Идет загрузка документа (409 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Акт, составленный по результатам проведения планового (внепланового) мероприятия государственного надзора (контроля) относительно соблюдения субъектом хозяйствования требований лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности по производству тепловой энергии (кроме деятельности по производству тепловой энергии на теплоэлектроцентралях, теплоэлектростанциях, атомных электростанциях и когенерационных установках и установках с использованием нетрадиционных или возобновляемых источников энергии), транспортировке тепловой энергии по магистральным и местным (распределительным) тепловым сетям, поставке тепловой энергии

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 21.09.2012
Утратил силу

___________________________________________
(найменування органу контролю, його місцезнаходження,
___________________________________________
номер телефону, телефаксу та адреса електронної пошти)

АКТ,
складений за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог
ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії), транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової енергії

від "___" ____________ 20__ року

 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
                                           (найменування юридичної особи (відокремленого підрозділу) або прізвище,
                                                                      ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця)
код згідно з ЄДРПОУ (для юридичної особи), або реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті) (для фізичної особи - підприємця)  
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                        (місцезнаходження (місце проживання) суб'єкта господарювання, номер телефону,
                                                                            телефаксу та адреса електронної пошти)

I. Загальна інформація щодо здійснюваної та раніше здійснених перевірок

Посадові особи, що беруть участь у заході:

провели перевірку ліцензованої діяльності за період:

Дані щодо останніх проведених перевірок:

II. ПЕРЕЛІК
питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю)

Поряд-
ковий номер

Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства

Відповіді на питання

Нормативне обґрунтування

так

ні

дотри-
мання вимог законо-
давства не є обов'яз-
ковим для суб'єкта госпо-
дарю-
вання

не розгля-
далося

I. Загальні питання

1

Місцезнаходження (місце проживання, прізвище, ім'я, по батькові), місце здійснення господарської діяльності та найменування ліцензіата відповідають даним, зазначеним у документах, які додавались до заяви про видачу ліцензії

 

 

 

 

Пункт 3.1 розділу III ЛУВр N 276;
пункт 3.1 розділу III ЛУТ N 277;
пункт 3.1 розділу III ЛУП N 278;
частина перша
статті 10, частина третя статті 13, стаття 17 ЗУ N 1775; абзац п'ятий частини першої статті 10, абзац другий частини першої статті 14 ЗУ N 1682

2

У ліцензіата наявні:

 

оригінал діючої ліцензії

 

 

 

 

Пункт 3.1 розділу III ЛУВр N 276;
пункт 3.1 розділу III ЛУТ N 277;
пункт 3.1 розділу III ЛУП N 278;
пункт 42 частини третьої статті 9, стаття 14, частина дев'ята статті 16, частина п'ята статті 18, частина сьома статті 20 ЗУ N 1775

довідка про прийняття заяви про переоформлення ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності

 

 

 

 

довідка про подання заяви про видачу дубліката ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності

 

 

 

 

копії ліцензії для відокремлених підрозділів, філій

 

 

 

 

3

Про всі зміни даних, зазначених у документах, що додавались до заяви про видачу ліцензії, ліцензіат повідомляє вчасно та в установленому порядку

 

 

 

 

Частина перша статті 17 ЗУ N 1775; підпункт 5.2.1 пункту 5.2 розділу V ЛУВр N 276; підпункт 5.2.1 пункту 5.2 розділу V ЛУТ N 277; підпункт 5.2.1 пункту 5.2 розділу V ЛУП N 278

4

Ліцензіат виконує рішення органу контролю (постанови, розпорядження):

 

вчасно

 

 

 

 

Пункт 3.1 розділу III ЛУВр N 276;
пункт 3.1 розділу III ЛУТ N 277;
пункт 3.1 розділу III ЛУП N 278,
стаття 20 ЗУ N 1775;
стаття 14 ЗУ N 1682

в повному обсязі

 

 

 

 

5

Відповіді на запити органу контролю щодо провадження господарської діяльності у сфері теплопостачання надаються своєчасно

 

 

 

 

Пункт 3.1 розділу III ЛУВр N 276;
пункт 3.1 розділу III ЛУТ N 277;
пункт 3.1 розділу III ЛУП N 278;
абзац п'ятий
частини першої статті 10, стаття 14 ЗУ N 1682

II. Дотримання організаційних, кваліфікаційних та технологічних вимог до провадження господарської діяльності з виробництва, та/або транспортування, та/або постачання теплової енергії, визначених ліцензійними умовами на провадження відповідного виду господарської діяльності

Виробництво теплової енергії

6

Виробничі об'єкти, де провадиться господарська діяльність з виробництва теплової енергії, ліцензіату належать на правах:

 

власності

 

 

 

 

Підпункт 2.1.1 пункту 2.1 розділу II ЛУВр N 276;
пункт 40 Переліку КМУ N 756

користування

 

 

 

 

7

Відповідне технологічне обладнання і технічна база для його ремонту та обслуговування або відповідні договори на виконання ремонтних робіт та надання послуг з обслуговування є в наявності

 

 

 

 

Підпункт 2.1.1 пункту 2.1 розділу II ЛУВр N 276;
пункт 40 Переліку КМУ N 756; Правила N 71

8

У ліцензіата наявні:

 

працівники відповідного освітнього і кваліфікаційного рівнів для провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії, укомплектованість інженерно-технічними працівниками

 

 

 

 

Стаття 29 ЗУ N 2633;
підпункт 2.1.2 пункту 2.1 розділу II, пункт 3.3 розділу III, пункти 4.1, 4.2 розділу IV ЛУВр N 276

розподіл обов'язків та повноважень посадових осіб

 

 

 

 

9

Акти про перевірку технічного стану димовідвідних та вентиляційних пристроїв є в наявності

 

 

 

 

Підпункт 5.1.3 пункту 5.1 розділу V ЛУВр N 276;
пункт 3.19 глави 3 Правил N 254

10

Паспорти котлів є в наявності

 

 

 

 

Підпункт 5.1.4 пункту 5.1 розділу V ЛУВр N 276;
підпункт 5.5.1 пункту 5.5 глави 5 Правил N 71

11

Режимні карти котлів є в наявності

 

 

 

 

Підпункт 5.1.5 пункту 5.1 розділу V ЛУВр N 276;
абзац п'ятнадцятий
підпункту 5.4.6 пункту 5.4 глави 5 Правил N 71

12

Журнали ремонту основного обладнання, допоміжного обладнання, електрообладнання, обходу газового обладнання є в наявності

 

 

 

 

Підпункт 5.1.6 пункту 5.1 розділу V ЛУВр N 276; підпункт 4.6.5 пункту 4.6 глави 4 Правил N 254;
підпункт 5.7.3 пункту 5.7 глави 5 Правил N 71

13

Графіки планово-попереджувальних ремонтів є в наявності

 

 

 

 

Підпункт 5.1.7 пункту 5.1 розділу V ЛУВр N 276;
підпункт 5.7.4 пункту 5.7 глави 5 Правил N 71

14

Температурні графіки центрального регулювання систем теплопостачання, приєднаних до кожного з джерел теплової енергії ліцензіата, є в наявності

 

 

 

 

Підпункт 5.1.8 пункту 5.1 розділу V ЛУВр N 276;
абзац чотирнадцятий
підпункту 5.4.6 пункту 5.4 глави 5 Правил N 71

15

Виробництво та відпуск теплової енергії з джерел теплової енергії забезпечуються відповідно до встановлених вимог

 

 

 

 

Підпункт 5.3.1 пункту 5.3 розділу V ЛУВр N 276,
Правила N 71,
ДБН В.2.5-39-2008

16

Джерела теплової енергії та технологічне обладнання для їх обслуговування, інше обладнання та устаткування утримуються відповідно до вимог нормативно-правових актів

 

 

 

 

Підпункт 5.3.3 пункту 5.3 розділу V ЛУВр N 276;
Правила N 71,
ДБН В.2.5-39-2008

17

Заходи щодо підвищення технічного рівня джерел теплової енергії та технологічного обладнання для їх обслуговування здійснюються з урахуванням оптимізації витрат на їх утримання при дотриманні вимог нормативної документації

 

 

 

 

Підпункт 5.3.4 пункту 5.3 розділу V ЛУВр N 276;
пункти 4, 24 ПКМУ N 869; Порядок N 630/381

Транспортування теплової енергії

18

Магістральні або місцеві (розподільчі) теплові мережі, які забезпечують транспортування теплової енергії, ліцензіату належать на правах:

 

власності

 

 

 

 

Підпункт 2.1.1 пункту 2.1 розділу II ЛУТ N 277;
пункт 40 Переліку КМУ N 756

користування

 

 

 

 

19

Відповідна технічна та ремонтна бази, необхідні для надійної експлуатації теплових мереж і теплових пунктів та проведення планово-попереджувальних ремонтів, або відповідні договори на виконання ремонтних робіт та надання послуг з обслуговування є в наявності

 

 

 

 

Підпункт 5.1.2 пункту 5.1 розділу V ЛУТ N 277; пункт 40 Переліку КМУ N 756;
Правила N 71

20

Договір на користування магістральною або місцевою (розподільчою) тепловою мережею, що використовується для забезпечення ліцензованого виду діяльності, з їх власником є в наявності

 

 

 

 

Підпункт 2.1.2 пункту 2.1 розділу II ЛУТ N 277; пункт 40 Переліку КМУ N 756

21

Договори (або попередні договори) з теплопостачальними організаціями на транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами є в наявності

 

 

 

 

Підпункт 2.1.4 пункту 2.1 розділу II ЛУТ N 277;
стаття 19, частина друга статті 25 ЗУ N 2633

22

У ліцензіата наявна проектна та виконавча документація на:

 

магістральні та місцеві (розподільчі) теплові мережі, що перебувають у власності або користуванні ліцензіата та забезпечують транспортування теплової енергії

 

 

 

 

Підпункт 2.1.5 пункту 2.1 розділу II ЛУТ N 277; пункт 40 Переліку КМУ N 756

теплові пункти, що перебувають у власності або користуванні ліцензіата та забезпечують транспортування теплової енергії

 

 

 

 

23

Господарська діяльність з транспортування теплової енергії здійснюється за принципами забезпечення надійності транспортування та безаварійності експлуатації магістральної та місцевої (розподільчої) теплової мережі і теплових пунктів (за наявності), що перебувають у власності або користуванні ліцензіата та забезпечують транспортування теплової енергії

 

 

 

 

Підпункт 2.1.6 пункту 2.1 розділу II ЛУТ N 277;
частина друга
статті 25 ЗУ N 2633

24

У ліцензіата наявні:

 

працівники відповідного освітнього і кваліфікаційного рівнів для провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії, укомплектованість інженерно-технічними працівниками

 

 

 

 

Пункт 3.3 розділу III, пункти 4.1, 4.2 розділу IV ЛУТ N 277;
стаття 29 ЗУ N 2633;
пункт 40 Переліку КМУ N 756

розподіл обов'язків та повноважень посадових осіб

 

 

 

 

25

Оперативна та експлуатаційна (розрахункова) схеми теплових мереж ліцензіата з визначеними параметрами теплоносія в місцях надходження теплової енергії до теплової мережі і теплових пунктів та її відпуску з теплової мережі і теплових пунктів ліцензіата, а також на теплових вводах споживачів є в наявності

 

 

 

 

Підпункт 5.1.3 пункту 5.1 розділу V ЛУТ N 277;
підпункт 6.3.9 пункту 6.3 глави 6 Правил N 71

26

Температурні графіки центрального регулювання систем теплопостачання є в наявності

 

 

 

 

Підпункт 5.1.4 пункту 5.1 розділу V ЛУТ N 277;
абзац чотирнадцятий
підпункту 5.4.6 пункту 5.4 глави 5 Правил N 71

27

Паспорти теплових мереж і теплових пунктів є в наявності

 

 

 

 

Підпункт 5.1.5 пункту 5.1 розділу V ЛУТ N 277;
абзац четвертий
підпункту 5.5.1 пункту 5.5 глави 5 Правил N 71

28

Режимні карти теплових мереж і теплових пунктів є в наявності

 

 

 

 

Підпункт 5.1.6 пункту 5.1 розділу V ЛУТ N 277;
абзац п'ятий
підпункту 5.4.6 пункту 5.4 глави 5 Правил N 71

29

Журнали ремонту теплових мереж і теплових пунктів та графіки обходів теплового господарства є в наявності

 

 

 

 

Підпункт 5.1.7 пункту 5.1 розділу V ЛУТ N 277; підпункт 5.7.3 пункту 5.7 глави 5 Правил N 71

30

Теплові мережі, обладнання та устаткування утримуються відповідно до вимог нормативно-правових актів

 

 

 

 

Підпункт 5.3.1 пункту 5.3 розділу V ЛУТ N 277; Правила N 71;
ДБН В.2.5-39-2008

31

Доступ до використання потужностей теплових мереж теплогенеруючих та/або теплопостачальних організацій, які мають намір отримувати послуги з транспортування теплової енергії, забезпечується на недискримінаційних засадах

 

 

 

 

Підпункт 5.3.2 пункту 5.3 розділу V ЛУТ N 277;
стаття 18, частина друга статті 25 ЗУ N 2633; стаття 10 ЗУ N 1682

32

Транспортування теплової енергії забезпечується відповідно до вимог нормативно-правових актів

 

 

 

 

Підпункт 5.3.4 пункту 5.3 розділу V ЛУТ N 277; Правила N 71;
ДБН В.2.5-39-2008

33

Здійснюються заходи щодо підвищення технічного рівня теплових мереж і теплових пунктів з урахуванням оптимізації витрат на їх утримання при дотриманні вимог нормативної документації

 

 

 

 

Підпункт 5.3.5 пункту 5.3 розділу V ЛУТ N 277; пункти 4, 24 Порядку ПКМУ N 869; Порядок N 630/381

Постачання теплової енергії

34

У ліцензіата наявні договори (або попередні договори):

 

купівлі-продажу теплової енергії з теплогенеруючою організацією (у разі якщо ліцензіат не є теплогенеруючою організацією)

 

 

 

 

Підпункт 2.1.1 пункту 2.1 розділу II ЛУП N 278; статті 19, 25 ЗУ N 2633;
пункт 4 Правил КМУ N 1198

на транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами (у разі якщо ліцензіат не є теплотранспортувальною організацією)

 

 

 

 

зі споживачами на постачання теплової енергії

 

 

 

 

35

Проектна та виконавча документація на індивідуальні теплові пункти і будинкові засоби обліку теплової енергії, що перебувають у власності або користуванні ліцензіата, є в наявності

 

 

 

 

Підпункт 2.1.2 пункту 2.1 розділу II ЛУП N 278; підпункти 5.8.3, 5.8.4 пункту 5.8 глави 5, підпункт 7.2.7 пункту 7.2 глави 7 Правил N 71

36

Господарська діяльність з постачання теплової енергії здійснюється за принципами забезпечення надійності постачання та безаварійності експлуатації індивідуальних теплових пунктів і будинкових засобів обліку теплової енергії, що перебувають у власності або користуванні ліцензіата

 

 

 

 

Підпункт 2.1.3 пункту 2.1 розділу II ЛУП N 278; частина друга статті 25 ЗУ N 2633; пункти 36, 38 Правил КМУ N 1198

37

У ліцензіата наявні:

 

працівники відповідного освітнього і кваліфікаційного рівнів для провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії, укомплектованість інженерно-технічними працівниками

 

 

 

 

Пункт 3.3 розділу IІI, пункти 4.1, 4.2 розділу IV ЛУП N 278; стаття 29 ЗУ N 2633

розподіл обов'язків та повноважень посадових осіб

 

 

 

 

38

Ліцензіат забезпечує своєчасне оформлення і ведення документації, необхідної для провадження діяльності з постачання теплової енергії

 

 

 

 

Пункт 3.5 розділу III ЛУП N 278

39

Температурні графіки центрального регулювання систем теплопостачання відповідних теплотранспортувальних організацій є в наявності

 

 

 

 

Підпункт 5.1.3 пункту 5.1 розділу V ЛУП N 278;
абзац чотирнадцятий
підпункту 5.4.6 пункту 5.4 глави 5 Правил N 71

Забезпечення обліку теплової енергії

Виробництво теплової енергії

40

Обсяг теплової енергії, відпущеної з теплогенеруючих джерел, визначається за приладами обліку

 

 

 

 

Пункт 7 Правил КМУ N 1198;
абзац восьмий
підпункту 5.2.7 пункту 5.2, підпункт 5.6.1 пункту 5.6 глави 5 Правил N 71;
підпункт 2.1.3 пункту 2.1 розділу II ЛУВр N 276

41

Облік енергоносіїв та води, які використовуються для виробництва теплової енергії, забезпечено

 

 

 

 

Підпункт 2.1.4 пункту 2.1 розділу II ЛУВр N 276; пункт 3.1 глави 3 ПКЕЕ; пункт 5.1 розділу V Правил N 190; пункт 3.1 розділу III Правил N 1181

42

Нормативно-технічна документація та нормативно-правові акти щодо перевірки параметрів теплоносія та забезпечення обліку теплової енергії є в наявності

 

 

 

 

Пункт 3.4 розділу III ЛУВр N 276; підпункт 5.2.7 пункту 5.2 глави 5 Правил N 71

43

Контрольно-вимірювальні інструменти і прилади, призначені для вимірювання параметрів теплоносія та якості теплової енергії, є в наявності

 

 

 

 

Підпункт 5.1.2 пункту 5.1 розділу V ЛУВр N 276;
пункт 7.2 глави 7 Правил N 71

44

Повірка або державна метрологічна атестація приладів обліку теплової енергії, що відпускається з джерел теплової енергії ліцензіата, здійснюється своєчасно та у визначеному законом порядку

 

 

 

 

Статті 27, 28 ЗУ N 113;
підпункт 5.1.2 пункту 5.1 розділу V ЛУВр N 276; пункт 7.2 глави 7 Правил N 71

Транспортування теплової енергії

45

Облік надходження теплової енергії в магістральні та місцеві (розподільчі) теплові мережі й теплові пункти ліцензіата та її відпуск з теплових мереж і теплових пунктів ліцензіата з використанням приладів обліку теплової енергії забезпечено

 

 

 

 

Підпункт 2.1.7 пункту 2.1 розділу II ЛУТ N 277; пункт 40 Переліку КМУ N 756

46

Нормативно-технічна документація та нормативно-правові акти щодо перевірки параметрів теплоносія та забезпечення обліку теплової енергії є в наявності

 

 

 

 

Пункт 3.4 розділу III ЛУТ N 277;
підпункт 5.2.7 пункту 5.2 глави 5 Правил N 71

47

Контрольно-вимірювальні інструменти і прилади, призначені для вимірювання параметрів теплоносія та якості теплової енергії, є в наявності

 

 

 

 

Підпункт 5.1.1 пункту 5.1 розділу V ЛУТ N 277; пункт 7.2 глави 7 Правил N 71

48

Повірка або державна метрологічна атестація приладів обліку теплової енергії, що надходить до теплової мережі і теплових пунктів та відпускається з теплової мережі і теплових пунктів ліцензіата, здійснюється своєчасно та в установленому порядку

 

 

 

 

Статті 27, 28 ЗУ N 113;
підпункт 5.1.1 пункту 5.1 розділу V ЛУТ N 277

Постачання теплової енергії

49

Облік надходження теплової енергії в індивідуальні теплові пункти з використанням приладів обліку теплової енергії забезпечено

 

 

 

 

Підпункт 2.1.4 пункту 2.1 розділу II ЛУП N 278; пункт 40 Переліку КМУ N 756

50

Облік купованої та реалізованої споживачам теплової енергії в натуральному вираженні з використанням приладів обліку забезпечено

 

 

 

 

Підпункт 2.1.5 пункту 2.1 розділу II ЛУП N 278; пункт 40 Переліку КМУ N 756

51

Контрольно-вимірювальні інструменти і прилади, призначені для вимірювання параметрів теплоносія та якості теплової енергії, що постачається споживачам, є в наявності

 

 

 

 

Підпункт 5.1.1 пункту 5.1 розділу V ЛУП N 278; підпункт 6.4.7 пункту 6.4 глави 6, пункт 7.2 глави 7 Правил N 71

52

Повірка або державна метрологічна атестація приладів обліку теплової енергії, що постачається споживачам, здійснюється своєчасно та в порядку, визначеному законом

 

 

 

 

Статті 27, 28 ЗУ N 113;
підпункт 5.1.1 пункту 5.1 розділу V ЛУП N 278

53

Нормативно-технічна документація та нормативно-правові акти щодо перевірки параметрів теплоносія та забезпечення обліку теплової енергії є в наявності

 

 

 

 

Пункт 3.6 розділу III ЛУП N 278;
підпункт 5.2.7 пункту 5.2 глави 5 Правил N 71

III. Дотримання вимог нормативно-правових актів при застосуванні тарифів на теплову енергію

Виробництво теплової енергії

54

Ліцензіат здійснює відпуск теплової енергії із джерел теплової енергії для потреб споживачів за затвердженими уповноваженими органами тарифами

 

 

 

 

Пункт 2.5 розділу II ЛУВр N 276; статті 13, 16, 20 ЗУ N 2633; стаття 6 ЗУ N 2479;
Порядок ПКМУ N 869

Транспортування теплової енергії

55

Ліцензіат здійснює транспортування теплової енергії за затвердженими уповноваженими органами тарифами

 

 

 

 

Пункт 2.6 розділу II ЛУТ N 277;
статті 13, 16, 20 ЗУ N 2633; стаття 6 ЗУ N 2479;
Порядок ПКМУ N 869

Постачання теплової енергії

56

Ліцензіат здійснює відпуск теплової енергії на потреби споживачів за затвердженими уповноваженими органами тарифами

 

 

 

 

Пункт 2.4 розділу II ЛУП N 278; статті 13, 16, 20 ЗУ N 2633; стаття 6 ЗУ N 2479;
Порядок ПКМУ N 869

IV. Пофакторний аналіз фінансово-економічних показників ліцензіата

57

Фактичні витрати та прибуток від господарської діяльності відповідають структурі затвердженого тарифу з:

 

виробництва теплової енергії

 

 

 

 

Пункт 2.5 розділу II ЛУВр N 276;
пункт 2.6 розділу II ЛУТ N 277;
пункт 2.4 розділу II ЛУП N 278;
частина восьма
статті 20 ЗУ N 2633; стаття 6 ЗУ N 2479

транспортування теплової енергії

 

 

 

 

постачання теплової енергії

 

 

 

 

58

Фактичні обсяги реалізації відповідають структурі затвердженого тарифу з:

 

виробництва теплової енергії

 

 

 

 

Пункт 2.5 розділу II ЛУВр N 276;
пункт 2.6 розділу II ЛУТ N 277;
пункт 2.4 розділу II ЛУП N 278;
частина восьма
статті 20 ЗУ N 2633; стаття 6 ЗУ N 2479

транспортування теплової енергії

 

 

 

 

постачання теплової енергії

 

 

 

 

59

Бухгалтерський облік господарської діяльності ведеться окремо від інших видів господарської діяльності відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку для:

 

виробництва теплової енергії

 

 

 

 

Стаття 10 ЗУ N 1682;
пункти 2, 3 Порядку КМУ N 584;
підпункти 2.1.5, 2.1.6 пункту 2.1 розділу II ЛУВр N 276;
підпункти 2.1.8, 2.1.10 пункту 2.1 розділу II ЛУТ N 277;
підпункти 2.1.6, 2.1.7 пункту 2.1 розділу II ЛУП N 278

транспортування теплової енергії

 

 

 

 

постачання теплової енергії

 

 

 

 

60

Перехресне субсидіювання не здійснюється

 

 

 

 

Підпункт 2.1.6 пункту 2.1 розділу II ЛУВр N 276; підпункт 2.1.10 пункту 2.1 розділу II ЛУТ N 277; підпункт 2.1.7 пункту 2.1 розділу II ЛУП N 278;
стаття 6 ЗУ N 2479

61

Затверджені в установленому порядку норми питомих витрат палива і електроенергії, норми втрат води та теплової енергії при її транспортуванні є в наявності

 

 

 

 

Пункт 3.1 розділу III ЛУВр N 276;
пункт 3.1 розділу III ЛУТ N 277;
пункт 3.1 розділу III ЛУП N 278;
пункти 6, 7, 16 ЗП КМУ N 786;
пункти 7.7, 7.9 глави 7 Основних положень N 112

62

Понаднормативні втрати палива і електроенергії та теплової енергії відсутні

 

 

 

 

Пункт 3.1 розділу III ЛУВр N 276;
пункт 3.1 розділу III ЛУТ N 277;
пункт 3.1 розділу III ЛУП N 278;
пункти 6, 7, 16 ЗП КМУ N 786;
пункти 7.7, 7.9 глави 7 Основних положень N 112

63

За принципом економічної доцільності та досягнення найнижчої собівартості здійснюється ліцензована діяльність з:

 

виробництва теплової енергії

 

 

 

 

Стаття 2 ЗУ N 4851;
статті 4, 11 ЗУ N 2289;
підпункт 5.2.5 пункту 5.2 розділу V ЛУВр N 276; підпункт 5.2.5 пункту 5.2 розділу V ЛУТ N 277;
підпункт 5.2.5 пункту 5.2 розділу V ЛУП N 278

транспортування теплової енергії

 

 

 

 

постачання теплової енергії

 

 

 

 

64

Ліцензіат забезпечує розроблення та здійснення заходів щодо підвищення технічного рівня джерел теплової енергії та технологічного обладнання для їх обслуговування, підвищення технічного рівня теплових мереж і теплових пунктів з урахуванням оптимізації витрат на їх утримання при дотриманні вимог нормативної документації, здійснення закупівлі товарів, робіт та послуг на конкурсних засадах відповідно до вимог законодавства при здійсненні ліцензованої діяльності з:

 

виробництва теплової енергії

 

 

 

 

Пункт 3.1 розділу III, підпункт 5.3.4 пункту 5.3 розділу V ЛУВр N 276;
пункт 3.1 розділу III, підпункт 5.3.5 пункту 5.3 розділу V ЛУТ N 277;
пункт 3.1 розділу III, підпункт 5.2.6 пункту 5.2 розділу V ЛУП N 278;
пункти 15, 18, 23, 24 Порядку ПКМУ N 869;
стаття 2 ЗУ N 4851;
статті 4, 11 ЗУ N 2289

транспортування теплової енергії

 

 

 

 

постачання теплової енергії

 

 

 

 

65

Затверджена в установленому порядку інвестиційна програма є в наявності

 

 

 

 

Пункт 3.1 розділу III ЛУВр N 276;
пункт 3.1 розділу III ЛУТ N 277;
пункт 3.1 розділу III ЛУП N 278;
Порядок N 630/381;
пункти 23, 24 Порядку ПКМУ N 869

66

Ліцензіат забезпечує виконання інвестиційної програми в повному обсязі згідно з фінансовим планом використання коштів та графіком виконання заходів відповідно до обсягів фінансування

 

 

 

 

Пункт 3.1 розділу III ЛУВр N 276;
пункт 3.1 розділу III ЛУТ N 277;
пункт 3.1 розділу III ЛУП N 278;
Порядок N 630/381;
пункти 23, 24 Порядку ПКМУ N 869

67

Ліцензіатом відкрито в уповноваженому банку поточний рахунок зі спеціальним режимом використання для зарахування коштів в обсязі, передбаченому в установленому тарифі для виконання інвестиційної програми

 

 

 

 

Пункт 3.1 розділу III ЛУВр N 276; пункт 3.1 розділу III ЛУТ N 277; пункт 3.1 розділу III ЛУП N 278; пункт 3 Порядку ПКМУ N 750;
Порядок ПКМУ N 869

68

Кошти, що надходять на поточні рахунки, щодня перераховуються на спеціальний рахунок в обсязі, передбаченому в установленому тарифі для виконання інвестиційної програми

 

 

 

 

Пункт 3.1 розділу III ЛУВр N 276; пункт 3.1 розділу III ЛУТ N 277; пункт 3.1 розділу III ЛУП N 278; пункт 6 Порядку ПКМУ N 750;
Порядок ПКМУ N 869

69

Ліцензіатом використовуються кошти зі спеціального рахунку виключно для виконання інвестиційних програм згідно з графіком на планований та прогнозний періоди

 

 

 

 

Пункт 3.1 розділу III ЛУВр N 276; пункт 3.1 розділу III ЛУТ N 277; пункт 3.1 розділу III ЛУП N 278; пункт 7 Порядку ПКМУ N 750

V. Здійснення ліцензіатом інших видів діяльності

70

Ліцензіат дотримується вимог щодо суміщення видів господарської діяльності, установлених Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг

 

 

 

 

Абзац перший підпункту 5.2.2 та підпункт 5.2.3 пункту 5.2 розділу V ЛУВр N 276;
абзац перший
підпункту 5.2.2 та підпункт 5.2.3 пункту 5.2 розділу V ЛУТ N 277;
абзац перший
підпункту 5.2.2 та підпункт 5.2.3 пункту 5.2 розділу V ЛУП N 278;
пункт 3 частини першої статті 6 ЗУ N 2479;
пункт 1.4 розділу I ПК N 15

71

Ліцензіат дотримується обмежень щодо суміщення видів господарської діяльності, установлених Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг

 

 

 

 

Абзац другий підпункту 5.2.2 та підпункт 5.2.3 пункту 5.2 розділу V ЛУВр N 276;
абзац другий
підпункту 5.2.2 та підпункт 5.2.3 пункту 5.2 розділу V ЛУТ N 277;
абзац другий
підпункту 5.2.2 та підпункт 5.2.3 пункту 5.2 розділу V ЛУП N 278;
пункт 9 частини першої статті 6 ЗУ N 2479;
пункти 3.1, 3.2 розділу III ПК N 15

72

Інформацію про результати провадження (намір щодо провадження) інших, крім ліцензованих, видів діяльності своєчасно надано до Комісії

 

 

 

 

Підпункт 5.2.3 пункту 5.2 розділу V ЛУВр N 276;
підпункт 5.2.3 пункту 5.2 розділу V ЛУТ N 277;
підпункт 5.2.3 пункту 5.2 розділу V ЛУП N 278;
пункт 1.4 розділу I ПК N 15

VI. Наявність укладених договорів та стан їх виконання

73

Договори, укладення яких необхідне для забезпечення господарської діяльності ліцензіата з відповідного виду ліцензованої діяльності, є в наявності та відповідають чинному законодавству

 

 

 

 

Пункт 4 ПКМУ N 1198;
підпункт 5.3.2 пункту 5.3 розділу V ЛУВр N 276;
підпункти 2.1.2, 2.1.4 пункту 2.1 розділу II, підпункт 5.3.3 пункту 5.3 розділу V ЛУТ N 277;
підпункт 2.1.1 пункту 2.1 розділу I, пункт 2.5 розділу II, підпункти 5.3.1, 5.3.2 пункту 5.3 розділу V ЛУП N 278

VII. Зловживання монопольним становищем

74

Припинення або зменшення обсягів виробництва, транспортування або постачання теплової енергії з метою створення дефіциту теплової енергії, якщо необхідність такого обмеження не встановлена законодавством України, не здійснювалось

 

 

 

 

Пункти 2.3, 2.4 розділу II ЛУВр N 276;
пункти 2.3, 2.4, 2.5 розділу II ЛУТ N 277;
пункти 2.2, 2.3 розділу II ЛУП N 278;
стаття 18 ЗУ N 2633; стаття 10 ЗУ N 1682; стаття 6 ЗУ N 2479

75

Відмови теплотранспортувальною організацією споживачу теплової енергії у приєднанні до своєї теплової мережі тепловикористальних установок споживача у разі виконання споживачем відповідних технічних умов у межах пропускної здатності теплових мереж відсутні

 

 

 

 

Пункти 2.3, 2.5 розділу II ЛУТ N 277;
пункт 1.10 розділу I, пункт 2.11 розділу II ПК N 343;
стаття 10 ЗУ N 1682;
статті 18, 25 ЗУ N 2633; стаття 6 ЗУ N 2479

76

Відмови теплотранспортувальною організацією (за наявності технічної можливості) у приєднанні до теплових мереж теплогенеруючим організаціям відсутні

 

 

 

 

Пункти 2.2, 2.3, 2.4 розділу II ЛУТ N 277;
стаття 10 ЗУ N 1682;
статті 18, 25 ЗУ N 2633; стаття 6 ЗУ N 2479

VIII. Своєчасність подання ліцензіатом звітності

77

Обов'язкова звітність подається:

 

в обсязі, порядку і строки, визначені законодавством

 

 

 

 

Підпункт 5.2.4 пункту 5.2 розділу V ЛУВр N 276;
підпункт 5.2.4 пункту 5.2 розділу V ЛУТ N 277;
підпункт 5.2.4 пункту 5.2 розділу V ЛУП N 278;
стаття 6 ЗУ N 2479; стаття 10 ЗУ N 1682;
Правила N 202

з достовірними даними

 

 

 

 

правильно заповнена

 

 

 

 

78

Ліцензіатом подається звіт про цільове використання коштів зі спеціального рахунку, на який зараховуються кошти для виконання інвестиційної програми

 

 

 

 

Пункт 3.1 розділу III ЛУВр N 276;
пункт 3.1 розділу III ЛУТ N 277;
пункт 3.1 розділу III ЛУП N 278;
абзац другий
пункту 8 Порядку ПКМУ N 750

Примітка. Перелік питань для здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) є вичерпним. Перевірка інших питань, які не включені до переліку, заборонена.

III. ОПИС
виявлених порушень

IV. ПЕРЕЛІК
питань щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб органу державного нагляду (контролю)*

Питання щодо здійснення контролю

Відповіді на питання

Закон України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"

так

ні

дотримання вимог законодавства не є обов'язковим для посадових осіб

1. Про проведення планової перевірки суб'єкт господарювання письмово повідомлений не менше ніж за 10 календарних днів до її початку

 

 

 

Частина четверта статті 5 ЗУ N 877

2. Посвідчення на проведення перевірки та службові посвідчення, що посвідчують перевіряючих, пред'явлено

 

 

 

Частина п'ята статті 7, стаття 10 ЗУ N 877

3. Копію посвідчення на проведення перевірки надано

 

 

 

Частина п'ята статті 7, стаття 10 ЗУ N 877

4. Перед початком перевірки особами, які її здійснюють, унесено запис про перевірку до відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його наявності)

 

 

 

Частина дванадцята статті 4 ЗУ N 877

5. Під час позапланової перевірки з'ясовувалися лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її здійснення. У посвідченні на здійснення позапланової перевірки зазначено питання, що є підставою для здійснення такої перевірки

 

 

 

Частина перша статті 6 ЗУ N 877

____________
* Ця частина Акта заповнюється виключно керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою.

V. Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеного заходу та складеного Акта, що мають місце з боку ліцензіата

Цей Акт складено у 2-х примірниках, один з яких вручається суб'єкту господарювання або уповноваженій ним особі, а інший зберігається в органі, що здійснив захід державного нагляду (контролю).

До Акта додаються такі документи, які є його невід'ємною частиною:

Акт складено на _______________ аркушах у ______________ примірниках.

Підписи осіб, що брали участь у перевірці:

Посадові особи органу контролю:

Голова комісії, який проводить перевірку

  
_____________
(підпис)

  
__________________________________
(прізвище, ініціали)

Члени комісії, які проводять перевірку

  
_____________
(підпис)

  
__________________________________
(прізвище, ініціали)

 

_____________
(підпис)

__________________________________
(прізвище, ініціали)

 

_____________
(підпис)

__________________________________
(прізвище, ініціали)

Керівник (уповноважена особа)
ліцензіата, у присутності якого (якої)
проведено перевірку

__________________________
(посада)

_____________
(підпис)

__________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

 

 

      М. П.

Примірник цього Акта на ___ сторінках надіслано (отримано) 

__________________________
(посада)

_____________
(підпис)

__________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

(Вх. N __________ від "___" ____________ 20__ року)

Відмітка про відмову від підписання посадовими та/або уповноваженими особами суб'єкта господарювання, третіми особами цього Акта

Примітка. При відмові надати пояснення чи підписати Акт зазначаються прізвища, імена, по батькові, посади осіб, які ознайомлені з Актом і від його підписання відмовилися.

У разі відмови від підпису в Акті робиться відмітка особою, яка його склала.

VI. ПЕРЕЛІК
нормативно-правових актів і нормативних документів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю)

Поряд-
ковий номер

Позначення

Нормативно-правовий акт або нормативний документ

Дата і номер державної реєстрації нормативно-
правового акта в Мін'юсті України

найменування

дата і номер

1. Закони України

1.1

ЗУ N 1775

Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"

від 01 червня 2000 року N 1775-III

-

1.2

ЗУ N 2633

Закон України "Про теплопостачання"

від 02 червня 2005 року N 2633-IV

-

1.3

ЗУ N 4851

Закон України "Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності"

від 24 травня 2012 року N 4851-VI

-

1.4

ЗУ N 1875

Закон України "Про житлово-комунальні послуги"

від 24 червня 2004 року N 1875-IV

-

1.5

ЗУ N 113

Закон України "Про метрологію та метрологічну діяльність"

від 11 лютого 1998 року N 113/98-ВР

-

1.6

ЗУ N 1682

Закон України "Про природні монополії"

від 20 квітня 2000 року N 1682-III

-

1.7

ЗУ N 2479

Закон України "Про державне регулювання у сфері комунальних послуг"

від 09 липня 2010 року N 2479-VI

 

2. Постанови Кабінету Міністрів України

2.1

ЗП КМУ N 786

Загальне положення про порядок нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів у суспільному виробництві, затверджене постановою Кабінету Міністрів України

від 15 липня 1997 року N 786

-

2.2

Перелік КМУ N 756

Перелік документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності, затверджений постановою Кабінету Міністрів України

від 04 липня 2001 року N 756 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 22 червня 2011 року N 712)

-

2.3

Правила КМУ N 1198

Правила користування тепловою енергією, затверджені постановою Кабінету Міністрів України

від 03 жовтня 2007 року N 1198

-

2.4

Порядок КМУ N 584

Порядок ведення окремого обліку доходів і витрат на підприємствах, які здійснюють виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та надають послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, затверджений постановою Кабінету Міністрів України

від 01 червня 2011 року N 584

-

2.5

Порядок ПКМУ N 869

Порядок формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води, затверджений постановою Кабінету Міністрів України

від 01 червня 2011 року N 869

-

2.6

Порядок ПКМУ N 750

Порядок зарахування коштів на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційними програмами, використання зазначених коштів і здійснення контролю за їх витрачанням у сфері теплопостачання, затверджений постановою Кабінету Міністрів України

від 09 жовтня 2013 року N 750

-

3. Нормативно-правові акти інших органів державної влади

3.1

ПКЕЕ

Правила користування електричною енергією, затверджені постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України

від 31 липня 1996 року N 28 (у редакції постанови Національної комісії регулювання електроенергетики України від 17 жовтня 2005 року N 910)

02 серпня 1996 року за N 417/1442

3.2

Правила N 254

Правила безпеки систем газопостачання України, затверджені наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці

від 01 жовтня 1997 року N 254

15 травня 1998 року за N 318/2758

3.3

Правила N 190

Правила користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджені наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України

від 27 червня 2008 року N 190

07 жовтня 2008 року за N 936/15627

3.4

Порядок N 630/381

Порядок розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері теплопостачання, затверджений наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг

від 14 грудня 2012 року N 630/381

11 січня 2013 року за N 97/22629

3.5

Правила N 71

Правила технічної експлуатації теплових установок і мереж, затверджені наказом Міністерства палива та енергетики України

від 14 лютого 2007 року N 71

05 березня 2007 року за N 197/13464

3.6

Правила N 1181

Правила користування природним газом для юридичних осіб, затверджені постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики

від 13 вересня 2012 року N 1181

11 жовтня 2012 року за N 1715/22027

3.7

ДБН В.2.5-39-2008

Державні будівельні норми (ДБН В.2.5-39-2008), затверджені наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України

від 09 грудня 2008 року N 568

-

3.8

Порядок N 12

Порядок розрахунку нормативних витрат електроенергії підприємствами теплоенергетики при виробництві, транспортуванні та постачанні (розподілі) теплової енергії, затверджений наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України

від 02 лютого 2009 року N 12

23 лютого 2009 року за N 172/16188

3.9

ЛУВр N 276

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії, затверджені постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг

від 10 серпня 2012 року N 276

31 серпня 2012 року за N 1466/21778

3.10

ЛУТ N 277

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, затверджені постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг

від 10 серпня 2012 року N 277

31 серпня 2012 року за N 1467/21779

3.11

ЛУП N 278

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії, затверджені постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг

від 10 серпня 2012 року N 278

31 серпня 2012 року за N 1475/21787

3.12

ПК N 343

Правила приєднання до теплових мереж, затверджені постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг

від 19 жовтня 2012 року N 343

05 листопада 2012 року за N 1856/22168

3.13

ПК N 15

Порядок встановлення вимог щодо провадження суб'єктами природних монополій господарської діяльності, яка не належить до сфери природних монополій, та обмежень щодо суміщення видів господарської діяльності суб'єктами природних монополій та суб'єктами господарювання на суміжних ринках у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення, затверджений постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг

від 04 лютого 2013 року N 15

22 лютого 2012 року за N 311/22843

3.14

Правила N 202

Правила організації звітності, що подається до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, затверджені постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг

від 11 жовтня 2013 року N 202

07 листопада 2013 року за N 1905/24437

3.15

Основні положення N 112

Основні положення з нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів у суспільному виробництві, затверджені наказом Державного комітету України з енергозбереження

від 22 жовтня 2002 року N 112

07 листопада 2002 року за N 878/7166

Опрос