Идет загрузка документа (62 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Заявление о выдаче лицензии [относительно хозяйственной деятельности по сбору, заготовке отдельных видов отходов как вторичного сырья]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 06.01.2012
Утратил силу

Міністерство екології та природних ресурсів України

ЗАЯВА
про видачу ліцензії

Заявник ______________________________________________________________________________
                                   (найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця)
_____________________________________________________________________________________
                      (посада, прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи або серія і номер паспорта фізичної
                                                                            особи - підприємця, ким і коли виданий)
_____________________________________________________________________________________
                               (місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи - підприємця)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

_________________
                (телефон)

_________________
(факс)

_____________________________
(адреса електронної пошти)

_____________________________
_____________________________
_____________________________
організаційно-правова форма

________________________________
________________________________
_________________________________
код за ЄДРПОУ, реєстраційний номер облікової
картки платника податків або серія та номер
паспорта (для фізичних осіб, які через свої
релігійні переконання відмовились від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника
податків, офіційно повідомили про це відповідний
орган державної податкової служби та мають
відмітку у паспорті)

банківські реквізити ___________________________________________________________________
                                                                             (поточний рахунок, МФО, найменування відділення банку)
_____________________________________________________________________________________

Коди: КОПФГ ______________________________, КОАТУУ ________________________________,
просить видати ліцензію на провадження господарської діяльності із збирання та заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини (в повному обсязі або частково):

     збирання та заготівля відходів полімерних;

     збирання та заготівля відходів гумових, у тому числі зношених шин. 

Місце провадження господарської діяльності ______________________________________________

Відомості про відокремлені підрозділи (філії), що провадитимуть господарську діяльність на підставі ліцензії:

N
з/п

Найменування

Місцезнаходження

Тел,
факс

 

 

 

 

 

 

 

 

З Ліцензійними умовами провадження вказаного виду діяльності, порядком контролю за їх додержанням ознайомлений і зобов'язуюсь їх виконувати.

До заяви додаються документи, які прийняті за описом N ____________________________________

Підпис заявника

_______________
(підпис)

_____________________________________
(прізвище, ініціали)

"___" _____________ 20__ року

М. П.

 

Дата і номер реєстрації заяви "___" ____________ 20__ року N _____________

_________________________________
           (посада особи, яка прийняла заяву)

____________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ініціали)

 

Опрос