Идет загрузка документа (361 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Акт, составленный по результатам проведения планового (внепланового) мероприятия государственного надзора (контроля) относительно соблюдения субъектом хозяйствования требований Лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности по централизованному водоснабжению и водоотводу

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 20.09.2012
Утратил силу

___________________________________________
(найменування органу контролю, його місцезнаходження,
___________________________________________
номер телефону, телефаксу та адреса електронної пошти)

АКТ,
складений за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення

від "___" ____________ 20__ року

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
                                           (найменування юридичної особи (відокремленого підрозділу) або прізвище,
                                                                   ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця)
код згідно з ЄДРПОУ (для юридичної особи), або реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті) (для фізичної особи - підприємця)  
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                              (місцезнаходження (місце проживання) суб'єкта господарювання, номер телефону,
                                                                        телефаксу та адреса електронної пошти)

I. Загальна інформація щодо здійснюваної та раніше здійснених перевірок

Посадові особи, що беруть участь у заході:

провели перевірку ліцензованої діяльності за період:

Дані щодо останніх проведених перевірок:

II. ПЕРЕЛІК
питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю)

Поряд-
ковий номер

Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства

Відповіді на питання

Норма-
тивне обґрунту-
вання

так

ні

дотримання вимог законо-
давства не є обов'язко-
вим для суб'єкта господа-
рювання

не розгляда-
лося

I. Загальні питання

1

Місцезнаходження (місце проживання, П. І. Б.), місце здійснення господарської діяльності та найменування ліцензіата відповідають даним, зазначеним у документах, що додавались до заяви про видачу ліцензії

 

 

 

 

Пункт 2.1 розділу II ЛУ N 279;
частина перша
статті 10, частина третя статті 13, стаття 17 ЗУ N 1775; абзац п'ятий частини першої статті 10, абзац другий частини першої статті 14 ЗУ N 1682

2

Про всі зміни даних, зазначених у документах, що додавались до заяви про видачу ліцензії, ліцензіат повідомив вчасно та в установленому порядку

 

 

 

 

Частина перша статті 17 ЗУ N 1775; підпункт 3.5.1 пункту 3.5 розділу III ЛУ N 279;
абзац п'ятий
частини першої статті 10, абзац другий частини першої статті 14 ЗУ N 1682

3

У ліцензіата наявні:

 

оригінал діючої ліцензії з централізованого водопостачання та водовідведення

 

 

 

 

Пункт 2.1 розділу II ЛУ N 279;
пункт 17 частини третьої статті 9, стаття 14, частина дев'ята статті 16, частина п'ята статті 18 ЗУ N 1775

довідка про прийняття заяви про переоформлення ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності

 

 

 

 

довідка про подання заяви про видачу дубліката ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності

 

 

 

 

копії ліцензії для відокремлених підрозділів, філій

 

 

 

 

4

Водопровідні та каналізаційні мережі

 

 

ліцензіату належать на правах:

 

власності

 

 

 

 

Підпункт 2.2.8 пункту 2.2 розділу II ЛУ N 279;
пункт 17 Переліку КМУ N 756

користування

 

 

 

 

5

Документ, що підтверджує право постійного користування або право власності на земельну ділянку, на якій розташовані системи централізованого водопостачання та водовідведення, є в наявності

 

 

 

 

Пункт 2.1 розділу II ЛУ N 279;
абзац третій частини другої
статті 16 ЗУ N 2918

6

Свідоцтво про уповноваження (атестацію) лабораторії, яка проводить лабораторно-виробничий контроль, або договір на проведення аналогічних робіт з атестованими лабораторіями інших організацій наявні, у тому числі:

 

водопостачання

 

 

 

 

Підпункт 2.2.5 пункту 2.2, підпункти 3.4.1 - 3.4.6 пункту 3.4 розділу III ЛУ N 279;
пункт 17 Переліку КМУ N 756

водовідведення

 

 

 

 

7

Дозвіл на тимчасове відхилення від якості питної води є в наявності

 

 

 

 

Пункт 2.1 розділу II ЛУ N 279; стаття 23 ЗУ N 2918

8

Дозвіл на спеціальне водокористування:

 

є в наявності

 

 

 

 

Пункт 2.1 розділу II ЛУ N 279;
частина перша
статті 49 ВКУ; абзац перший частини другої статті 16, стаття 17 ЗУ N 2918

оформлено своєчасно

 

 

 

 

9

Дозволи на користування надрами (у разі використання підземних вод) є в наявності

 

 

 

 

Пункт 2.1 розділу II ЛУ N 279;
стаття 23 КУпН;
статті 16, 17 ЗУ N 2918

10

Ліцензіат здійснює господарську діяльність за принципом економічної доцільності з метою досягнення найнижчої собівартості діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення

 

 

 

 

Підпункт 2.3.4 пункту 2.3 розділу II ЛУ N 279; стаття 2 ЗУ N 4851

11

Ліцензіат забезпечує цільове використання коштів, обсяги яких передбачені структурою тарифів, одержаних у результаті провадження ліцензованої діяльності

 

 

 

 

Пункт 3.7 розділу III ЛУ N 279;
стаття 6 ЗУ N 2479

12

Ліцензіат здійснює централізоване водопостачання та водовідведення за тарифами, установленими:

 

Комісією

 

 

 

 

Пункт 3.6 розділу III ЛУ N 279;
абзац восьмий
статті 13 ЗУ N 2918;
стаття 6 ЗУ N 2479;
Порядок ПКМУ N 869

органами місцевого самоврядування в межах повноважень, визначених законодавством

 

 

 

 

13

Рішення органів місцевого самоврядування щодо встановлення норм споживання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення є в наявності

 

 

 

 

Пункт 2.1 розділу II ЛУ N 279;
стаття 7 ЗУ N 1875;
статті 10, 14 ЗУ N 1682;
Порядок ПКМУ N 869

14

Інвестиційні програми розроблені, погоджені та затверджені відповідно до встановлених вимог

 

 

 

 

Пункт 2.1 розділу II ЛУ N 279; розділи II, III Порядку N 630/381;
Порядок ПКМУ N 869

15

Інвестиційна програма ліцензіатом виконується

 

 

 

 

Пункт 2.1 розділу II ЛУ N 279; Порядок N 630/381;
стаття 6 ЗУ N 2479; Порядок ПКМУ N 869

16

Схеми оптимізації роботи систем централізованого водопостачання та водовідведення є в наявності

 

 

 

 

Пункт 2.1 розділу II ЛУ N 279;
підпункт 2.6.6 пункту 2.6 глави 2 Правил N 30;
підпункт 4 пункту 2 додатка 2 до ЗУ N 3933;
пункт 2.7 розділу II Порядку N 630/381

17

Матеріально-технічна база, необхідна для експлуатації споруд та мереж централізованого водопостачання та водовідведення, відповідає даним, що надавались при отриманні ліцензії, або їх змінам, про які повідомлено орган контролю

 

 

 

 

Стаття 17 ЗУ N 1775; підпункт 2.2.3 пункту 2.2 розділу II, підпункти 3.4.1 - 3.4.6 пункту 3.4 розділу III ЛУ N 279

18

Погоджені, затверджені в установленому порядку технологічні регламенти з експлуатації об'єктів, споруд та мереж є в наявності:

 

водопостачання

 

 

 

 

Підпункт 2.2.6 пункту 2.2 розділу II, підпункти 3.4.1 - 3.4.6 пункту 3.4 розділу III ЛУ N 279;
підпункт 2.1.9 пункту 2.1 глави 2 Правил N 30;
пункт 3.10 розділу III ДСанПіН 2.2.4-171-10

водовідведення

 

 

 

 

19

Погоджені і затверджені технічні проекти на розміщення водопровідних мереж, споруд та устаткування є в наявності

 

 

 

 

Пункт 2.1 розділу II ЛУ N 279; абзац п'ятий частини другої статті 16 ЗУ N 2918

20

Факти зловживання своїм монопольним становищем відсутні

 

 

 

 

Підпункт 2.2.10 пункту 2.2 розділу II ЛУ N 279; стаття 10 ЗУ N 1682; стаття 6 ЗУ N 2479

21

Перехресне субсидіювання за рахунок господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення відсутнє

 

 

 

 

Підпункт 2.2.9 пункту 2.2 розділу II ЛУ N 279; стаття 6 ЗУ N 2479

22

Ліцензіат дотримується вимог законодавства України в частині виконання рішень (постанов, розпоряджень) органу контролю

 

 

 

 

Пункт 2.1 розділу II ЛУ N 279; стаття 20 ЗУ N 1775;
стаття 14 ЗУ N 1682

23

Ліцензіат дотримується вимог щодо суміщення видів господарської діяльності, установлених Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг

 

 

 

 

Абзац перший підпункту 3.5.2 та підпункт 3.5.3 пункту 3.5 розділу III ЛУ N 279;
пункт 3 частини першої статті 6 ЗУ N 2479;
пункт 1.4 розділу I ПК N 15

24

Ліцензіат дотримується обмежень щодо суміщення видів господарської діяльності, установлених Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг

 

 

 

 

Абзац другий підпункту 3.5.2 та підпункт 3.5.3 пункту 3.5 розділу III ЛУ N 279;
пункт 9 частини першої статті 6 ЗУ N 2479;
пункти 3.1, 3.2 розділу III ПК N 15

25

Інформацію про результати провадження (намір щодо провадження) інших, крім ліцензованих, видів діяльності своєчасно надано до Комісії

 

 

 

 

Пункт 2.1 розділу II, підпункти 3.5.2 та 3.5.3 пункту 3.5 розділу III ЛУ N 279; стаття 6 ЗУ N 2479; пункт 1.4 розділу I ПК N 15

26

Відповіді на запити органу контролю щодо провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення надаються своєчасно

 

 

 

 

Пункт 2.1 розділу II ЛУ N 279; абзац п'ятий частини першої статті 10, стаття 14 ЗУ N 1682

II. Пофакторний аналіз фінансово-економічних показників ліцензіата

27

Бухгалтерський облік господарської діяльності з виробництва, транспортування та постачання питної води споживачам, відведення та/або очищення комунальних та інших стічних вод ведеться окремо від обліку інших видів діяльності відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку

 

 

 

 

Підпункт 2.2.2 пункту 2.2 розділу II ЛУ N 279;
Порядок ПКМУ N 584;
абзац третій
частини першої статті 10, стаття 14 ЗУ N 1682

28

Фактичні витрати та прибуток ліцензіата відповідають структурі тарифів, затвердженій відповідним органом контролю на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення

 

 

 

 

Пункт 2.1 розділу II ЛУ N 279; стаття 6 ЗУ N 2479;
Порядок ПКМУ N 869

29

Установлено факти віднесення до тарифу таких витрат:

 

списання безнадійної заборгованості

 

 

 

 

Пункт 2.1 розділу II ЛУ N 279; пункт 25 Порядку ПКМУ N 869

нарахування резерву сумнівної заборгованості

 

 

 

 

утримання об'єктів соціальної інфраструктури

 

 

 

 

відрахування профспілковим організаціям

 

 

 

 

нарахування штрафів, пені

 

 

 

 

купівля-продаж іноземної валюти та курсова різниця

 

 

 

 

спонсорська та благодійна допомога

 

 

 

 

суми нестач та втрат від пошкодження цінностей

 

 

 

 

собівартість реалізованих виробничих запасів

 

 

 

 

30

Витрати на страхування, витрати юридичних, консалтингових, інформаційно-консультаційних послуг тощо включено до собівартості послуг з централізованого водопостачання та водовідведення

 

 

 

 

Пункт 2.1 розділу II ЛУ N 279

31

Є в наявності угоди:

обов'язкового страхування

 

 

 

 

добровільного страхування

 

 

 

 

юридичних, консалтингових, інформаційно-консультаційних послуг тощо

 

 

 

 

32

Установлено факти нарахування та стягнення не передбачених законодавством націнок, послуг (доплат) понад затверджений рівень тарифів

 

 

 

 

Пункт 2.1 розділу II ЛУ N 279;
пункт 16 Порядку ПКМУ N 869

33

Показники фактичних обсягів реалізації мають відхилення від структури затвердженого тарифу з:

 

водопостачання

 

 

 

 

Пункт 2.1 розділу II ЛУ N 279; стаття 6 ЗУ N 2479

водовідведення

 

 

 

 

34

Фактичний рівень втрат води в мережах відповідає рівню, передбаченому в установлених тарифах

 

 

 

 

Пункт 2.1 розділу II ЛУ N 279;
Порядок ПКМУ N 869

35

Договори (попередні договори) з усіма споживачами про надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення укладені

 

 

 

 

Підпункт 2.2.1 пункту 2.2 розділу II ЛУ N 279; стаття 19 ЗУ N 2918

36

Ліцензіатом відкрито в уповноваженому банку поточний рахунок зі спеціальним режимом використання для зарахування коштів в обсязі, передбаченому в установленому тарифі для виконання інвестиційної програми

 

 

 

 

Пункт 2.1 розділу II ЛУ N 279;
пункт 3 Порядку ПКМУ N 750;
Порядок ПКМУ N 869

37

Кошти, що надходять на поточні рахунки, щодня перераховуються на спеціальний рахунок в обсязі, передбаченому в установленому тарифі для виконання інвестиційної програми

 

 

 

 

Пункт 2.1 розділу II ЛУ N 279;
пункт 6 Порядку ПКМУ N 750;
Порядок ПКМУ N 869

38

Ліцензіатом використовуються кошти зі спеціального рахунку виключно для виконання інвестиційних програм згідно з графіком на планований та прогнозний періоди

 

 

 

 

Пункт 2.1 розділу II ЛУ N 279;
пункт 7 Порядку ПКМУ N 750;
пункт 1.4 розділу I Порядку N 630/381

III. Питання з перевірки дотримання організаційних, кваліфікаційних та технологічних вимог до провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення

39

Перелік, чисельність, кваліфікація персоналу (штатний розпис) відповідають документам, що подавались із заявою на видачу ліцензії, або змінам у них, про які повідомлено орган контролю

 

 

 

 

Підпункт 3.3.1 пункту 3.3 розділу III ЛУ N 279; пункт 17 Переліку КМУ N 756

40

Облік з використанням приладів обліку забезпечено:

 

водопостачання

 

 

 

 

Підпункти 3.4.1 - 3.4.6 пункту 3.4 розділу III ЛУ N 279;
пункт 5.1 Правил N 190

водовідведення

 

 

 

 

41

Повірка приладів обліку проводиться своєчасно, у тому числі з:

 

водопостачання

 

 

 

 

Підпункт 3.2.3 пункту 3.2 розділу III ЛУ N 279;
стаття 28 ЗУ N 113; пункт 5.14 Правил N 190

водовідведення

 

 

 

 

42

В архіві служби обліку та реалізації води зберігаються:

 

технічна документація та паспорти витратомірів і водолічильників

 

 

 

 

Пункт 2.1 розділу II ЛУ N 279;
підпункт 10.2.1 пункту 10.2 Правил N 30

картотека водопровідних вводів

 

 

 

 

перелік субабонентів (орендарів)

 

 

 

 

документація з питань обґрунтування, установлення та затвердження лімітів витрат води з комунального водопроводу промисловим і комунально-побутовим підприємствам, а також лімітів на водовідведення

 

 

 

 

акти обстежень водопроводів та каналізаційних систем споживачів

 

 

 

 

матеріали звітності абонентів щодо водоспоживання і водовідведення (за потреби)

 

 

 

 

43

Дані звітності відповідають даним, зазначеним у журналах обліку:

 

підйому води

 

 

 

 

Пункт 2.1 розділу II ЛУ N 279;
підпункти 5.1.3, 5.1.7 пункту 5.1 глави 5, підпункт 6.1.7 пункту 6.1, підпункт 6.4.2 пункту 6.4 глави 6, підпункт 7.1.6 пункту 7.1 глави 7, підпункт 13.6.9 пункту 13.6 глави 13 Правил N 30

обробленої води

 

 

 

 

44

Затверджений графік планово-попереджувальних ремонтів є в наявності для об'єктів:

 

водопостачання

 

 

 

 

Підпункти 3.4.1 - 3.4.6 пункту 3.4 розділу III ЛУ N 279; підпункт 2.9.3 пункту 2.9 глави 2 Правил N 30

водовідведення

 

 

 

 

45

Затверджений графік планово-попереджувальних ремонтів виконано в повному обсязі для об'єктів:

 

водопостачання

 

 

 

 

Підпункти 3.4.1 - 3.4.6 пункту 3.4 розділу III ЛУ N 279; пункт 2.9 глави 2 Правил N 30

водовідведення

 

 

 

 

46

Затверджений та погоджений органами державної санітарно-епідеміологічної служби графік лабораторно-виробничого контролю виконується на об'єктах:

 

водопостачання

 

 

 

 

Підпункт 3.4.1 пункту 3.4 розділу III ЛУ N 279;
підпункт 6.3.5 пункту 6.3 глави 6 Правил N 30

водовідведення

 

 

 

 

47

Паспорти (санітарні паспорти) джерел питного водопостачання наявні

 

 

 

 

Пункт 2.1 розділу II ЛУ N 279;
частина четверта
статті 16 ЗУ N 2918

48

Наявність у ліцензіата екологічної броні електропостачання споживача

 

 

 

 

Пункт 2.1 розділу II ЛУ N 279;
статті 20, 26 ЗУ N 575;
пункти 2, 4 ПКМУ N 2052

49

Договори з енергопостачальними організаціями укладено

 

 

 

 

Пункт 2.1 розділу II ЛУ N 279;
стаття 26 ЗУ N 575

50

Заборгованість у ліцензіата за енергоносії відсутня

 

 

 

 

51

Результати аналізів проб води, проб стічних вод та зворотних вод, що скидаються системами каналізації населеного пункту до водних об'єктів, відображаються в журналах реєстрації

 

 

 

 

Пункт 2.1 розділу II ЛУ N 279;
підпункт 5.1.3 пункту 5.1 глави 5, підпункт 6.1.7 пункту 6.1 глави 6, підпункт 13.4.3 пункту 13.4 глави 13 Правил N 30

52

Приладний облік у кожній точці розподілу послуг з централізованого водопостачання та водовідведення ліцензіатом забезпечується для:

 

бюджетних установ

 

 

 

 

Пункт 2.1, підпункт 2.2.7 пункту 2.2 розділу II ЛУ N 279;
підпункт 10.3.1 пункту 10.3 глави 10 Правил N 30

інших споживачів

 

 

 

 

приватного сектору

 

 

 

 

багатоповерхових будинків

 

 

 

 

53

Інспекція промислового водовідведення створена

 

 

 

 

Пункт 2.1 розділу II ЛУ N 279;
підпункт 12.4.1 пункту 12.4 глави 12 Правил N 30

54

Місцеві правила приймання стічних вод затверджені відповідно до чинного законодавства

 

 

 

 

Пункт 2.1 розділу II ЛУ N 279;
пункти 1.6, 1.7 глави 1 Правил N 37

55

Календарні графіки відбору проб води для лабораторних досліджень:

 

є в наявності

 

 

 

 

Пункт 2.1 розділу II ЛУ N 279;
підпункт 5.3.2 пункту 5.3 глави 5, підпункт 13.5.5 пункту 13.5 глави 13 Правил N 30

виконуються

 

 

 

 

56

Наявні випадки скидання абонентом стічних вод з перевищенням допустимих концентрацій забруднюючих речовин до міської каналізації

 

 

 

 

Пункт 2.1 розділу II ЛУ N 279;
пункт 4.2 глави 4 Правил N 37

57

Документи, які підтверджують сплату за перевищення граничнодопустимих концентрацій, наявні

 

 

 

 

Пункт 2.1 розділу II ЛУ N 279;
абзац четвертий
пункту 2.4 глави 2 Правил N 37

58

Закупівля товарів, робіт та послуг відповідає вимогам законодавства

 

 

 

 

Пункт 2.1 розділу II, підпункт 3.5.4 пункту 3.5 розділу III ЛУ N 279;
стаття 2 ЗУ N 4851;
статті 4, 11 ЗУ N 2289

IV. Своєчасність подання ліцензіатом звітності

59

Обов'язкова звітність подається:

 

в обсязі, порядку і строки, визначені законодавством

 

 

 

 

Підпункт 2.3.3 пункту 2.3 розділу II ЛУ N 279;
Правила N 202

з достовірними даними

 

 

 

 

правильно заповнена

 

 

 

 

60

Ліцензіатом подається звіт про цільове використання коштів зі спеціального рахунку, на який зараховуються кошти для виконання інвестиційної програми

 

 

 

 

Пункт 2.1 розділу II ЛУ N 279;
абзац другий
пункту 8 Порядку ПКМУ N 750

Примітка. Перелік питань для здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) є вичерпним. Перевірка інших питань, які не включені до переліку, заборонена.

III. ОПИС
виявлених порушень

IV. ПЕРЕЛІК
питань щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб органу державного нагляду (контролю)
*

Питання щодо здійснення контролю

Відповіді на питання

Закон України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"

так

ні

дотримання вимог законодавства не є обов'язковим для посадових осіб

1. Про проведення планової перевірки суб'єкт господарювання письмово повідомлений не менше ніж за 10 календарних днів до її початку

 

 

 

Частина четверта статті 5 ЗУ N 877

2. Посвідчення на проведення перевірки та службові посвідчення, що посвідчують перевіряючих, пред'явлено

 

 

 

Частина п'ята статті 7, стаття 10 ЗУ N 877

3. Копію посвідчення на проведення перевірки надано

 

 

 

Частина п'ята статті 7, стаття 10 ЗУ N 877

4. Перед початком перевірки особами, які її здійснюють, унесено запис про перевірку до відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його наявності)

 

 

 

Частина дванадцята статті 4 ЗУ N 877

5. Під час позапланової перевірки з'ясовувалися лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її здійснення. У посвідченні на здійснення позапланової перевірки зазначено питання, що є підставою для здійснення такої перевірки

 

 

 

Частина перша статті 6 ЗУ N 877

____________
* Ця частина Акта заповнюється виключно керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою.

V. Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеного заходу та складеного Акта, що мають місце з боку ліцензіата

Цей Акт складено у 2-х примірниках, один з яких вручається суб'єкту господарювання або уповноваженій ним особі, а інший зберігається в органі, що здійснив захід державного нагляду (контролю).

До Акта додаються такі документи, які є його невід'ємною частиною:

Акт складено на _______________ аркушах у ______________ примірниках.

Підписи осіб, що брали участь у перевірці:

Посадові особи органу контролю:

Голова комісії, який проводить перевірку

_____________
(підпис)

____________________________________
(прізвище, ініціали)

Члени комісії, які проводять перевірку

_____________
(підпис)

___________________________________
(прізвище, ініціали)

_____________
(підпис)

___________________________________
(прізвище, ініціали)

_____________
(підпис)

___________________________________
(прізвище, ініціали)

Керівник (уповноважена особа) ліцензіата, у присутності якого (якої) проведено перевірку

 

______________________
                    (посада)

______________________
(підпис)

____________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

 

М. П.

Примірник цього Акта на __ сторінках надіслано (отримано) 

______________________
                     (посада)

______________________
(підпис)

____________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

(Вх. N __________ від "___" ____________ 20__ року)

Відмітка про відмову від підписання посадовими та/або уповноваженими особами суб'єкта господарювання, третіми особами цього Акта

Примітка. При відмові надати пояснення чи підписати Акт зазначаються прізвища, імена, по батькові, посади осіб, які ознайомлені з Актом і від його підписання відмовилися.

У разі відмови від підпису в Акті робиться відмітка особою, яка його склала.

VI. ПЕРЕЛІК
нормативно-правових актів і нормативних документів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю)

Порядковий номер

Позначення

Нормативно-правовий акт або нормативний документ

Дата і номер державної реєстрації нормативно-
правового акта в Мін'юсті України

найменування

дата і номер

1

2

3

4

5

1. Кодекси України

1.1

КУпН

Кодекс України про надра

від 27 липня 1994 року N 132/94-ВР

-

1.2

ВКУ

Водний кодекс України

від 06 червня 1995 року N 213/95-ВР

-

2. Закони України

2.1

ЗУ N 575

Закон України "Про електроенергетику"

від 16 жовтня 1997 року N 575/97-ВР

-

2.2

ЗУ N 113

Закон України "Про метрологію та метрологічну діяльність"

від 11 лютого 1998 року N 113/98-ВР

-

2.3

ЗУ N 996

Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"

від 16 липня 1999 року N 996-XIV

-

2.4

ЗУ N 1682

Закон України "Про природні монополії"

від 20 квітня 2000 року N 1682-III

-

2.5

ЗУ N 1775

Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"

від 01 червня 2000 року N 1775-III

-

2.6

ЗУ N 2918

Закон України "Про питну воду та питне водопостачання"

від 10 січня 2002 року N 2918-III

-

2.7

ЗУ N 1875

Закон України "Про житлово-комунальні послуги"

від 24 червня 2004 року N 1875-IV

-

2.8

ЗУ N 3933

Загальнодержавна цільова програма "Питна вода України" на 2011 - 2020 роки, затверджена Законом України

від 20 жовтня 2011 року N 3933-VI

-

2.9

ЗУ N 877

Закон України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"

від 05 квітня 2007 року N 877-V

-

2.10

ЗУ N 2289

Закон України "Про здійснення державних закупівель"

від 01 червня 2010 року N 2289-VI

-

2.11

ЗУ N 2479

Закон України "Про державне регулювання у сфері комунальних послуг"

від 09 липня 2010 року N 2479-VI

-

2.12

ЗУ N 2624

Закон України "Про особливості передачі в оренду чи концесію об'єктів у сферах теплопостачання, водопостачання та водовідведення, що перебувають у комунальній власності"

від 21 жовтня 2010 року N 2624-VI

-

2.13

ЗУ N 4851

Закон України "Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності"

від 24 травня 2012 року N 4851-VI

-

3. Постанови Кабінету Міністрів України

3.1

Перелік КМУ N 756

Перелік документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності, затверджений постановою Кабінету Міністрів України

від 04 липня 2001 року N 756

-

3.2

ПКМУ N 2052

Порядок складання переліку споживачів та їх обладнання, для якого має бути встановлена екологічна броня електропостачання, затверджений постановою Кабінету Міністрів України

від 26 грудня 2003 року N 2052

-

3.3

Порядок ПКМУ N 869

Порядок формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, затверджений постановою Кабінету Міністрів України

від 01 червня 2011 року N 869

-

3.4

Порядок ПКМУ N 584

Порядок ведення окремого обліку доходів і витрат на підприємствах, які здійснюють виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та надають послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, затверджений постановою Кабінету Міністрів України

від 01 червня 2011 року N 584

-

3.5

Порядок ПКМУ N 750

Порядок зарахування коштів на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційними програмами, використання зазначених коштів і здійснення контролю за їх витрачанням у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, затверджений постановою Кабінету Міністрів України

від 09 жовтня 2013 року N 750

-

4. Накази, постанови інших органів державної влади

4.1

Правила N 30

Правила технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України, затверджені наказом Державного комітету України по житлово-комунальному господарству

від 05 липня 1995 року N 30

21 липня 1995 року за N 231/767

4.2

Правила N 37

Правила приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України, затверджені наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України

від 19 лютого 2002 року N 37

26 квітня 2002 року за N 403/6691

4.3

Правила N 190

Правила користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджені наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України

від 27 червня 2008 року N 190

07 жовтня 2008 року за N 936/15627

4.4

ЛУ N 279

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення, затверджені постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг

від 10 серпня 2012 року N 279

31 серпня 2012 року за N 1468/21780

4.5

ПК N 15

Порядок встановлення вимог щодо провадження суб'єктами природних монополій господарської діяльності, яка не належить до сфери природних монополій, та обмежень щодо суміщення видів господарської діяльності суб'єктами природних монополій та суб'єктами господарювання на суміжних ринках у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення, затверджений постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг

від 04 лютого 2013 року N 15

22 лютого 2013 року за N 311/22843

4.6

Правила N 202

Правила організації звітності, що подається до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, затверджені постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг

від 11 жовтня 2013 року N 202

07 листопада 2013 року за N 1905/24437

4.7

Порядок N 630/381

Порядок розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, затверджений наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг

наказ від 14 грудня 2012 року N 630, постанова від 14 грудня 2012 року N 381

11 січня 2013 року за N 98/22630

4.8

ДСанПіН 2.2.4-171-10

Державні санітарні норми та правила "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною" (ДСанПіН 2.2.4-171-10), затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я України

від 12 травня 2010 року N 400

01 липня 2010 року за N 452/17747

Опрос