Идет загрузка документа (51 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Типовой договор о присоединении к тепловым сетям

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 13.11.2012

ТИПОВИЙ ДОГОВІР
про приєднання до теплових мереж

м. ___________________

"___" _____________ 20__ року

______________________________________________________________________ (далі - Замовник)
                                                           (найменування/прізвище, ім'я, по батькові)
в особі ______________________________________________________________________________,
                                                                                           (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
що діє на підставі _____________________________________________________________________,
                                                                                                                 (назва документа)
з одного боку, та ________________________________________________________ (далі - Власник)
                                                                          (найменування/прізвище, ім'я, по батькові)
в особі ______________________________________________________________________________,
                                                                                    (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
що діє на підставі _____________________________________________________________________,
                                                                                                                (назва документа)
з іншого боку (далі - Сторони), уклали цей Договір про приєднання до теплових мереж (далі - Договір).

При виконанні умов Договору, а також вирішенні всіх питань, що не обумовлені цим Договором, Сторони зобов'язуються керуватися Правилами приєднання до теплових мереж, затвердженими постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг,
від 19 жовтня 2012 року N 343, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України ___________ 2012 року за N ____/_____ (далі - Правила), та іншими нормативно-правовими актами.

I. Предмет Договору

Власник зобов'язується приєднати закінчену будівництвом (реконструйовану, технічно переоснащену) тепловикористальну або теплогенеруючу установку з тепловим навантаженням або тепловою потужністю _____ Гкал/год, будівництво (реконструкція, технічне переоснащення) якої проводиться на земельній ділянці площею _____ кв. м, з кадастровим номером _________________________, розташованій за адресою:______________________________, що знаходиться у Замовника у власності чи в
користуванні відповідно до ___________________ (далі - об'єкт), а Замовник зобов'язується виконати
                                                                       (назва документа)
умови приєднання до теплових мереж відповідно до отриманих технічних умов на приєднання та здійснити оплату за приєднання до теплових мереж.

II. Права та обов'язки Власника

2.1. Власник має право:

2.1.1. Брати участь у прийманні робіт з укладення мережі від об'єкта, який має приєднуватися, до точки приєднання.

2.1.2. Змінити дату приєднання об'єкта на пізніший термін без зміни строків унесення плати за приєднання, якщо Замовник не надав Власнику можливості в установлений Договором строк здійснити:

а) перевірку готовності об'єкта до подачі теплової енергії;

б) опломбування встановлених приладів (вузлів) обліку, кранів і засувок на їх обводах.

2.1.3. Призупинити або відмовити Замовнику у приєднанні в разі:

невиконання Замовником технічних умов на приєднання до теплових мереж у повному обсязі;

невиконання умов Договору щодо здійснення оплати за приєднання у строки, визначені Договором.

2.1.4. Погоджувати Замовнику збільшення заявленого навантаження за наявності технічної можливості та підписання відповідної додаткової угоди до Договору.

2.2. Власник зобов'язаний:

2.2.1. Забезпечити підготовку теплових мереж до приєднання об'єкта та подачі теплової енергії не пізніше дати приєднання, установленої Договором.

2.2.2. Перевірити виконання Замовником технічних умов на приєднання та встановити пломби на приладах (вузлах) обліку теплової енергії, кранах та засувках на їх обводах протягом 5 днів з дня отримання від Замовника повідомлення про готовність об'єкта до подачі теплової енергії.

2.2.3. За результатами перевірки скласти акт готовності об'єкта до експлуатації або надати перелік виявлених недоліків.

2.2.4. У разі виконання Замовником вимог, передбачених Договором та Правилами, приєднати об'єкт Замовника до теплових мереж до ____ кварталу 20__ року.

III. Права та обов'язки Замовника

3.1. Замовник має право отримати в порядку, встановленому Договором, інформацію про стан виконання заходів будівництва (реконструкції, технічного переоснащення) теплових мереж.

3.2. Замовник зобов'язаний:

3.2.1. Виконати визначені Договором технічні умови на приєднання.

3.2.2. Відповідно до технічних умов розробити та надати Власнику проектну документацію для приєднання об'єкта до теплових мереж та здійснити підготовку до його приєднання.

3.2.3. У разі внесення змін до проектної документації для приєднання об'єкта до теплових мереж, що призведе до зміни теплового навантаження, зазначеного в розділі I цього Договору, надати Власнику пропозиції щодо внесення змін до Договору.

3.2.4. Погоджувати з Власником під час проектування відхилення від технічних умов приєднання.

3.2.5. Унести плату за приєднання в розмірі та в строки, передбачені Договором.

3.2.6. Забезпечити Власнику доступ до перевірки виконання технічних умов на приєднання та опломбування приладів (вузлів) обліку, кранів і засувок на їх обводах.

3.2.7. Виконати встановлені Договором технічні умови на приєднання та підписати зі своєї Сторони акт готовності об'єкта до експлуатації і надати його Власнику.

IV. Порядок та строки внесення плати за приєднання

4.1. Плата за приєднання за Договором становить _________ грн, у тому числі ПДВ ________ грн.

4.2. Зміна навантаження, передбаченого цим Договором, вважається новим приєднанням і тягне за собою перерахунок плати за приєднання, про що Сторони укладають відповідну додаткову угоду до Договору.

4.3. Плата за приєднання здійснюється Замовником шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Власника в сумі, зазначеній у пункті 4.1 цього розділу, протягом _______ днів ________________________.

4.4. Плата за приєднання може бути змінена шляхом укладення додаткової угоди в разі зміни обсягу навантаження, необхідного для виконання заходів з підготовки системи теплопостачання.

4.5. Власник протягом ___ робочих днів з дати виконання заходів з підключення об'єкта Замовника оформлює і надає Замовнику два примірники акта приймання-передачі послуг з приєднання.

4.6. Замовник протягом ___ робочих днів з дня отримання акта приймання-передачі послуг з приєднання зобов'язаний підписати обидва примірники акта і передати один примірник Власнику. У разі відмови Замовника від підписання акта приймання-передачі послуг з приєднання в ньому робиться відмітка про причини відмови.

V. Додаткові умови Договору

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

VI. Відповідальність Сторін

За невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань, визначених Договором, Сторони несуть відповідальність згідно із законом.

VII. Порядок вирішення спорів

7.1. Усі спірні питання, пов'язані з виконанням Договору, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

7.2. У разі недосягнення згоди спір вирішується в судовому порядку відповідно до законодавства України.

VIII. Форс-мажорні обставини

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за Договором, якщо це невиконання стало наслідком обставин непереборної сили (форс-мажор), що виникли після підписання Договору, які Сторони не могли передбачити або яким не могли запобігти.

8.2. Сторона, яка не виконує свого зобов'язання внаслідок дії обставин непереборної сили, повинна негайно повідомити іншу Сторону про настання таких обставин.

IX. Строк дії Договору та інші умови

9.1. Договір набирає чинності з дня його підписання та діє до повного виконання Сторонами передбачених ним зобов'язань.

9.2. Якщо Власник у визначений Договором строк здійснив у повному обсязі обов'язки щодо підготовки теплових мереж до приєднання об'єкта, а Замовник здійснив плату за приєднання, але з об'єктивних причин не виконав у визначений Договором строк технічні умови на приєднання, строк дії Договору може бути продовжено в частині виконання Замовником технічних умов на приєднання.

9.3. Договір може бути розірвано в разі невиконання Сторонами своїх зобов'язань за Договором.

9.4. Договір укладено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, один з них зберігається у Власника, другий - у Замовника.

9.5. Будь-які зміни та доповнення до Договору вносяться шляхом укладення Сторонами додаткової угоди, яка складається в письмовій формі та підписується Сторонами.

X. Реквізити Сторін

Власник:

Замовник:

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
тел.: _____________________________________
М. П. ____________________________________
_________________________________________
                                (підпис, ініціали, прізвище)
________________________________ 20__ року

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
тел.: _____________________________________
М. П. ____________________________________
_________________________________________
                                  (підпис, ініціали, прізвище)
________________________________ 20__ року

(додаток із змінами, внесеними згідно з постановою
Національної комісії, що здійснює державне регулювання
у сфері комунальних послуг, від 12.04.2013 р. N 47)

Опрос