Идет загрузка документа (19 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Представление о внесении данных в Перечень мест доставки

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 08.08.2012

Подання про внесення даних до Переліку місць доставки

Мит-
ниця

Назва місця доставки

Адреса місця доставки

Власник, користувач території (наймену-
вання/
прізвище, ім'я, по батькові, код за ЄДРПОУ/ номер облікової картки платника податків*)

Місце доставки для виду транс-
порту (автомо-
більний/
залізнич-
ний/ водний/ авіацій-
ний)

Специфіка місця доставки

Заходи забезпечення режиму в місці доставки

Наявність у місці доставки митниці призна-
чення підрозділу митного оформ-
лення (код підроз-
ділу)

Загальна площа місця доставки

Облаштування місця доставки

Час роботи місця доставки (ціло-
добово або визначені години роботи)

ПРИ-
МІТКИ

територія або її частина пункту пропуску (пункту контролю) через державний кордон України

вільна митна зона

територія, що прилягає до централь-
ної сорту-
вальної станції або регіо-
нальної сорту-
вальної станції

територія, що прилягає до місця міжна-
родного поштового обміну

вантаж-
ний митний комплекс

територія, що прилягає до складу тимча-
сового збері-
гання

територія, що прилягає до митного складу

територія підрозділу митниці призна-
чення, у якому безпосе-
редньо прово-
диться митне оформ-
лення

огород-
ження тери-
торії

цілодо-
бова охо-
рона

система відео-
спосте-
реження

облаш-
товані робочі місця поса-
дових осіб митниці

освіт-
лення за пери-
метром території

канали і засоби зв'язку, у тому числі з ЄАІС

рампа, естакада, огля-
довий майдан-
чик

засоби пожежо-
гасіння

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
* Зазначаються серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)

 

Опрос