду-
вання та об'єднань громадян

338 - 360

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

Злочини у сфері використання електронно-
обчислю-
вальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж

361 - 363-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

Злочини у сфері службової діяльності (усього), у тому числі

364 - 370

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

Хабарництво, з них

368 - 370

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

Одержання хабара

368

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

Злочини проти правосуддя

371 - 400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

Злочини проти встановле-
ного порядку несення військової служби (військові злочини)

402 - 435

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку

436 - 447

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

УСЬОГО (сума рядків 1, 2, 5, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

у справах про злочини невеликої тяжкості

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

у справах про злочини середньої тяжкості

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34

у справах про тяжкі злочини

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35

у справах про особливо тяжкі злочини

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36

у справах, порушених в порядку приватного обвинувачення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37

у справах щодо неповнолітніх

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38

у справах про злочини, вчинені організова-
ними групами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39

у справах про злочини, вчинені злочинними організаціями

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 3. РЕЗУЛЬТАТИ АПЕЛЯЦІЙНОГО РОЗГЛЯДУ ЗА СКАРГАМИ НА УХВАЛИ (ЗА КІЛЬКІСТЮ ОСІБ)

N з/п

Види ухвал

Усього розглянуто (сума граф 2 - 4)

Ухвалу залишено без змін

Ухвалу змінено

Усього скасовано ухвал

Ухвали скасовано (із гр. 4)

із призначенням нового судового розгляду

із закриттям кримінального провадження

із постановленням нової ухвали, скасувавши ухвалу суду першої інстанції

повністю

частково

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Про застосування чи відмову у застосуванні примусових заходів медичного характеру

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Про застосування чи відмову у застосуванні примусових заходів виховного характеру

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Про закриття кримінального провадження

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Про повернення скарги

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Про відмову у відкритті провадження

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Про повернення обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Про роз'яснення судового рішення або відмову у його роз'ясненні

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Про вирішення питань, пов'язаних з виконанням вироку

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Про наслідки кримінального провадження за нововиявленими обставинами

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Інші

 

 

 

 

 

 

 

 

11

УСЬОГО (сума рядків 1 - 10)

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 4. РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРЕВІРКИ УХВАЛ СЛІДЧИХ СУДДІВ ЗА АПЕЛЯЦІЙНИМИ СКАРГАМИ (ЗА КІЛЬКІСТЮ ОСІБ)

N з/п

Апеляційну скаргу подано на ухвалу про

Усього розглянуто (сума граф 2 - 3)

Ухвалу залишено без змін

Скасовано ухвалу і постановлено нову ухвалу

А

Б

1

2

3

1

відмову у наданні дозволу на затримання

 

 

 

2

застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою

 

 

 

3

відмову в застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою

 

 

 

4

продовження строку тримання під вартою

 

 

 

5

відмову в продовженні строку тримання під вартою

 

 

 

6

застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту

 

 

 

7

відмову в застосуванні запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту

 

 

 

8

продовження строку домашнього арешту

 

 

 

9

відмову в продовженні строку домашнього арешту

 

 

 

10

поміщення особи в приймальник-розподільник для дітей

 

 

 

11

відмову в поміщенні особи в приймальник-розподільник для дітей

 

 

 

12

продовження строку тримання особи в приймальнику-розподільнику для дітей

 

 

 

13

відмову в продовженні строку тримання особи в приймальнику-розподільнику для дітей

 

 

 

14

направлення особи до медичного закладу для проведення психіатричної експертизи

 

 

 

15

відмову у направленні особи до медичного закладу для проведення психіатричної експертизи

 

 

 

16

арешт майна

 

 

 

17

відмову у арешті майна

 

 

 

18

тимчасовий доступ до речей і документів

 

 

 

19

відмову у тимчасовому доступі до речей і документів

 

 

 

20

відсторонення від посади

 

 

 

21

відмову у відстороненні від посади

 

 

 

22

відмову у задоволенні скарги на постанову слідчого про закриття кримінального провадження

 

 

 

23

відмову у задоволенні скарги на постанову прокурора про закриття кримінального провадження

 

 

 

24

повернення скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого, прокурора

 

 

 

25

відмову у відкритті провадження по скарзі на рішення, дії чи бездіяльність слідчого, прокурора

 

 

 

26

застосування тимчасового арешту

 

 

 

27

відмову у застосуванні тимчасового арешту

 

 

 

28

застосування екстрадиційного арешту

 

 

 

29

відмову у застосуванні екстрадиційного арешту

 

 

 

30

застосування запобіжного заходу, не пов'язаного із триманням під вартою, для забезпечення видачі особи на запит іноземної держави

 

 

 

31

відмову у застосуванні запобіжного заходу, не пов'язаного із триманням під вартою, для забезпечення видачі особи на запит іноземної держави

 

 

 

32

передання особи на піклування опікунам, близьким родичам, членам сім'ї з обов'язковим лікарським наглядом

 

 

 

33

відмову у переданні особи на піклування опікунам, близьким родичам, членам сім'ї з обов'язковим лікарським наглядом

 

 

 

34

поміщення особи до психіатричного закладу в умовах, що виключають її небезпечну поведінку

 

 

 

35

відмову у поміщенні особи до психіатричного закладу в умовах, що виключають її небезпечну поведінку

 

 

 

36

інші

 

 

 

37

УСЬОГО (сума рядків 1 - 36)

 

 

 

Розділ 5. РОЗГЛЯД СПРАВ ПРО ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ РІШЕНЬ ЗА НОВОВИЯВЛЕНИМИ ОБСТАВИНАМИ

N з/п

Нововиявлені обставини

Залишок нерозглянутих заяв на початок звітного періоду

Надійшло заяв у звітному періоді

Повернуто заяв

Закрито провадження у зв'язку з відмовою від заяви

Результати розгляду заяв

Залишок нерозглянутих заяв на кінець звітного періоду

усього розглянуто

у тому числі

заяву задоволено із скасуванням вироку і ухваленням нового вироку

заяву задоволено із скасуванням ухвали і ухваленням нової ухвали

заяву залишено без задоволення

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

штучне створення або підроблення доказів, неправильність перекладу висновку і пояснень експерта, завідомо неправдиві показання свідка, потерпілого, підозрюваного, обвинуваченого, на яких ґрунтується вирок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

зловживання слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду під час кримінального провадження

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

скасування судового рішення, яке стало підставою для ухвалення вироку чи постановлення ухвали, що належить переглянути

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

визнання Конституційним Судом України неконституційності закону, іншого правового акта чи їх окремого положення, застосованого судом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

інші обставини, які не були відомі суду на час судового розгляду при ухваленні судового рішення і які самі по собі або разом із раніше виявленими обставинами доводять неправильність вироку чи ухвали, що належить переглянути

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

УСЬОГО (сума рядків 1 - 5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Довідка

N з/п

Найменування показника

Кількість

1

Кількість осіб, звільнених з-під варти за результатами розгляду апеляційних скарг

 

2

За апеляційними скаргами прокурорів

скасовано

вироків

 

3

ухвал

 

4

змінено

вироків

 

5

ухвал

 

6

Кількість кримінальних проваджень за апеляційними скаргами, надісланих місцевими судами з порушенням строків (ч. 1 ст. 397 КПК)

 

7

Скасовано вироків, розглянутих із застосуванням положень ст. 349 КПК (із гр. 7 розділу 2)

 

8

з них щодо неповнолітніх

 

9

Кількість осіб, щодо яких скасовано вироки у кримінальних справах, розглянутих із застосуванням положень ст. 349 КПК (із гр. 7 розділу 2)

 

10

у тому числі стосовно неповнолітніх осіб

 

11

Кількість проваджень, у яких порушено термін підготовки справи до апеляційного розгляду (ч. 1 ст. 401 КПК)

 

12

Кількість нерозглянутих справ на кінець звітного періоду (без урахування зупинених)

понад 6 місяців до 1 року

 

13

понад 1 рік до 2 років

 

14

Загальна кількість нерозглянутих справ, за якими особи тримаються під вартою і рахуються за судами понад 6 місяців

справ

 

15

осіб

 

16

Кількість проваджень, у яких порушено термін розгляду апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді (ч. 2 ст. 422 КПК)

 

17

Кількість проваджень, у яких порушено термін розгляду заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами (ч. 1 ст. 466 КПК) (з гр. 5 розділу 5)

 

18

Кількість ухвал про направлення кримінального провадження з одного суду до іншого в межах юрисдикції одного суду апеляційної інстанції (ст. 34 КПК)

 

19

Задоволено подання (клопотання) про направлення кримінального провадження з одного суду до іншого в межах юрисдикції одного суду апеляційної інстанції (з рядка 18 довідки)

 

20

Кількість кримінальних проваджень направлених з одного суду до іншого в межах юрисдикції різних апеляційних судів (з гр. 16 розділу 1)

 

21

Кількість ухвал про надання дозволу на проведення негласної слідчої (розшукової) дії (ст. 248 КПК)

 

22

Кількість ухвал щодо виконання судового рішення (п. 4 ч. 2 ст. 539 КПК)

 

23

Кількість справ, розглянутих в апеляційній інстанції з фіксуванням судового процесу технічними засобами

 

24

Кількість справ, судове провадження у яких здійснювалось у режимі відеоконференції

 

25

Кількість кримінальних проваджень, повернутих місцевим судам з порушенням строків (ст. 423 КПК)

 

Опрос