Идет загрузка документа (117 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Акт проверки соблюдения [Лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности по проведению земельных торгов]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 23.11.2012
Утратил силу

АКТ N ____

перевірки додержання __________________________________________________________________
                                                                                   (найменування (прізвище, ім'я, по батькові) ліцензіата)

Ліцензійних умов провадження господарської діяльності щодо проведення земельних торгів

"___" ______________ 20__ року

                            _________________________
                                      (назва населеного пункту)

Акт перевірки складено комісією у складі:
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                               (прізвище, ініціали, посада)
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                              (прізвище, ініціали, посада)
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                              (прізвище, ініціали, посада)
призначеною наказом __________________________________________________________________
                                                                                                          (найменування органу ліцензування)
від "___" ______________ 20__ року N _______

Перевірка проведена в присутності _______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                           (прізвище, ініціали, посада, підпис, N доручення)

Під час перевірки встановлено таке:

1. Ліцензіат: __________________________________________________________________________
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ /
реєстраційний номер облікової картки платника податків
або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через
свої релігійні переконання в установленому порядку
відмовилися від прийняття реєстраційного номера
облікової картки платника податків та офіційно
повідомили про це відповідний орган державної
податкової служби і мають відмітку у паспорті): ___________________________________________,
Ліцензія: серія ___ N ___________ від "___" _____________ 20__ року
на провадження господарської діяльності з ________________________________________________
                                                                                                                  (вид господарської діяльності)

Оригінал ліцензії, копія ліцензії _________________________________________________________
                                                                                                                                         (наявні, відсутні)

Місцезнаходження (місце проживання)

 

Структурний підрозділ (юридичної особи), адреса(и) місця (місць) провадження діяльності

 

Прізвище, ім'я, по батькові керівника (юридичної особи) _____________________________________

Контактний телефон ___________________________________________________________________

2. Під час перевірки встановлено таке:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Додаткова інформація (за необхідності):

3. Додатки до акта (за наявності навести перелік):

N з/п

Назва документа

Кількість арк.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

__________________
(підпис)

_______________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

__________________
(підпис)

_______________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

__________________
(підпис)

Акт перевірки додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності щодо проведення земельних торгів складено на ________ аркушах в двох примірниках.

З результатами перевірки ознайомлений(а), один примірник акта отримав(ла).

_______________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

__________________
(підпис)

"___" ____________ 20__ року

М. П.

Опрос