Идет загрузка документа (28 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Предупреждение об установленных законами Украины "О государственной службе" и "О принципах предупреждения и противодействия коррупции" ограничениях, связанных с принятием на государственную службу и ее прохождением

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 30.05.2012

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
про встановлені законами України "Про державну службу" та "Про засади запобігання і протидії корупції" обмеження, пов'язані з прийняттям на державну службу та її проходженням

1. Законом України "Про державну службу" передбачено, що державні службовці:

1) повинні сумлінно виконувати свої службові обов'язки; шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування; не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам державної служби чи негативно вплинути на репутацію державного службовця (стаття 5);

2) не можуть бути обраними або призначеними на посаду в державному органі та його апараті особи, які:

- визнані у встановленому порядку недієздатними;

- мають не зняту або не погашену судимість за вчинення злочину або на яких протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;

(абзац третій підпункту 2 пункту 1 у редакції наказу Державного
 агентства земельних ресурсів України від 20.07.2012 р. N 347)

- у разі прийняття на службу будуть безпосередньо підпорядковані близьким їм особам;

(абзац четвертий підпункту 2 пункту 1 у редакції наказу Державного
 агентства земельних ресурсів України від 20.07.2012 р. N 347)

- в інших випадках, установлених законами України (стаття 12);

Примітка. Терміни "безпосереднє підпорядкування" і "близька особа" вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про засади запобігання і протидії корупції".

(підпункт 2 пункту 1 доповнено приміткою згідно з наказом
 Державного агентства земельних ресурсів України від 20.07.2012 р. N 347)

3) не можуть брати участь у страйках та вчиняти інші дії, що перешкоджають нормальному функціонуванню державного органу (стаття 16);

4) У разі виникнення конфлікту інтересів під час виконання службових повноважень державний службовець зобов'язаний негайно доповісти про це своєму безпосередньому керівникові. Безпосередній керівник державного службовця зобов'язаний вжити всіх необхідних заходів, спрямованих на запобігання конфлікту інтересів, шляхом доручення виконання відповідного службового завдання іншому державному службовцю, особистого виконання службового завдання чи в інший спосіб, передбачений законодавством.

Примітка. Термін "конфлікт інтересів" вживається у значенні, наведеному в Законі України "Про засади запобігання і протидії корупції" (стаття 161).

(пункт 1 доповнено підпунктом 4 згідно з наказом Державного
 агентства земельних ресурсів України від 20.07.2012 р. N 347)

2. Відповідно до статті 6 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" (далі - Закон) особам, уповноваженим на виконання функцій держави, зокрема державним службовцям, забороняється використовувати свої службові повноваження та пов'язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди або у зв'язку з прийняттям обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб, у тому числі:

1) неправомірно сприяти фізичним або юридичним особам у здійсненні ними господарської діяльності, одержанні субсидій, субвенцій, дотацій, кредитів, пільг, укладанні контрактів (у тому числі на закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти);

2) неправомірно сприяти призначенню на посаду особи;

3) неправомірно втручатися в діяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування або посадових осіб;

4) неправомірно надавати перевагу фізичним або юридичним особам у зв'язку з підготовкою проектів, виданням нормативно-правових актів та прийняттям рішень, затвердженням (погодженням) висновків.

3. Відповідно до статті 7 Закону особам, уповноваженим на виконання функцій держави, забороняється:

1) займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту), якщо інше не передбачено Конституцією або законами України;

2) входити до складу органу управління чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку (крім випадків, коли особи здійснюють функції з управління акціями (частками, паями), що належать державі чи територіальній громаді, та представляють інтереси держави чи територіальної громади в раді товариства (спостережній раді), ревізійній комісії господарського товариства), якщо інше не передбачено Конституцією або законами України.

4. Стаття 8 Закону встановлює, що особам, уповноваженим на виконання функцій держави, забороняється безпосередньо або через інших осіб одержувати дарунки (пожертви) від юридичних або фізичних осіб:

1) за рішення, дії чи бездіяльність в інтересах дарувальника, що приймаються, вчиняються як безпосередньо такою особою, так і за її сприяння іншими посадовими особами та органами;

2) якщо особа, яка дарує (здійснює) дарунок (пожертву), перебуває в підпорядкуванні такої особи.

Особи, уповноважені на виконання функцій держави, можуть приймати дарунки, які відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність, та пожертви, крім випадків, передбачених частиною першою цього пункту, якщо вартість таких дарунків (пожертв) не перевищує 50 відсотків мінімальної заробітної плати, встановленої на день прийняття дарунка (пожертви), одноразово, а сукупна вартість таких дарунків (пожертв), отриманих з одного джерела протягом року, - однієї мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня поточного року.

Передбачене обмеження щодо вартості дарунків (пожертв) не поширюється на дарунки (пожертви), які:

1) даруються (здійснюються) близькими особами;

2) одержуються як загальнодоступні знижки на товари, послуги, загальнодоступні виграші, призи, премії, бонуси.

Дарунки, одержані особами, уповноваженими на виконання функцій держави, як подарунки державі, Держземагентству України, є відповідно державною власністю і передаються до Держземагентства України в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

5. Відповідно до статті 9 Закону особи, уповноважені на виконання функцій держави, зокрема державні службовці, не можуть мати у безпосередньому підпорядкуванні близьких їм осіб або бути безпосередньо підпорядкованими у зв'язку з виконанням повноважень близьким їм особам (подружжя, діти, батьки, рідні брати і сестри, дід, баба, онуки, усиновлювачі, усиновлені, а також інші особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом і мають взаємні права та обов'язки з відповідною особою).

Особи, уповноважені на виконання функцій держави, зобов'язані повідомити керівництво органу, на посаду в якому вони претендують, про працюючих у цьому органі близьких їм осіб.

У разі виникнення обставин, що порушують вимоги частини першої статті 9 Закону, відповідні особи, близькі їм особи вживають заходів щодо усунення таких обставин у п'ятнадцятиденний строк.

Якщо в зазначений строк ці обставини добровільно не усунуто, відповідні особи або близькі їм особи в місячний строк з моменту виникнення обставин підлягають переведенню в установленому порядку на іншу посаду, що виключає безпосереднє підпорядкування.

У разі неможливості такого переведення особа, яка перебуває у підпорядкуванні, підлягає звільненню із займаної посади.

Особам, уповноваженим на виконання функцій держави, забороняється брати участь у роботі колегіальних органів під час розгляду питань щодо призначення на посаду близьких їм осіб та у будь-який інший спосіб впливати на прийняття такого рішення.

6. Статтею 11 Закону встановлено, що у разі відкриття особою, уповноваженою на виконання функцій держави, валютного рахунка в установі банку-нерезидента вона зобов'язана в десятиденний строк письмово повідомити про це орган державної податкової служби за місцем проживання із зазначенням номера рахунка і місцезнаходження банку-нерезидента.

7. Статтею 14 Закону визначено, що особи, уповноважені на виконання функцій держави, зобов'язані:

1) уживати заходів щодо недопущення будь-якої можливості виникнення конфлікту інтересів;

2) повідомляти невідкладно безпосереднього керівника про наявність конфлікту інтересів.

Про обмеження, встановлені законами України "Про державну службу" та "Про засади запобігання і протидії корупції" стосовно осіб, уповноважених на виконання функції держави, попереджений(-а):

___ ____________
201_ р.

____________
(підпис)

________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

Опрос