Идет загрузка документа (92 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Отчет о численности и составе педагогических работников общеобразовательных учебных заведений

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 08.08.2012

ЗВІТ
ПРО ЧИСЕЛЬНІСТЬ І СКЛАД ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

(станом на 1 жовтня 20__ року)

Подають:

Терміни подання:

  загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форми власності та підпорядкування - місцевому органу управління освітою (2 примірники);
  відділи (управління) освіти районних державних адміністрацій - Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
  Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій:
  Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України;
  головним управлінням статистики в Автономній Республіці Крим, областях, м. Києві та Управлінню статистики в м. Севастополі;
  Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України - Державній службі статистики України

  
не пізніше 10 жовтня
  
  
  
не пізніше 22 жовтня
  
  
не пізніше 12 листопада
  
  
 
 
не пізніше 5 грудня


 

Форма N 83-РВК
(річна)
Поштова
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МОНмолодьспорту України
02 липня 2012 року
(за погодженням з Держстатом України)

Респондент:

Найменування ______________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________

Тип закладу ________________________________________________________________________________________________________________

Місцезнаходження __________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
      (поштовий індекс, область, Автономна Республіка Крим, район, населений пункт, вулиця, провулок тощо, N будинку, корпусу, N квартири, офісу)

Форма власності ____________________________________________________________________________________________________________
                                          (державна, комунальна, приватна)

Підпорядкування ___________________________________________________________________________________________________________
 

                                   I. Склад педагогічних працівників                                                                                             (осіб)

  

N
ряд-
ка

Загаль-
на кіль-
кість педаго-
гічних праців-
ників

з них жі-
нок

Із загальної кількості педпрацівників (з гр. 1) мають освітньо-кваліфікаційний рівень (освіту)

З графи 1 кіль-
кість пенсіо-
нерів

Кіль-
кість вакант-
них посад
(число ста-
вок)

З графи 1 мають стаж педагогічної роботи

спеціаліста або магістра (повну вищу)

бака-
лавра
(базо-
ву вищу)

молодшого спеціаліста
(неповну вищу)

се-
ред-
ню за-
галь-
ну

до 3 ро-
ків

від 3 до 10 ро-
ків

від 10 до 20 ро-
ків

20 років і біль-
ше

Усьо-
го

з них:

спеціа-
ліст вищої кате-
горії

спеціа-
ліст 1-ї кате-
горії

спеціа-
ліст 2-ї кате-
горії

спеціа-
ліст

усьо-
го

з них педаго-
гічну

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Учите-
лів (без керів-
ників за-
кладів)

Учителів 1 - 4-х класів*

01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учителів 5 - 11(12)-х класів (без учителів, наведених по рядку 03)

02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учителів музики, образотвор-
чого мистецтва, фізкультури, захисту Вітчизни, трудового навчання

03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директорів закладів

I ступеня

04

 

 

 

х

х

х

х

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

I - II ступенів

05

 

 

 

х

х

х

х

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

I - III ступенів

06

 

 

 

х

х

х

х

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

Заступників директорів закладів

I - II ступенів

07

 

 

 

х

х

х

х

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

I - III ступенів

08

 

 

 

х

х

х

х

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

Усього (сума даних рядків 01 - 08)
(без сумісників)

09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Крім того (без суміс-
ників)

вихователів, які не викладають предмети в закладах

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

педагогів-
організаторів

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учителів, директорів, заступників директорів, вихователів (які викладають і не викладають предмети), педагогів-
організаторів у школах (школах-
інтернатах) і класах для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі дефектологів-
спеціалістів

13

 

 

 

 

 

 

 

 

х

х

х

 

 

 

 

 

 

бібліотекарів (завідувачів бібліотек)

14

 

 

 

х

х

х

х

 

 

х

 

 

 

х

х

х

х

Кількість працівників, прийнятих на роботу за сумісництвом з інших установ, організацій та підприємств

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х

х

х

х

х

з них мають педагогічну освіту

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х

 

х

х

х

х

х

Із загальної кількості педагогічних працівників (з рядків 09, 10, 12) мають звання: учитель-методист (17) _____, старший учитель (18) _____
Кількість учителів, які мають педагогічну освіту (з графи 1) з рядка 01 (19) _____, з рядка 02 (20) _____, з рядка 03 (21) _____
Із загальної кількості педагогічних працівників, які мають державні нагороди та відзнаки (22) _____, з них "Відмінник освіти" (23) _____

____________
* Без учителів, які викладають музику, образотворче мистецтво, фізичну культуру, трудове навчання лише в 1 - 4-х класах і включаються до рядка 03 та без учителів, які викладають українську мову в закладах (класах) з неукраїнською мовою навчання та неукраїнську мову в закладах (класах) з українською мовою навчання та іноземну мову лише в 1 - 4-х класах, дані про яких включаються до рядка 02.

                       II. Розподіл учителів, які викладають окремі предмети (уключаючи директорів закладів та їх заступників)                    (осіб)

Учителі, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень
(освіту)

N
ряд-
ка

Усього учителів
(сума даних граф 2 - 22)

З них за основною спеціальністю

україн-
ської мови та літера-
тури

російської (зарубіжної) мови та літератури

інших неукраїн-
ських мов та літератур

історії

фізики

матема-
тики

основ інформа-
тики

хімії

географії

біології

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Спеціаліста або магістра (повну вищу)

01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бакалавра (базову вищу)

02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Молодшого спеціаліста (неповну вищу)

03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середню загальну

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього (сума даних рядків 01 - 04)

05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   у тому числі учителів, які
   викладають у 1 - 4-х
   класах

06

 

 

 

 

х

х

х

х

х

х

х

З рядка 05:
   директорів та
   заступників, які
   викладають предмети

07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   учителів, які ведуть
   викладання українською
   мовою

08

 

х

х

х

 

 

 

 

 

 

 

   пенсіонерів

09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість вакантних посад (число ставок)

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Крім того, сумісників

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З рядка 05 розподіл педпрацівників за віком:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   до 30 років включно

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   31 - 40 років

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   41 - 50

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   51 - 54

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   55 - 60

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   понад 60 років

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учителі, які мають освітньо-
кваліфікаційний рівень
(освіту)

N
ряд-
ка

англій-
ської мови

німець-
кої мови

французь-
кої мови

іспан-
ської мови

інших інозем-
них мов

інших предме-
тів

музики

образо-
творчого мистецтва

фізичної культури

захисту Вітчизни

трудового навчання

А

Б

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Спеціаліста або магістра (повну вищу)

01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бакалавра (базову вищу)

02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Молодшого спеціаліста (неповну вищу)

03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середню загальну

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього (сума даних рядків 01 - 04)

05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   у тому числі вчителів, які
   викладають у 1 - 4-х
   класах

06

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

З рядка 05:
   директорів та
   заступників, які
   викладають предмети

07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   учителів, які ведуть
   викладання українською
   мовою

08

х

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

   пенсіонерів

09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість вакантних посад (число ставок)

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Крім того, сумісників

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З рядка 05 розподіл педпрацівників за віком:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   до 30 років включно

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   31 - 40 років

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   41 - 50

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   51 - 54

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   55 - 60

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   понад 60 років

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Із загальної кількості учителів: тих, які протягом минулого навчального року:
          вибули із закладу(ів) (18) _____, з них учителі: 1 - 4-х класів (19) _____, 5 - 9-х класів (20) _____, 10 - 11(12)-х класів (21) _____
          прибули до закладу(ів) (22) _____, з них учителі: 1 - 4-х класів (23) _____, 5 - 9-х класів (24) _____, 10 - 11(12)-х класів (25) _____
     молодих спеціалістів, які протягом минулого навчального року:
          прибули до закладу(ів) за направленнями (26) ____, з них учителі: 1 - 4-х класів (27) ____, 5 - 9-х класів (28) ____,
          10 - 11(12)-х класів (29) ____
          вибули до закінчення терміну (30) _____, з них учителі: 1 - 4-х класів (31) _____, 5 - 9-х класів (32) _____, 10 - 11(12)-х класів (33) _____
          вибули після закінчення терміну (34) _____, з них учителі: 1 - 4-х класів (35) _____, 5 - 9-х класів (36) _____,
          10 - 11(12)-х класів (37) _____
     учителів, які викладають 3 і більше предмети (38) _____, з них у сільській місцевості (39) _____

Кількість директорів віком до 30 років включно (40) _____
Практичних психологів - усього (41) _____, у тому числі тих, хто працює за сумісництвом (42) _____
Учителів-логопедів у логопедичних пунктах (43) _____, соціальних педагогів (44) _____

____________________________________________
(підпис керівника (власника) та/або осіб,
відповідальних за заповнення форм звітності)

_______________________________________________________
(П. І. Б.)

 

телефон _____________________ факс ___________________________ електронна пошта ________________________________

Опрос