Идет загрузка документа (1037 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Информация о результатах отбора и зачисления на обучение в вуз МВД (дневная форма обучения, государственный заказ)

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 18.07.2012
Утратил силу

ІНФОРМАЦІЯ
про результати відбору та зарахування на навчання до ВНЗ МВС (денна форма навчання, державне замовлення)

Наймену-
вання комплек-
туючого органу

на-
дійш-
ло особо-
вих справ

відмов-
лено в участі у кон-
курсі

не при-
було для участі у кон-
курсі

за-
реєст-
ровано для участі у кон-
курсі

зараховано на навчання

не зараховано на навчання

всього:

у тому числі

цивіль-
ні особи

цивіль-
ні особи, які вия-
вили бажан-
ня навча-
тися в АВВ та ФВВ НАВС

особи рядо-
вого і молод-
шого началь-
ниць-
кого складу ОВС

ци-
вільна молодь після служби в Зброй-
них силах

війсь-
ково-
служ-
бовці внут-
рішніх військ

особи жіно-
чої статі

особи із сільсь-
кої місце-
вості

учас-
ники міжна-
родних олім-
піад, призери (особи, на-
город-
жені дипло-
мами 1 - 3 ступе-
нів) Всеук-
раїнсь-
ких кон-
курсів

на-
город-
жені золо-
тою (сріб-
ною) ме-
даллю

діти-
сироти та діти, позбав-
лені бать-
ківсь-
кого піклу-
вання

особи, які мають право на зараху-
вання згідно із
ЗУ "Про статус і соц. захист грома-
дян, які пост-
раж-
дали внас-
лідок Чорно-
бильсь-
кої катаст-
рофи"

діти війсь-
ково-
служ-
бовців Зброй-
них сил України, інших війсь-
кових фор-
мувань, які заги-
нули під час вико-
нання служ-
бових обов'яз-
ків

діти, батьки яких - праців-
ники ОВС - заги-
нули чи стали інва-
лідами 1 групи при вико-
нанні служ-
бових обов'яз-
ків, пов'я-
заних з безпо-
серед-
ньою участю в охороні гро-
мадсь-
кого поряд-
ку і гро-
мадсь-
кої безпеки

діти, батьки яких - праців-
ники ОВС - заги-
нули, по-
мерли чи стали інвалі-
дами при обста-
винах, не пов'яза-
них із вико-
нанням служ-
бових обов'яз-
ків

особи з числа сімей шах-
тарів та гірничо-
ряту-
валь-
ників, які заги-
нули внас-
лідок аварії на ОП "Шахта ім. О. Ф. Засядь-
ка"

шах-
тарі, що мають стаж підзем-
ної роботи не менше 3 років, діти, шах-
тарів, які мають стаж підзем-
ної роботи не менше 15 років, діти шах-
тарів, які заги-
нули внас-
лідок нещас-
ного випадку на вироб-
ництві, шах-
тарів-
інва-
лідів 1 та 2 групи

учас-
ники бойо-
вих дій

всього:

у тому числі

не пройш-
ли за конкур-
сом

не з'яви-
лися на вступні екзамени або відмо-
вилися від участі у конкурсі з числа зареєст-
рованих

на всуп-
ному екза-
мені з укра-
їнської мови та літера-
тури наб-
рали нижче вста-
нов-
леної кіль-
кості балів

на вступ-
ному екза-
мені з 2-го пред-
мету (назва) наб-
рали нижче вста-
нов-
леної кіль-
кості балів

на вступ-
ному екза-
мені з 3-го пред-
мету (назва) наб-
рали нижче вста-
нов-
леної кіль-
кості балів

на вступ-
ному екза-
мені з 4-го пред-
мету (назва) наб-
рали нижче вста-
нов-
леної кіль-
кості балів

не про-
йшли
спів-
бесіди щодо готов-
ності до нав-
чання

інші обста-
вини, внас-
лідок яких не відбу-
лося зараху-
вання*

з числа цивіль-
них осіб

з числа праців-
ників міліції

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

Всього:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вінницькій обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волинській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дніпро-
петровській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Донецькій обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Житомирській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закарпатській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запорізькій обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Івано-
Франківській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Києві

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кіровоградській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АР Крим

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Севастополі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Луганській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Львівській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Миколаївській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одеській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полтавській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рівненській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сумській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тернопільській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харківській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Херсонській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хмельницькій обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Черкаській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чернігівській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чернівецькій обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Донецькій залізниці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Львівській залізниці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одеській залізниці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Південній залізниці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Південно-
Західній залізниці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придніп-
ровській залізниці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГУВВ МВС України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВНЗ МВС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МВС України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Військові комісаріати (для АВВ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
Сума показників у графах 3, 4, 5 дорівнює показнику у графі 2

Сума показників у графах 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 дорівнює показнику у графі 24. Сума показників у графах 6 та 24 дорівнює показнику у графі 5

У графі 32 приміткою вказуються які саме обставини

До визначеної цим додатком інформації подається письмовий звіт за результатами комплектування, у якому зазначаються проблемні питання, що виникали у процесі відбору кандидатів на навчання, суттєві недоліки в оформленні особових (навчальних справ), інших необхідних документів на вступ, причини відмови в участі у конкурсі по кожній особі, з указанням анкетних даних вступника, комплектуючого органу, а також пропозиції щодо удосконалення цього напряму роботи.

Опрос