Идет загрузка документа (361 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Акт об отказе в проведении проверки [соблюдения лицензиатами Лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности по централизованному водоснабжению и водоотводу]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 20.09.2012
Утратил силу

__________________________________________
(найменування органу контролю, його місцезнаходження,
__________________________________________
номер телефону, телефаксу та адреса електронної пошти)

АКТ
про відмову в проведенні перевірки

від "___" ____________ 20__ року

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
                                            (найменування юридичної особи (відокремленого підрозділу) або прізвище,
                                                                     ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця)
код згідно з ЄДРПОУ (для юридичної особи), або реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті) (для фізичної особи - підприємця)  
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                      (місцезнаходження (місце проживання) суб'єкта господарювання, номер телефону,
                                                                     телефаксу та адреса електронної пошти)

Загальна інформація щодо здійснюваної та раніше здійснених перевірок

Посадові особи, що беруть участь у заході:

Голова комісії з перевірки

 
_______________________________________________________
(посада, прізвище, ініціали)

Члени комісії з перевірки:

_______________________________________________________
(посада, прізвище, ініціали)
_______________________________________________________
(посада, прізвище, ініціали)
_______________________________________________________
(посада, прізвище, ініціали)

у присутності керівника (уповноваженого представника) ліцензіата
_____________________________________________________________________________________
                                                                              (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
провели перевірку ліцензованої діяльності за період діяльності з "___" ____________ 20__ року до "___" ____________ 20__ року.

Перевіркою встановлено:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

До Акта додаються такі документи, які є його невід'ємною частиною:

Акт складено на _______________ аркушах у ______________ примірниках.

Підписи осіб, що брали участь у перевірці:

Посадові особи органу контролю:

Голова комісії, який проводить перевірку

_____________
(підпис)

________________________________
(прізвище, ініціали)

Члени комісії, які проводять перевірку

_____________
(підпис)

________________________________
(прізвище, ініціали)

_____________
(підпис)

________________________________
(прізвище, ініціали)

_____________
(підпис)

________________________________
(прізвище, ініціали)

Керівник (уповноважена особа)
ліцензіата, у присутності якого (якої)
проведено перевірку

 

_____________________
            (посада)

______________________
(підпис)

____________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

 

М. П.

Відмітка про відмову від підписання керівником (уповноваженим представником) цього Акта
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Опрос