Идет загрузка документа (37 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Примерный договор о медицинском обслуживании населения

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 27.02.2012
Утратил силу

Примірний договір про медичне обслуговування населення

________________________
         (місце укладення договору)

              "___" ____________ 20__ року
        (дата)

__________________________________________ (далі - Головний розпорядник бюджетних коштів)
                        (найменування розпорядника коштів)
в особі ______________________________________________________________________________,
                                                                                       (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
що діє на підставі _____________________________________________________________________,
                                                                   (найменування документа, номер, дата та інші необхідні реквізити)
і ____________________________________________________________________________________
                                                                                 (найменування закладу охорони здоров'я)
(далі - Заклад) в особі _________________________________________________________________,
                                                                                                        (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
що діє на підставі _____________________________________________________________________,
                                                                     (найменування документа, номер, дата та інші необхідні реквізити),
уклали цей договір про таке:

I. Предмет Договору

1.1. Заклад здійснює у 20__ році медичне обслуговування шляхом надання (вказати вид медичної допомоги) медичної допомоги населенню (вказати адміністративно-територіальні одиниці, контингент населення, які входять до сфери обслуговування) (далі - Населення).

1.2. Головний розпорядник бюджетних коштів здійснює фінансове забезпечення у 20__ році наданої Закладом (вказати вид медичної допомоги) медичної допомоги Населенню.

II. Обсяг медичної допомоги

2.1. Заклад повинен забезпечити надання (вказати вид медичної допомоги) медичної допомоги Населенню в повному обсязі згідно з Додатком 1.

2.2. Обсяг медичної допомоги може бути змінений на підставі факторів (економічних, демографічних, екологічних тощо), які впливають на обсяг медичної допомоги та не були відомі сторонам до укладання цього договору.

III. Індикатори якості медичної допомоги

3.1. Індикаторами якості медичної допомоги Населенню є ретроспективні кількісні та якісні показники, що випливають із стандартів надання (вказати вид медичної допомоги).

3.2. Якість медичної допомоги має відповідати стандартам та нормативно-правовим актам, які регламентують порядок надання (вказати вид медичної допомоги) медичної допомоги у закладах охорони здоров'я України.

IV. Обсяг видатків

4.1. Обсяг видатків на забезпечення надання медичної допомоги Населенню становить

_____________________________________________________________________________________
                                                                                             (вказати цифрами та словами)

4.2. Обсяг видатків може змінюватись у разі потреби у перерозподілі асигнувань Головного розпорядника бюджетних коштів.

4.3. Фінансове забезпечення медичного обслуговування Населення здійснюється Головним розпорядником бюджетних коштів відповідно до затвердженого плану використання бюджетних коштів шляхом взяття бюджетних зобов'язань Закладом як бюджетної установи або одержувачем бюджетних коштів на здійснення заходів, передбачених за бюджетною програмою (вказати назву та код бюджетної програми).

V. Права та обов'язки сторін, їх відповідальність

5.1. Головний розпорядник бюджетних коштів зобов'язаний:

5.1.1. Протягом тижня з дня укладання цього Договору розмістити на своєму офіційному веб-сайті Інформацію про його укладення.

5.1.2. Надавати Закладу інформацію необхідну для медичного обслуговування населення.

5.2. Головний розпорядник бюджетних коштів має право:

5.2.1. У разі отримання інформації про факти неякісного медичного обслуговування Населення ініціювати звернення до компетентних державних органів про перевірку Закладу в частині організації медичного обслуговування.

5.2.2. Ініціювати змінення обсягу видатків на забезпечення надання медичної допомоги Населенню на підставі факторів (економічних, демографічних, екологічних тощо), які впливають на обсяг медичної допомоги та не були відомі сторонам до укладання цього договору.

5.2.3. Вчиняти інші дії, передбачені законодавством для організації надання медичного обслуговування населення.

5.3. Заклад зобов'язаний:

5.3.1. Забезпечити надання медичного обслуговування медичними працівниками, які мають відповідну спеціальну освіту і відповідають єдиним кваліфікаційним вимогам.

5.3.2. Мати ліцензію на медичну практику та інші ліцензії, акредитаційний сертифікат (за умови роботи понад два роки) та документи і дозволи, необхідні для медичного обслуговування Населення.

5.3.3. Бути неприбутковою організацією.

5.3.4. Забезпечувати дотримання вимог стандартів та нормативно-правових актів, які діють на території України і регулюють порядок надання медичного обслуговування.

5.3.5. Протягом тижня з дня укладання цього Договору розмістити у доступних для Населення місцях у закладах охорони здоров'я інформацію щодо укладення цього Договору.

5.4. Заклад охорони здоров'я має право:

5.4.1. Для надання медичної допомоги Населенню залучати лікарів загальної практики - сімейних лікарів, які провадять господарську діяльність з медичної практики як фізичні особи - підприємці.

5.4.2. Вчиняти усі дії, передбачені законодавством для надання медичної допомоги населенню.

5.5. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань сторони несуть відповідальність, передбачену законодавством України.

5.6. Всі спори між сторонами вирішуються шляхом переговорів, а при неможливості дійти згоди - в судовому порядку.

VI. Строк дії Договору

6.1. Цей Договір набирає чинності з ____________ і діє в межах бюджетного року.

6.2. Цей Договір укладається і підписується у ____ примірниках, що мають однакову юридичну силу.

VII. Інші умови

7.1. Будь-які зміни і доповнення до цього Договору дійсні, якщо вони викладені в письмовій формі і підписані уповноваженими представниками Сторін.

VIII. Додатки до Договору

8.1. Невід'ємною частиною цього Договору є:

Додаток 1.

IX. Місцезнаходження та реквізити сторін

Головний розпорядник бюджетних коштів

_____________________________________
(найменування)
_____________________________________
(ідентифікаційний код)
_____________________________________
(місцезнаходження)
_____________________________________
(телефон)
_____________________________________
(телефакс)
_____________________________________
(рахунок в органах Державної казначейської служби
України або банку)

(підпис)

М. П.

Заклад

_____________________________________
(найменування)
_____________________________________
(ідентифікаційний код)
_____________________________________
(місцезнаходження)
_____________________________________
(телефон)
_____________________________________
(телефакс)
_____________________________________
(рахунок в органах Державної казначейської служби 
України або банку)

(підпис)

М. П.

 

Обсяг медичної допомоги по

___________________________________________________________________
(вказати адміністративно-територіальну одиницю)
з контингентом населення ________ тис. чол. на 20__ рік

1. Бюджетна програма "Первинна медична допомога населенню" КПКВК (_)(_)(_)(_)(_)(_)

1.1. Обсяг видатків на забезпечення надання первинної медичної допомоги населенню

_________________________________________________________________________________________ тис. грн.
(прописом та цифрами)

1.2. Напрями діяльності закладу:

надання консультації, проведення діагностики та лікування найбільш поширених хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів, здійснення профілактичних заходів; направлення відповідно до медичних показань пацієнта, який не потребує екстреної медичної допомоги, для надання йому вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги; надання невідкладної медичної допомоги в разі гострого розладу фізичного чи психічного здоров'я пацієнта, який не потребує екстреної, вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги.

2. Бюджетна програма "Вторинна медична допомога населенню" КПКВК (_)(_)(_)(_)(_)(_)

Підпрограма "________________________________" КПП (_)(_)(_)(_)

2.1. Обсяг видатків на забезпечення надання вторинної медичної допомоги населенню

_________________________________________________________________________________________ тис. грн.
(прописом та цифрами)

2.2. Напрями діяльності закладу:

надання медичної допомоги в амбулаторних та/або стаціонарних умовах в плановому порядку або екстрених випадках, а саме: надання консультації, проведення діагностики, лікування, реабілітації та профілактики хвороб, травм, отруєнь, патологічних і фізіологічних (при вагітності та пологах) станів, які можуть бути надані лікарями відповідної спеціалізації; направлення пацієнта для надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги з іншої спеціалізації або для надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги.

3. Бюджетна програма "Третинна медична допомога населенню" КПКВК (_)(_)(_)(_)(_)(_)

Підпрограма "____________________________________" КПП (_)(_)(_)(_)

3.1. Обсяг видатків на забезпечення надання третинної медичної допомоги населенню

_________________________________________________________________________________________ тис. грн.
(прописом та цифрами)

3.2. Напрями діяльності закладу:

надання медичної допомоги в амбулаторних та/або стаціонарних умовах в плановому порядку або екстрених випадках, яка передбачає надання консультації, проведення діагностики, лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних станів, ведення фізіологічних та патологічних станів (при вагітності та пологах) із застосуванням високотехнологічного обладнання та/або високоспеціалізованих медичних процедур високої складності; направлення пацієнта для надання вторинної (спеціалізованої) допомоги або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги з іншої спеціалізації.

4. Бюджетна програма "Надання екстреної та швидкої медичної допомоги населенню" КПКВК (_)(_)(_)(_)(_)(_)

4.1. Обсяг видатків на забезпечення надання екстреної та швидкої медичної допомоги населенню

________________________________________________________________________________________ тис. грн.
(прописом та цифрами)

4.2. Напрями діяльності закладу:

вжиття закладом організаційних, діагностичних та лікувальних заходів з надання своєчасної медичної допомоги пацієнтам та постраждалим, які перебувають у невідкладних станах.

Пункти, які зазначаються у додатку до договору, незалежно від виду медичної допомоги:

5. Показники результативності, яких має досягти заклад за результатами роботи у 20__ році:

Показники результативності визначаються відповідно до паспорта бюджетної програми в розрізі підпрограм і завдань. Конкретні параметри показників результативності визначаються безпосередньо для кожного закладу охорони здоров'я, з яким укладається договір.

6. Індикатори якості медичної допомоги, яких має досягти заклад за результатами роботи у 20__ році:

Індикатори якості визначаються безпосередньо для кожного закладу охорони здоров'я відповідно до Індикаторів якості медичної допомоги, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 02 листопада 2011 року N 743, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 листопада 2011 року за N 1328/20066.

7. Інші показники, обов'язкові до виконання Закладом:

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Інші показники (характеристики, зобов'язання тощо) визначаються головним розпорядником бюджетних коштів конкретно для кожного медичного закладу, з яким укладається договір, та враховують особливості діяльності даної медичної установи.

8. Медичні послуги населенню надаються за адресою: (вказати фактичні адреси надання медичної допомоги та графік роботи).

Від Головного розпорядника бюджетних коштів

Від Закладу

П. І. Б. _________________________

П. І. Б. _________________________

Підпис ________________________
                                 М. П.

Підпис ________________________
                                 М. П.

(додаток до договору у редакції наказу Міністерства
 охорони здоров'я України від 19.12.2012 р. N 1070)

(Примірний договір у редакції наказу Міністерства
охорони здоров'я України від 28.12.2011 р. N 992)

Опрос