Идет загрузка документа (168 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Информация о результатах финансово-хозяйственной деятельности рынков потребительской кооперации Украины

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 31.01.2012

Організація ____________________________

Підприємство __________________________

ІНФОРМАЦІЯ
про результати фінансово-господарської діяльності ринків споживчої кооперації України

за __________ 20__ р.

(тис. грн.)

Стаття

Код рядка

За звітний період

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг - усього

010

 

у тому числі від: 

 

 

- основного виду діяльності (послуг ринку)

011

 

- операційної оренди

012

 

з них від:

- операційної оренди будівель і споруд

0121

 

- операційної оренди торговельних місць

0122

 

- додаткових видів діяльності

013

 

з них від:

- торгівлі

0131

 

- ресторанного господарства

0132

 

- виробництва

0133

 

- інших послуг

0134

 

Інші доходи (без ПДВ)

020

 

у тому числі: - від реалізації необоротних активів

021

 

Витрати - усього

030

 

утому числі:

 

 

- собівартість реалізованої продукції, товарів, робіт, послуг

031

 

з неї:

- собівартість сільгосппродукції

0311

 

- собівартість товарів виробництва споживчої кооперації

0312

 

- на оплату праці

032

 

- з них: оплата праці адміністративно-управлінського персоналу

0321

 

- на соціальні заходи

033

 

- на амортизацію необоротних активів

034

 

- на утримання ринків

035

 

- від списання штрафів, пені, неустойки

036

 

- від списання необоротних активів

037

 

- на внутрішньгосподарські відрахування

038

 

- інші витрати

039

 

з них:

- орендна плата за користування земельною ділянкою

0391

 

- податок на земельні ділянки

0392

 

- інші податки, збори та обов'язкові платежі

0393

 

Фінансовий результат до оподаткування: прибуток (+), збиток (-)

040

 

Податок на прибуток

050

 

Чистий: прибуток (+), збиток (-)

060

 

Довідково: використано прибутку на благодійну діяльність

070

 

Довідка I. Інформація про розвиток матеріально-технічної бази

(тис. грн.)

Показники

Код рядка

За звітний період

Використано коштів на розвиток матеріально-технічної бази ринків - всього

080

 

у тому числі на:

 

 

- придбання основних засобів

081

 

- будівництво і реконструкція

082

 

- ремонти

083

 

Довідка II. Інформація про власний капітал, активи та зобов'язання

(тис. грн.)

Показники

Код рядка

На кінець звітного періоду

Власний капітал - усього

090

 

у тому числі:

- статутний капітал

091

 

- пайовий капітал

092

 

із нього додаткові пайові внески на формування фінансових ресурсів

0921

 

Необоротні активи - усього

100

 

з них основні засоби:

- залишкова вартість

101

 

- первісна вартість

102

 

- знос

103

 

Оборотні активи

110

 

Довгострокові зобов'язання

120

 

Поточні зобов'язання

130

 

Довідка III. Інформація про кількість торговельних місць, площу та кількість працівників

(заповнюється за рік)

Показники

Одиниця виміру

Код рядка

На кінець звітного періоду

Кількість торгових місць

одиниць

140

 

- з них передано в операційну оренду

одиниць

1401

 

кв. м

1402

 

Площа будівель та споруд, переданих в операційну оренду

кв. м

150

 

Загальна площа ринків

кв. м.

160

 

- з неї відведена під торгівлю

кв. м

1601

 

Середньооблікова кількість усіх працівників в еквіваленті повної

чол.

170

 

з них:

- контролерів

чол.

1701

 

- рубачів м'яса

чол.

1702

 

Голова правління
Керівник

________________
(підпис)

_______________________
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер:

________________
(підпис)

_______________________
(ініціали, прізвище)

Дата "___" ____________ 20__ р.

Опрос