Идет загрузка документа (70 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Заявление о выдаче копии лицензии [на производство тепловой энергии]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 19.09.2012
Утратил силу

ЗАЯВА
про видачу копії ліцензії

Заявник _______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                      (найменування, посада, прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи)
__________
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                     (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця, серія, номер паспорта, ким і коли виданий)

Місцезнаходження юридичної особи: ______________________________________________________

Місце проживання фізичної особи - підприємця: ____________________________________________

Телефон _________________, факс __________________, електронна адреса _____________________
                                                                                               (за наявності)

Код згідно з ЄДРПОУ (для юридичної особи): ______________________________________________

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) (для фізичної особи - підприємця): __________________________

Поточний рахунок N ______________________________ у ____________________________________
_______________________________________________, МФО _________________________________
                           (найменування банківської установи)

Вид господарської діяльності, на який було видано ліцензію:
______________________________________________________________________________________

Серія та номер ліцензії: __________________________________________________________________

Дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії: ________________________________________

Строк дії ліцензії: _______________________________________________________________________

Прошу видати копію ліцензії у зв'язку з _____________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                               (зазначити підстави відповідно до статті 14 Закону України "Про ліцензування певних видів
                                                                                          господарської діяльності"
)

Згода на обробку персональних даних (для фізичної особи - підприємця):
______________________________________________________________________________________

_________________
    (підпис заявника)

__________________________
      (прізвище, ім'я, по батькові)

М. П.

"___" ____________ 20__ р.

____________________________
    (посада особи, яка прийняла заяву)

______________
(підпис)

______________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

Опрос