Идет загрузка документа (104 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Извлечение из Единого государственного реестра животных об идентификации и регистрации крупного рогатого скота

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 07.11.2012
Утратил силу

Витяг з Єдиного державного реєстру тварин
N ______ /В 1
про ідентифікацію і реєстрацію великої рогатої худоби

Наданий _____________________________________________________________________________,
                                                       (найменування (прізвище, ім'я, по батькові) власника/утримувача тварин)
код згідно з ЄДРПОУ, або реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті): __________________, що знаходиться за адресою: __________________ обл., _______________ р-н, у тому, що згідно з даними Єдиного державного реєстру тварин вищезазначеним суб'єктом господарювання в період з "___" ____________ 20__ р. до "___" ____________ 20__ р. продано на забій та/або забито таке поголів'я великої рогатої худоби, ідентифікованої та зареєстрованої в установленому порядку.

Дата формування витягу:

Перелік проданих (переданих) на забій та переробку ідентифікованих та зареєстрованих тварин

N
з/п

Іденти-
фікацій-
ний номер тварини

Стать

Дата народже-
ння

Дата придбання (над-
ходже-
ння) тварини

Продаж (передача) тварини на забій та переробку

Переміщені між госпо-
дарст-
вами власника

Серія, номер пас-
порта великої рогатої худоби

Серія, номер ветери-
нарної картки, колір**

дата вибу-
ття

наймену-
вання суб'єкта господарю-
вання (код згідно з ЄДРПОУ*) / наймену-
вання господарства (номер), область

дата забою

***

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього по господарству

 

     у т. ч. телиць

 

     бугайців

 

Усього

 

     у т. ч. телиць

 

     бугайців

 

Перелік забитих ідентифікованих та зареєстрованих тварин

N
з/п

Ідентифіка-
ційний номер тварини

Стать

Дата народже-
ння

Наймену
вання суб'єкта господарю-
вання (код згідно з ЄДРПОУ*) / найменування господарства (номер), область утримання тварини до забою

Дата прибуття

Дата забою

Переміщені між господарст-
вами власника

Серія, номер паспорта великої рогатої худоби

Серія, номер ветери-
нарної картки, колір**

***

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього по господарству

 

     у т. ч. телиць

 

     бугайців

 

Усього

 

     у т. ч. телиць

 

     бугайців

 

____________
* Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті).

** Зазначається у разі, якщо ветеринарна картка - окремий бланк.

*** Найменування, реєстраційний номер господарства та місцезнаходження суб'єкта господарювання (прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання фізичної особи - підприємця).

____________________________
(посада)

__________________
(підпис)

__________________________________
(прізвище, ініціали)

"___" ____________ 20__ р.

М. П.

 

 

Опрос