Идет загрузка документа (28 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Акт о принудительном отчуждении или изъятии имущества

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 13.11.2012

АКТ
про примусове відчуження або вилучення майна

Цей акт складено ______________________________________________________________________
                                                           (найменування військового командування та органу, що погодив рішення
_____________________________________________________________________________________
                                    про примусове відчуження або вилучення майна, або найменування військового командування
_____________________________________________________________________________________
                                                                               чи органу, що прийняв таке рішення)
в особі _______________________________________________________________________________
                                                                                        (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
в тому, що згідно з рішенням ____________________________________________________________
                                                                                                  (найменування військового командування та органу, що
_____________________________________________________________________________________
                                   погодив рішення про примусове відчуження або вилучення майна, або найменування
_____________________________________________________________________________________
                                  військового командування, чи органу, що прийняв таке рішення, дата прийняття рішення)
у зв'язку з уведенням ___________________________________________________________________
                                                                                    (зазначити надзвичайну обставину, за якої здійснюється
_____________________________________________________________________________________
                                                                            примусове відчуження або вилучення майна)
здійснено ____________________________________________________________________________,
                                                                    (примусове відчуження або вилучення майна, необхідне зазначити)
власником якого є _____________________________________________________________________
                                                                                                 (повне найменування, місцезнаходження та
_____________________________________________________________________________________
                                                                            ідентифікаційний код - для юридичних осіб,
_____________________________________________________________________________________
                               прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання та реєстраційний номер облікової карти платника
_____________________________________________________________________________________
                                   податків або серія та номер паспорта - для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання
_____________________________________________________________________________________
                            відмовилися від прийняття такого номера та повідомили про це відповідному органу державної
_____________________________________________________________________________________
                                                                    податкової служби і мають відмітку в паспорті)

Право власності на майно підтверджується ________________________________________________
                                                                                                                                                     (найменування
_____________________________________________________________________________________
                                                        документа, що встановлює право власності на майно (за наявності)
_____________________________________________________________________________________

Опис майна, достатній для його ідентифікації:
_____________________________________________________________________________________
                                           (назва об'єкта, його ознаки, в тому числі для нерухомого майна - відомості про
_____________________________________________________________________________________
                                      місцезнаходження (адреса), для рухомого майна (наземні, водні, та повітряні транспортні
_____________________________________________________________________________________
                           засоби) - відомості про транспортний засіб (марка, модель, номер шасі, рік випуску та інші дані)
_____________________________________________________________________________________

Оцінку майна проведено _______________________________________________________________
                                                                                                                (прізвище, ім'я та по батькові особи,
_____________________________________________________________________________________
                                                                       що діє від імені юридичної особи)

За результатами оцінки майна складено ___________________________________________________
                                                                                                                                   (найменування документа, що містить
_____________________________________________________________________________________
                                                                                висновок про вартість майна, дата оцінки)

Вартість ______________________________________________________________________________
                                                                                                                    (назва об'єкта оцінки)
за результатами оцінки становить ________________________________________________________
                                                                                                                          (сума зазначається цифрами та словами)
_____________________________________________________________________________________

На момент підписання цього акта сума виплачених коштів (у разі попереднього повного відшкодування вартості майна) становить
_____________________________________________________________________________________
                                                                                 (сума зазначається цифрами та словами)

Особи, що підписали акт:
власник майна (або його законний представник):

__________________________________
(прізвище та ініціали особи, що діє
від імені юридичної особи)

__________________
(підпис)

уповноважені особи:

__________________________________
(посада, ініціали, прізвище)

__________________
(підпис, печатка)

__________________________________
(посада, ініціали, прізвище)

__________________
(підпис, печатка)

__________________________________
(посада, ініціали, прізвище)

__________________
(підпис, печатка)

Дата підписання акта "___" ____________ ____ р.*

Примірник цього акта (серія ______ N _________) та документ, що містить висновок про вартість майна, вручено під розписку колишньому власнику майна (або його законному представникові):

__________________________________
(прізвище та ініціали особи, що
діє від імені юридичної особи)

__________________
(підпис)
__________________
(дата вручення акта)

____________
* Дата, з якої виникає право державної власності на майно.

Опрос