Идет загрузка документа (62 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Примерный договор о закупке работ по охране от пожаров

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 24.02.2012

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР
про закупівлю робіт з охорони від пожеж

м. _______________

"___" ___________ 20__ р.

____________________________________________________________________________________
                   (найменування підприємства, установи, організації, їх відомча приналежність, форма власності)
в особі ____________________________________________________________, який діє на підставі
                                                          (посада, П. І. Б. керівника підприємства)
____________________________________________________________ (у подальшому - Замовник),
            (найменування документа, номер, дата та інші необхідні реквізити)
з однієї сторони і Головне управління (Управління) Міністерства надзвичайних ситуацій України в
____________________________________________________________________________________
                                                                              (найменування регіону, області, міста)
в особі _____________________________________________________________________________,
                                                                (посада, спеціальне звання, П. І. Б. начальника ГУ (У) МНС)
який діє відповідно до Положення про Міністерство надзвичайних ситуацій України, затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2011 р. N 402, Законів України "Про пожежну безпеку" та "Про правові засади цивільного захисту", постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 1994 року N 508 "Про заходи щодо виконання Закону України "Про пожежну безпеку", Положення про Головне управління (Управління) МНС України в _________________________________________
__________________________________________________________, (у подальшому - Виконавець),
                                    (найменування регіону, області, міста)
з іншої сторони, разом - Сторони, уклали цей Договір про таке (далі - Договір):

I. Предмет Договору

1.1. Виконавець зобов'язується у 20__ році виконувати роботи з охорони від пожеж території, будівлі та споруди Замовника (далі - об'єкти), а Замовник - прийняти та оплатити такі послуги.

1.2. У порядку та за умови, визначені цим Договором, Замовник доручає Виконавцю, а Виконавець зобов'язується протягом строку дії Договору здійснювати охорону від пожеж безпосередньо об'єктів Замовника, що включає:

організацію та проведення гасіння пожеж, рятування людей на них, надання допомоги в межах, визначених відповідними планами реагування, у ліквідації наслідків аварій, катастроф і стихійного лиха та проведення аварійно-рятувальних та аварійно-відновлювальних робіт на об'єктах Замовника;

проведення заходів, спрямованих на попередження виникненню пожеж, та інших профілактичних робіт у цьому напрямку.

II. Якість робіт

Виконавець повинен виконати передбачені цим Договором роботи з охорони від пожеж, якість яких відповідатиме вимогам законодавства та нормативним документам МНС України з питань пожежної безпеки.

III. Ціна Договору

3.1. Ціна цього Договору визначається Сторонами згідно з погодженим кошторисом і складає ________________________ грн. (___________________________ грн.), у тому числі ПДВ
                                                                                                    (сума прописом)
______________ грн. (_______________________ грн.).
                                                                   (сума прописом)

Кошторис складається Виконавцем на підставі визначених актами чинного законодавства норм на утримання (оплата праці та інші види забезпечення), підготовку особового складу та працівників Виконавця, а також утримання __________________________________________________________,
                                                                                              (найменування структурного підрозділу Виконавця)
визначених відповідними Законами України, актами Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства надзвичайних ситуацій України, іншими директивними документами, перелік яких додається до цього Договору. Замовник має право за рахунок власних коштів передбачати для працівників Виконавця додаткові виплати, які не суперечать вимогам чинного законодавства.

3.2. При зміні визначених чинним законодавством норм на утримання і підготовку особового складу та працівників Виконавця сума робіт за Договором та кошторис підлягають перегляду, що оформлюється Додатковою угодою до цього Договору.

IV. Порядок здійснення оплати

4.1. Розрахунки проводяться на підставі Акта приймання-передачі виконаних робіт шляхом оплати Замовником виконаної роботи Виконавцем за цим Договором щомісяця в національній валюті України не пізніше ______ числа, шляхом перерахування належної до сплати суми на реєстраційний рахунок Виконавця в установах Державного казначейства України.

4.2. У разі непідписання Замовником Акта приймання-передачі виконаних робіт і ненадання ним вмотивованої відмови у його підписанні протягом 3 днів з часу отримання цього Акта роботи вважаються прийнятими у повному обсязі.

V. Виконання робіт

5.1. Термін виконання робіт _____________________________________________________________.

5.2. Виконавець організовує згідно з умовами цього Договору охорону від пожеж на об'єктах Замовника, зазначених у Переліку об'єктів _________________________________________________
______________________________________________________________________________, силами
                               (найменування підприємства, установи, організації Замовника)
_____________________________________________________________________________________
                                                                 (найменування структурного підрозділу Виконавця)

VI. Права та обов'язки сторін

6.1. Замовник зобов'язаний:

6.1.1. Своєчасно та у повному обсязі сплачувати за виконані роботи.

6.1.2. Приймати виконані роботи згідно з Актом приймання-передачі виконаних робіт.

6.1.3. Надавати Виконавцю інформацію про факти виникнення (загрозу виникнення), розвитку і ліквідації пожеж, аварій, інших надзвичайних ситуацій (подій) на території об'єктів Замовника.

6.1.4. Своєчасно інформувати Виконавця про несправність пожежно-рятувальної техніки, систем протипожежного захисту, протипожежного водопостачання, а також про закриття доріг і проїздів на своїй території.

6.1.5. Дотримуватися вимог законодавства України у сфері забезпечення пожежної безпеки.

6.1.6. На період виконання умов Договору за власний рахунок забезпечити працівників Виконавця трудовими, соціально-побутовими та іншими пільгами (медичне обслуговування, профілакторно-, курортно-санаторне лікування тощо), передбаченими для власних працівників відповідно до вимог Закону України "Про пожежну безпеку" та інших законодавчих актів.

6.1.7. За власний рахунок забезпечувати соціальний захист особового складу та працівників _________________________________________________________________________, здійснювати
                                          (найменування структурного підрозділу Виконавця)
відшкодування шкоди в разі загибелі або каліцтва особового складу та працівників Виконавця та інші витрати згідно з вимогами постанов Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 р. N 393, від 11 липня 2007 р. N 908 та інших нормативно-правових актів.

6.1.8. Забезпечити Виконавця службовими і підсобними приміщеннями для розташування пожежно-рятувальної та іншої службової техніки, особового складу, необхідними меблями та інвентарем. Усі витрати на утримання, ремонт та експлуатацію службових і підсобних приміщень, встановлених там засобів зв'язку, оргтехніки, комп'ютерної техніки, радіо- і телебачення здійснювати за власний рахунок.

6.1.9. Забезпечити Виконавця пожежно-рятувальною та іншою, необхідною для виконання службових обов'язків, технікою, обладнанням, спеціальним і форменим одягом, оргтехнікою, комп'ютерною технікою, сучасними засобами зв'язку та індивідуального захисту. Витрати на утримання пожежно-рятувальної та іншої техніки, обладнання, оргтехніки, комп'ютерної техніки, спеціального одягу, засобів зв'язку і індивідуального захисту, інших інвентарних матеріальних цінностей здійснювати за власний рахунок.

6.1.10. За рахунок власних коштів забезпечувати Виконавця електричною енергією, водопостачанням, водовідведенням, тепловою енергією, пально-мастильними та іншими необхідними матеріалами в межах норм забезпечення, погоджених під час укладання Договору.

6.1.11. При виникненні пожежі чи надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру на об'єкті на вимогу уповноваженого представника Виконавця надавати безкоштовно в розпорядження _____________________________________________________________________________________
                                                                                       (найменування структурного
___________________________________ вогнегасні речовини, техніку, пально-мастильні матеріали,
                      підрозділу Виконавця)
людські ресурси, обладнання, засоби зв'язку тощо, а під час пожежі, яка триває понад три години, забезпечити харчуванням та приміщенням для відпочинку і реабілітації особового складу та осіб, залучених до її гасіння.

6.1.12. У разі здачі Замовником в оренду стороннім організаціям будівель, приміщень, дільниць, устаткування тощо, які будуть охоронятися Виконавцем, до договору про оренду включати розділ із забезпечення пожежної безпеки і, за погодженням з Виконавцем, обумовлювати порядок здійснення їх охорони від пожеж.

6.1.13. Інші обов'язки ___________________________________________________________________.

6.2. Замовник має право:

6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Виконавцем, повідомивши про це його у строк, визначений пунктом 10.3 цього Договору.

6.2.2. Контролювати якість виконання робіт протягом дії цього Договору.

6.2.3. Перевіряти наявність і цільове використання майна та інших матеріальних цінностей, отриманих Виконавцем для виконання умов цього Договору.

6.2.4. Інші права _______________________________________________________________________.

6.3. Виконавець зобов'язаний:

6.3.1. Виконувати роботи з охорони від пожеж вчасно та якісно протягом дії цього Договору, для чого організовувати та здійснювати згідно з вимогами чинного законодавства та нормативних актів МНС України службу у підпорядкованих Виконавцю підрозділах на об'єктах Замовника, професійну підготовку особового складу ___________________________________________________________,
                                                                                               (найменування структурного підрозділу Виконавця)
забезпечувати його постійну готовність до дій за призначенням.

6.3.2. Забезпечити виконання робіт, якість яких відповідає умовам, установленим розділом II цього Договору.

6.3.3. З метою активізації практичної діяльності працівників у сфері дотримання вимог Правил пожежної безпеки в Україні проводити в межах компетенції пропаганду дотримання вимог безпеки на об'єктах Замовника.

6.3.4. Брати участь у проведенні вступного інструктажу з робітниками та службовцями Замовника щодо заходів пожежної безпеки, запобігання пожежам та їх гасіння.

6.3.5. Надавати допомогу адміністрації об'єкта під час проведення пожежно-технічного мінімуму з питань пожежної безпеки з робітниками та інженерно-технічним персоналом, за запрошенням брати участь у роботі пожежно-технічної комісії (далі - ПТК) згідно з графіком, затвердженим керівництвом Замовника.

6.3.6. У складі ПТК здійснювати контроль за справністю та цільовим використанням засобів протипожежного захисту на об'єктах Замовника.

6.3.7. Спільно із Замовником визначати потребу у протипожежному обладнанні об'єктів, з урахуванням стану небезпеки цехів, складських приміщень, відділів тощо.

6.3.8. Спільно з інженерно-технічним персоналом Замовника проводити технічну політику щодо вдосконалення та впровадження протипожежної техніки, зниження пожежної небезпеки технологічних процесів виробництва.

6.3.9. Брати участь у розробленні заходів щодо безпечної експлуатації об'єктів Замовника в осінньо-зимовий та весняно-літній пожежонебезпечні періоди.

6.3.10. Надавати допомогу при розробленні Замовником заходів з підвищення рівня безпеки при підготовці до проведення планово-попереджувальних ремонтів та оглядів установок й іншого технологічного обладнання.

6.3.11. За запрошенням Замовника разом із його представниками проводити в межах компетенції перевірку працездатності систем протипожежного захисту із відображенням результатів перевірки у відповідних журналах.

6.3.12. Організовувати та здійснювати гасіння пожеж на об'єктах Замовника, рятування людей на них, надавати допомогу Замовнику в межах, визначених відповідними планами реагування, в ліквідації наслідків аварій, катастроф, стихійного лиха та проводити аварійно-рятувальні та аварійно-відновлювальні роботи. У разі потреби залучати до цієї роботи посадових осіб і працівників Замовника.

6.3.13. Спільно із Замовником проводити аналіз виникнення пожеж і надзвичайних ситуацій на його об'єктах та їх наслідків, розробляти заходи, спрямовані на їх попередження.

6.3.14. Надавати рекомендації посадовим особам і працівникам Замовника з питань організації пожежно-рятувальних робіт, пожежогасіння та складання документів оперативного реагування в частині компетенції Виконавця.

6.3.15. За запрошенням Замовника брати участь у підготовці членів добровільних протипожежних формувань на об'єктах Замовника, у тому числі у практичних заняттях, що проводяться згідно з графіком, розробленим і затвердженим керівництвом об'єкта.

6.3.16. За погодженням із керівництвом об'єкта Замовника організовувати та проводити змагання добровільних пожежних дружин, тактико-спеціальні навчання із залученням спеціальних служб об'єкта для відпрацювання інструкцій взаємодії.

6.3.17. Забезпечувати чергування особового складу, у тому числі на пожежно-рятувальній техніці, при проведенні на об'єктах Замовника небезпечних робіт.

6.3.18. Щокварталу надавати Замовнику інформацію про:

стан готовності особового складу Виконавця, залученого для виконання робіт, до гасіння пожеж, надання допомоги при ліквідації наслідків аварій, катастроф та стихійного лиха, проведення аварійно-рятувальних та аварійно-відновлювальних робіт (укомплектованості, організації служби тощо)

про стан та кількість технічних засобів, що знаходяться на оснащенні ___________________________
_____________________________________________________________________________________,
                                                              (найменування структурного підрозділу Виконавця)
необхідних для якісного виконання робіт.

6.3.19. Зберігати інформацію про державну та комерційну таємницю, яка стала відома у зв'язку з виконанням службових обов'язків.

6.3.20. Здійснювати всі заходи, передбачені чинним законодавством України, для забезпечення належного реагування на надзвичайні ситуації та пожежі у разі їх виникнення.

6.3.21. Після закінчення строку дії Договору або у разі дострокового припинення його дії, передати (повернути) майно, надане Замовником за Актом приймання-передачі, у стані, в якому воно було передано, з урахуванням зносу під час його використання за умовами цього Договору.

6.3.22. Інші обов'язки __________________________________________________________________.

6.4. Виконавець має право:

6.4.1. Своєчасно та у повному обсязі отримувати плату за роботи, що виконані за цим Договором.

6.4.2. У разі невиконання зобов'язань Замовником Виконавець має право достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це Замовника у строк, визначений пунктом 10.3 цього Договору.

6.4.3. Під час гасіння пожеж, надання допомоги в межах, визначених відповідними планами реагування, у ліквідації наслідків аварій, катастроф та стихійного лиха, проведення аварійно-рятувальних та аварійно-відновлювальних робіт отримувати доступ до всіх без винятку приміщень об'єктів Замовника.

6.4.4. При гасінні пожежі на об'єкті, яка триває понад три години, отримувати додатково за рахунок Замовника харчування, приміщення для відпочинку і реабілітації особового складу та працівників Виконавця, залучених до гасіння пожежі.

6.4.5. Інші права _______________________________________________________________________.

VII. Відповідальність сторін

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

VIII. Обставини непереборної сили

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим Договором, якщо це викликано обставинами непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли незалежно від волі Сторін. Строк виконання зобов'язань за цим Договором у такому разі відкладається на термін дії зазначених обставин.

8.2. Сторона, яка не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом _________ днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

8.3. У разі існування обставин непереборної сили більше трьох місяців дія Договору може бути припинена за взаємною згодою сторін.

8.4. Належним доказом наявності і тривалості обставин непереборної сили є підтвердження Торгово-промислової палати України або її територіальних підрозділів.

IX. Вирішення спорів

9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку.

X. Строк дії Договору

10.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання сторонами та діє до 31 грудня 20__ року. Датою підписання Договору сторонами є дата, зазначена у правому верхньому куті на першій сторінці цього Договору.

10.2. Припинення дії Договору не звільняє Сторони від виконання покладених на них відповідно до умов цього Договору зобов'язань, які не були ними виконані в період дії Договору.

10.3. Цей Договір може бути достроково (до закінчення строку його дії) припинений за домовленістю Сторін.

Сторона - ініціатор дострокового розірвання Договору зобов'язується письмово повідомити про бажання припинити дію Договору іншу Сторону не пізніше ніж за 1 (один) місяць до бажаної дати розірвання Договору. При цьому Договір вважається достроково припиненим після закінчення погодженого сторонами строку та повного проведення розрахунків між Сторонами.

10.4. Зміни та (або) доповнення, додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані уповноваженими на те представниками Сторін та засвідчені печатками Сторін.

10.5. Визнання будь-якого положення цього Договору недійсним, незаконним або неможливим для виконання не означає недійсність, незаконність чи неможливість виконання інших його положень.

10.6. Цей Договір складено при повному розумінні Сторонами його умов та термінології, українською мовою, на ____ сторінках, у двох примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються предмета цього Договору, втрачають юридичну силу.

XI. Інші умови

11.1. Виконавець за погодженням із Замовником встановлює:

11.2. У межах діючих штатів дислокацію дільниць, секторів, безперервних та тимчасових постів і дозорів, які обслуговуються особовим складом Виконавця.

11.3. Порядок забезпечення (заміни, оновлення) підрозділів Виконавця основною, спеціальною та допоміжною пожежно-рятувальною технікою, засобами зв'язку, комп'ютерною та оргтехнікою, меблями, засобами індивідуального захисту, спеціальним та форменим одягом тощо відповідно до нормативних документів МНС України та інших нормативно-правових актів.

11.4. Порядок виконання ремонту техніки, будівель, приміщень, обладнання.

11.5. Порядок залучення сил і засобів Виконавця до гасіння пожеж, ліквідації наслідків аварій, катастроф та стихійного лиха на об'єктах Замовника, а також використання з цією метою підрозділів Виконавця за межами об'єкта Замовника.

11.6. Ніхто не має права залучати працівників Виконавця до виконання обов'язків, не передбачених законодавством.
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

XII. Додатки до Договору

Невід'ємною частиною цього Договору є:

12.1. Акт міжвідомчої комісії з питання охорони від пожеж на об'єктах
_____________________________________________________________________________________.
                                                       (найменування підприємства, установи, організації Замовника)

12.2. Штатний розклад _________________________________________________________________.
                                                                                            (найменування структурного підрозділу Виконавця)

12.3. Перелік об'єктів __________________________________________________________________,
                                                                            (найменування підприємства, установи, організації Замовника)
що охороняються від пожеж ____________________________________________________________.
                                                                                          (найменування структурного підрозділу Виконавця)

12.4. Кошторис видатків на утримання особового складу та працівників Виконавця.

12.5. Порядок залучення ________________________________________________________________
                                                                                        (найменування структурного підрозділу Виконавця)
до гасіння пожеж, ліквідації наслідків аварій, катастроф та стихійного лиха на об'єктах Замовника, а також порядок використання з цією метою ________________________________________________
____________________________________________________________ за межами об'єкта Замовника.
                             (найменування структурного підрозділу Виконавця)

12.6. Дислокація ділянок і секторів, які обслуговуються особовим складом Виконавця.

12.7. У разі необхідності можуть додаватись інші документи, які визначають норми забезпечення електричною енергією, водопостачанням, водовідведенням, тепловою енергією, пально-мастильними матеріалами, спеціальним одягом, спорядженням, а також іншим майном, якщо це передбачено Договором.

XIII. Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін

Замовник
_____________________________________
                                 (найменування)
_____________________________________
                          (ідентифікаційний код)
_____________________________________
                             (місцезнаходження)
_____________________________________
                                      (телефон)
_____________________________________
                                     (телефакс)
_____________________________________
       (рахунок у Державній казначейській службі
                                    або у банку)

(підпис)

М. П.

Виконавець
_____________________________________
                                (найменування)
_____________________________________
                          (ідентифікаційний код)
_____________________________________
                            (місцезнаходження)
_____________________________________
                                     (телефон)
_____________________________________
                                    (телефакс)
_____________________________________
       (рахунок у Державній казначейській службі
                                   або у банку)

(підпис)

М. П.

Опрос