Идет загрузка документа (73 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Заявление о выдаче лицензии [на транспортировку тепловой энергии]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 19.09.2012
Утратил силу

ЗАЯВА
про видачу ліцензії

Заявник _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                         (найменування, посада, прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                     (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця, серія, номер паспорта, ким і коли виданий)

Місцезнаходження юридичної особи: _____________________________________________________

Місце проживання фізичної особи - підприємця: ___________________________________________

Телефон _______________, факс ______________, електронна адреса _________________________
                                                                                (за наявності)

Код згідно з ЄДРПОУ (для юридичної особи): _____________________________________________

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) (для фізичної особи - підприємця): __________________________

Поточний рахунок N ________________________ у _________________________________________
__________________________________________, МФО _____________________________________
                (найменування банківської установи)

Прошу видати ліцензію та ___ копій для відокремлених структурних підрозділів на провадження господарської діяльності
з ___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
         (вказати вид господарської діяльності згідно з частиною третьою статті 9 Закону України "Про ліцензування
               певних видів господарської діяльності"
, на провадження якого заявник має намір одержати ліцензію)

Кількість областей України, на території яких протягом строку дії попередньої ліцензії на провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії (за наявності) провадилась така господарська діяльність:
_____________________________________________________________________________________

Кількість областей України, на території яких планується провадити господарську діяльність з транспортування теплової енергії: _______________________________________________________

Фактичний річний обсяг транспортування теплової енергії на потреби споживачів протягом останнього року дії попередньої ліцензії на провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії (за наявності): ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Річний обсяг теплової енергії, який планується транспортувати для потреб споживачів:
_____________________________________________________________________________________

Відомості про відокремлені підрозділи (філії), що провадитимуть зазначену діяльність на підставі ліцензії:

N
з/п

Найменування

Місцезнаходження

Тел./факс

Вид господарської діяльності

1

2

3

4

5

1

 

 

 

 

Згода на обробку персональних даних (для фізичної особи - підприємця):
_____________________________________________________________________________________

_______________________
(підпис заявника)

М. П.

_______________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

"___" ____________ 20__ р.

Опрос