Идет загрузка документа (127 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Договор по проведению мониторинга и научного сопровождения недропользования

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 19.04.2012

Договір N ___
з проведення моніторингу та наукового супроводження надрокористування

м. Київ

"___" ____________ 20__ р.

________________ (далі - Замовник), в особі ____________________________, який діє на підставі _______________, з однієї сторони та ____________________ (далі - Виконавець), в особі _________________________, який діє на підставі ___________, з іншої сторони, разом за текстом Договору іменовані як Сторони, уклали цей Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Виконавець зобов'язується виконати для Замовника, а Замовник зобов'язується прийняти й оплатити роботи з проведення моніторингу та наукового супроводження надрокористування (далі - Роботи) відповідно до умов цього Договору.

1.2. Моніторинг та наукове супроводження здійснюється згідно з Порядком надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 року N 615, та Угодою про умови користування надрами від ____________ N ____, що є додатком до спеціального дозволу на користування надрами.

1.3. Обсяг робіт, етапи (підетапи) та строки їх виконання наведені в Календарному плані (Додаток 1), який є невід'ємною частиною цього Договору та складається Виконавцем щорічно.

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Замовник зобов'язаний:

2.1.1. У процесі виконання цього Договору забезпечувати Виконавця всією достовірною інформацією, необхідною для проведення моніторингу та наукового супроводження, на паперових та електронних носіях:

- дозвільними документами органів державного управління в сфері надрокористування;

- необхідними геологічними матеріалами попередніх років;

- проектною документацією;

- поточною геологічною та техніко-економічною інформацією;

- результатами робіт та інтерпретації даних;

- звітною інформацією та статистичними даними (відомостями) тощо.

2.1.2. Своєчасно та в повному обсязі згідно з умовами цього Договору здійснювати оплату за виконані роботи.

2.1.3. Допускати на об'єкт моніторингу представників Виконавця, представництво яких оформлюється згідно з чинним законодавством України; надавати їм технічну допомогу та супроводжувати представників Виконавця на об'єкті.

2.1.4. Інформувати Виконавця про врахування наданих Виконавцем пропозицій щодо зміни послідовності і технології робіт для забезпечення виконання особливих умов користування надрами, визначених спеціальним дозволом на користування надрами та Угодою про умови користування надрами.

2.2. Замовник має право:

2.2.1. _______________________ одержувати інформацію про хід виконання робіт, без втручання
                    (визначити періодичність)

в оперативно-господарську діяльність Виконавця.

2.3. Виконавець зобов'язаний:

2.3.1. Виконувати роботи з моніторингу та наукового супроводження надрокористування в строки, що визначені Календарним планом.

2.3.2. Надавати Замовнику пропозиції щодо зміни послідовності і технології робіт, якщо ті, що застосовуються, не забезпечують виконання особливих умов користування надрами, визначених спеціальним дозволом на користування надрами та угодою про умови користування надрами.

2.3.3. У разі виникнення потреби у внесенні змін та уточнень до Програми робіт надрокористувача - Замовника попередньо розглядати пропозиції Замовника та надавати відповідні рекомендації.

2.3.4. За результатами моніторингу та наукового супроводження подавати до Державної служби геології та надр України щорічний звіт в електронному вигляді та на паперових носіях, в якому відображаються:

- повнота та якість виконаних етапів робіт з користування надрами, дотримання нормативно-методичних документів;

- очікувані та фактичні зміни геологічного середовища під впливом проведених робіт з користування надрами;

- дотримання термінів виконання етапів, передбачених програмою робіт надрокористувача - Замовника;

- виявлені недоліки та рекомендації щодо їх усунення;

- додаткові заходи та роботи, необхідність у яких виникла у процесі реалізації програми.

2.4. Виконавець має право:

2.4.1. Отримувати від Замовника всі необхідні для виконання робіт геологічні матеріали та фактичні техніко-економічні показники і статистичні дані (відомості).

2.4.2. Брати участь у проведенні спеціальних геологічних, геофізичних, гідрогеологічних дослідних робіт з метою аналізу їх результатів і надання рекомендацій щодо методики проведення робіт.

2.4.3. Використовувати результати моніторингу для підготовки висновків і пропозицій щодо оптимізації проведення всіх етапів, визначених Програмою робіт надрокористувача (Замовника), своєчасної розробки технічних (технологічних) рішень по запобіганню несприятливого впливу робіт з користування надрами на геологічне середовище.

2.4.4. Залучати інші підприємства, установи, організації та окремих фахівців геологічної галузі за напрямками робіт для виконання частини робіт, передбачених цим Договором, залишаючись перед Замовником відповідальним Виконавцем.

2.4.5. Своєчасно та в повному обсязі отримувати оплату за виконані роботи.

2.4.6. Частково або в повному обсязі відмовитись від зобов'язань, взятих за цим Договором, у разі порушення Замовником умов цього Договору щодо своєчасної оплати послуг згідно з Календарним планом та розділом 5 цього Договору.

2.4.7. Інформувати Державну службу геології та надр України про виявлення подання Замовником недостовірної інформації, а також про невиконання, неналежне виконання та/або порушення Замовником умов цього Договору.

3. СТРОКИ ВИКОНАННЯ РОБІТ

3.1. Строки виконання робіт або їх етапів (підетапів) визначаються Календарним планом.

3.2. Строки виконання робіт або їх етапів (підетапів) можуть змінюватися за письмовою домовленістю Сторін з обов'язковим оформленням Сторонами Додаткової угоди до цього Договору.

3.3. Виконавець, в разі невиконання Замовником п. п. 2.1.1, 5.2 та 5.3 цього Договору або у випадках припинення/зупинення дії спеціального дозволу на користування надрами, має право без узгодження з Замовником призупинити виконання робіт або до моменту надходження коштів, або до моменту відновлення дії спеціального дозволу на користування надрами, попередньо надіславши письмове повідомлення про таке призупинення Замовнику та Державній службі геології та надр України.

3.4. У випадках припинення/зупинення та відновлення дії спеціального дозволу на користування надрами Замовник зобов'язаний письмово повідомити про це Виконавця протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту настання такої події.

4. ПОРЯДОК ЗДАВАННЯ ТА ПРИЙМАННЯ РОБІТ

4.1. По завершенню кожного підетапу Виконавець надає Замовнику підписаний ним Акт здавання-приймання виконаних робіт в 2-х примірниках та Звіт у письмовій формі.

4.2. Замовник протягом 5 робочих днів з дня одержання Звіту та Акта здавання-приймання виконаних робіт, якщо вони відповідають умовам Договору, зобов'язаний направити Виконавцю підписаний та належним чином оформлений Акт здавання-приймання виконаних робіт.

5. ВАРТІСТЬ РОБІТ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

5.1. Вартість робіт за цим Договором визначається Протоколами узгодження договірної ціни на підставі Розрахунків вартості робіт на кожний календарний рік в межах дії Договору, у Додатках до цього Договору, які є його невід'ємними частинами.

5.2. Замовник перераховує Виконавцю попередню оплату у розмірі 100 % від вартості робіт за відповідним підетапом. Перерахування попередньої оплати здійснюється на підставі рахунку-фактури Виконавця протягом 10 (десяти) робочих днів з дати отримання рахунку-фактури.

5.3. Вартість робіт етапу (підетапу) за цим Договором може змінюватись у випадках зміни обсягів робіт за узгодженням Сторін шляхом підписання Додаткової угоди до цього Договору.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань по цьому Договору Виконавець і Замовник несуть відповідальність відповідно до законодавства України.

6.2. У разі несвоєчасної оплати авансу Замовник сплачує Виконавцю пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості за кожен день прострочення виконання своїх зобов'язань з оплати.

6.3. У разі невиконання Замовником зобов'язань згідно з умовами цього Договору щодо своєчасної оплати послуг згідно з Календарним планом та розділом 5 цього Договору, Виконавець має право частково або в повному обсязі відмовитись від зобов'язань, взятих за цим Договором, внаслідок чого цей Договір припиняється (розривається) в односторонньому порядку. Для цього Виконавець не пізніше ніж за 10 днів до дати припинення Договору направляє Замовнику письмове повідомлення про односторонню часткову або в повному обсязі відмову від зобов'язань та повідомляє дату припинення (розірвання) Договору.

Одностороння відмова від зобов'язання не звільняє Замовника від відповідальності за порушення зобов'язання.

Про кожний факт невиконання, неналежного виконання та/або порушення Замовником умов цього Договору Виконавець інформує Державну службу геології та надр України для вжиття відповідних заходів реагування, в тому числі щодо дії спеціального дозволу на користування надрами.

7. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання цього Договору та виникли поза волею Сторін (катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).

7.2. Сторона, яка не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна протягом 5 робочих днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

7.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються Торгово-промисловою палатою України.

8. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

8.1. Виконавець погоджується з тим, що дані, надані Замовником Виконавцю для виконання робіт за даним Договором, можуть містити конфіденційну інформацію.

8.2. Склад конфіденційної інформації та умови її охорони можуть визначатися окремою угодою про конфіденційність.

9. ВРЕГУЛЮВАННЯ СУПЕРЕЧНОСТЕЙ

9.1. Усі суперечності, які можуть виникнути стосовно цього Договору чи з його приводу, Сторони будуть прагнути вирішити шляхом взаємної згоди.

9.2. При недосягненні згоди між Сторонами спір вирішується у судовому порядку згідно з законодавством України.

10. ІНШІ УМОВИ

10.1. Всі зміни, що вносяться до умов цього Договору, оформлюються Додатковими угодами, які є невід'ємними частинами цього Договору.

10.2. Сторони зобов'язуються повідомляти одна одну про зміни у відомостях про себе, що містяться у цьому Договорі, у термін 10 робочих днів з моменту виникнення таких змін.

10.3. Виконавець має право на ощадливе виконання робіт за умови забезпечення належної їх якості.

10.4. Цей Договір діє з ____________ та до закінчення дії Угоди про умови користування надрами від "___" ____________ ____ року N __, що є додатком до спеціального дозволу на користування надрами від "___" ____________ ____ року N __.

10.5. Договір з додатками, які є його невід'ємними частинами, складається у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, з яких один примірник знаходиться у Виконавця, а другий - у Замовника.

11. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Виконавець:

Замовник:

 

 

ПІДПИСИ СТОРІН:

 

ВІД ВИКОНАВЦЯ

ВІД ЗАМОВНИКА

Опрос