Идет загрузка документа (117 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Акт о повторном нарушении [Лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности по проведению земельных торгов]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 23.11.2012
Утратил силу

АКТ N ____

про повторне порушення _______________________________________________________________
                                                                                             (найменування (прізвище, ім'я, по батькові) ліцензіата)

Ліцензійних умов провадження господарської діяльності щодо проведення земельних торгів

"___" ____________ 20__ року

                           __________________________
                                  (назва населеного пункту)

Акт перевірки складено комісією у складі:
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                                (прізвище, ініціали, посада)
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                                (прізвище, ініціали, посада)
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                                (прізвище, ініціали, посада)
призначеною наказом __________________________________________________________________
                                                                                                    (найменування органу ліцензування)
від "___" _____________ 20__ року N ___________

Перевірка проведена в присутності _______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                         (прізвище, ініціали, посада, підпис, N доручення)

Під час перевірки встановлено таке:
Ліцензіат: ____________________________________________________________________________
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ /
реєстраційний номер облікової картки платника податків
або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через
свої релігійні переконання в установленому порядку
відмовилися від прийняття реєстраційного номера
облікової картки платника податків та офіційно
повідомили про це відповідний орган державної
податкової служби і мають відмітку у паспорті): ___________________________________________
Оригінал ліцензії, копія ліцензії _________________________________________________________
                                                                                                                                  (наявні, відсутні)

Місцезнаходження (місце проживання)

 

Структурний підрозділ (юридичної особи), адреса(и) місця (місць) провадження діяльності

 

Прізвище, ім'я, по батькові керівника (юридичної особи) _____________________________________
Контактний телефон ___________________________________________________________________

Під час перевірки встановлено, що порушення Ліцензійних умов провадження господарської діяльності щодо проведення земельних торгів, які визначені в акті перевірки від "___" _____________ 20__ року N ______,
_____________________________________________________________________________________
                                                              (усунуто, не усунуто, усунуто частково)

Додатки до акта (за наявності навести перелік):

N з/п

Назва документа

Кількість арк.

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

__________________
(підпис)

_______________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

__________________
(підпис)

_______________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

__________________
(підпис)

Акт про повторне порушення Ліцензійних умов провадження господарської діяльності щодо проведення земельних торгів складено на ________ аркушах у двох примірниках.

З результатами перевірки ознайомлений(а), один примірник акта отримав(ла).

_______________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

__________________
(підпис)

"___" _____________ 20__ року

М. П.

 

Опрос