Идет загрузка документа (106 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Типовая форма договора с молодежными и детскими общественными организациями о выполнении ими общегосударственных программ и мероприятий относительно детей, молодежи, женщин и семьи

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 27.07.2012

Типова форма договору з молодіжними та дитячими громадськими організаціями про виконання ними загальнодержавних програм і заходів стосовно дітей, молоді, жінок та сім'ї

Договір N

про реалізацію програми "_________________"

м. Київ

"___" ______________ 2012 р.

Державна служба молоді та спорту України, в подальшому - Сторона-1, в особі першого заступника Голови Глущенка Сергія Вікторовича, який діє на підставі наказу Державної служби молоді та спорту України від 02.11.2011 р. N 1400, з однієї сторони та всеукраїнська молодіжна (дитяча) громадська організація "_________________________________________", що є неприбутковою організацію, в подальшому - Сторона-2, в особі ____________________________________, який (яка) діє на підставі Статуту, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України (свідоцтво N ___ від ____________), з іншої сторони, а разом іменовані Сторонами уклали цей Договір про наступне

1. Предмет Договору

1.1. Сторона-1 на підставі наказу Держмолодьспорту України від 10 квітня 2012 року N 1486 згідно з яким Сторона-2 стала переможцем конкурсу проектів програм, розроблених всеукраїнськими молодіжними та дитячими організаціями, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка у 2012 році, забезпечує підготовку та подання МОНмолодьспорту документів, необхідних для виділення асигнувань із загального фонду Державного бюджету України на виконання Стороною-2 програми "___________________________________" (далі - Програма), а Сторона-2 зобов'язується забезпечити виконання Програми.

1.2. У рамках своїх зобов'язань за цим Договором Сторона-2 здійснює заходи, спрямовані на виконання Програми у відповідності до Зведеного кошторису витрат (додаток 1 до Договору), що є невід'ємною частиною цього Договору.

2. Витрати на реалізацію Програми

2.1. У відповідності до наказу Держмолодьспорту України від ____________ 2012 N ___ та цього Договору Сторона-1 забезпечує підготовку та подання до МОНмолодьспорту документів, необхідних для виділення асигнувань із загального фонду Державного бюджету України за КПКВК 2204070, КЕКВ 1310 на виконання зазначеної Програми у сумі ________ грн. (________грн. 00 коп.) всеукраїнській молодіжній (дитячій) громадській організації "____________________", код ______________ - на її рахунок, відкритий в органах Державної казначейської служби України на виконання Стороною-2 програми "___________________________________" з урахуванням вимог пункту 7 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів державної політики з питань молоді та державної підтримки молодіжних та дитячих громадських організацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2012 р. N 116, та помісячного розподілу планових обсягів бюджетних асигнувань, передбачених п. ___ КП, затвердженого наказом Держмолодьспорту України від _____________ N ___.

2.2. Сторона - 2 зобов'язується залучити до виконання Програми кошти з інших позабюджетних джерел у сумі не менше ___ грн. (сума прописом 00 коп.).

3. Права та зобов'язання Сторін

3.1. Сторона-1 зобов'язується:

3.1.1. Підготувати та подати до МОНмолодьспорту документи, необхідні для виділення асигнувань із загального фонду Державного бюджету України за КПКВК 2204070, КЕКВ 1310 на виконання Програми.

3.1.2. Розміщувати на власному офіційному веб-сайті розроблені громадськими організаціями плани заходів та іншу інформацію, пов'язану з виконанням Програми.

3.2. Сторона-1 має право:

3.2.1. Брати участь у заходах, що спрямовані на реалізацію Програми. Залучати до участі у заходах, що спрямовані на реалізацію Програми, та залучати до проведення моніторингу Програми структурні підрозділи, які реалізують державну молодіжну політику, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, членів конкурсної комісії з розгляду проектів програм, розроблених всеукраїнськими молодіжними та дитячими організаціями на 2012 рік, громадські організації.

3.2.2. Не подавати до МОНмолодьспорту документів, необхідних для виділення решти бюджетних коштів, передбачених п. 2.1 цього Договору, у разі порушень Стороною-2 вимог п. 3.3 цього Договору, або подавати до МОНмолодьспорту пропозиції щодо зменшення обсягу решти асигнувань на суму витрат, документи щодо підтвердження якої не відповідають вимогам до подання фінансових звітів, встановлених Стороною-1.

3.2.3. На основі відповідного рішення конкурсної комісії може прийняти рішення про повернення бюджетних коштів, яке у триденний строк надсилається громадській організації.

3.2.4. Сторона-1 має інші права, що випливають із вимог чинного в Україні законодавства та умов цього Договору.

3.3. Сторона-2 зобов'язується:

3.3.1. Якісно виконати свої зобов'язання за цим Договором у строк до _____________ 2012 року та якісно виконати Програму ______________________________________________________________
                                                                                                                    (назва Програми)
відповідно до опису ____________________________________________________________________
                                                                                                                        (опис Програми)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________ та плану виконання Програми із зазначенням строків та відповідальних виконавців на кожному етапі.

3.3.2. Повідомляти Сторону-1 про місце і час проведення заходу, очікувану кількість учасників та детальний сценарний план проведення заходу. Зазначена інформація в письмовому вигляді повинна надійти Стороні-1 за 10 днів до початку кожного заходу в рамках виконання Програми.

3.3.3. Оприлюднювати в засобах масової інформації підсумки виконання Програми. Копії документів, що підтверджують оприлюднення, додавати до підсумкового звіту за результатами виконання Програми.

3.3.4. Розробити план і провести внутрішню оцінку ефективності реалізації окремих заходів та Програми в цілому. Звіт про оцінку викласти у підсумковому звіті за результатами реалізації програм (заходів) державної молодіжної політики, за встановленою формою.

3.3.5. Передбачити в сценарному плані виконання Програми час для проведення моніторингу окремих заходів Програми.

3.3.6. Погоджувати зі Стороною-1 зразки або макети поліграфічної продукції в рамках виконання Програми при підготовці документів для подання фінансової підтримки (до проведення заходу).

3.3.7. У разі неможливості виконання Програми, повідомити Сторону-1 не пізніше, як за 10 днів до запланованої дати початку виконання Програми, та повернути виділені на виконання Програми кошти Державного бюджету України.

3.3.8. Під час виконання Програми в усіх друкованих, аудіо- та відеоматеріалах зазначати, що захід здійснюється за фінансової підтримки Держмолодьспорту України.

3.3.9. Після виконання Програми, але не пізніше 10 днів після закінчення строку, встановленого п. 3.3.1 цього Договору, Сторона-2 зобов'язана надати Стороні-1 на затвердження підсумковий та фінансовий звіти (за встановленою Стороною-1 формою) в друкованому та електронному вигляді з підтверджуючими первинними документами.

3.3.10. Щоквартально не пізніше ніж до 5 числа місяця, що настає за звітним періодом, подавати Стороні-1 квартальний звіт за результатами виконання Програми за встановленою формою (додаток 2 до Договору).

3.3.11. Після виконання Програми, але не пізніше місячного строку, встановленого п. 3.3.1 цього Договору, Сторона-2 надає Стороні-1 підсумковий висновок за результатами моніторингу (додаток 3 до Договору).

3.3.12. Здійснювати закупівлю товарів та послуг, необхідних для виконання Програми, в установленому законодавством порядком.

3.3.13. У разі надходження рішення Сторони-1 про повернення бюджетних коштів громадська організація повертає у тижневий строк на рахунок організатора конкурсу, відкритий у територіальному органі Казначейства, бюджетні кошти, які перераховуються протягом двох робочих днів до відповідного бюджету.

3.4. Сторона-2 має право:

3.4.1. Самостійно обирати способи виконання Програми, якщо вони не суперечать нормам чинного законодавства, умовам цього Договору та Положенню про Програму.

3.4.2. Сторона-2 має інші права, що випливають із вимог чинного в Україні законодавства й цього Договору.

4. Відповідальність Сторін

4.1. Кожна із Сторін несе відповідальність за невиконання умов цього Договору у відповідності до чинного законодавства України.

4.2. Сторона-1 звільняється від відповідальності у випадку відсутності бюджетного фінансування за КПКВК 2204070. У випадку порушення Стороною-2 умов реалізації Програми, цього Договору Сторона-1 має право на дострокове розірвання цього Договору у 10-денний термін з моменту виявлення порушення.

4.3. У випадку дострокового розірвання цього Договору Сторона-2 зобов'язана повернути МОНмолодьспорту кошти Державного бюджету України, що були виділені на виконання Програми протягом, 10 днів з моменту виявлення порушення.

5. Форс-мажор

5.1. Сторона, що порушила умови цього Договору, звільняється від відповідальності, якщо доведе, що це порушення сталося внаслідок обставин, на що Сторона не мала змоги вплинути (форс-мажор).

5.2. До форс-мажорних обставин відносяться: надзвичайна і непереборна сила (стихія, страйк, оголошена та неоголошена війна, загроза війни, терористичний акт, блокада, заколот, повстання, масові заворушення, саботаж, пожежа, повінь, землетрус та інші), дію якої неможливо упередити застосуванням високопрофесійної практики персоналу та підтверджується довідкою уповноваженого органу.

5.3. Про настання форс-мажорних обставин Сторони мають інформувати одна одну невідкладно.

6. Вирішення спорів

6.1. Всі спори, що можуть виникнути з цього Договору або у зв'язку з ним, Сторони вирішують шляхом переговорів.

6.2. Якщо Сторони не дійдуть згоди шляхом переговорів, спірні питання вирішуються відповідно до чинного законодавства в судовому порядку.

7. Строк договору

7.1. Цей договір набуває чинності з дня його підписання Сторонами і діє до повного виконання Сторонами зобов'язань за цим Договором.

8. Інші умови

8.1. Одностороння відмова від виконання зобов'язань за цим Договором не допускається, крім випадків, прямо передбачених цим Договором.

8.2. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

8.3. Усі зміни й доповнення до цього Договору вносяться за взаємною згодою Сторін у письмовій формі і є його невід'ємною частиною.

8.4. Цей Договір з додатками укладено на 9 аркушах у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу - по одному для кожної із Сторін.

9. Адреси та банківські реквізити Сторін

СТОРОНА-1

СТОРОНА-2

01601, м. Київ,
вул. Еспланадна, 42.
тел. 289-03-66
Р/р 35212006000027
В ДКСУ ум. Києві, МФО 820172,
код ЄДРПОУ 37700501.

Сторона-1 не є платником податків на загальних підставах

Сторона-2 є неприбутковою організацією

Додатки:

1. Зведений кошторис витрат на виконання Програми (з усіх джерел фінансування) та розрахунок витрат.

2. Квартальний звіт за результатами виконання Програми.

3. Підсумковий висновок за результатами моніторингу та обсяг використаних бюджетних коштів.

10. Підписи та печатки

СТОРОНА-1

СТОРОНА-2

Перший заступник Голови Служби
____________ С. В. Глущенко

М. П.

Голова ВМГО _________________________
______________________________________
            (назва)         (підпис)                  (П. І. Б.)

М. П.

Опрос