Идет загрузка документа (367 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Кадровое обеспечение учебного процесса [относительно инспектирования высших учебных заведений]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 24.09.2012

Кадрове забезпечення навчального процесу

_________________________________________________
(назва навчального закладу)
__________________________________________________
шифр, напрям, спеціальність

N
п/п

Прізвище, ім'я та по батькові Викладача (штатний, сумісник)

Базова освіта (спец. за дипломом про вищу освіту)

Стаж педагогічної роботи

Постійне (основне) місце роботи, посада

Науковий ступінь, вчене звання

Проходження педагогічного стажування, підвищення кваліфікації (останнє, рік)

Попередній рік атестації, результат

Дисципліни, які викладає

Пед. навантаження на: рік, у т. ч. лекційних годин

1. Цикл дисциплін соціально-гуманітарної (природничо-наукової) підготовки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Цикл фундаментальних дисциплін

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Цикл фахових дисциплін

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього педагогічних працівників -

з них штатних -

з науковими ступенями та вченими званнями -

% лекційних годин соціально-гуманітарної (природничо-наукової) підготовки, які викладають викладачі з науковими ступенями, - _ %, у тому числі штатних - ___ %

% лекційних годин фундаментального циклу, які викладають викладачі з науковими ступенями, - __ %, у тому числі штатних - ___ %

% лекційних годин фахових дисциплін, які викладають викладачі з науковими ступенями, - __ %, у тому числі штатних - ___ %

Вакансії ________________________ (к-ть) з дисциплін _______________________________

Керівник (ректор, директор; назва ВНЗ)

(Прізвище, ініціали)

М. П.

Дата

 

 

Таблиця 3

Якісний і кількісний склад кафедр

__________________________________________
(назва навчального закладу)

N
п/п

Назва кафедри (зазначити випускові)

Напрям підготовки, спеціальність, рік започаткування підготовки

Завідувач кафедри (П. І. Б., науковий ступінь, вчене звання, термін перебування на посаді, стаж науково-педагогічної роботи)

Науково-педагогічні працівники

Всього, осіб

З них: професори

доктори наук

кандидати наук

всього, осіб

з них: штатні

всього, осіб

з них: штатні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник (ректор, директор; назва ВНЗ)

(Прізвище, ініціали)

М. П.

Дата

 

 

Таблиця 4

Характеристика науково-педагогічного складу*

________________________________________________
(назва навчального закладу)

N
п/п

Показники

Всього по ВНЗ

20__

20__

20__

1.

Штатна чисельність науково-педагогічних працівників, всього осіб
з них: докторів наук, професорів
кандидатів наук, доцентів

 

 

 

2.

Штатна укомплектованість, %
з них: докторів наук, професорів
кандидатів наук, доцентів

 

 

 

3.

Кількість сумісників, всього осіб, %
з них: докторів наук, професорів
кандидатів наук, доцентів

 

 

 

4.

Середній вік викладачів з науковими ступенями і званнями, роки
з них: докторів наук, професорів
кандидатів наук, доцентів

 

 

 

5.

Кількість викладачів пенсійного віку, всього осіб
з них: докторів наук, професорів
кандидатів наук, доцентів

 

 

 

6.

Частка викладачів, у яких базова освіта не відповідає дисципліні, яка викладається (%)

 

 

 

7.

Кількість звільнених викладачів, всього осіб
з них: докторів наук, професорів
кандидатів наук, доцентів

 

 

 

8.

Кількість зарахованих викладачів, всього осіб
у тому числі за конкурсом
з них: докторів наук, професорів
кандидатів наук, доцентів

 

 

 

9.

Середньорічне педагогічне навантаження викладачів, годин на рік (максимальне /мінімальне)
з них: докторів наук, професорів
кандидатів наук, доцентів
Інформація подається по закладу в цілому та по випускаючих кафедрах

 

 

 

10.

Кількість викладачів, яким заплановані для викладання п'ять і більше дисципліни, всього осіб
Інформація подається по закладу в цілому та по випускаючих кафедрах

 

 

 

11.

Кількість студентів, всього осіб
з них: за денною формою навчання
за заочною формою навчання

 

 

 

12.

Частка кафедр, які очолюють особи з вченими ступенями і званнями, %
з них: доктори наук, професори
кандидати наук, доценти

 

 

 

13.

Частка випускаючих кафедр, які очолюють доктори наук, професори, %

 

 

 

14.

Загальна кількість аспірантів, всього осіб
з них: захистили дисертації у встановлений термін
залишилися для роботи у ВНЗ

 

 

 

15.

Участь професорсько-викладацького складу в науковій роботі, % від штатної чисельності
з них: по випускаючих кафедрах

 

 

 

16.

Кількість наукових видань, опублікованих протягом року, всього назв / обсяг друкованих аркушів
з них: монографій
публікацій у фахових наукових журналах

 

 

 

17.

Кількість навчальних посібників, підручників, виданих професорсько-викладацьким складом, примірників
з них: з грифом Міністерства освіти і науки України (примірників)

 

 

 

18.

Частка викладачів, які пройшли підвищення кваліфікації, %
з них: з циклів:
соціально-гуманітарного (природничо-наукового);
професійної та практичної підготовки

 

 

 

____________
* Заповнюється станом на 10.10. кожного року

Керівник (ректор, директор; назва ВНЗ)

(Прізвище, ініціали)

М. П.

Дата

 

 

Таблиця 5

Показники організаційного та науково-методичного забезпечення навчально-виховного процесу

_________________________________________
(назва навчального закладу)

N
п/п

Показник

Роки

20__

20__

20__

1.

Частка спеціальностей, які мають повне забезпечення робочими навчальними планами та робочими програмами, відповідно до вимог кредитно-трансферної системи організації навчального процесу, %

 

 

 

2.

Частка спеціальностей, лабораторні роботи навчальних дисциплін яких повністю виконуються у спеціалізованих лабораторіях
природничо-наукової підготовки
професійної та практичної підготовки

 

 

 

3.

Частка дисциплін, при вивченні яких не використовуються прикладні комп'ютерні програми
гуманітарної і соціально-економічної підготовки
природничо-наукової підготовки
професійної та практичної підготовки

 

 

 

4.

Забезпеченість методичними матеріалами самостійної роботи студентів
гуманітарної і соціально-економічної підготовки
природничо-наукової підготовки
професійної та практичної підготовки

 

 

 

5.

Частка дисциплін, для яких розроблені засоби діагностики якості навчання (комплексні контрольні роботи, тести тощо) з циклів, %
гуманітарної і соціально-економічної підготовки
природничо-наукової підготовки
професійної та практичної підготовки

 

 

 

6.

Частка спеціальностей, які мають засоби діагностики якості підготовки фахівців (ККЗ, тести тощо), %

 

 

 

7.

Частка спеціальностей, на яких впроваджена модульно-рейтингова система навчання та оцінки якості навчання, %

 

 

 

8.

Частка спеціальностей, забезпечених структурно-логічними схемами, %

 

 

 

9.

Частка дисциплін, на яких запроваджені інформаційні технології навчання, %
гуманітарної і соціально-економічної підготовки
природничо-наукової підготовки
професійної та практичної підготовки

 

 

 

10.

Частка дисциплін, забезпечення яких навчальною літературою не перевищує 50 % (у розрахунку 1 підручник на 1 студента)
гуманітарної і соціально-економічної підготовки
природничо-наукової підготовки
професійної та практичної підготовки

 

 

 

11.

Кількість навчальних підручників, посібників з грифом Міносвіти і науки, молоді та спорту України та внутрішнього видання

 

 

 

12.

Кількість навчально-методичних розробок, які використовуються в навчальному процесі,
обсяг в друкованих аркушах

 

 

 

13.

Кількість підприємств, з якими укладені договори на проведення виробничої практики,
у них місць практики

 

 

 

Керівник (ректор, директор; назва ВНЗ)

(Прізвище, ініціали)

М. П.

Дата

 

 

Таблиця 6

Ефективність діяльності аспірантури (докторантури)

у ______________________________________
(назва навчального закладу)

Показник

Роки

20__

20__

20__

20__

20__

 

Назва і шифр наукової спеціальност*

Прийом (всього, осіб)

 

 

 

 

 

у т. ч. за денною формою

 

 

 

 

 

за заочною формою

 

 

 

 

 

Контингент (всього, осіб)

 

 

 

 

 

у т. ч. за денною формою

 

 

 

 

 

за заочною формою

 

 

 

 

 

Випуск (всього, осіб)

 

 

 

 

 

у т. ч. за денною формою

 

 

 

 

 

з них із захистом в установлений термін

 

 

 

 

 

за заочною формою

 

 

 

 

 

з них із захистом в установлений термін

 

 

 

 

 

Кількість випускників, з числа захищених, які залишились працювати у ВНЗ

 

 

 

 

 

____________
* Заповнюється за всіма науковими спеціальностями аспірантури та докторантури, за якими здійснюється підготовка науково-педагогічних кадрів у ВНЗ.

Керівник (ректор, директор; назва ВНЗ)

(Прізвище, ініціали)

М. П.

Дата

 

 

Таблиця 7

Міжнародні зв'язки

______________________________________
(назва навчального закладу)

N
п/п

Показник

Рік

20__

20__

20__

1.

Кількість фахівців, підготовлених для іноземних країн (осіб),
у т. ч. за держзамовленням

 

 

 

2.

Кількість зарубіжних навчальних закладів, асоціацій, з якими підтримуються ділові зв'язки

 

 

 

3.

Кількість направлених на навчання до іноземних навчальних закладів:
- студентів
- аспірантів

 

 

 

4.

Кількість студентів, які проходили навчальні практики в організаціях і установах за кордоном (осіб)

 

 

 

5.

Кількість викладачів, які пройшли стажування за кордоном (осіб)

 

 

 

6.

Кількість викладачів і співробітників, які перебували в ділових відрядженнях за кордоном (осіб)

 

 

 

7.

Кількість науково-педагогічних працівників, які мають почесні звання іноземних навчальних закладів (осіб)

 

 

 

8.

Кількість іноземних лекторів і науковців, які брали участь у навчальному процесі ВНЗ (осіб)

 

 

 

9.

Кількість розробок та проектів, виконаних спільно з іноземними партнерами

 

 

 

10.

Кількість спільних освітньо-професійних програм, за якими здійснюється підготовка спеціалістів з іноземними партнерами

 

 

 

Керівник (ректор, директор; назва ВНЗ)

(Прізвище, ініціали)

М. П.

Дата

 

 

Таблиця 8

Характеристика науково-дослідної роботи

________________________________________
(назва навчального закладу)

N
п/п

Показник

Рік

20__

20__

20__

1.

Обсяг фінансування (всього) тис. грн.
у т. ч. держбюджетних
госпдоговірних
міжнародних
інших фондів

 

 

 

2.

Розподіл обсягів виконання НДР (тис. грн.):
- фундаментальні
- прикладні
- інші

 

 

 

3.

Кількість наукових і науково-технічних підрозділів

 

 

 

4.

Кількість наукових шкіл

 

 

 

5.

Чисельність виконавців НДР (осіб):
у т. ч. штатних наукових працівників
із них: докторів наук
кандидатів наук
професорсько-викладацького персоналу
із них: докторів наук
кандидатів наук

 

 

 

6.

Участь професорсько-викладацького складу у науковій роботі (% від штатної чисельності)

 

 

 

7.

Кількість НДР, які виконувались протягом року

 

 

 

8.

Кількість закінчених робіт (всього)

 

 

 

9.

Кількість наукових видань, опублікованих протягом року,
із них: монографій (одиниць)
публікацій в наукових журналах
публікацій надрукованих в міжнародних журналах
посилань, визнаних в міжнародних журналах, на роботи викладачів ВНЗ

 

 

 

10.

Кількість експонатів, представлених на виставках,
у т. ч. міжнародних

 

 

 

11.

Кількість отриманих нагород (всього):
у т. ч. міжнародних премій;
державних премій;
патентів та охоронних документів на винаходи;
авторських свідоцтв;
позитивних рішень.

 

 

 

Керівник (ректор, директор; назва ВНЗ)

(Прізвище, ініціали)

М. П.

Дата

 

 

Таблиця 9

Контингент студентів

Загальний контингент студентів становить ________ осіб, з них денної _______ та заочної ______ форми навчання, в тому числі в розрізі спеціальностей:

1. Інформація про контингент студентів, підготовка яких здійснюється за напрямами (спеціальностями), затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 р. N 787 "Про перелік напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями":

N
п/п

Шифр, назва напряму, спеціальності

Ліцензійний обсяг

Державне замовлення

Термін навчання

Фактичний прийом у 20__ році

Загальний контингент студентів в розрізі курсів

денна

заочна

денна

заочна

денна

заочна

денна

заочна

денна

заочна

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бакалавр

 

 

 

 

 

 

 

 

IV -

IV -
V -

 

спеціаліст

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

магістр

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього по ВНЗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Інформація про контингент студентів першого курсу ОКР "бакалавр", підготовка яких здійснюється за напрямами, затвердженими постановами Кабінету Міністрів України від 13.12.2006 N 1719 "Про перелік напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра" і від 20.06.2007 N 839 "Про перелік напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста":

N
п/п

Шифр, назва галузі знань, напряму

Ліцензійний обсяг

Державне замовлення

Термін навчання

Фактичний прийом у 20__ році

Загальний контингент студентів

денна

заочна

денна

заочна

денна

заочна

денна

заочна

денна

заочна

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

молодший спеціаліст

 

 

 

 

 

 

I -
II -

I -
II -

I -
II -
III -

I -
II -
III -

 

бакалавр

 

 

 

 

 

 

I -
II -
III -

I -
II -
III -

I -
II -
III -

I -
II -
III -

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього по ВНЗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник (ректор, директор; назва ВНЗ)

М. П.

Дата

(Прізвище, ініціали)

 

Таблиця 10

Матеріально-технічна база

______________________________________
(назва навчального закладу)

N
п/п

Назва показника

Значення

1.

Загальна площа приміщень, м2
у т. ч. навчальна, м2

 

2.

Забезпеченість лабораторіями, полігонами, необхідними для виконання навчальних програм:
перелік об'єктів, м2, % від вимог навчального плану

 

3.

Наявність гуртожитків:
у них місць

 

4.

Площа комп'ютерних класів, м2

 

5.

Забезпеченість робочими комп'ютерними місцями:
всього, штук
у т. ч. для проведення навчальних занять

 

6.

Наявність пунктів харчування,
площа, м2
кількість посадкових місць

 

7.

Кількість спортивних залів,
площа, м2

 

8.

Наявність стадіону або спортивного майданчика (+/-)

 

9.

Наявність медичного пункту (+/-)
площа, м2

 

10.

Бібліотека, читальні зали
у них кількість посадкових місць

 

Керівник (ректор, директор; назва ВНЗ)

М. П.

Дата

(Прізвище, ініціали)

 

Таблиця 11

Управлінські заходи щодо забезпечення якості підготовки студентів

_______________________________________
назва ВНЗ

Наявність у ВНЗ центру (відділу) моніторингу якості підготовки
(+/-)

Забезпечення діяльності центру моніторингу

Періодичність розгляду питання якості підготовки в рамках контролю на рівні

Участь в контролі за якістю підготовки органів студентського самоврядування (+/-)

наявність Положення
(+/-)

наявність штатних працівників або недостатній рівень їхньої підготовки (+/-)

результати ректорського контролю, вищі за семестровий

Інше (вказати, що саме)

Вченої ради ВНЗ

деканатів (Вчених рад факультетів)

кафедр

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник (ректор, директор; назва ВНЗ)

М. П.

Дата

(Прізвище, ініціали)

 

Таблиця 12

Фінансово-господарська діяльність

_____________________________________
(назва навчального закладу)

N
п/п

Показник

Рік

20__

20__

20__

1.

Загальний обсяг бюджетного фінансування (тис. грн.)

 

 

 

2.

Загальний обсяг надходження позабюджетних коштів (тис. грн.),
в т. ч. кошти, отримані за:
• навчання,
• виробничу діяльність,
• оренду приміщень і майна,
• інші надходження

 

 

 

3.

Витрати бюджетних коштів (тис. грн.),
в т. ч. на:
• заробітну плату,
• стипендію студентам,
• придбання обладнання та інвентарю,
• придбання навчальної і наукової літератури,
• господарські та комунальні витрати разом

 

 

 

4.

Витрати позабюджетних коштів (тис. грн.),
в т. ч. на:
• заробітну плату,
• стипендію студентам,
• придбання обладнання та інвентарю,
• придбання навчальної і наукової літератури,
• господарські та комунальні витрати разом.

 

 

 

5.

Наявність заборгованості (всього, тис. грн.):
• по заробітній платі;
• по стипендіях;
• за комунальні послуги;
• електроенергію

 

 

 

Керівник (ректор, директор; назва ВНЗ)

М. П.

Дата

(Прізвище, ініціали)

 

ПРОГРАМА
перевірки дотримання вищими навчальними закладами I - IV рівнів акредитації Ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері вищої освіти

ПЕРЕДМОВА

Програму перевірки дотримання вищими навчальними закладами Ліцензійних умов надання освітніх послуг розроблено відповідно до постанов КМУ від 03.05.2012 N 353 "Про затвердження Порядку державного інспектування навчальних закладів", від 08.08.2007 N 1019 "Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг", наказу МОН від 24.12.2003 N 847 "Про затвердження Ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері вищої освіти, Порядку здійснення контролю за дотриманням ліцензійних умов, Положення про експертну комісію та порядок проведення ліцензійної експертизи" із змінами та доповненнями, внесеними наказом МОНмолодьспорту України від 29.11.2011 р. N 1377, інших нормативних і розпорядчих документів з даного питання.

Мета перевірки: визначення рівня відповідності освітньої діяльності вищих навчальних закладів Ліцензійним умовам надання освітніх послуг у сфері вищої освіти, установленим законодавством вимогам фактичного стану кадрового, навчально-методичного, матеріально-технічного, інформаційного забезпечення навчального процесу з окремих напрямів підготовки (спеціальностей) за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями.

Зміст програми передбачає перевірку забезпечення навчальних закладів матеріально-технічною, навчально-методичною та інформаційною базою, науково-педагогічними кадрами відповідно до встановлених нормативів та вимог для підготовки фахівців з вищою освітою різних освітньо-кваліфікаційних рівнів.

До даної програми додаються таблиці, які характеризують види діяльності навчальних закладів.

N
п/п

Питання, які вивчаються

Документа та матеріали, які аналізуються

1. Загальні відомості про навчальний заклад, напрям підготовки (спеціальність)

1.1.

Нормативно-правові підстави для створення та здійснення освітньої діяльності

- Статут навчального закладу (Положення про ВСП);
- Довідка про включення ВНЗ до ЄДРПОУ;
- Свідоцтво про державну реєстрацію;
- Концепція освітньої діяльності

1.2.

Види діяльності та структура навчального закладу

- Ліцензії на право здійснення всіх видів освітньої діяльності (підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації тощо);
- Сертифікати про акредитацію;
- Статут ВНЗ;
- Структура ВНЗ;
- Накази про створення структурних підрозділів;
- Накази з усіх видів освітньої діяльності

2. Визначення рівня можливостей ВНЗ для забезпечення дотримання ліцензійних умов

2.1

Формування контингенту студентів

- Ліцензії;
- Форма 2-3 НК;
- Накази щодо зарахування студентів у поточному році на всі курси навчання, переведення та по контингенту студентів (за три роки);
- Особові справи студентів;
- Правила прийому до ВНЗ;
- Робоча документація приймальної комісії;
- Журнал обліку навчальних занять

2.2.

Ефективність використання вищим навчальним закладом педагогічного та науково-педагогічного потенціалу

- Штатний розпис;
- Тарифікаційна відомість (I - II рівень акредитації);
- Особові справи адміністративних і науково-педагогічних (педагогічних) працівників;
- Матеріали про підвищення кваліфікації;
- Накази з кадрових питань;
- Документи щодо планування навчального навантаження викладачам і його виконання;
- Індивідуальні навчальні плани викладача, зведена відомість по навчальному закладу щодо навантаження

2.3.

Організація у навчальному закладі навчально-методичної роботи

- Освітньо-професійні програми;
- Навчальні плани;
- Робочі навчальні плани;
- Графік навчального процесу;
- Розклад навчальних занять;
- Навчально-методичне забезпечення для кожної навчальної дисципліни навчального плану:
• навчальні та робочі навчальні програми дисциплін;
• плани семінарських, практичних занять, завдань для лабораторних робіт;
• методичні вказівки та тематики контрольних робіт, курсових робіт (проектів);
• пакети контрольних завдань для перевірки знань із дисциплін соціально-гуманітарної, фундаментальної та природничо-наукової, професійної підготовки;
• документи, які підтверджують наявність підручників і посібників у бібліотеці (бухгалтерська документація, інвентарні книги);
• програми всіх видів практик;
• методичні вказівки щодо виконання дипломних робіт (проектів);
• дидактичне забезпечення самостійної роботи студентів (у т. ч. з використанням інформаційних технологій);
• критерії оцінювання знань і вмінь студентів

2.4.

Забезпечення розвитку та ефективність використання навчальним закладом матеріально-технічної бази

- Навчальні плани і програми;
- Перспективний план розвитку матеріально-технічної бази;
- Журнали обліку матеріальних цінностей;
- Документи, які підтверджують право на власність або довгострокову оренду приміщень;
- Перелік обладнання лабораторій, кабінетів, майстерень;
- Санітарний паспорт

2.5.

Забезпечення розвитку та ефективність використання навчальним закладом об'єктів соціальної сфери

Санітарно-технічні паспорти гуртожитків, буфетів, медпункту та інших об'єктів соціальної сфери

Примітка:

1. На основі аналізу матеріалів перевірки підготувати акт, в якому викласти аналіз діяльності навчального закладу за розділами програми.

2. До акта додаються порівняльні таблиці (таблиця 7 - 10).

3. Відзначити недоліки та невирішені питання.

Додатки :

1. Таблиця 1. Контингент студентів;

2. Таблиця 2. Кадрове забезпечення навчального процесу спеціальності;

3. Таблиця 3. Якісний і кількісний склад кафедр;

4. Таблиця 4. Навчально-методичне та інформаційне забезпечення з кожної дисципліни, практики спеціальності;

5. Таблиця 5. Інформація про бібліотечний фонд навчальної літератури спеціальності;

6. Таблиця 6. Матеріально-технічна база;

7. Таблиця 7. Порівняльна таблиця виконання Ліцензійних умов (ОКР "молодший спеціаліст");

8. Таблиця 8. Порівняльна таблиця виконання Ліцензійних умов (ОКР "бакалавр");

9. Таблиця 9. Порівняльна таблиця виконання Ліцензійних умов (ОКР "спеціаліст");

10. Таблиця 10. Порівняльна таблиця виконання Ліцензійних умов (ОКР "магістр").

 

Начальник управління контролю за
діяльністю вищих навчальних закладів

В. М. Шиманський

 

Таблиця 1

Контингент студентів

Загальний контингент студентів становить ________ осіб, з них денної _______ та заочної ______ форми навчання, в тому числі в розрізі спеціальностей:

Інформація про контингент студентів, підготовка яких здійснюється за напрямами, затвердженими постановами Кабінету Міністрів України від 13.12.2006 N 1719 "Про перелік напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра", від 20.06.2007 N 839 "Про перелік напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста" та від 27.08.2010 N 787 "Про затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра":

N
п/п

Шифр, назва галузі знань, напряму

Ліцензійний обсяг

Державне замовлення

Термін навчання

Фактичний прийом

Загальний контингент студентів

денна

заочна

денна

заочна

денна

заочна

денна

заочна

денна

заочна

1.

молодший спеціаліст

 

 

 

 

 

 

I -
II -
III -
IV -

I -
II -
III -
IV -

I -
II -
III -
IV -

I -
II -
III -
IV -

2.

бакалавр

 

 

 

 

 

 

I -
II -
III -
IV -

I -
II -
III -
IV -

I -
II -
III -
IV -

I -
II -
III -
IV -

3.

спеціаліст

 

 

 

 

 

 

I -

I -

I -

I -

4.

магістр

 

 

 

 

 

 

I -

I -

I -

I -

 

Всього по ВНЗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник (ректор, директор; назва ВНЗ)

М. П.

Дата

(Прізвище, ініціали)

 

Таблиця 2

Кадрове забезпечення навчального процесу спеціальності

______________________________________________

N
п/п

Прізвище, ім'я та по батькові викладача

Базова освіта (спец. за дипломом про вищу освіту)

Стаж педагогічної роботи

Постійне (основне) місце роботи, посада

Науковий ступінь, вчене звання, категорія*

Проходження педагогічного стажування, підвищення кваліфікації, атестації (останнє, рік)

Попередній рік підвищення кваліфікації, атестації, результат

Дисципліни, які викладає

Пед. навантаження на рік, у т. ч. лекційних годин

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки

1.1. Особи, які працюють за основним місцем роботи

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Особи, які працюють за сумісництвом

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Цикл фундаментальної та природничо-наукової підготовки

2.1. Особи, які працюють за основним місцем роботи

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Особи, які працюють за сумісництвом

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Цикл професійної підготовки

3.1. Особи, які працюють за основним місцем роботи

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Особи, які працюють за сумісництвом

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
* Для ВНЗ I - II рівнів акредитації.

Вакансії

____________________

(кількість) з дисциплін

_____________________________

Керівник (ректор, директор; назва ВНЗ)

М. П.

Дата

(Прізвище, ініціали)

 

Таблиця 3

Якісний і кількісний склад кафедр

N
п/п

Назва кафедри

Завідувач кафедри (П. І. Б., науковий ступінь, вчене звання, термін перебування на посаді, стаж науково-педагогічної роботи)

Всього осіб

Доктори наук, професори*

Кандидати наук, доценти

З них штатні працівники:

всього осіб

доктори наук, професори
(П. І. Б.)

кандидати наук, доценти
(П. І. Б.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
* При розрахунку частки докторів наук, професорів дозволяється враховувати до 2 кандидатів наук, доцентів, які мають стаж безперервної роботи в даному навчальному закладі не менше 10 років, а також є авторами (співавторами) підручників або навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

Керівник (ректор, директор; назва ВНЗ)

(Прізвище, ініціали)

М. П.

Дата

 

 

Таблиця 4

Навчально-методичне та інформаційне забезпечення з кожної дисципліни, практики спеціальності

_______________________________________

N п/п

Назва дисциплін, практик

Обсяг (годин):
всього/
аудиторних

Наявність навчально-методичного забезпечення (+/-)

Програми:
навчальні/
робочі

Планів/
завдань1

Дидактичні матеріали для С.Р.С.

Методичні вказівки щодо виконання курсових проектів/
робіт

Пакети контр. робіт/ завдань

Критерії оцінювання рівня підготовки студентів

семінарських

практичних

лабораторних

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

Назва дисциплін, за відповідними циклами2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назви практик

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дипломний проект / робота

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
1 Якщо семінарські або практичні, або лабораторні види занять не вказані у робочому навчальному плані, в таблиці вказуються літери НЗ, що означає "не заплановано".

2 Курсові роботи/ проекти - вказати окремим рядком після відповідної дисципліни.

Керівник (ректор, директор; назва ВНЗ)

(Прізвище, ініціали)

М. П.

Дата

 

 

Таблиця 5

Інформація про бібліотечний фонд навчальної літератури спеціальності

__________________________________________________________

N
п/п

Назва дисципліни за навчальним планом1

Напрями підготовки, з яких вивчається зазначена дисципліна

Максимальна кількість студентів, які одночасно вивчають дисципліну з усіх спеціальностей

Автор і назва основного підручника (підручників) з дисципліни за роб. навч. програмою

Рік видання основного підручника, підручників, мова видання

К-сть прим. (з кожної назви окремо, шт., %)

Наявність електронних підручників з дисципліни (+/-), к-сть прим.

К-ть примірників навч. літ-ри, що придбана з дисципліни за ост. 3 роки (шт., %)

Примітка

1. Соціально-гуманітарний цикл2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
1 Перелік дисциплін за навчальними планами (у випадку користування одним підручником з різних споріднених дисциплін незалежно від спеціальностей, дисципліни вказувати разом).

2 Перелік за циклами дисциплін навчального плану спеціальності.

Керівник (ректор, директор; назва ВНЗ)

(Прізвище, ініціали)

М. П.

 

Директор (завідувач) бібліотеки

(Прізвище, ініціали)

Дата

 

 

Таблиця 6

Матеріально-технічна база

___________________________________________________
назва ВНЗ

N
п/п

Назва показника

Значення

1.

Загальна площа, м2
у т. ч. навчальна, м2

 

2.

Забезпеченість лабораторіями, полігонами, необхідними для виконання навчальних програм:
перелік об'єктів, м2, % від вимог навчального плану

 

3.

Наявність гуртожитків:
у них місць

 

4.

Площа комп'ютерних класів, м2

 

5.

Забезпеченість робочими комп'ютерними місцями:
всього, штук
у т. ч. для проведення навчальних занять

 

6.

Наявність пунктів харчування,
площа, м2
кількість посадкових місць

 

7.

Кількість спортивних залів,
площа, м2

 

8.

Наявність стадіону або спортивного майданчика (+/-)

 

9.

Наявність медичного пункту (+/-)
площа, м2

 

10.

Бібліотека, читальні зали
у них кількість посадкових місць

 

Керівник (ректор, директор; назва ВНЗ)

(Прізвище, ініціали)

М. П.

Дата

 

 

Таблиця 7

Порівняльна таблиця виконання
__________________________
назва ВНЗ
Ліцензійних умов з підготовки фахівців за напрямом ____________ зі спеціальності _______________

Назва показника (нормативу)

Значення показника (нормативу) за освітньо-кваліфікаційним рівнем "молодший спеціаліст"

Фактичне значення показника ВНЗ

Відхилення

1. Загальні вимоги

1.1. Концепція діяльності за заявленим напрямом (спеціальністю), погоджена з Радою міністрів АРК, обласною, Київською, Севастопольською міською державними адміністраціями

+

 

 

1.2. Заявлений ліцензований обсяг (денна форма навчання/ заочна форма навчання)

 

 

 

2. Кадрове забезпечення підготовки фахівців заявленої спеціальності

2.1. Частка педагогічних працівників вищої категорії, які викладають лекційні години дисциплін навчального плану спеціальності та працюють у даному навчальному закладі за основним місцем роботи (% від кількості годин для кожного циклу дисциплін навчального плану)

25

 

 

2.2. Наявність кафедри (циклової комісії) з фундаментальної підготовки

+

 

 

3. Матеріально-технічна база

3.1. Забезпеченість лабораторіями, полігонами, обладнанням, устаткуванням, необхідним для виконання навчальних програм (у % від потреби)

100

 

 

3.2. Забезпеченість студентів гуртожитком (у % від потреби)

70

 

 

3.3. Кількість робочих комп'ютерних місць на 100 студентів (крім спеціальностей, які належать до галузей знань 0102 "Фізичне виховання, спорт і здоров'я людини" і 0202 "Мистецтво", крім спеціальності "Дизайн")

6

 

 

3.4. Кількість робочих комп'ютерних місць на 100 студентів (для спеціальностей, які належать до галузей знань 0102 "Фізичне виховання, спорт і здоров'я людини" і 0202 "Мистецтво", крім спеціальності "Дизайн")

3

 

 

3.5. Наявність пунктів харчування

+

 

 

3.6. Наявність спортивного залу

+

 

 

3.7. Наявність стадіону або спортивного майданчика

+

 

 

3.8. Наявність медичного пунктів

+

 

 

4. Навчально-методичне забезпечення

4.1. Наявність освітньо-кваліфікаційної характеристики фахівця (у т. ч. варіативної компоненти)

+

 

 

4.2. Наявність освітньо-професійної програми підготовки фахівця (у т. ч. варіативної компоненти)

+

 

 

4.3. Наявність навчального плану, затвердженого в установленому порядку

+

 

 

4.4. Наявність навчально-методичного забезпечення для кожної навчальної дисципліни навчального плану (% від потреби)

100

 

 

4.4.1. Навчальних і робочих навчальних програм дисциплін

100

 

 

4.4.2. Планів семінарських, практичних занять, завдань для лабораторних робіт (% від потреби)

100

 

 

4.4.3. Методичних вказівок і тематик контрольних, курсових робіт (проектів)

100

 

 

4.5. Наявність пакетів контрольних завдань для перевірки знань з дисциплін соціально-гуманітарної, фундаментальної та фахової підготовки (% від потреби)

100

 

 

4.6. Забезпеченість програми всіх видів практик (% від потреби)

100

 

 

4.7. Наявність методичних указівок щодо виконання дипломних робіт (проектів), державних екзаменів

+

 

 

4.8. Дидактичне забезпечення самостійної роботи студентів (у т. ч. використанням інформаційних технології), %

100

 

 

4.9. Наявність критеріїв оцінювання знань і вмінь студентів

+

 

 

5. Інформаційне забезпечення

5.1. Забезпеченість студентів підручниками, навчальними посібниками, наявними у власній бібліотеці (% від потреби)

100

 

 

5.2. Співвідношення посадкових місць у власних читальних залах до загальної чисельності студентів (% від потреби)

3

 

 

5.3. Забезпеченість читальних залів фаховими періодичними виданнями

3

 

 

5.4. Можливість доступу викладачів і студентів до Інтернет як джерела інформації:

 

 

 

- наявність обладнаних лабораторій

+

 

 

- наявність каналів доступу

+

 

 

Керівник

 

Дата

 

 

Таблиця 8

Порівняльна таблиця виконання
__________________________________
назва ВНЗ
Ліцензійних умов з підготовки фахівців за напрямом ____________ зі спеціальності _______________

Назва показника

Значення показника (нормативу) за освітньо-кваліфікаційним рівнем "бакалавр"

Фактичне значення показника ВНЗ

Відхилення

1. Загальні вимоги

1.1. Концепція діяльності за заявленим напрямом (спеціальністю), погоджена з Радою міністрів АРК, обласною, Київською, Севастопольською міською державними адміністраціями

+

 

 

1.2. Заявлений ліцензований обсяг (денна форма навчання/ заочна форма навчання)

 

 

 

2. Кадрове забезпечення підготовки фахівців заявленої спеціальності

2.1. Частка науково-педагогічних працівників з науковими ступенями та вченими званнями, які забезпечують викладання лекційних годин соціально-гуманітарного циклу дисциплін навчального плану спеціальності (% від кількості годин)

75

 

 

у т. ч. які працюють у даному навчальному закладі за основним місцем роботи

50

 

 

2.2. Частка науково-педагогічних працівників з науковими ступенями та вченими званнями, які забезпечують викладання лекційних годин фундаментального циклу дисциплін навчального плану спеціальності (% від кількості годин) (за винятком військових навчальних дисциплін)

75

 

 

у т. ч. які працюють у даному навчальному закладі за основним місцем роботи

50

 

 

з них:
докторів наук або професорів (при розрахунку частки докторів наук або професорів дозволяється прирівнювати двох кандидатів наук, доцентів, які мають стаж безперервної роботи в даному навчальному закладі не менше 10 років, а також є авторами (співавторами) підручників або навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, або монографій, до одного доктора наук або професора)

10

 

 

2.3. Частка науково-педагогічних працівників з науковими ступенями та вченими званнями, які забезпечують викладання лекційних годин фахових дисциплін навчального плану спеціальності (% від кількості годин)

75

 

 

у т. ч. які працюють у даному навчальному закладі за основним місцем роботи

50

 

 

з них:
докторів наук або професорів (при розрахунку частки докторів наук або професорів дозволяється прирівнювати двох кандидатів наук, доцентів, які мають стаж безперервної науково-педагогічної роботи в даному навчальному закладі не менше 10 років, а також є авторами (співавторами) підручників, навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України або монографій, до одного доктора наук або професора)

10

 

 

2.4. Наявність кафедри (циклової комісії) з фундаментальної підготовки

+

 

 

2.5. Наявність кафедри зі спеціальної (фахової) підготовки, яку очолює фахівець відповідної науково-педагогічної спеціальності:

+

 

 

доктор наук або професор

 

 

 

кандидат наук, доцент

 

 

 

3. Матеріально-технічна база

3.1. Забезпеченість лабораторіями, полігонами, обладнанням, устаткуванням, необхідним для виконання навчальних програм (у % від потреби)

100

 

 

3.2. Забезпеченість студентів гуртожитком (у % від потреби)

70

 

 

3.3. Кількість робочих комп'ютерних місць на 100 студентів (крім спеціальностей, які належать до галузей знань 0102 "Фізичне виховання, спорт і здоров'я людини" і 0202 "Мистецтво" крім спеціальності "Дизайн")

12

 

 

3.4. Кількість робочих комп'ютерних місць на 100 студентів (для спеціальностей, які належать до галузей знань 0102 "Фізичне виховання, спорт і здоров'я людини" і 0202 "Мистецтво" крім спеціальності "Дизайн")

6

 

 

3.4. Наявність пунктів харчування

+

 

 

3.5. Наявність спортивного залу

+

 

 

3.6. Наявність стадіону або спортивного майданчику

+

 

 

3.7. Наявність медичного пункту

+

 

 

4. Навчально-методичне забезпечення

4.1. Наявність освітньо-кваліфікаційної характеристики фахівця (у т. ч. варіативної компоненти)

+

 

 

4.2. Наявність освітньо-професійної програми підготовки фахівця (у т. ч. варіативної компоненти)

+

 

 

4.3. Наявність навчального плану, затвердженого в установленому порядку

+

 

 

4.4. Наявність навчально-методичного забезпечення для кожної навчальної дисципліни навчального плану (% від потреби): 

 

 

 

4.4.1. Навчальних і робочих навчальних програм дисциплін

100

 

 

4.4.2. Планів семінарських, практичних занять, завдань для лабораторних робіт (% від потреби)

100

 

 

4.4.3. Методичних вказівок і тематик контрольних, курсових робіт (проектів)

100

 

 

4.5. Наявність пакетів контрольних завдань для перевірки знань з дисциплін соціально-гуманітарної, фундаментальної та фахової підготовки (% від потреби)

100

 

 

4.6. Забезпеченість програмами всіх видів практик (% від потреби)

100

 

 

4.7. Наявність методичних указівок щодо виконання дипломних робіт (проектів), державних екзаменів

+

 

 

4.8. Дидактичне забезпечення самостійної роботи студентів (у т. ч. з використанням інформаційних технологій), %

100

 

 

4.9. Наявність критеріїв оцінювання знань і вмінь студентів

+

 

 

5. Інформаційне забезпечення

5.1. Забезпеченість студентів підручниками, навчальними посібниками, наявними у власній бібліотеці (% від потреби)

100

 

 

5.2. Співвідношення посадкових місць у власних читальних залах до загальної чисельності студентів (% від потреби)

5

 

 

5.3. Забезпеченість читальних залів фаховими періодичними виданнями

4

 

 

5.4. Можливість доступу викладачів і студентів до Інтернет як джерела інформації:

 

 

 

- наявність обладнаних лабораторій

+

 

 

- наявність каналів доступу

+

 

 

Керівник (ректор, директор; назва ВНЗ)

(Прізвище, ініціали)

М. П.

Дата

 

 

Таблиця 9

Порівняльна таблиця виконання
________________________
назва ВНЗ
Ліцензійних умов з підготовки фахівців за напрямом ____________ зі спеціальності _______________

Назва показника

Значення показника (нормативу) за освітньо-кваліфікаційним рівнем "спеціаліст"

Фактичне значення показника ВНЗ

Відхилення

1. Загальні вимоги

1.1. Концепція діяльності за заявленим напрямом (спеціальністю), погоджена з Радою міністрів АРК, обласною, Київською, Севастопольською міською державними адміністраціями

+

 

 

1.2. Заявлений ліцензований обсяг (денна форма навчання/ заочна форма навчання)

 

 

 

2. Кадрове забезпечення підготовки фахівців заявленої спеціальності

2.1. Частка науково-педагогічних працівників з науковими ступенями та вченими званнями, які забезпечують викладання лекційних годин соціально-гуманітарного циклу дисциплін навчального плану спеціальності (% від кількості годин)

85

 

 

у т. ч. які працюють у даному навчальному закладі за основним місцем роботи

50

 

 

2.2. Частка науково-педагогічних працівників з науковими ступенями та вченими званнями, які забезпечують викладання лекційних годин фундаментального циклу дисциплін навчального плану спеціальності (% від кількості годин) (за винятком військових навчальних дисциплін)

85

 

 

у т. ч. які працюють у даному навчальному закладі за основним місцем роботи

50

 

 

з них:
докторів наук або професорів (при розрахунку частки докторів наук або професорів дозволяється прирівнювати двох кандидатів наук, доцентів, які мають стаж безперервної науково-педагогічної роботи в даному навчальному закладі не менше 10 років, а також є авторами (співавторами) підручників або навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, або монографій, до одного доктора наук або професора)

 
20, але не менше, ніж 1 доктор наук або професор на 25 осіб ліцензованого обсягу

 

 

2.3. Частка науково-педагогічних працівників з науковими ступенями та вченими званнями, які забезпечують викладання лекційних годин фахових дисциплін навчального плану спеціальності (% від кількості годин)

85

 

 

у т. ч. які працюють у даному навчальному закладі за основним місцем роботи

50

 

 

з них:
докторів наук або професорів (при розрахунку частки докторів наук, професорів дозволяється прирівнювати двох кандидатів наук, доцентів, які мають стаж безперервної роботи в даному навчальному закладі не менше 10 років, а також є авторами (співавторами) підручників, навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України або монографій, до одного доктора наук або професора)

 
20, але не менше, ніж 1 доктор наук або професор на 25 осіб ліцензованого обсягу

 

 

2.4. Наявність кафедри (циклової комісії) з фундаментальної підготовки

+

 

 

2.5. Наявність кафедри зі спеціальної (фахової) підготовки, яку очолює фахівець відповідної науково-педагогічної спеціальності:

+

 

 

доктор наук або професор

 

 

 

кандидат наук, доцент

+

 

 

3. Матеріально-технічна база

3.1. Забезпеченість лабораторіями, полігонами, обладнанням, устаткуванням, необхідним для виконання навчальних програм (у % від потреби)

100

 

 

3.2. Забезпеченість студентів гуртожитком (у % від потреби)

70

 

 

3.3. Кількість робочих комп'ютерних місць на 100 студентів (крім спеціальностей, які належать до галузей знань 0102 "Фізичне виховання, спорт і здоров'я людини" і 0202 "Мистецтво", крім спеціальності "Дизайн")

12

 

 

3.4. Кількість робочих комп'ютерних місць на 100 студентів (для спеціальностей, які належать до галузей знань 0102 "Фізичне виховання, спорт і здоров'я людини" і 0202 "Мистецтво", крім спеціальності "Дизайн")

6

 

 

3.4. Наявність пунктів харчування

+

 

 

3.5. Наявність спортивного залу

+

 

 

3.6. Наявність стадіону або спортивного майданчика

+

 

 

3.7. Наявність медичного пункту

+

 

 

4. Навчально-методичне забезпечення

4.1. Наявність освітньо-кваліфікаційної характеристики фахівця (у т. ч. варіативної компоненти)

+

 

 

4.2. Наявність освітньо-професійної програми підготовки фахівця (у т. ч. варіативної компоненти)

+

 

 

4.3. Наявність навчального плану, затвердженого в установленому порядку

+

 

 

4.4. Наявність навчально-методичного забезпечення для кожної навчальної дисципліни навчального плану (% від потреби):

 

 

 

4.4.1. Навчальних і робочих навчальних програм дисциплін 

100 

 

 

4.4.2. Планів семінарських, практичних занять, завдань для лабораторних робіт (% від потреби)

100

 

 

4.4.3. Методичних вказівок і тематик контрольних, курсових робіт (проектів)

100

 

 

4.5. Наявність пакетів контрольних завдань для перевірки знань з дисциплін соціально-гуманітарної, фундаментальної та фахової підготовки (% від потреби)

100

 

 

4.6. Забезпеченість програмами всіх видів практик (% від потреби)

100

 

 

4.7. Наявність методичних указівок щодо виконання дипломних робіт (проектів), державних екзаменів

+

 

 

4.8. Дидактичне забезпечення самостійної роботи студентів (у т. ч. з використанням інформаційних технологій) (% від потреби)

100

 

 

4.9. Наявність критеріїв оцінювання знань і вмінь студентів

+

 

 

5. Інформаційне забезпечення

5.1. Забезпеченість студентів підручниками, навчальними посібниками, наявними у власній бібліотеці (% від потреби)

100

 

 

5.2. Співвідношення посадкових місць у власних читальних залах до загальної чисельності студентів (% від потреби)

5

 

 

5.3. Забезпеченість читальних залів фаховими періодичними виданнями

4

 

 

5.4. Можливість доступу викладачів і студентів до Інтернет як джерела інформації:

 

 

 

- наявність обладнаних лабораторій

+

 

 

- наявність каналів доступу

+

 

 

Керівник (ректор, директор; назва ВНЗ)

(Прізвище, ініціали)

М. П.

Дата

 

 

Таблиця 10

Порівняльна таблиця виконання
__________________________________
назва ВНЗ
Ліцензійних умов з підготовки фахівців за напрямом ____________ зі спеціальності _______________

Назва показника

Значення показника (нормативу) за освітньо-кваліфікаційним рівнем "магістр"

Фактичне значення показника ВНЗ

Відхилення

1. Загальні вимоги

1.1. Концепція діяльності за заявленим напрямом (спеціальністю), погоджена з Радою міністрів АРК, обласною, Київською, Севастопольською міською державними адміністраціями

+

 

 

1.2. Заявлений ліцензований обсяг (денна форма навчання/ заочна форма навчання)

 

 

 

2. Кадрове забезпечення підготовки фахівців заявленої спеціальності

2.1. Частка науково-педагогічних працівників з науковими ступенями та вченими званнями, які забезпечують викладання лекційних годин соціально-гуманітарного циклу дисциплін навчального плану спеціальності (% від кількості годин)

95

 

 

у т. ч. які працюють у даному навчальному закладі за основним місцем роботи

50

 

 

2.2. Частка науково-педагогічних працівників з науковими ступенями та вченими званнями, які забезпечують викладання лекційних годин фундаментального циклу дисциплін навчального плану спеціальності (% від кількості годин) (за винятком військових навчальних дисциплін)

95

 

 

у т. ч. які працюють у даному навчальному закладі за основним місцем роботи

50

 

 

з них:
докторів наук або професорів (при розрахунку частки докторів наук або професорів дозволяється прирівнювати двох кандидатів наук, доцентів, які мають стаж безперервної роботи в даному навчальному закладі не менше 10 років, а також є авторами (співавторами) підручників, навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України монографій, до одного доктора наук або професора)

 
40, але не менше, ніж 1 доктор наук або професор на 25 осіб ліцензованого обсягу

 

 

2.3. Частка науково-педагогічних працівників з науковими ступенями та вченими званнями, які забезпечують викладання лекційних годин фахових дисциплін навчального плану спеціальності (% від кількості годин)

95

 

 

у т. ч. які працюють у даному навчальному закладі за основним місцем роботи

50

 

 

з них:
докторів наук або професорів (при розрахунку частки докторів наук, професорів дозволяється прирівнювати двох кандидатів наук, доцентів, які мають стаж безперервної роботи в даному навчальному закладі не менше 10 років, а також є авторами (співавторами) підручників або навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, або монографій, до одного доктора наук або професора)

 
40, але не менше, ніж 1 доктор наук або професор на 25 осіб ліцензованого обсягу

 

 

2.4. Наявність кафедри (циклової комісії) з фундаментальної підготовки

+

 

 

2.5. Наявність кафедри зі спеціальної (фахової) підготовки, яку очолює фахівець відповідної науково-педагогічної спеціальності:

+

 

 

доктор наук або професор

+

 

 

кандидат наук, доцент

 

 

 

3. Матеріально-технічна база

3.1. Забезпеченість лабораторіями, полігонами, обладнанням, устаткуванням, необхідним для виконання навчальних програм (у % від потреби)

100

 

 

3.2. Забезпеченість студентів гуртожитком (у % від потреби)

70

 

 

3.3. Кількість робочих комп'ютерних місць на 100 студентів (крім спеціальностей, які належать до галузей знань 0102 "Фізичне виховання, спорт і здоров'я людини" і 0202 "Мистецтво", крім спеціальності "Дизайн")

12

 

 

3.4. Кількість робочих комп'ютерних місць на 100 студентів (для спеціальностей, які належать до галузей знань 0102 "Фізичне виховання, спорт і здоров'я людини" і 0202 "Мистецтво", крім спеціальності "Дизайн")

6

 

 

3.4. Наявність пунктів харчування

+

 

 

3.5. Наявність спортивного залу

+

 

 

3.6. Наявність стадіону або спортивного майданчика

+

 

 

3.7. Наявність медичного пункту

+

 

 

4. Навчально-методичне забезпечення

4.1. Наявність освітньо-кваліфікаційної характеристики фахівця (у т. ч. варіативної компоненти)

+

 

 

4.2. Наявність освітньо-професійної програми підготовки фахівця (у т. ч. варіативної компоненти)

+

 

 

4.3. Наявність навчального плану, затвердженого в установленому порядку

+

 

 

4.4. Наявність навчально-методичного забезпечення для кожної навчальної дисципліни навчального плану (% від потреби): 

 

 

 

4.4.1. Навчальних і робочих навчальних програм дисциплін

100

 

 

4.4.2. Планів семінарських, практичних занять, завдань для лабораторних робіт (% від потреби)

100

 

 

4.4.3. Методичних вказівок і тематик контрольних, курсових робіт (проектів)

100

 

 

4.5. Наявність пакетів контрольних завдань для перевірки знань з дисциплін соціально-гуманітарної, фундаментальної та фахової підготовки (% від потреби)

100

 

 

4.6. Забезпеченість програмами всіх видів практик (% від потреби)

100

 

 

4.7. Наявність методичних указівок щодо виконання дипломних робіт (проектів), державних екзаменів

+

 

 

4.8. Дидактичне забезпечення самостійної роботи студентів (у т. ч. з використанням інформаційних технологій) (% від потреби)

100

 

 

4.9. Наявність критеріїв оцінювання знань і вмінь студентів

+

 

 

5. Інформаційне забезпечення

5.1. Забезпеченість студентів підручниками, навчальними посібниками, наявними у власній бібліотеці (% від потреби)

100

 

 

5.2. Співвідношення посадкових місць у власних читальних залах до загальної чисельності студентів (% від потреби)

5

 

 

5.3. Забезпеченість читальних залів фаховими періодичними виданнями

8

 

 

5.4. Можливість доступу викладачів і студентів до Інтернет як джерела інформації:

 

 

 

- наявність обладнаних лабораторій

+

 

 

- наявність каналів доступу

+

 

 

Керівник (ректор, директор; назва ВНЗ)

(Прізвище, ініціали)

М. П.

Дата

 

 

ПРОГРАМА
інспектування вищих навчальних закладів за напрямом: "Якість підготовки студентів вищими навчальними закладами"

ПЕРЕДМОВА

Програму інспектування вищих навчальних закладів за напрямом: "Якість підготовки студентів вищими навчальними закладами різних форм власності та підпорядкування" розроблено відповідно до Закону України "Про вищу освіту", постанови КМУ від 03.05.2012 N 353 "Про затвердження Порядку державного інспектування навчальних закладів", наказів МОН від 29.10.2007 N 948 "Про удосконалення механізмів зовнішнього та внутрішнього оцінювання знань студентів", від 16.10.2009 N 943 "Про запровадження у ВНЗ України Європейської кредитно-трансферної системи", від 30.12.2005 N 774 "Про впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу", Порядку здійснення контролю за дотриманням ліцензійних умов, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 24.12.2003 N 847, із змінами та доповненнями, внесеними наказом МОНмолодьспорту України від 29.11.2011 р. N 1377, інших нормативних і розпорядчих документів з даного питання.

Мета інспектування - визначення рівня відповідності якості підготовки студентів вищих навчальних закладів з нормативних дисциплін установленим законодавством акредитаційним вимогам, забезпечення внутрішнього контролю керівництвом ВНЗ якості знань студентів, об'єктивності оцінювання на всіх рівнях (етапах) підготовки фахівців.

Зміст програми передбачає механізм аналізу результатів контрольних робіт із нормативних дисциплін, проведених ДІНЗ України, визначення ефективності внутрішнього та зовнішнього контролю, перевірку відповідності діючим вимогам основних чинників, що впливають на якість підготовки фахівців.

До даної програми додаються таблиці, які ілюструють зазначений напрям роботи у ВНЗ і результати контрольних робіт.

N
п/п

Питання, які вивчаються

Документи та матеріали,
які аналізуються

1.

Загальна характеристика навчального закладу, стан дотримання положень Конституції України, законів України, інших нормативно-правових актів з питань освіти

- Постанова Кабінету Міністрів України (наказ міністерства за підпорядкуванням, рішення Ради (зборів) засновників (для приватних ВНЗ) про створення ВНЗ;
- Концепція розвитку навчального закладу;
- Статут ВНЗ;
- Ліцензії на надання освітніх послуг та сертифікати про акредитацію;
- Структура ВНЗ, накази про створення структурних підрозділів;
- Форма 2-3 НК;
- Накази на зарахування, переведення, відрахування студентів

2.

Оцінка якості рівня підготовленості студентів з нормативних дисциплін соціально-гуманітарного та фундаментального циклу

- Навчальні плани за напрямами підготовки (спеціальностями), з яких проводяться контрольні роботи;
- Екзаменаційні відомості з результатами останнього підсумкового семестрового контролю в цілому по ВНЗ, у т. ч. з дисциплін, з яких проводяться контрольні роботи;
- Навчально-методичне забезпечення з дисциплін, з яких проводяться контрольні роботи;
- Матеріали ректорського (директорського) контролю з визначених дисциплін

3. 

 

 

3.1.

Керівна вертикаль

- Плани роботи та протоколи засідань ректорату, вченої (педагогічної) ради, деканатів (відділень), кафедр (циклових комісій);
- Графік внутрішнього контролю, накази, розпорядження протоколи засідань усіх структурних підрозділів із зазначених питань;
- Заходи на покращення якості знань студентів;
- Екзаменаційні відомості;
- Документи, що характеризують діяльність наглядової ради;
- Плани, протоколи засідань органу студентського самоврядування з питань якості надання освітніх послуг;
- Журнал реєстрації звернень громадян

3.2.

Контроль за якістю організації та проведення навчального процесу

- Положення про організацію навчального процесу у ВНЗ;
- Журнали обліку навчальних занять;
- Заяви студентів на перескладання екзаменів з метою підвищення оцінки;
- Медичні довідки, що підтверджують причини неявки студента на екзамен (залік);
- Документи, що підтверджують фіксування рейтингової оцінки знань студентів;
- Положення про критерії оцінювання знань студентів відповідно до вимог ECTS;
- Курсові роботи за останні три роки (не менше 5 курсових з кожної спеціальності);
- Документація ДЕК (випускні та дипломні роботи, проекти за останні три роки; не менше трьох робіт з кожної спеціальності)

4.

Кадрове забезпечення навчального процесу з дисциплін, які вибрані для контролю

Штатний розпис;
- Тарифікаційна відомість (ВНЗ I - II рівнів акредитації);
- Трудові книжки;
- Особові справи адміністративних та науково-педагогічних (педагогічних) працівників;
- Протоколи засідань кафедр (циклових комісій) щодо розподілу навчального навантаження;
- Матеріали (плани, звіти тощо) щодо підвищення кваліфікації науково-педагогічних (педагогічних) працівників;
- Матеріали атестації педагогічних працівників (ВНЗ I - II рівнів акредитації та відповідних підрозділів ВНЗ III - IV рівнів акредитації);
- Матеріали конкурсу на заміщення посад науково-педагогічних працівників;
- Індивідуальні плани роботи науково-педагогічних (педагогічних) працівників;
- Журнали обліку навчальних занять;
- Накази з кадрових питань

5.

Навчально-методичне та інформаційне забезпечення навчального процесу (дисциплін, які вибрано для контролю якості)

Комплекси навчально-методичного забезпечення дисциплін:
- освітньо-кваліфікаційні характеристики (у тому числі варіативна компонента) за напрямами та спеціальностями, за якими здійснюється підготовка фахівців;
- освітньо-професійні програми (у тому числі варіативна компонента) за напрямами та спеціальностями, за якими здійснюється підготовка фахівців;
- навчальні та робочі навчальні плани (в тому числі за наявності - інтегровані);
- структурно-логічні схеми з кожної спеціальності;
- навчальні та робочі навчальні програми дисциплін;
- наявність навчально-методичного забезпечення для кожної навчальної дисципліни навченого плану;
- плани семінарських, практичних завдань, завдань для лабораторних робіт;
- наявність пакетів контрольних завдань для перевірки знань з дисциплін усіх циклів;
- забезпеченість програм усіх видів практик;
- наявність методичних вказівок щодо виконання дипломних робіт (проектів), державних екзаменів;
- забезпечення самостійної роботи студентів (у тому числі з використанням інформаційних технологій);
- критерії оцінювання знань і вмінь студентів.
- Інформаційні матеріали бібліотеки по забезпеченню навчальними підручниками (посібниками) з дисциплін;
- Протоколи засідань кафедр (циклових комісій)

6.

Забезпечення розвитку та ефективність використання матеріально-технічної бази

Документи, що засвідчують право власності, оперативного управління чи користування основними засобами для здійснення навчально-виховного процесу на строк, необхідний для завершення надання освітньої послуги;
- Документи про відповідність приміщень закладу та його матеріально-технічної бази санітарним нормам, вимогам правил пожежної безпеки, а також нормам з охорони праці (приписи Держпожежнагляду і санепідемстанції тощо);
- Технічний паспорт навчального закладу;
- Перспективний план розвитку навчально-матеріальної бази;
- Навчальні плани і програми;
- Паспорти навчальних кабінетів і лабораторій (за наявності);
- Інструкції з питань техніки безпеки та протипожежної безпеки в навчальному закладі;
- Акти санітарно-епідеміологічної служби, органів пожежної охорони щодо готовності навчального закладу до нового навчального року;
- Накази з основного виду діяльності;
- Матеріали щодо орендної діяльності (договори оренди приміщень та обладнання; дозволи органів управління на оренду, внутрішньовідомча переписка щодо оренди тощо)
- Договори про співпрацю.

Примітка:

1. На основі аналізу матеріалів перевірки готується довідка (додаток 7), в якій викладається стан управлінської діяльності керівництва вищого навчального закладу, організація і здійснення контролю за забезпеченням у навчальному закладів державних вимог щодо змісту та якості підготовки фахівців.

2. Визначити недоліки та невирішені питання.

Додатки:

1. Таблиця 1. Інформація про форми контролю якості знань;

2. Графік проведення контрольних робіт;

3. Відомість результатів виконання контрольних робіт;

4. Зведена відомість результатів виконання студентами контрольних робіт;

5. Таблиця 2. Управлінські заходи щодо забезпечення якості підготовки студентів;

6. Таблиця 3. Кадрове забезпечення навчального процесу спеціальності.

 

Начальник управління контролю за
діяльністю вищих навчальних закладів

В. М. Шиманський

 

Таблиця 1

Інформація про форми контролю якості знань

у _______________________________________
(назва ВНЗ)

N
п/п

Список дисциплін, визначених для контролю

Звітність за останній семестр

Форма екзамену (заліку)

Проведення ректорської (директорської) КР (дата)

НПП (П. І. Б., вчене звання, науковий ступінь)

Спеціальність

Дисципліна

Група

К-сть студентів у групі

Складали екзамен (залік)

Отримали оцінку за модульним контролем

АУ / ПЯ за семестр, %

Усний

Письмовий за традиційними білетами

Тестовий контроль

Який викладав дисципліну

Який приймав екзамен (залік)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка:

АУ - абсолютна (загальна) успішність

ПЯ - показник якості (якісна успішність)

Керівник (ректор, директор; назва ВНЗ)

__________________________

(Прізвище, ініціали)

М. П.

Дата

 

 

 

ПОГОДЖЕНО

Голова комісії
________________________ 
(прізвище, ініціали)

"___" ____________ 20__ року

ЗАТВЕРДЖУЮ

 
_____________________________
(керівник ВНЗ)

"___" ____________ 20__ року

ГРАФІК
проведення контрольних робіт

у ____________________________________
(назва ВНЗ)

N
п/п

Назва дисципліни

Шифр, назва напряму, спеціальності

Курс, група

Чисельність студентів у групі

Початок проведення

Аудиторія

Експерт

Завідуючий відповідною кафедрою

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього з дисципліни

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВІДОМІСТЬ
результатів виконання інспекторських контрольних робіт з дисципліни ___________________

Дата проведення ____________ 20__ р.

Спеціальність ____________________________________
Група ___________________________________________
Викладач ________________________________________
Експерт _________________________________________

N
п/п

Прізвище, ім'я, по батькові студента

N залікової книжки

Результат підсумкового контролю

Результат міністерських контрольних робіт

Підпис експерта

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

Всього студентів

 

________________________

________________________

Кількість

"5"

________________________

________________________

 

"4"

________________________

________________________

 

"3"

________________________

________________________

 

"2"

________________________

________________________

Абсолютна успішність (%)

________________________

________________________

Якісний показник (%)

________________________

________________________

Експерт

(Прізвище, ініціали)

Викладач

(Прізвище, ініціали)

 

ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ
результатів виконання студентами
________________________________________
(назва ВНЗ)
контрольних робіт

N
п/п

Дисципліна

Напрям підготовки

Група

Внутрішній контроль

Зовнішні контрольні роботи

Розбіжність

Всього осіб в групі

5

4

3

2

АУ, %

ПЯ, %

Всього осіб писало роботу

5

4

3

2

АУ, %

ПЯ, %

АУ, %

ПЯ, %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З дисцип.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З дисцип.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова комісії _____________

(Прізвище, ініціали)

Перший проректор

 

 

 

(Заступник директора) ВНЗ _________________ (Прізвище, ініціали)

Дата ____________ 20__ р.

 

Таблиця 2

Управлінські заходи щодо забезпечення якості підготовки студентів

___________________________
(назва ВНЗ)

Наявність у ВНЗ центру (відділу) моніторингу якості підготовки
(+/-)

Забезпечення діяльності центру моніторингу

Періодичність розгляду питання якості підготовки в рамках контролю на рівні

Участь в контролі за якістю підготовки органів студентського самоврядування
(+/-)

наявність Положення
(+/-)

наявність штатних працівників або недостатній рівень їхньої підготовки
(+/-)

результати ректорського контролю, вищі за семестровий

інше (вказати, що саме)

Вченої ради ВНЗ

деканатів (Вчених рад факультетів)

кафедр

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник (ректор, директор)
(назва ВНЗ)

__________________________

(Прізвище, ініціали)

М. П.

Дата ____________ 20__ р.

 

 

 

Таблиця 3

Кадрове забезпечення навчального процесу спеціальності*

______________________________________________

N
п/п

Прізвище, ім'я та по батькові викладача

Базова освіта (спец. за дипломом про вищу освіту)

Стаж педагогічної роботи

Постійне (основне) місце роботи, посада

Науковий ступінь, вчене звання

Проходження педагогічного стажування, підвищення кваліфікації, проходження атестації (останнє, рік)

Попередній рік підвищення кваліфікації, атестації, результат

Дисципліни, які викладає

Педагогічне навантаження на рік, у т. ч. лекційних годин

1. За основним місцем роботи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. За сумісництвом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
* До таблиці вносяться лише ті НПП, які забезпечують викладання дисциплін, що контролюються.

Вакансії ________________________ (кількість) з дисциплін _______________________________

Керівник (ректор, директор; назва ВНЗ)

____________________

(Прізвище, ініціали)

М. П.

Дата

 

 

____________

Опрос