Идет загрузка документа (54 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Заявка (запрос) на финансирование заказа научно-исследовательских работ

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 13.11.2012

Заявка (запит)
на фінансування замовлення науково-дослідних робіт

1. Назва проекту: _______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

2. Науковий напрям проекту (пріоритетний напрям розвитку науки та техніки, інноваційної діяльності загальнодержавного та галузевого рівнів, виконання завдань державних та галузевих цільових програм, пріоритетних напрямів реформування галузі, відповідних доручень Кабінету Міністрів України, МОЗ України тощо).

3. Державний замовник: ________________________________________________________________.

4. Автори проекту розробки та відповідальні виконавці:

Прізвище, ім'я, по батькові

Науковий ступінь, місце роботи, посада, телефон

Підпис

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Відомості про заявника проекту:

Повна назва організації (підприємства).

Код організації за ЄДРПОУ.

Підпорядкованість за СПОДУ.

Місцезнаходження.

Код території за СПАТО.

Банківські реквізити.

Форма власності (код за ЗКФВ).

Код галузі народного господарства за ЗКГНГ.

Прізвище, ім'я, по батькові керівника установи: _____________________________________________
_____________________________________________________________________________________;
Тел. ___________________; Факс __________________; E-mail __________________.

6. Ключові слова проекту (до 7 слів): ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

7. Організації-співвиконавці:

Повна назва організації, відомча підпорядкованість

Поштова адреса

Частка у фінансуванні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Спрямованість проекту (потрібне зазначити): 

випуск нового виду продукції (послуг)......................................................................................[   ]
поліпшення якості продукції (послуг), що випускається ..........................................................[   ]
збільшення обсягів виробництва ...............................................................................................[   ]
поліпшення умов праці ...............................................................................................................[   ]
поліпшення стану навколишнього середовища ........................................................................[   ]
економія енергоресурсів ..............................................................................................................[   ]
економія матеріалів (сировини) ..................................................................................................[   ]
розробка та удосконалення методів профілактики, діагностики ..............................................[   ]
та лікування захворювань
покращення ефективності діагностики та лікування хворих ....................................................[   ]

9. Стадія розроблення та ступінь опрацювання проекту (потрібне зазначити):

досліджено та обґрунтовано наукові аспекти                                       ____ %
досліджено та обґрунтовано технічні аспекти проекту                        ____ %
досліджено та обґрунтовано економічні аспекти проекту                   ____ %
проведено експериментальні та теоретичні дослідження                   ____ %
розроблено робочу документацію                                                          ____ %
проведено патентні дослідження                                                           ____ %
наявність матеріально-технічної бази                                                    ____ %
наявність необхідного персоналу                                                           ____ %
визначено співвиконавців та інвесторів проекту                                  ____ %

10. Зміст проекту:

10.1. Мета наукових досліджень.

10.2. Методи та загальний план досліджень.

10.3. Обґрунтування актуальності та важливість результатів, що очікуються (подані тут відомості більш детально викладаються в обґрунтуванні проекту, не включати дані про вже виконані дослідження).

11. Обгрунтування проекту:

11.1. Цілі та завдання роботи, її актуальність, соціальна та економічна значимість (вказати також вид кінцевої продукції (концепція, теорія, новий метод, матеріали тощо) та охарактеризувати результати, що очікуються).

11.2. Стан розробки проблеми (надати характеристику результатів, отриманих іноземними фахівцями, які здійснюють подібні дослідження; вказати, які вітчизняні фахівці та наукові організації, крім заявників, здійснюють аналогічні дослідження; вказати, хто у світі, а також у країні, займає лідируючі позиції з розробки даної проблеми).

11.3. Досвід і доробок авторів (ідеї, гіпотези, результати попередніх досліджень, які покладені в основу нової наукової роботи, вказати основні публікації авторського колективу за проблематикою роботи).

11.4. Ідея досліджень.

11.5. Структура досліджень (викласти загальний план та методи досліджень, виділити етапи роботи).

11.6. Наявність матеріально-технічної бази для виконання роботи.

11.7. Техніко-економічне обґрунтування проекту (зазначити очікувані обсяги впровадження розробки, навести обрахунки ефекту від упровадження, довести перевагу запропонованої розробки перед іншими).

11.8. Календарний план робіт за проектом з розподілом коштів між виконавцями:

N
з/п

Найменування етапу робіт

Строки виконання. Початок-закінчення (місяць, рік)

Виконавець

Обсяги фінансування за рахунок (тис. гривень)

Науково-
технічна продукція

державного бюджету

інших джерел

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.9. Правове забезпечення впровадження розробки:

Реєстраційний номер патенту, країна

Назва необхідного патенту або know-how

Автор патенту або know-how

Наявність прав використання (потрібне зазначити)

Монопольність використання (потрібне зазначити)

 

 

 

[   ]

[   ]

 

 

 

[   ]

[   ]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.10. Власна оцінка науково-технічного рівня розробки, що пропонується (потрібне зазначити):

[   ]       немає аналогів у світі або краща за існуючі в світі аналоги;
[   ]       немає аналогів в Україні;
[   ]       краща за існуючі в Україні аналоги за всіма основними показниками;
[   ]       перевищує існуючі в Україні аналогічні розробки за окремими показниками;

12. Фінансові аспекти проекту:

12.1. Загальна вартість проекту __________ гривень (____________ гривень).
                                                                                                                               прописом

12.2. Строки виконання ________________________.

12.3. Інвестори проекту:

N
з/п

Країна

Назва організації (прізвище особи)

Джерело фінансування

Загальні обсяги фінансування (тис. гривень)

Частка фінансування
(%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗОМ

 

100 %

12.4. Очікувані витрати на реалізацію проекту (тис. гривень):

Наймену-
вання етапу робіт

Заробітна плата

Відраху-
вання

Матеріали та комплек-
туючі

Паливо та енергія для науково-
виробничих цілей

Витрати на службові відряд-
ження

Спецустат-
кування для наукових робіт

Витрати на роботи, що виконуються сторонніми органі-
заціями

Інші витрати

Накладні витрати

Всього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Впровадження та виробництво продукції:

13.1. Напрями витрат:

N
з/п

Назва етапу

Строки виконання

Обсяги фінансу-
вання (тис. гривень)

Бюджетні кошти
(%)

Кошти галузевих іннова-
ційних фондів
(%)

Кошти  держав-
ного іннова-
ційного фонду (%) 

Власні кошти
(%)

Інші кошти
(%)

1

Проведення НДР

 

 

 

 

 

 

 

 

Дослідження екологічних (соціальних) питань

 

 

 

 

 

 

 

3

Придбання ліцензій та know-how

 

 

 

 

 

 

 

4

Придбання технології

 

 

 

 

 

 

 

5

Модернізація устаткування

 

 

 

 

 

 

 

6

Придбання устаткування

 

 

 

 

 

 

 

7

Придбання сировини та комплектуючих

 

 

 

 

 

 

 

8

Пусконалагоджувальні роботи

 

 

 

 

 

 

 

9

Витрати на управління

 

 

 

 

 

 

 

10

Початкові виробничі витрати

 

 

 

 

 

 

 

11

Інші

 

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО
(тис. гривень)

 

 

 

 

 

 

 

13.2. Очікувані наукові та практичні результати, об'єкти права інтелектуальної власності (ОІВ), які плануються до впровадження після завершення НДР:

Найменування результатів, ОІВ

Назва підприємства, організації, лікувально-
профілактичної установи, де передбачається впровадження результатів, ОІВ

Плануємі обсяги впровадження

Ефективність впровадження (очікувані соціальні, медичні та економічні ефекти, вплив на показники здоров'я населення тощо)

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

13.3. План очікуваної реалізації продукції (послуг):

Рік

Обсяг реалізації усіх видів продукції

ринок України (тис. гривень)

ринок країн СНД
(євро)

зарубіжний ринок (євро)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.4. Потенційні споживачі науково-технічної продукції (послуг):

Країна

Назва організації

Назва продукції (послуг)

Обсяги споживання (% від плану реалізації)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Наявний досвід:

14.1. Як довго Ви працюєте над цією проблемою?

14.2. Наведіть 2 - 3 приклади попередніх розробок авторського колективу в цій або суміжних галузях, які були доведені до практичного використання.

14.3. Чи одержували Ви раніше або одержуєте на цей час фінансування на роботи, що заявлені в запиті, з інших джерел (зазначити ТАК або НІ)?:

Назва організації-інвестора

Обсяги фінансування

Всього

У тому числі за роками

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.4. Наукові публікації авторського колективу за тематикою проекту: монографії _____; статті _____; патенти _____. Наведіть 2 - 3 приклади найбільш вагомих публікацій за останні 5 років.

15. Кандидатури можливих експертів у галузі, до якої належить проект:

Прізвище, ім'я, по батькові

Науковий ступінь, посада

Місце роботи

Телефон

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________
(дата)

 

 

Керівник організації-заявника проекту

 

 

_______________________________
(посада)

______________
(підпис)

_____________________
(прізвище)

М. П.

 

 

Примітка. До запиту додаються висновки профільних підрозділів МОЗ України, Державної санітарно-епідеміологічної служби України, Державної служби України з лікарських засобів, Державної служби України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань і головних позаштатних спеціалістів МОЗ України про доцільність і можливість виконання розробки.

Запити подаються скріпленими швидкозшивачами (один примірник) із супроводжувальним листом установи (організації) виконавця.

На титульній обкладинці швидкозшивача надрукувати такий текст:

Повна назва установи (організації) виконавця: ______________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Назва теми: ___________________________________________________________________________

Строки виконання: _____________________________________________________________________

Загальний обсяг фінансування ___________ грн., у тому числі по роках:

2013 рік _______________ гривень,

2014 рік_______________ гривень,

2015 рік _______________ гривень.

Опрос