Идет загрузка документа (380 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Акт проверки соблюдения требований природоохранного законодательства относительно охраны, содержания зеленых насаждений в населенных пунктах Украины

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 23.11.2012
Утратил силу

АКТ
перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства щодо охорони, утримання зелених насаджень у населених пунктах України

_____________________________________________________________________________________
                         (найменування юридичної особи / прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця)
Код згідно з ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)
_____________________________________________________________________________________
                                                            (місцезнаходження або місце проживання, телефон)
Перевірено
_______________________________________________________________________________
(найменування юридичної особи (відокремленого підрозділу), її місцезнаходження або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця, її місце проживання, телефон)
на відповідність дотримання вимог природоохоронного законодавства щодо охорони, утримання зелених насаджень у населених пунктах України.
Загальна інформація щодо здійснюваної та раніше здійснених перевірок

Розпорядчі документи щодо здійснюваної перевірки

Тип здійснюваної перевірки

Наказ від N
Направлення на перевірку від
N

 
  планова;
  позапланова

Початок перевірки

Завершення перевірки

  

  

  

  

  

  

  

  

число

місяць

рік

години

число

місяць

рік

години

                                                          Особи, які беруть участь у заході:
Посадові особи (найменування органу контролю):
_____________________________________________________________________________________
                                                                               (посади, прізвища, імена, по батькові)
Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання, треті особи:
_____________________________________________________________________________________
                                                                              (посади, прізвища, імена, по батькові)
Відповідальний за охорону навколишнього природного середовища (за наявності):
_____________________________________________________________________________________
                                                                      (посада, прізвище, ім'я, по батькові, тел., факс)

Дані щодо останніх проведених перевірок:

Планова

Позапланова

  не було взагалі

  не було взагалі

  була в період з
по
Акт перевірки від

  була в період з
по
Акт перевірки від

Загальна характеристика суб'єкта господарювання, що перевіряється

_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Пояснення до позначень, використаних у переліку питань для перевірки:

"Так" - позитивна відповідь;
"Ні" - негативна відповідь;
"НВ" - дотримання питання не вимагається від цього (конкретно взятого) об'єкта контролю;
"НП" - питання не перевірялося на цьому об'єкті контролю.

Перелік питань, що підлягають перевірці дотримання вимог природоохоронного законодавства щодо охорони, утримання зелених насаджень у населених пунктах України

N
з/п

Питання, що підлягають перевірці

Так

Ні

НВ

НП

Нормативне обґрунтування

1

2

3

4

5

6

7

1

Загальні питання

1.1

Вимоги приписів про усунення виявлених порушень виконано в установлені терміни

 

 

 

 

Частина восьма статті 7 ЗУ N 877-V

1.2

Вимоги рішення про обмеження чи зупинення (тимчасово) діяльності підприємств і об'єктів виконано

 

 

 

 

Пункт "ж" частини першої статті 20 ЗУ N 1264-XII,
частина третя статті 30 ЗУ N 1478-III,
Порядок, затверджений Постановою Верховної Ради України N 2751-XII

2

Основні питання

2.1

Паспорт об'єкта благоустрою зеленого господарства, затверджений власником, користувачем балансоутримувачем, керівником підприємства, організації, установи, на території яких розташовані зелені насадження, та підписаний виконавцем робіт з інвентаризації, наявний

 

 

 

 

Пункт 1.6 розділу 1 Інструкції, затвердженої наказом Держкомбудархполітики N 226

2.2

Інвентаризаційний план об'єкта благоустрою наявний

 

 

 

 

Пункт 3.1 розділу 3 Інструкції, затвердженої наказом Держкомбудархполітики N 226

2.3

Реєстр зелених насаджень ведеться

 

 

 

 

Пункт 14.2 розділу 14 Правил, затверджених наказом Держкомбудархполітики N 105

2.4

Рішення виконавчого органу сільської, селищної, міської ради на видалення зелених насаджень на території населеного пункту наявне

 

 

 

 

Пункт 3 Порядку, затвердженого ПКМУ N 1045

2.5

Ордер на знесення зелених насаджень наявний

 

 

 

 

Пункти 3, 5 Порядку, затвердженого ПКМУ N 1045

2.6

Акт обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню, наявний

 

 

 

 

Пункт 4 Порядку, затвердженого ПКМУ N 1045

2.7

Представник територіального органу Держекоінспекції України до складу комісії включений

 

 

 

 

Пункт 4 Порядку, затвердженого ПКМУ N 1045

2.8

Документ про сплату відновної вартості зелених насаджень, що підлягають видаленню, наявний

 

 

 

 

Пункт 5 Порядку, затвердженого ПКМУ N 1045

Порушення вимог законодавства, виявлені під час заходу державного нагляду (контролю)

N з/п

Детальний опис виявленого порушення

Посилання на нормативно-правовий акт, вимоги якого порушено

 

 

 

 

 

 

Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеного заходу та складеного Акта, що мають місце з боку об'єкта перевірки:
_____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Перелік питань для контролю дій перевіряючих*

N
з/п

Питання, що підлягають контролю з боку підприємства

Так

Ні

Нормативне обґрунтування

1

Про проведення планової перевірки підприємство письмово попереджено не пізніш як за десять днів до її початку

 

 

Частина четверта статті 5 ЗУ N 877-V

2

Направлення на перевірку та службові посвідчення, що засвідчують перевіряючих, пред'явлено

 

 

Частина п'ята статті 7 та абзац третій статті 10 ЗУ N 877-V

3

Копія направлення на перевірку надана

 

 

Частина п'ята статті 7 та абзаци третій і шостий статті 10 ЗУ N 877-V

4

Перед початком здійснення перевірки перевіряючими внесено запис про перевірку до відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його наявності)

 

 

Частина дванадцята статті 4 ЗУ N 877-V

____________
* Ця частина Акта заповнюється посадовими особами суб'єкта господарювання.

Цей Акт перевірки складено у 2-х примірниках, один примірник Акта вручається суб'єкту господарювання або уповноваженій ним особі, а другий зберігається в органі, що здійснив захід державного нагляду (контролю).

Підписи осіб, які брали участь у перевірці

Перевірку провели:

______________________
(посада)

____________________
(підпис)

____________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

______________________
(посада)

____________________
(підпис)

____________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

______________________
(посада)

____________________
(підпис)

____________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

До перевірки були залучені треті особи:

______________________
(посада)

____________________
(підпис)

____________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

______________________
(посада)

____________________
(підпис)

____________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

______________________
(посада)

____________________
(підпис)

____________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

Посадові особи та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання:

______________________
(посада)

____________________
(підпис)

____________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

______________________
(посада)

____________________
(підпис)

____________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

______________________
(посада)

____________________
(підпис)

____________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

Примірник цього Акта перевірки отримав:

______________________
(посада)

____________________
(підпис)

____________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

Відмітка про відмову від підписання посадовими та/або уповноваженими особами суб'єкта господарювання, третіми особами цього Акта перевірки:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Нормативні документи, на підставі яких складено та яким відповідають питання, передбачені Актом перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства в галузі контролю за утриманням зелених насаджень у населених пунктах України

N
з/п

Позначення

Назви нормативно-правових актів, дата і номер прийняття

1

2

3

     1                                                               Закони України

1.1

ЗУ N 877-V

Закон України від 05 квітня 2007 року N 877-V "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"

1.2

ЗУ N 1264-XII

Закон України від 25 червня 1991 року N 1264-XII "Про охорону навколишнього природного середовища"

     2                                                Постанови Верховної Ради України

2.1

Порядок, затверджений Постановою Верховної Ради України N 2751-XII

Порядок обмеження, тимчасової заборони (зупинення) чи припинення діяльності підприємств, установ, організацій і об'єктів у разі порушення ними законодавства про охорону навколишнього природного середовища, затверджений Постановою Верховної Ради України від 29 жовтня 1992 року N 2751-XII

     3                                             Постанови Кабінету Міністрів України

3.1

Порядок, затверджений ПКМУ N 1045

Порядок видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2006 року N 1045

     4                                                        Нормативно-правові акти

4.1

Інструкція, затверджена наказом Держкомбудархполітики N 226

Інструкція з інвентаризації зелених насаджень у населених пунктах України, затверджена наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 24 грудня 2001 року N 226, зареєстрована у Міністерстві юстиції України 25 лютого 2002 року за N 182/6470

4.2

Правила, затверджені наказом Держкомбудархполітики N 105

Правила утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджені наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10 квітня 2006 року N 105, зареєстровані у Міністерстві юстиції України 27 липня 2006 року за N 880/12754

Опрос