Идет загрузка документа (224 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Биржевой контракт на куплю-продажу акций [акционерных обществ в процессе приватизации]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 29.05.2012
Утратил силу

____________________________________________________
(назва біржі)

Біржовий контракт N ___________
на купівлю-продаж акцій

м. ______________

Дата "___" __________ 20__ р.

Час _______: __________

______________________________________________________________,
        (найменування державного органу приватизації, який виступає Продавцем)

що іменується надалі Продавець, в особі Представника

__________________________________________________________________________________,
який діє на підставі довіреності N ______ від "___" _____________ 20__ р., з однієї сторони,
і _________________________________________________________________________________,
                                     (П. І. Б. - для фізичної особи, повна назва - для юридичної особи)

що іменується надалі Покупець,

з іншої сторони, відповідно до Положення про порядок продажу в процесі приватизації на фондових біржах пакетів акцій акціонерних товариств уклали цей Контракт про таке:

1. Продавець передає, а Покупець оплачує і приймає:

акції прості іменні _________________________________________________________________
                                                                        (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, найменування АТ)
у кількості ___________________________________________________, за ціною ____________
                                                     (загальна кількість придбаних акцій)

2. Сума Контракту становить ___________________________________________________________.
                                                                                (сума цифрами та словами)

3. Зобов'язання щодо внесення платежів за Контрактом виконуються протягом п'яти робочих днів від дати проведення торгів (день проведення торгів не враховується).

4. Право власності на придбаний пакет акцій переходить з моменту зарахування цінних паперів на рахунок власника у депозитарній установі.

5. При підписанні цього Контракту сторони обмінюються гарантіями щодо поставки цінних паперів та їхньої оплати і прийняття.

Гарантії Продавця: акції не є предметом застави і не обтяжені додатковими зобов'язаннями.

Гарантії Покупця:

гарантією Покупця щодо оплати акцій є гарантійний внесок, внесений Покупцем за участь в аукціоні відповідно до пункту 6.10 розділу VI Положення про порядок продажу в процесі приватизації на фондових біржах пакетів акцій акціонерних товариств;

гарантією Покупця (кінцевих власників, які є його клієнтами) щодо прийняття акцій на свій рахунок у цінних паперах в обраного ним (ними) депозитарної установи (-ов) є сума коштів у розмірі повної вартості придбаних на аукціоні акцій, яка визначена в пункті 2 цього Контракту та оплачена Покупцем відповідно до пункту 8.6 розділу VIII Положення про порядок продажу в процесі приватизації на фондових біржах пакетів акцій акціонерних товариств на виконання підпункту "а" пункту 6 цього Контракту.

6. Покупець сплачує на рахунок біржі N ____________________ в_______________________

МФО __________, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ _____________, у термін, обумовлений в пункті 3 цього Контракту:

а) суму укладеної угоди, що становить: __________________________________________________
                                                                                                                         (сума цифрами та словами)
за вирахуванням сплаченого гарантійного внеску в сумі: ___________________________, а також:
                                                                                                                                        (сума цифрами та словами)

б) біржовий збір у розмірі 0,1 відсотка від вартості придбання акцій, але не менше 0,5 розміру мінімальної заробітної плати та не більше 60 розмірів мінімальних заробітних плат, що становить:
____________________________________________________________________________________.
                                                                                            (сума цифрами та словами)

в) виключено

Всього до сплати:
____________________________________________________________________________________.
                                                                                (сума цифрами та словами)

7. Сторони погоджуються з тим, що:

7.1. У разі порушення Покупцем установленого в пункті 3 цього Контракту терміну внесення всіх платежів, визначених у пункті 6 цього Контракту, або внесення ним у зазначений термін суми, що є меншою, ніж та, що визначена в пункті 6 цього Контракту як "Всього до сплати", то відповідно до пункту 8.9 розділу VIII Положення про порядок продажу в процесі приватизації на фондових біржах пакетів акцій акціонерних товариств такий Покупець визнається порушником вимог аукціону. При цьому з Покупця стягується на користь держави неустойка в розмірі гарантійного внеску, внесеного ним за участь в аукціоні, і Контракт розривається за ініціативи Продавця; про це він має повідомити Покупця не пізніше ніж через 5 днів після прийняття відповідного рішення.

7.2. У разі якщо відповідно до пункту 9.4 розділу IX Положення про порядок продажу в процесі приватизації на фондових біржах пакетів акцій акціонерних товариств Покупця або певних кінцевих власників, які є його клієнтами, буде визнано порушниками порядку продажу акцій на фондових біржах у процесі приватизації, то з таких порушників стягується на користь держави неустойка в розмірі повної відповідно до контракту вартості тих акцій, які не вдалося зарахувати на рахунок у цінних паперах такого порушника.

8. Покупець проінформований, що коли на придбання пакета акцій потрібна згода Антимонопольного комітету України, то у випадках та в терміни, передбачені законодавством, він (Клієнт) зобов'язаний звернутися для отримання зазначеної згоди, а якщо законодавством передбачено подання повідомлення про придбання акцій, - надати повідомлення до Антимонопольного комітету України.

9. Контракт набирає чинності з моменту його підписання та реєстрації на біржі.

10. Реквізити сторін:

Продавець _________________

Покупець _____________________

(зазначається найменування, адреса, телефон, телефакс, розрахунковий рахунок, банк, МФО, ідентифікаційний код ЄДРПОУ)

11. Підписи сторін:

Продавець _________________

Покупець _____________________

М. П. (за наявності)                 (підпис)

М. П. (за наявності)                       (підпис)

Керівник реєстраційного бюро біржі ______________________________

Опрос