Идет загрузка документа (118 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Контракт о прохождении гражданином Украины службы в военном резерве Вооруженных Сил Украины

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 13.11.2012

Зразок

(Малий Державний Герб України)
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

КОНТРАКТ
про проходження громадянином України служби у військовому резерві Збройних Сил України

Держава, від імені якої виступає __________________________________________________________
                                                                                                    (найменування органу військового управління,
_____________________________________________________________________________________
                                                                  з'єднання, військової частини, військового навчального закладу,
_____________________________________________________________________________________
                                                                                    установи, організації Збройних Сил України)
в особі _______________________________________________________________________________
                                                 (посада, військове звання, прізвище, ім'я та по батькові посадової особи)
______________________________________________________________________, з однієї сторони,

та громадянин ________________________________________________________________________
                                                                                           (прізвище, ім'я та по батькові,
_____________________________________________________________________________________
                           число, місяць та рік народження, військове звання, військово-облікова спеціальність,
_____________________________________________________________________________________,
                                                             особистий номер (якщо є), ідентифікаційний номер)
з другої сторони, відповідно до
Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" та Положення про проходження громадянами України служби у військовому резерві Збройних Сил України уклали цей Контракт про таке:

1. Громадянин ________________________________________________________________________
                                                                                             (прізвище, ім'я та по батькові)
ознайомився із законами та іншими нормативно-правовими актами України, що регулюють порядок проходження служби у військовому резерві, і добровільно бере на себе зобов'язання:

проходити службу у військовому резерві Збройних Сил України протягом строку цього Контракту на умовах, визначених законами та іншими нормативно-правовими актами України, що регулюють порядок проходження служби у військовому резерві, а також цим Контрактом;

належно виконувати обов'язки служби у військовому резерві згідно із займаною посадою, програму підготовки резервістів, а також завдання, покладені на військову частину, в якій він проходить службу;

систематично вдосконалювати теоретичні знання та практичні навички, необхідні для виконання обов'язків служби, у тому числі під час проходження підготовки та зборів;

особисто повідомляти командування військової частини, в якій він проходить службу, про виникнення обставин, які унеможливлюють його оповіщення, прибуття до військової частини для виконання обов'язків служби у військовому резерві, а також в разі зміни сімейного стану, стану здоров'я, адреси місця проживання (перебування), освіти, місця роботи і посади;

мати при собі під час виконання обов'язків служби у військовому резерві військовий квиток;

своєчасно прибувати до місця виконання обов'язків служби у військовому резерві за викликом командира військової частини як в мирний час, так і під час оголошення мобілізації, в особливий період.

2. Держава, від імені якої виступає ________________________________________________________
                                                                                                    (найменування органу військового управління,
______________________________________________________________________________________
                                                                      з'єднання, військової частини, військового навчального закладу, 
______________________________________________________________________________________,
                                                                                   установи, організації Збройних Сил України)
зобов'язується забезпечувати громадянинові ________________________________________________
                                                                                                                                            (прізвище, ім'я та по батькові)

______________________________________________________________________________________:

додержання його прав, включаючи надання гарантій правового і соціального захисту, встановлених законами та іншими нормативно-правовими актами, які визначають статус резервістів і порядок проходження служби у військовому резерві;

призначення його на посади відповідно до професійних і моральних якостей, військового звання;

створення умов для систематичного вдосконалення теоретичних знань і практичних навичок;

завчасне ознайомлення з планом заходів із підготовки на рік;

виплату в установленому законодавством порядку грошового забезпечення та одноразового грошового заохочення.

3. Контракт, укладений на ____________ років, набирає чинності з "___" ____________ 20__ р.
                                                                 (словами)
та припиняє дію з "___" ____________ 20__ р. або достроково з підстав та у порядку, визначених
Положенням про проходження громадянами України служби у військовому резерві Збройних Сил України.

4. Сторони зобов'язуються повідомити одна одну про намір укласти Контракт на новий строк або про його неукладення не пізніше ніж за місяць до закінчення строку цього Контракту.

5. Контракт укладено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, один з яких зберігається в особовій справі громадянина, а другий видано громадянинові.

6. Інші умови Контракту ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

_______________________________
(посада, військове звання, особистий підпис,
_______________________________
прізвище та ініціали посадової особи)

М. П.

_______________________________
(особистий підпис, прізвище та ініціали,
_______________________________
домашня адреса громадянина)

7. Зміни до Контракту вносяться тільки за письмовою згодою сторін і є його невід'ємною частиною.

8. Відповідальність сторін.
У разі невиконання чи неналежного виконання умов Контракту сторони несуть відповідальність згідно із законодавством.

9. Підписи та адреси сторін:

_______________________________
(посада, військове звання, особистий підпис,
_______________________________
прізвище та ініціали посадової особи)

М. П.

_______________________________
(особистий підпис, прізвище та ініціали,
_______________________________
домашня адреса громадянина)

"___" ____________ 20__ р.

"___" ____________ 20__ р.

10. Контракт припинено (розірвано) "___" ____________ 20__ р. у зв'язку з
______________________________________________________________________________________
                                                                    (підстави припинення (розірвання) Контракту)
_____________________________________________________________________________________
                                          (посада, військове звання, особистий підпис, прізвище та ініціали посадової особи)

М. П.

Опрос