Идет загрузка документа (46 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Примерный договор о предоставлении займа на покрытие временного кассового разрыва местного бюджета

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 13.08.2012

Примірний договір про надання позики на покриття тимчасового касового розриву місцевого бюджету

від "___" ____________ 20__ року

N _______

м. ____________

______________________________________________________________________________________
                                    (найменування територіального органу Державної казначейської служби України)
(далі - Казначейство) в особі _____________________________________________________________,
                                                                                                     (ініціали, прізвище уповноваженої посадової особи)
який(а) діє на підставі ___________________________________________________________________,
                                                                              (реквізити нормативно-правових актів, довіреність або інший
                                                                                                          документ, що уповноважує особу)
з одного боку, і ________________________________________________________________________
                                                                    (фінансовий орган Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевої
                                                                    державної адміністрації, виконавчого органу відповідної місцевої ради)
(далі - Позичальник) в особі _____________________________________________________________,
                                                                                                   (ініціали, прізвище уповноваженої посадової особи)
який(а) діє на підставі ___________________________________________________________________,
                                                                                     (реквізити нормативно-правових актів, довіреність або інший
                                                                                                            документ, що уповноважує особу)
з другого боку (далі - Сторони), керуючись Порядком покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 року N 1204 (далі - Порядок), уклали цей Договір про таке:

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Казначейство надає поворотну та безоплатну позику Позичальникові на покриття тимчасового касового розриву місцевого бюджету, пов'язаного із забезпеченням захищених видатків (далі - позика), за рахунок коштів єдиного казначейського рахунка.

1.2. Позичальник погашає позику у розмірі та за рахунок коштів, зазначених у підпункті 4.1.2 пункту 4.1 розділу IV цього Договору.

II. РОЗМІР ПОЗИКИ

Граничний розмір позики за цим Договором становить
______________________________________________________________________________ гривень.
                                                                                (сума цифрами та словами)

III. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОЗИКИ

3.1. Позика надається Позичальникові траншами в межах граничного обсягу, встановленого пунктом 2.1 розділу II цього Договору.

3.2. Позика надається Позичальникові (код за ЄДРПОУ __________) шляхом безготівкового переказу коштів на його рахунок N ________________, відкритий в ____________________________________
______________________________________________________________________________________
                                     (найменування територіального органу Державної казначейської служби України)
(код банку _____________).

IV. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Казначейство має право:

4.1.1. Вимагати від Позичальника інформацію, необхідну для проведення аналізу його платоспроможності.

4.1.2. Здійснювати безспірне списання коштів у рахунок погашення позики, починаючи з дня ліквідації тимчасового касового розриву, у розмірі ____________ відсотків усіх надходжень загального
                                                                                                                       (цифрами)
фонду місцевого бюджету (за винятком коштів цільових міжбюджетних трансфертів та коштів резервного фонду) з рахунка Позичальника (код за ЄДРПОУ __________________________)
N ________________, відкритого в
______________________________________________________________________________________
                                    (найменування територіального органу Державної казначейської служби України)
(код банку _____________).

4.1.3. Змінювати норматив відрахувань, установлений підпунктом 4.1.2 пункту 4.1 розділу IV цього Договору, у разі неможливості погашення позики у строк, установлений пунктом 5.1 розділу V цього Договору.

4.1.4. Застосовувати стовідсотковий норматив відрахувань від усіх надходжень загального фонду місцевого бюджету, за винятком коштів цільових міжбюджетних трансфертів та коштів резервного фонду, до повного погашення позики в поточному бюджетному періоді.

4.2. Позичальник має право:

4.2.1. Відкликати надану Казначейству заяву про надання позики.

4.2.2. Отримувати від Казначейства інформацію про стан погашення позики.

4.2.3. Достроково погасити позику.

4.3. Казначейство зобов'язується:

4.3.1. Дотримуватись умов і положень цього Договору.

4.3.2. Надавати Позичальнику позику траншами без нарахування відсотків за користування нею.

4.3.3. Інформувати Позичальника не пізніше ніж за два робочих дні про встановлення нового нормативу відрахувань на погашення позики.

4.3.4. Здійснювати погашення позики у порядку, визначеному розділом V цього Договору.

4.4. Позичальник зобов'язується:

4.4.1. Дотримуватись умов і положень цього Договору.

4.4.2. Спрямовувати суму позики на погашення бюджетних фінансових зобов'язань за захищеними видатками, встановленими пунктом 10 Порядку.

4.4.3. У разі зміни річного показника доходів загального фонду місцевого бюджету на підставі рішення відповідної місцевої ради за згодою Сторін вносити зміни до пункту 2.1 розділу II цього Договору.

4.4.4. Здійснювати повернення позики у порядку, визначеному розділом V цього Договору.

V. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ ПОЗИКИ

5.1. Повернення позики здійснюється протягом 60 днів з дня ліквідації тимчасового касового розриву за рахунок усіх надходжень загального фонду місцевого бюджету (за винятком коштів цільових міжбюджетних трансфертів та коштів резервного фонду) шляхом їх зарахування на єдиний казначейський рахунок із застосуванням відсоткового нормативу, встановленого у підпункті 4.1.2 пункту 4.1 розділу IV цього Договору, до повного погашення позики.

5.2. Строк погашення позики може бути продовжено за згодою Сторін Договору.

Кінцевим строком погашення позики є 1 грудня поточного бюджетного періоду.

5.3. Міністр фінансів України має право встановлювати інший кінцевий строк погашення позики у межах поточного бюджетного періоду.

VI. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН І ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

6.1. У разі порушення своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність згідно із законом.

6.2. Усі спори, що пов'язані з Договором, його укладанням або такі, що виникають у процесі виконання умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між представниками Сторін. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку.

VII. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ

7.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором.

7.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори щодо нього, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

7.3. Зміни до цього Договору можуть бути внесені за згодою Сторін і оформляються додатковим договором, який є невід'ємною частиною цього Договору.

7.4. Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням умов цього Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами законодавства.

7.5. Цей Договір складений українською мовою у двох примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу.

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ СТОРІН

Казначейство

Позичальник

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

За Казначейство:

За Позичальника:

__________________________________________
(посада керівника)

_________________________________________
(посада керівника)

___________/ _____________________________
        (підпис)                              (ініціали, прізвище)

М. П.

___________/ _____________________________
        (підпис)                              (ініціали, прізвище)

М. П.

Опрос