Идет загрузка документа (361 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Акт (о повторном нарушении лицензиатом лицензионных условий / о выявлении недостоверных сведений в документах, поданных субъектом хозяйствования для получения лицензии / об установлении факта передачи лицензии или ее копии другому юридическому или физическому лицу для осуществления хозяйственной деятельности / о неисполнении распоряжения об устранении нарушений лицензионных условий / о невозможности лицензиата обеспечить выполнение лицензионных условий)

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 20.09.2012
Утратил силу

__________________________________________
(найменування органу контролю, його місцезнаходження,
__________________________________________
номер телефону, телефаксу та адреса електронної пошти)

АКТ

_____________________________________________________________________________________
(про повторне порушення ліцензіатом
ліцензійних умов / про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб'єктом господарювання для одержання ліцензії / про встановлення факту передачі ліцензії або її копії іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності / про невиконання розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов / про неможливість ліцензіата забезпечити виконання ліцензійних умов (залишити необхідне))

від "___" ____________ 20__ року

За результатами перевірки
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
                                              (найменування юридичної особи (відокремленого підрозділу) або прізвище,
                                                                  ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця)
код згідно з ЄДРПОУ (для юридичної особи), або реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті) (для фізичної особи - підприємця)  
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                      (місцезнаходження (місце проживання) суб'єкта господарювання, номер телефону,
                                                                           телефаксу та адреса електронної пошти)
згідно з Актом перевірки від "___" ____________ N ___ було виявлено такі порушення:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Цей Акт є підставою для анулювання ліцензії.

Керівник ліцензіата (ліцензіат) або його уповноважений представник запрошується на засідання комісії органу контролю, де буде розглянуто питання подальшої дії цієї ліцензії (цей запис робиться в Акті в разі потреби).

Посадові особи, що склали цей Акт:

 

Голова комісії з перевірки

 
_________________
(підпис)

 
_______________________________________
(прізвище, ініціали)

Члени комісії з перевірки:

 
_________________
(підпис)

 
_______________________________________
(прізвище, ініціали)

_________________
(підпис)

_______________________________________
(прізвище, ініціали)

_________________
(підпис)

_______________________________________
(прізвище, ініціали)

Цей Акт отримав

_________________
(підпис)

_______________________________________
(дата отримання, посада, прізвище, ініціали особи, яка отримала Акт)

Опрос