Идет загрузка документа (44 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Смета [относительно финансирования детско-юношеских спортивных школ за счет средств Фонда социального страхования по временной утрате трудоспособности]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 11.09.2012
Утратил силу

Кошторис

ДЮСШ

___________________________________________________________________________________________________________________
(за коштами Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності на 20__ рік)

Чисельність, осіб

Джерела фінансування ДЮСШ, тис. грн

Видатки за коштами Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, тис. грн

працівників ДЮСШ

вихован-
ців ДЮСШ

усього

у тому числі

усього

у тому числі

кошти держав-
ного бюджету

кошти місце-
вого бюд-
жету

кошти Фонду соціаль-
ного стра-
хуван-
ня з тим-
часо-
вої втрати праце-
здат-
ності

інші джерела фінансу-
вання

за штатним розписом

фактично зайнято посад

оплата праці праців-
ників ДЮСШ, які відпові-
дають вимогам, наведеним у Поло-
женні про дитячо-юнацьку спортивну школу, затвердже-
ному
постано-
вою Кабінету Міністрів України від 05 листопада 2008 року N 993
, згідно з уком-
плекто-
ваним штатом відповідно до спеціа-
лізації ДЮСШ та наявних власних споруд

утри-
мання спортив-
них споруд, які перебу-
вають на балансі ДЮСШ

оплата за догово-
рами оренди спортив-
них споруд та приміщень, пристосо-
ваних для проведення навчально-тренуваль-
ного і органі-
заційно-
методоло-
гічного процесу за відсутності власних спортив-
них споруд

прове-
дення навчально-
трену-
вальних зборів і змагань у межах України відпо-
відно до кошто-
рисів

придбання ДЮСШ спортивного інвентарю, спортивного обладнання, запасних частин до спортивного інвентарю та обладнання, спортивної форми та спортивного взуття (крім універсаль-
ної спортивної форми та взуття індивіду-
ального призна-
чення) для вихованців в обсягах, необхідних для проведення навчально-
тренуваль-
ного процесу

оплата розра-
хунково-
касового обслуго-
вування за рахун-
ком, відкри-
тим для обліку коштів Фонду

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Головний бухгалтер ДЮСШ

____________
(підпис)

________________________
(прізвище)

 

"___" ____________ 20__ року

 

 

 

____________
* Кошторис погоджується головою Центральної ради ФСТ або головою ради регіональної організації ФСТ за підпорядкуванням дитячо-юнацької спортивної школи; для ДЮСШ, які не підпорядковані ФСТ, кошторис погоджується з відповідними органами освіти і науки, молоді та спорту Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування.

Опрос