Идет загрузка документа (136 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Примерная форма договора поручения на дополнительную продажу акций акционерного общества по номинальной стоимости

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 18.06.2012
Утратил силу

ПРИМІРНА ФОРМА ДОГОВОРУ ДОРУЧЕННЯ НА ДОДАТКОВИЙ ПРОДАЖ АКЦІЙ АТ "_____________" ЗА НОМІНАЛЬНОЮ ВАРТІСТЮ

____________________________________ ________________________________________ області
                                 (державний орган приватизації)
(далі - Довіритель) в особі голови комісії з додаткового продажу акцій ________________________, який діє на підставі довіреності від "___" _______________ ____ року N ______, і АТ "____________________" (далі - Повірений) в особі голови правління ________________________, який діє на підставі статуту, уклали цей договір про таке.

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Довіритель доручає, а Повірений бере на себе зобов'язання щодо здійснення додаткового продажу акцій АТ "___________________________" у кількості _________ шт., номінальною вартістю однієї акції ________ грн., за ціною ______ грн. за акцію особам, унесеним до списку осіб, що мають право на додаткове придбання акцій АТ за номінальною вартістю (далі - Список).

1.2. Договір є підставою для банківської установи, яка обслуговує Повіреного, на відкриття балансового рахунку для акумулювання грошових коштів.

1.3. Для виконання умов цього договору Повіреному надається право підпису відповідних розрахункових документів.

II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СТОРІН

2.1. ДОВІРИТЕЛЬ:

2.1.1. Передає право на прийняття та облік в установленому порядку заяв на додаткове придбання акцій АТ за номінальною вартістю.

2.1.2. Надає право на здійснення розрахунків за придбані акції згідно з чинним законодавством.

2.1.3. Видає розпорядження про проведення депозитарною установою облікової операції списання акцій АТ з рахунку у цінних паперах держави Україна (керуючий рахунком - державний орган приватизації) на підставі одержаних від Повіреного документів, що підтверджують оплату за акції.

2.2. ПОВІРЕНИЙ зобов'язаний:

2.2.1. Здійснювати в установленому порядку приймання та облік заяв на додаткове придбання акцій за номінальною вартістю від осіб, унесених до Списку.

2.2.2. Акумулювати грошові кошти в процесі додаткового продажу акцій АТ за номінальною вартістю. Кошти, сплачені громадянами за заявлені акції, повинні бути зараховані на акумуляційний рахунок Повіреного не пізніше дня закінчення приймання заяв.

2.2.3. Поінформувати фізичних осіб, які придбали акції АТ під час додаткового продажу акцій за номінальною вартістю, щодо необхідності своєчасного оформлення розпоряджень про зарахування всієї кількості придбаних акцій на рахунки в цінних паперах, відкриті в обраних фізичними особами депозитарних установах.

2.2.4. Протягом 10 днів після затвердження протоколу засідання комісії за підсумками додаткового продажу акцій АТ за номінальною вартістю:

перерахувати грошові кошти Довірителю на його рахунок для обліку коштів від приватизації майна;

сформувати та затвердити перелік фізичних осіб, які придбали акції АТ під час додаткового продажу акцій за номінальною вартістю, та передати його Довірителю у п'яти примірниках.

III. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

3.1. За невиконання або неналежне виконання умов цього договору сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

3.2. За несвоєчасне перерахування грошових коштів на рахунок для обліку коштів від приватизації майна Повірений сплачує за весь час прострочення пеню у розмірі, що обчислюється від суми простроченого платежу та не може перевищувати подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня.

3.3. У разі порушення Повіреним підпунктів 2.2.1 - 2.2.4 пункту 2.2 розділу II цього договору він розривається в односторонньому порядку, про що Повіреному повідомляється письмово і зазначається про конкретні порушення, допущені в роботі. Робоча та фінансова документація передається згідно з описом відповідальному представнику державного органу приватизації. Кошти перераховуються на рахунок для обліку коштів від приватизації майна.

IV. СТРОКИ ДІЇ ДОГОВОРУ

4.1. Договір набирає чинності з дня його підписання і втрачає чинність з дня завершення виконання Довірителем та Повіреним узятих на себе зобов'язань.

4.2. Строки та умови виконання договору підлягають перегляду у разі внесення змін у нормативно-правові акти щодо приватизації, які можуть вплинути на строки та умови виконання робіт за цим договором.

V. РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

АТ "_______________________"

Фонд державного майна України
       (регіональне відділення)

____________________________
                    (місцезнаходження)

_____________________________
                      (місцезнаходження)

рахунок N _________________ у ______________________ банку
м. ______________ МФО _________

 

рахунок N ___________________ у ________________________ банку
м. _____________ МФО _________

 

Голова Правління

Голова комісії
з додаткового продажу акцій

____________
         (підпис)

____________________
       (прізвище та ініціали)

____________
         (підпис)

____________________
       (прізвище та ініціали)

 

 

М. П.

 

Опрос