Идет загрузка документа (104 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Извлечение из Единого государственного реестра животных об идентификации и регистрации крупного рогатого скота

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 07.11.2012
Утратил силу

Витяг з Єдиного державного реєстру тварин
N _____ /В 2
про ідентифікацію і реєстрацію великої рогатої худоби

Наданий _____________________________________________________________________________,
                                                     (найменування (прізвище, ім'я, по батькові) власника/утримувача тварин)
код згідно з ЄДРПОУ, або реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті): __________________, що знаходиться за адресою: _________________ обл., ________________ р-н, у тому, що згідно з даними Єдиного державного реєстру тварин вищезазначеним суб'єктом господарювання утримується таке поголів'я корів та телиць старше 15 міс., ідентифікованих та зареєстрованих в установленому порядку.

Дата формування витягу:

Перелік

Корів

Телиць віком старше 15 місяців

Разом

Поголів'я ідентифікованих та зареєстрованих корів станом на ___________________*

 

Х

 

з них наявні на ___________________*

 

Х

 

Поголів'я корів власного відтворення, що були переведені в основне стадо протягом періоду з ______________ до _________ ________*

 

Х

 

з них наявні на ___________________*

 

Х

 

Поголів'я племінних корів та телиць віком старше 15 місяців, що були закуплені в племінному заводі або в племінному репродукторі протягом періоду з ___________________ до ___________________

 

 

 

з них наявні на ___________________

 

 

 

Поголів'я племінних корів та телиць віком старше 15 місяців, що були закуплені за імпортом протягом періоду з _______________ до ___________________

 

 

 

з них наявні на __________________

 

 

 

Поголів'я ідентифікованих та зареєстрованих корів та телиць віком старше 15 місяців станом на _______________*

 

 

 

Поголів'я ідентифікованої та зареєстрованої великої рогатої худоби станом на ________________*

Х

Х

 

__________________________
(посада)

__________________
(підпис)

__________________________________
(прізвище, ініціали)

Перелік ідентифікованих та зареєстрованих корів та телиць віком старше 15 міс., закуплених у суб'єктів племінної справи в тваринництві у період з ___________________ до ___________________, наявних на ___________________

N
з/п

Іденти-
фікацій-
ний номер тварини

Дата народже-
ння

Стать

Код породи**

Серія, номер паспор-
та великої рогатої худоби

Серія, номер ветеринар-
ної картки, колір

Закупівля

наймену-
вання, код згідно з ЄДРПОУ***, область розташу-
вання та племінний статус суб'єкта господарю-
вання, у якого було придбано тварину

дата придба-
ння

****

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього по господарству

 

 

 

 

 

 

          у т. ч. корів

 

 

 

 

 

 

          телиць

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

Перелік ідентифікованих та зареєстрованих корів власного відтворення, що були переведені в основне стадо протягом періоду
з _______________ до ______________, наявних на ________________ (у т. ч. тварини на відгодівлі)

N
з/п

Ідентифікацій-
ний номер тварини

Дата народження

Стать

Код породи**

Серія, номер паспорта великої рогатої худоби

Серія, номер ветеринар-
ної картки, колір

Дата отелення

1

 

 

 

 

 

 

 

Усього по господарству

 

 

 

 

 

УСЬОГО

 

 

 

 

 

Перелік імпортованих корів та телиць віком старше 15 міс., які були ідентифіковані та зареєстровані у Єдиному державному реєстрі тварин
у період з ____________ до ____________, наявних на __________

N
з/п

Ідентифіка-
ційний номер тварини

Дата народже-
ння

Стать

Код породи**

Серія, номер паспор-
та великої рогатої худоби

Серія, номер ветери-
нарної картки, колір

Імпорт

країна, з якої імпорто-
вано тварину

дата реєстрації тварини в Єдиному держав-
ному реєстрі тварин

*****

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього по господарству

 

 

 

 

 

 

         у т. ч. корів

 

 

 

 

 

 

         телиць

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

____________
* У тому числі тварини на відгодівлі.

** Згідно з кодуванням порід великої рогатої худоби, наведеним у додатку 2 до Положення про сертифікат племінних (генетичних) ресурсів, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 17 листопада 2011 року N 629, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 грудня 2011 року за N 1422/20160.

*** Прізвище, ім'я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті).

**** Найменування, реєстраційний номер господарства та місцезнаходження суб'єкта господарювання (місце проживання фізичної особи - підприємця).

***** Країна походження, з якої імпортовано тварину.

____________________________
(посада)

__________________
(підпис)

__________________________________
(прізвище, ініціали)

"___" ____________ 20__ р.

М. П.

 

 

Опрос