Идет загрузка документа (138 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Журнал учета и распределения изданий с грифом "Для служебного пользования"

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 30.01.2012
Утратил силу

ЖУРНАЛ
обліку та розподілу видань з грифом "Для службового користування"

N
п/п 

Назва
видання 

Видано або надійшло 

Розподіл 

Повер-
нення 

Знищення 

звідки
надій-
шло
або де
надру-
ковано 

вхідний
номер
супровід-
ного
листа і
дата 

кількість
примір-
ників та
їх номери 

куди
і до
кого
направ-
лено
(або
видано) 

номер
вихід-
ного
доку-
мента
(або
відміт-
ка про
отри-
мання)
і дата 

кількість
примір-
ників та
їх номери 

дата,
номери
примір-
ників 

дата,
номер
акта 

 

  

Додаток 7
до Інструкції 

Форма 7

КАРТКА ОБЛІКУ
справ та видань, що видаються з грифом
"Для службового користування"

Назва справи або видання __________________________________________________________________

N
п/п 

Номер
справи,
номери
примірників
видань та
кількість
сторінок 

Підрозділ і
прізвище співробітника 

Розписка і дата 

Примітка 

отримання 

повернення 

 

  

Додаток 8
до Інструкції 

Форма 8

Найменування організації 

ЗАТВЕРДЖУЮ _________________________ 

  

  

підпис 

Фонд N _____________ 

_______________________________________ 

Опис справ постійного
зберігання N _________ 

посада керівника організації 

  

_______________________________________ 

за _________________ рік 

прізвище та ініціали 

  

_______________________________________ 

  

дата 

___________________________________________________________
найменування організації (структурного підрозділу)

N
п/п 

Індекс
справи
(тому, частини) 

Заголовок справи
(тому, частини) 

Дата справи
(тому,
частини) 

Кількість
сторінок у
справі (томі,
частині) 

Примітка 

 

У цей розділ опису внесено _____________________________________________ справ з N по 

N _______ у тому числі: 

  

літерні номери:  

  

пропущені номери: 

  

Посада особи,
яка склала опис 

  

Дата ____________ 

___________________
підпис 

_____________________
прізвище та ініціали 

Керівник канцелярії 

  

Дата ____________ 

___________________
підпис 

_____________________
прізвище та ініціали 

Керівник архівного підрозділу 

  

Дата ____________ 

___________________
підпис 

_____________________
прізвище та ініціали 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

СХВАЛЕНО 

Протокол ЕПК
державної архівної установи
від ____________ N _______ 

Протокол ЕК організації
 
від _____________ N __________ 

Всього у цьому описі пронумеровано, прошнуровано та опечатано

___________________________________________________________________________ с., у тому числі:

цифрами і літерами

літерні номери: __________________

пропущені номери: ______________

______________________________________
(посада працівника архівного підрозділу,
відповідального за ведення обліку) 

  

  

  

____________
підпис 

_________________
прізвище та ініціали 

Дата ________________ 

  

  

Формат A4 (210 х 297)

  

Додаток 9
до Інструкції 

Форма 9

 

  

ЗАТВЕРДЖУЮ ______________________ 

  

  

підпис 

  

_____________________________________
посада керівника організації 

  

_____________________________________
прізвище та ініціали 

  

_____________________________________
дата 

Найменування організації

АКТ
про знищення документів
і справ, що не підлягають зберіганню

від _____________ N ____________
_______________________________
місце складення

На підставі _____________________________________________________________________________ 

назва і вихідні дані переліку документів

________________________________________________________________________________________

із зазначенням строків їх зберігання

відібрані для знищення як такі, що не мають наукової, історико-культурної цінності та втратили практичне значення, справи і документи фонду N

________________________________________________________________________________________

найменування фонду

N
п/п 

Заголовок
справи
(документа)
або спільний
заголовок справ
(документів) 

Дата справи
(документа)
або крайні
дати справ
(документів) 

Номери
описів
(номен-
клатур)
за рік
(роки) 

Індекс
справи
(тому,
частини)
за номен-
клатурою
або номер
справи за
описом 

Кількість
справ
(томів,
частин) 

Термін
зберігання
справи
(тому,
частини)
і номери
статей за
переліком 

Примітка 

 

Разом ____________________________________ 

справ за _______________ роки 

цифрами і літерами 

  

Описи справ постійного зберігання за ___________________ роки затверджені, а з особового складу - погоджені з ЕПК

________________________________________________________________________________________

найменування державної архівної установи

Протокол від ______________ N ______________

Експертизу проводив

______________________
посада особи 

 

______________________
підпис 

 

______________________
прізвище та ініціали 

Дата _______________

СХВАЛЕНО

Протокол ЕК

від ______________ N _______

Документи у кількості ________________________________________________________________ справ

цифрами і літерами

вагою ___________________________ кілограмів здано ___________________________________

________________________________________________________________________________________

найменування організації

на переробку за приймально-здавальною накладною від ________________ N _____

______________________
посада особи, яка здала
документи 

______________________
підпис 

______________________
прізвище та ініціали 

______________________
дата 

  

  

Формат A4 (210 х 297)

  

Додаток 10
до Інструкції 

Форма 10

  

ЗАТВЕРДЖУЮ _____________________ 

  

  

підпис 

  

___________________________________
посада керівника організації 

  

___________________________________
прізвище та ініціали 

  

___________________________________
дата 

Найменування організації

АКТ
перевірки наявності
та стану документів і справ

від _____________ N ____________
_______________________________
місце складення

Складений на підставі наказу від __________________ N ______

комісією:
голова комісії _____________________________________________________________________________

посада, прізвище, ініціали

члени комісії _____________________________________________________________________________

посада, прізвище, ініціали

Перевіркою встановлено:

1. Усього за описами (номенклатурами справ, журналами обліку) налічується _____________________________________________________________________________ документів, справ 

З них наявні _________________________________________________________________________

Не виявлено_________________________________________________________________________

індекси (номери) документів, справ, видань

2. Знайдено не внесених до описів (номенклатур справ, журналів обліку)

________________________________________________________________________________________

3. Характеристика стану документів, справ та видань:

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

Рішення керівника канцелярії (архівного підрозділу, бібліотеки) за результатами перевірки

 _______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

Формат A4 (210 х 297)

  

Додаток 11
до Інструкції 

Форма 11

ЖУРНАЛ
обліку та видачі печаток і штампів

N
п/п 

Відбитки
печаток і
штампів 

Кому видано 

Дата
повернення і
розписка про
приймання 

Примітка 

Найменування
підрозділу, в
якому
зберігаються
печатки і
штампи 

прізвище та
ініціали
відповідаль-
ної особи 

дата і
розписка про
отримання 

 

  

Додаток 12
до Інструкції 

Форма 12

ЖУРНАЛ
обліку бланків

Надходження 

Видача 

дата
надход-
ження 

номер
супровід-
ного
листа 

звідки
надійшли 

кількість
при-
мірників 

серія і
номери
бланків 

дата 

дата і
номер
докумен-
та 

кому видано 

кількість
примір-
ників 

серія і
номери
бланків 

розписка
про
отримання 

примітка
(відмітка
про
знищення) 

наймену-
вання
підроз-
ділу 

прізвище
та
ініціали
отриму-
вача 

 

ОРІЄНТОВНІ КРИТЕРІЇ
віднесення інформації до конфіденційної

Додаток 13 виключено

(Інструкцію доповнено додатком 13 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 17.11.2004 р. N 1547
,
 додаток 13 виключено згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 07.09.2011 р. N 938)

 

ПРОГРАМА

проведення роботи ______________________________________________
                                         (найменування організації)
з _____________________________________________________________
(іноземною делегацією, групою, окремими іноземцями)
фахівцями в галузі ________________________________________________

Відомості про іноземців _________________________________________________________________
                                                                                                 (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), посада,
______________________________________________________________________________________
                                                                                рік народження, громадянство, стать)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Підстави прийому ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Мета прийому _________________________________________________________________________

Строк перебування ___________ днів з __________________________ по _______________________

Відповідальні за прийом _________________________________________________________________
                                                                                           (прізвище, ім'я та по батькові, посада, номер телефону)
______________________________________________________________________________________

Перелік питань, що плануються для обговорення, ____________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Перелік структурних підрозділів та службових приміщень організації, які іноземцям дозволено відвідати, _____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Перелік місць, де іноземцями застосовуватимуться кіно-, фото-, аудіо- і відеоапаратура, інші технічні засоби, і порядок їх застосування __________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Маршрути та порядок переміщення іноземців на території організації ____________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Перелік конфіденційної інформації, яка планується для передачі іноземцям, _______________________
______________________________________________________________________________________

Робота з іноземцями:

1-й день
число, місяць,
день тижня 

10 год. Прибуття _______________________
                                                          (місце прибуття)
______________________________________ 

Зустрічають _________________
____________________________
____________________________ 

2-й день
число, місяць,
день тижня 

10 год. Бесіда
Обговорювання питання ________________
_____________________________________ 

Проводить __________________
Присутні ____________________
____________________________ 

 

14 год. Відвідування ____________________
______________________________________ 

Організовує _________________
Присутні ___________________ 

 

Вечір - вільний 

 

__ й день
число, місяць,
день тижня 

8 год. Виліт до _________________________
9 год. 30 хв. Прибуття до ________________
10 год. Обговорювання питання _________
_____________________________________ 

Супроводжує ________________
 
Проводить___________________
Присутні ____________________ ____________________________ 

 

14 год. Заключна бесіда 

Проводить __________________
Присутні ____________________ 

 

18 год.
Відвідування __________________________
_____________________________________
10 год. Від'їзд 

 
Супроводжує ________________
____________________________
Організовує _________________
____________________________ 

___________________________________________      _______________       _____________________
           (посада керівника підрозділу зовнішніх відносин)                                   (підпис)                              (ініціали та прізвище) 

ПОГОДЖЕНО

___________________________________________      _______________      _____________________
           (посада керівника, найменування структурного                                      (підпис)                             (ініціали та прізвище)
                                            підрозділу) 

"___" ____________ 200_ р. 


(Інструкцію доповнено додатком 14 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 19.07.2006 р. N 1000)

 

АКТ
експертизи матеріальних носіїв інформації,
які планується передати іноземцям

Експертна комісія ________________________________________________________________ у складі
                                                                                                   (найменування організації)
______________________________________________________________________________________,
                                                                                          (посада, прізвище та ініціали)
______________________________________________________________________________________
розглянувши __________________________________________________________________________
                                                (найменування матеріальних носіїв інформації, дата і номер реєстрації, стислий зміст)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________,

вважає, що:

1) у матеріальних носіях _________________________________________________________________
                                                                    (найменування матеріальних носіїв інформації, дата і номер реєстрації)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
міститься інформація стосовно ___________________________________________________________
                                                                                                                                         (стислий зміст)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________,
яка відповідно до пункту _____ переліку відомостей, які містять
службову інформацію, ____________________________________________________________________ і
                                                                                            (найменування організації, що його затвердила)
належить до
службової інформації;

2) передача іноземцям матеріальних носіїв службової інформації, зазначених у пункті 1 цього акта, повинна здійснюватися відповідно до законодавства з дозволу
______________________________________________________________________________________
                                                                                   (посада керівника організації) 

Голова комісії  ___________________________          ________________________________________
                                                              (підпис)                                                                               (ініціали та прізвище) 

Члени комісії    ___________________________          ________________________________________
                          ___________________________          ________________________________________

"___" ____________ 200_ р. 

(Інструкцію доповнено додатком 15 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 19.07.2006 р. N 1000
,
 додаток 15 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 07.09.2011 р. N 938)

 

АКТ
експертизи матеріальних носіїв інформації,
які планується передати іноземцям

Експертна комісія ________________________________________________________________ у складі
                                                                                                     (найменування організації)
______________________________________________________________________________________
                                                                                    (посада, прізвище та ініціали)
______________________________________________________________________________________,
розглянувши __________________________________________________________________________
                                              (найменування матеріальних носіїв інформації, дата і номер реєстрації, стислий зміст)
______________________________________________________________________________________,

вважає, що:

1) у матеріальних носіях _________________________________________________________________
                                                                        (найменування матеріальних носіїв інформації, дата і номер реєстрації)
______________________________________________________________________________________
не міститься
службова інформація;

2) перелічені в пункті 1 цього акта матеріальні носії можуть бути передані іноземцям.

Голова комісії   ___________________________          ________________________________________
                                                             (підпис)                                                                              (ініціали та прізвище) 

Члени комісії   ___________________________          ________________________________________
                         ___________________________          ________________________________________ 

"___" ____________ 200_ р. 

(Інструкцію доповнено додатком 16 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 19.07.2006 р. N 1000
,
 додаток 16 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 07.09.2011 р. N 938)

 

ЖУРНАЛ
обліку ділових зустрічей з іноземними делегаціями,
групами та окремими іноземцями
_______________________________________________
(найменування організації)

Примітка. Підрозділи зовнішніх відносин організацій у звітах про ділові зустрічі з іноземцями відображають також інформацію про прийом іноземців на підприємствах, в установах і організаціях, що їм підпорядковані або належать до сфери їх управління.

(Інструкцію доповнено додатком 17 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 19.07.2006 р. N 1000)

____________

Опрос