Идет загрузка документа (383 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Протокол о правонарушении в сфере градостроительной деятельности

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 27.07.2012

  

_____________________________________________________________________________________
(найменування органу державного архітектурно-будівельного контролю, місцезнаходження,
телефон, електронна адреса)

ПРОТОКОЛ
про правопорушення у сфері містобудівної діяльності

__________________________
(дата складання протоколу)

__________________________
(місце складання протоколу)

Мною, _______________________________________________________________________________,
                                                          (посада, прізвище, ім'я та по батькові особи, яка склала протокол)
у присутності _________________________________________________________________________
                                                                                                (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
_____________________________________________________________________________________
відповідно до статті 41 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" та Закону України "Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності" складено цей протокол стосовно ___________________________________________________________________________:
                                   (повне найменування юридичної особи / прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця)

Для юридичної особи:

1. Місцезнаходження __________________________________________________________________
2. Код за ЄДРПОУ ____________________________________________________________________
3. Посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника ____________________________________________
4. Інші відомості ______________________________________________________________________

Для фізичної особи - підприємця:

1. Дата народження ___________________________________________________________________
2. Місце народження __________________________________________________________________
3. Місце проживання __________________________________________________________________
4. Місце роботи (навчання) _____________________________________________________________
5. Посада ____________________________________________________________________________
6. Документ, що посвідчує особу, _______________ серія _____ N ____________________________,
виданий _____________________________________________________________________________
7. Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття такого номера)
_____________________________________________________________________________________
8. Інші відомості ______________________________________________________________________,
про те, що за результатами ________________________________________ перевірки, проведеної на
                                                                                          (планової/позапланової)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                       (назва та місцезнаходження об'єкта)
_____________________________________________________________________________________:
1. Будівництво об'єкта здійснює (за наявності) _____________________________________________
                                                                                                                             (найменування будівельної організації,
_____________________________________________________________________________________
                                                                  прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону)
2. Технічний нагляд здійснює (за наявності) _______________________________________________
                                                                                                               (посада, прізвище, ім'я та по батькові, номер телефону
_____________________________________________________________________________________
                                           особи, назва, номер та дата документа, що підтверджує повноваження особи на
_____________________________________________________________________________________
                                           здійснення технічного нагляду, серія та номер кваліфікаційного сертифіката)
3. Проектна документація розроблена (за наявності) ________________________________________
                                                                                                                                         (найменування проектної організації,
_____________________________________________________________________________________
                    прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону, прізвище, ім'я та по батькові автора проекту,
_____________________________________________________________________________________
                                                                              серія та номер кваліфікаційного сертифіката)
4. Авторський нагляд здійснює (за наявності) ______________________________________________
                                                                                                                       (посада, прізвище, ім'я та по батькові особи)
_____________________________________________________________________________________
5. Експертиза проекту проведена (за наявності) ____________________________________________
                                                                                                                       (найменування експертної організації, прізвище,
_____________________________________________________________________________________
                                ім'я та по батькові керівника, номер телефону, прізвище, ім'я та по батькові експерта,
_____________________________________________________________________________________,
                                                                         серія та номер кваліфікаційного сертифіката)
виявлено порушення
_____________________________________________________________________________________
                                                                (суть правопорушень із зазначенням абзаців, пунктів,
_____________________________________________________________________________________
                      частин, статей, розділів, глав нормативно-правових актів, будівельних норм, стандартів
_____________________________________________________________________________________
                                                                      і правил, проектних рішень тощо, які порушено)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

Відповідальність за встановлені правопорушення передбачена ________________________________
                                                                                                                                                          (абзац, пункт, частина, стаття)
Закону України "Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності".

Інші відомості _________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

Розгляд справи про правопорушення у сфері містобудівної діяльності відбудеться о ___ год. ___ хв. "___" ____________ 20__ року у приміщенні
_____________________________________________________________________________________
                                                   (повне найменування органу, у якому буде розглядатися справа)
за адресою: ___________________________________________________________________________.
                                                                          (повна поштова адреса місця, де буде розглядатися справа)

Підпис керівника (уповноваженої ним особи) юридичної особи/фізичної особи - підприємця, стосовно якої складено протокол:

___________(__________________)

______________________________________________________________________________________
                                                (у разі відмови особи від підписання протоколу робиться відмітка)

Підпис особи, яка склала протокол:

___________(_________________________)

Присутні:

_______________________
(посада)
_______________________
_______________________

_______________________
(підпис)
_______________________
_______________________

_______________________
(ініціали та прізвище)
_______________________
_______________________


Пояснення і зауваження до протоколу керівника юридичної особи (уповноваженої ним особи), фізичної особи - підприємця:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Додатки (за наявності):
1. _____________________________________________
2. _____________________________________________
3. _____________________________________________

Другий примірник протоколу отримав

_______________
(дата)

______________
(підпис)

________________________________________________
(ім'я, по батькові та прізвище особи, що отримала протокол)


_____________________________________________________________________________________
                                                  (у разі відмови особи від отримання протоколу робиться відмітка)

Опрос