Идет загрузка документа (380 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Акт проверки соблюдения требований природоохранного законодательства относительно охраны, содержание зоологических коллекций, в том числе диких животных в неволе

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 23.11.2012
Утратил силу

АКТ
перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства щодо охорони, утримання зоологічних колекцій, у тому числі диких тварин у неволі

_____________________________________________________________________________________
                              (найменування юридичної особи / прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця)
Код згідно з ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)
_____________________________________________________________________________________
                                                            (місцезнаходження або місце проживання, телефон)
Перевірено
______________________________________________________________________________
(найменування юридичної особи (відокремленого підрозділу), її місцезнаходження або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця, її місце проживання, телефон)
на відповідність дотримання вимог природоохоронного законодавства щодо охорони, утримання зоологічних колекцій, у тому числі диких тварин у неволі

Загальна інформація щодо здійснюваної та раніше здійснених перевірок

Розпорядчі документи щодо здійснюваної перевірки

Тип здійснюваної перевірки

Наказ від N
Направлення на перевірку від
N

 
  планова;
  позапланова

Початок перевірки

Завершення перевірки

 

  

  

  

  

  

  

  

число

місяць

рік

години

число

місяць

рік

години

                                                         Особи, які беруть участь у заході:
Посадові особи (найменування органу контролю):
_________________________________________________________________________
                                                                           (посади, прізвища, імена та по батькові)
Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання, треті особи:
_________________________________________________________________________
                                                                          (посади, прізвища, імена та по батькові)
Відповідальний за охорону навколишнього природного середовища (за наявності):
_____________________________________________________________________________________
                                                                      (посада, прізвище, ім'я, по батькові, тел., факс)

Дані щодо останніх проведених перевірок:

Планова

Позапланова

  не було взагалі

  не було взагалі

  була в період з
по
Акт перевірки від

  була в період з
по
Акт перевірки від

Загальна характеристика суб'єкта господарювання, що перевіряється

_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Пояснення до позначень, використаних у переліку питань для перевірки:
"Так" - позитивна відповідь;
"Ні" - негативна відповідь;
"НВ" - дотримання питання не вимагається від цього (конкретно взятого) об'єкта контролю;
"НП" - питання не перевірялося на цьому об'єкті контролю.

Перелік питань, що підлягають перевірці дотримання вимог природоохоронного законодавства щодо охорони, утримання зоологічних колекцій, у тому числі диких тварин у неволі

N
з/п

Питання, що підлягають перевірці

Так

Ні

НВ

НП

Нормативне обґрунтування

1

2

3

4

5

6

7

1

Загальні питання

1.1

Вимоги приписів про усунення виявлених порушень виконано в установлені терміни

 

 

 

 

Частина восьма статті 7 ЗУ N 877-V

1.2

Вимоги рішення про обмеження чи зупинення (тимчасово) діяльності виконано

 

 

 

 

Пункт "ж" частини першої статті 20 ЗУ N 1264-XII

2

Основні питання

2.1

Дозвіл на утримання диких тварин у неволі наявний

 

 

 

 

Частина перша статті 8 ЗУ 3447-III

2.2

Дозвіл на право займатися розведенням у напіввільних умовах чи в неволі видів тварин, які занесені до Червоної книги України, наявний

 

 

 

 

Стаття 45 ЗУ N 2894-III,
стаття 19 ЗУ N 3055-III

2.3

Дозвіл на проведення заходів із залученням тварин наявний

 

 

 

 

Порядок, затверджений постановою КМУ N 1175

2.4

Дозвіл на створення і поповнення зоологічних колекцій (живих колекцій зоопарків, зоосадів, океанаріумів, а також у вигляді колекцій опудал, препаратів, частин і залишків тварин) наявний

 

 

 

 

Стаття 46 ЗУ N 2894-III,
Порядок, затверджений постановою КМУ N 953

2.5

Дотримання вимог законодавства щодо створення, поповнення, зберігання, використання, відчуження та державного обліку зоологічних колекцій, торгівлі ними, а також ввезення в Україну, переселення і вивезення за її межі наявний

 

 

 

 

Стаття 46 ЗУ N 2894-III

2.6

Умови утримання та розведення диких тварин у неволі відповідають встановленому порядку

 

 

 

 

Розділ III Порядку, затвердженого наказом Мінприроди N 429

2.7

Документи, що підтверджують законність набуття диких тварин при утриманні та розведенні у неволі, наявні

 

 

 

 

Пункт 3.1 розділу III Порядку, затвердженого наказом Мінприроди N 429

Порушення вимог законодавства, виявлені під час заходу державного нагляду (контролю)

N з/п

Детальний опис виявленого порушення

Посилання на нормативно-правовий акт, вимоги якого порушено

 

 

 

 

 

 

 

Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеного заходу та складеного Акта, що мають місце з боку підприємства:
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Цей Акт перевірки складено у 2-х примірниках, один примірник Акта вручається суб'єкту господарювання або уповноваженій ним особі, а другий зберігається в органі, що здійснив захід державного нагляду (контролю).

Підписи осіб, які брали участь у перевірці

Перевірку провели:

______________________
(посада)

____________________
       (підпис)

____________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

______________________
(посада)

____________________
       (підпис)

____________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

______________________
(посада)

____________________
       (підпис)

____________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

До перевірки були залучені треті особи:

______________________
(посада)

____________________
       (підпис)

____________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

______________________
(посада)

____________________
       (підпис)

____________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

______________________
(посада)

____________________
       (підпис)

____________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

Посадові особи та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання:

______________________
(посада)

____________________
       (підпис)

____________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

______________________
(посада)

____________________
       (підпис)

____________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

______________________
(посада)

____________________
       (підпис)

____________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

Примірник цього Акта перевірки отримав:

______________________
(посада)

____________________
       (підпис)

____________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

Відмітка про відмову від підписання посадовими та/або уповноваженими особами суб'єкта господарювання, третіми особами цього Акта перевірки:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Перелік питань для контролю дій перевіряючих*

N
з/п

Питання, що підлягають контролю з боку підприємства

Так

Ні

Нормативне обґрунтування

1

Про проведення планової перевірки підприємство письмово попереджено не пізніш як за десять днів до її початку

 

 

Частина четверта статті 5 ЗУ N 877-V

2

Направлення на перевірку та службові посвідчення, що засвідчують перевіряючих, пред'явлено

 

 

Частина п'ята статті 7 та абзац третій статті 10 ЗУ N 877-V

3

Копія направлення на перевірку надана

 

 

Частина п'ята статті 7 та абзаци третій і шостий статті 10 ЗУ N 877-V

4

Перед початком здійснення перевірки перевіряючими внесено запис про перевірку до відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його наявності)

 

 

Частина дванадцята статті 4 ЗУ N 877-V

____________
* Ця частина Акта заповнюється посадовими особами суб'єкта господарювання.

Нормативні документи, на підставі яких складено та яким відповідають питання, передбачені Актом перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства щодо охорони, утримання зоологічних колекцій, у тому числі диких тварин у неволі

N
з/п

Позначення

Назви нормативно-правових актів, дата і номер прийняття

1

2

3

1

Закони України

1.1

ЗУ N 2894-III

Закон України від 13 грудня 2001 року N 2894-III "Про тваринний світ"

1.2

ЗУ N 3447-III

Закон України від 21 лютого 2006 N 3447-IV "Про захист тварин від жорстокого поводження"

1.3

ЗУ N 3055-III

Закон України від 07 лютого 2002 року N 3055-III "Про Червону книгу України"

1.4

ЗУ N 877-V

Закон України від 05 квітня 2007 року N 877-V "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"

1.5

ЗУ N 1264-XII

Закон України від 25 червня 1991 року N 1264-XII "Про охорону навколишнього природного середовища"

2

Постанови Кабінету Міністрів України

2.1

Порядок, затверджений постановою КМУ N 953

Порядок видачі дозволів на імпорт та експорт зразків видів дикої фауни і флори, сертифікатів на пересувні виставки, реекспорт та інтродукцію з моря зазначених зразків, які є об'єктами регулювання Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25 липня 2007 року N 953

2.2

Порядок, затверджений постановою КМУ N 1175

Порядок видачі дозволу на проведення заходів із залученням тварин, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 22 грудня 2010 року N 1175

3

Нормативно-правові акти

3.1

Порядок, затверджений наказом Мінприроди N 429

Порядок утримання та розведення диких тварин, які перебувають у стані неволі або в напіввільних умовах, затверджений наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 30 вересня 2010 року N 429, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29 грудня 2010 року за N 1384/18679

Опрос