Идет загрузка документа (58 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Заявление для получения (переоформления, внесения изменений, дубликата) лицензии на осуществление отдельных видов деятельности в сфере использования ядерной энергии

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 21.09.2012

ЗАЯВА
для отримання (переоформлення, внесення змін, дубліката) ліцензії на провадження окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії

_____________________________________________________________________________________
(назва окремого виду діяльності у сфері використання ядерної енергії)

Суб'єкт діяльності у сфері використання ядерної енергії ______________________________________
_____________________________________________________________________________________,
           (найменування юридичної особи, місцезнаходження, прізвище, ім'я та по батькові керівника; прізвище, ім'я та
                                                       по батькові фізичної особи - підприємця, місце проживання)
організаційно-правова форма господарювання _____________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби та мають відмітку у паспорті) _____________________________
_____________________________________________________________________________________

Банківські реквізити ____________________________________________________________________

Прошу видати / переоформити / внести зміни / ліцензію, дублікат ліцензії у зв'язку з
_____________________________________________________________________________________
на провадження _______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                     (вид діяльності та види робіт, що належать до цієї діяльності, номер та серія ліцензії, що підлягає
                        переоформленню чи внесенню змін, номер та серія ліцензії, дублікат якої необхідно видати)

Місце або територія провадження окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії
_____________________________________________________________________________________

Місцезнаходження філій, інших відокремлених підрозділів, що провадитимуть діяльність на підставі виданої ліцензії _______________________________________________________________________

З порядком видачі ліцензії, вимогами та умовами провадження діяльності у сфері використання ядерної енергії ознайомлений і зобов'язуюсь їх виконувати.

Документи, що додаються: ______________________________________________________________
                                                                                                         (перелік документів, що додаються)
_____________________________________________________________________________________

Дата подання заяви "___" ____________ 20__ р.

_________________________________
(посада керівника або уповноваженої
особи заявника)

________________
(підпис)

______________________
(ініціали та прізвище)

М. П.


Дата реєстрації заяви "___" ____________ 20__ р. N _____

________________________________
(посада особи, яка прийняла заяву)

____________
(підпис)

________________________
(ініціали та прізвище)

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з наказом Державної
 інспекції ядерного регулювання України від 30.12.2013 р. N 149)

Опрос