Идет загрузка документа (68 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Унифицированная форма акта проверки соблюдения субъектами хозяйствования требований земельного законодательства

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 10.08.2012
Утратил силу

УНІФІКОВАНА ФОРМА
акта перевірки дотримання суб'єктами господарювання вимог земельного законодавства
(Акт перевірки)

__________________________________
(дата складання акта перевірки)

Перевірено дотримання вимог земельного законодавства ____________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                  (найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові
_____________________________________________________________________________________
                                                                 фізичної особи - підприємця, що перевіряються)

 код ЄДРПОУ / РНОКПП або серія та номер паспорта
  

(код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби та мають відмітку у паспорті))

Загальні відомості щодо суб'єкта господарювання
_____________________________________________________________________________________
                                                  (місцезнаходження юридичної особи або місце проживання
_____________________________________________________________________________________
                                              фізичної особи - підприємця, телефон, інформація про фактичне
_____________________________________________________________________________________
                                              використання земельних ділянок, їх площа, цільове призначення)

I. Загальна інформація щодо здійснюваної та раніше здійснених перевірок

Розпорядчі документи щодо здійснюваної перевірки

Тип перевірки

Наказ від  N   
Направлення на перевірку
від  N   

   планова
   позапланова

Початок перевірки

Завершення перевірки

  

  

  

  

  

  

  

  

число

місяць

рік

години

число

місяць

рік

години

Особи, що беруть участь у заході:
посадові особи (найменування органу контролю): __________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                       (посади, прізвища, імена та по батькові)
_____________________________________________________________________________________;
посадові особи інших контролюючих чи правоохоронних органів, що беруть участь у перевірці
_____________________________________________________________________________________
                                                                       (посади, прізвища, імена та по батькові)
_____________________________________________________________________________________;
посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання, треті особи:
_____________________________________________________________________________________
                                                                       (посади, прізвища, імена та по батькові)
_____________________________________________________________________________________

Дані щодо останніх проведених перевірок:

Планова

Позапланова

  не було взагалі

  не було взагалі

  була у період з   
 по   
 Акт перевірки від   

  була у період з   
 по   
 Акт перевірки від   

II. Питання для перевірки дотримання суб'єктами господарювання (власниками та користувачами земельних ділянок) вимог земельного законодавства

N
з/п

Питання, що підлягають перевірці

Результат перевірки1

Нормативне обґрунтування

1

Наявність документів, що посвідчують право власності чи право користування на земельну ділянку

 

Стаття 125, частини перша - третя, п'ята статті 126 ЗКУ N 2768-III

2

Дотримання меж земельної ділянки, закріпленої в натурі (на місцевості) межовими знаками встановленого зразка

 

Пункт "г" частини першої статті 96, частина третя статті 103 ЗКУ N 2768-III, частина шоста статті 55 ЗУ N 858-IV

3

Додержання вимог земельного законодавства в процесі укладання цивільно-правових угод, передачі у власність, надання у користування, в тому числі в оренду, вилучення (викупу) земельних ділянок

 

Стаття 210, частина третя пункту 15 Перехідних положень ЗКУ N 2768-III, абзац четвертий пункту "а" статті 6 ЗУ N 963-IV

4

Виконання вимог щодо використання земельних ділянок за цільовим призначенням

 

Статті 20, 21, пункт "а" частини першої статті 91, пункт "а" частини першої статті 96 ЗКУ N 2768-III, абзац третій пункту "а" статті 6 ЗУ N 963-IV, пункт 5 Методики ПКМУ від 25.07.2007 N 963

5

Наявність самовільно зайнятих земель

 

Стаття 212 ЗКУ N 2768-III, абзац восьмий пункту "а" статті 6 ЗУ N 963-IV, пункт 4 Методики ПКМУ від 25.07.2007 N 963

6

Виконання власниками земельних ділянок та землекористувачами заходів, передбачених у проектах землеустрою

 

Частина друга статті 20 ЗУ N 858-IV, частина п'ята статті 25 ЗУ N 962-IV

7

Наявність спеціального дозволу органів, що здійснюють державний контроль за використанням та охороною земель, на зняття та перенесення ґрунтового покриву земельної ділянки (у випадках, передбачених законодавством)

 

Частина друга статті 168 ЗКУ N 2768-III, пункт 41 додатка до ЗУ N 3392-VI, підпункт 12 пункту 4 Положення УПУ від 13.04.2011 N 459

8

Виконання умов зняття, збереження і використання родючого шару ґрунту під час проведення гірничодобувних, геологорозвідувальних, будівельних та інших робіт, пов'язаних з порушенням ґрунтового покриву (у разі здійснення даних робіт)

 

Частина третя статті 166, частина третя статті 168 ЗКУ N 2768-III, частини друга - шоста статті 52 ЗУ N 962-IV

9

Своєчасність проведення рекультивації порушених земель в обсягах, передбачених проектом рекультивації земель

 

Частина друга статті 20 ЗУ від 22.05.2003 N 858-IV, частина перша статті 52 ЗУ N 962-IV, абзац дев'ятий пункту "а" статті 6 ЗУ N 963-IV, пункти 1 та 2 ПКМУ від 17.12.2008 N 1098

10

Дотримання правил, установленого режиму експлуатації протиерозійних, гідротехнічних споруд, збереження захисних насаджень

 

Абзац п'ятий частини першої статті 35, частина четверта статті 47 ЗУ від 19.06.2003 N 962-IV, абзац десятий пункту "а" статті 6 ЗУ N 963-IV

11

Збереження межових знаків

 

Пункт "є" частини першої статті 91, пункт "є" частини першої статті 96, частина перша статті 106 ЗКУ N 2768-III, абзац десятий пункту "а" статті 6 ЗУ N 963-IV

12

Дотримання строків своєчасного повернення тимчасово зайнятих земельних ділянок та обов'язкового виконання заходів щодо приведення їх у стан, придатний для використання за призначенням

 

Пункт "д" частини першої статті 211 ЗКУ N 2768-III; частина перша статей 29, 34 ЗУ N 161-XIV, абзац восьмий пункту "а" статті 6 ЗУ N 963-IV

13

Виконання заходів, передбачених проектами землеустрою щодо захисту земель від ерозії, селів, підтоплення, заболочування, вторинного засолення, осолонцювання, пересушення, ущільнення, заростання бур'янами, чагарниками та дрібноліссям

 

Частина п'ята статті 25, абзац одинадцятий частини першої статті 35, стаття 47 ЗУ N 962-IV, абзац сьомий пункту "а" статті 6 ЗУ N 963-IV

14

Недопущення власниками та користувачами земельних ділянок псування земель шляхом їх забруднення хімічними та радіоактивними речовинами і стічними водами, засмічення промисловими, побутовими та іншими відходами

 

Частина перша статті 167 ЗКУ N 2768-III; частина перша статті 45, абзац п'ятий статті 46 ЗУ N 962-IV, абзац дев'ятий підпункту "а" підпункту 1 пункту 4 Положення УПУ від 13.04.2011 N 459

15

Розміщення, проектування, будівництво та введення у дію об'єктів, які негативно впливають або можуть вплинути на стан земель

 

Частина перша статті 49 ЗУ від 19.06.2003 N 962-IV, абзац шостий пункту "а" статті 6 ЗУ N 963-IV

16

Додержання встановленого законодавством порядку визначення та відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва (за їх наявності)

 

Частини друга та третя статті 207 ЗКУ N 2768-III, абзац одинадцятий пункту "а" статті 6 ЗУ N 963-IV, пункт 4 Порядку ПКМУ від 17.11.97 N 1279

17

Чи заподіяна шкода земельним ресурсам унаслідок:

17.1

Самовільного зайняття земельної ділянки

 

Пункт "б" частини першої статті 211, частина перша статті 212 ЗКУ N 2768-III, пункт 4 Методики ПКМУ від 25.07.2007 N 963

17.2

Використання земельної ділянки не за цільовим призначенням

 

Пункт "а" частини першої статті 91, пункт "а" частини першої статті 96 ЗКУ N 2768-III, абзац третій пункту "а" статті 6 ЗУ N 963-IV, пункт 5 Методики ПКМУ від 25.07.2007 N 963

17.3

Зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу

 

Частина друга статті 168 ЗКУ N 2768-III, пункт 41 додатка ЗУ N 3392-VI, абзац дев'ятий пункту "а" статті 6 ЗУ N 963-IV, пункт 6 Методики ПКМУ від 25.07.2007 N 963

17.4

Непроведення рекультивації порушених земель

 

Частина друга статті 166 ЗКУ N 2768-III, частина шоста статті 52 ЗУ N 962-IV, абзац дев'ятий пункту "а" статті 6 ЗУ N 963-IV, пункт 1 ПКМУ від 17.12.2008 N 1098

18

Зміна показників якісного стану ґрунтів у результаті проведення господарської діяльності на землях сільськогосподарського призначення

 

Стаття 32, частини перша та четверта статті 37 ЗУ N 962-IV, абзац перший підпункту "е" підпункту 1 пункту 4 Положення УПУ від 13.04.2011 N 459

19

Своєчасність проведення заходів щодо збереження, відтворення та підвищення родючості ґрунтів, передбачених проектом землеустрою

 

Абзац четвертий частини першої статті 35, частина перша статті 37 ЗУ N 962-IV, абзац другий підпункту "е" підпункту 1 пункту 4 Положення УПУ від 13.04.2011 N 459

20

Дотримання стандартів, нормативів при здійсненні протиерозійних, агротехнічних, агрохімічних, меліоративних та інших заходів, пов'язаних з охороною земель, збереженням і підвищенням родючості ґрунтів

 

Абзац п'ятий частини першої статті 35 ЗУ N 962-IV

21

Дотримання вимог проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь

 

Частина п'ята статті 25, стаття 331, абзац п'ятий частини першої статті 35 ЗУ N 962-IV, пункт "і" частини першої статті 211 ЗКУ N 2768-III

22

Дотримання вимог щодо виконання приписів, виданих за результатами раніше здійснених контрольних заходів

 

Частина перша статті 10 ЗУ N 963-IV, пункт 5 Положення УПУ від 13.04.2011 N 459

23

Дотримання вимог щодо безперешкодного обстеження земельних ділянок, що перебувають у власності чи користуванні суб'єктів господарювання

 

Абзац другий частини першої статті 10 ЗУ N 963-IV, підпункт 12 пункту 4, абзац третій пункту 5 Положення УПУ від 13.04.2011 N 459

24

Дотримання вимог щодо надання суб'єктами господарювання (власниками та користувачами земельних ділянок) представникам органів, що здійснюють державний контроль за використанням та охороною земель, документів, матеріалів та іншої інформації, необхідних для перевірки стану використання та охорони земель і дотримання вимог земельного законодавства

 

Пункт "в" частини першої статті 6 ЗУ N 963-IV; абзац четвертий пункту 5 Положення УПУ від 13.04.2011 N 459

____________
1 Зазначається один із варіантів відповіді (словами).

"Так"

- так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє;

"Ні"

- ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє;

"НВ"

- не вимагається від власника/користувача земельної ділянки, що перевіряється;

"НП"

- не перевірялося у даного власника/користувача земельної ділянки.

Для варіантів "Так" і "Ні" надається детальне письмове тлумачення у розділі III Акта перевірки.

Перелік питань є вичерпним. Проведення перевірок стосовно інших питань, які не включені до Переліку, заборонено.

III. Порушення вимог земельного законодавства, які виявлені в ході перевірки (детальний опис)

N з/п

Посилання на нормативно-правовий акт, вимоги якого порушено

Детальний опис виявленого порушення

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

До Акта перевірки додається план (схема) земельної ділянки

IV. Перелік питань для контролю дій перевіряючих*

N
з/п

Питання, що підлягають контролю з боку підприємства

Відповідь1

Нормативне обґрунтування

1

Про проведення планової перевірки підприємство письмово попереджено не менше ніж за 10 календарних днів до її початку

 

частина четверта статті 5 ЗУ від 05.04.2007 N 877-V

2

Направлення на перевірку та службові посвідчення, що засвідчують перевіряючих, пред'явлено

 

частина п'ята статті 7, стаття 10 ЗУ від 05.04.2007 N 877

3

Копію направлення на перевірку надано

 

частина п'ята статті 7, стаття 10 ЗУ від 05.04.2007 N 877

4

Перед початком здійснення перевірки перевіряючими внесено запис про перевірку до відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його наявності)

 

Частина дванадцята статті 4 ЗУ від 05.04.2007 N 877

5

Під час позапланової перевірки з'ясовувалися лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її здійснення.
У направленні на здійснення позапланової перевірки зазначено питання, що є підставою для здійснення такої перевірки

 

Частина перша статті 6 ЗУ від 05.04.2007 N 877

____________
* Заповнюється виключно посадовою особою суб'єкта господарювання чи фізичною особою - підприємцем або уповноваженою ними особою.

____________
1 Зазначається один із варіантів відповіді (словами).

"Так"

- так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє;

"Ні"

- ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє.

Для варіантів "Так" і "Ні" надається детальне письмове тлумачення у розділі V Акта перевірки.

V. Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеного заходу та складеного Акта перевірки, що мають місце з боку суб'єкта господарювання*

N з/п

Опис пояснень, зауважень або заперечень**

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

____________
* Заповнюється виключно посадовою особою суб'єкта господарювання чи фізичною особою - підприємцем або уповноваженою ними особою.

** Пояснення суб'єкта господарювання можуть додаватись до Акта перевірки на окремому аркуші (аркушах), про що необхідно зазначити у даній колонці Акта перевірки.

VI. Цей Акт перевірки складено у двох примірниках, один з яких вручається суб'єкту господарювання (власнику чи користувачу земельної ділянки) або уповноваженій ним особі, другий зберігається в органі, що здійснив перевірку. У разі проведення спільних перевірок з іншими контролюючими чи правоохоронними органами їм вручаються копії Акта перевірки.

Підписи осіб, що брали участь у перевірці

Посадові особи органу контролю:

_______________
(посада)

____________
(підпис)

________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

_______________
(посада)

____________
(підпис)

________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

Посадові особи інших контролюючих чи правоохоронних органів, що брали участь у перевірці:

_______________
(посада)

____________
(підпис)

________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

_______________
(посада)

____________
(підпис)

________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання, треті особи:

_______________
(посада)

____________
(підпис)

________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

_______________
(посада)

____________
(підпис)

________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

Примірник цього Акта перевірки отримано

_______________
(посада)

____________
(підпис)

________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

Відмітка про відмову від підписання посадовими та/або уповноваженими особами суб'єкта господарювання, третіми особами цього Акта перевірки
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

VII. Нормативно-правові акти, на підставі яких складено та яким відповідають питання, передбачені Актом перевірки

N
з/п

Скорочення

Назва акта

Затверджено

вид акта та назва органу

дата та номер акта

1

Кодекси України

 

ЗКУ
N 2768-III

Земельний кодекс України

Кодекс України

25.10.2001 N 2768-III

2

Закони України

2.1

ЗУ N 963-IV

Про державний контроль за використанням та охороною земель

Закон України

19.06.2003 N 963-IV

2.2

ЗУ N 962-IV

Про охорону земель

Закон України

19.06.2003 N 962-IV

2.3

ЗУ N 877-V

Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності

Закон України

05.04.2007 N 877-V

2.4

ЗУ N 858-IV

Про землеустрій

Закон України

22.05.2003 N 858-IV

2.5

ЗУ N 161-XIV

Про оренду землі

Закон України

06.10.98 N 161-XIV

2.6

ЗУ N 3392-VI

Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності

Закон України

19.05.2011 N 3392-VI

3

Укази Президента України

 

Положення УПУ від 13.04.2011 N 459

Положення про Державну інспекцію сільського господарства України

Указ Президента України

13.04.2011 N 459

4

Постанови Кабінету Міністрів України

4.1

ПКМУ від 17.11.97 N 1279

Порядок визначення втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, які підлягають відшкодуванню

Постанова Кабінету Міністрів України

17.11.97 N 1279

4.2

Методика ПКМУ від 25.07.2007 N 963

Методика визначення розміру шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок, використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу

Постанова Кабінету Міністрів України

25.07.2007 N 963

4.3

ПКМУ від 17.12.2008 N 1098

Про визначення розміру збитків, завданих унаслідок непроведення робіт з рекультивації порушених земель

Постанова Кабінету Міністрів України

17.12.2008 N 1098

4.4

ПКМУ від 21.05.2009 N 526

Про заходи щодо упорядкування видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності

Постанова Кабінету Міністрів України

21.05.2009 N 526

 

Опрос