Идет загрузка документа (21 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Типовое положение о региональном центре по инвестициям и развитию

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 29.12.2011

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про регіональний центр з інвестицій та розвитку

1. Регіональний центр з інвестицій та розвитку (далі - Центр) є бюджетною установою, яка належить до сфери управління Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України (далі - Держінвестпроект).

2. Центр утворений з метою розбудови регіональної інвестиційної інфраструктури, активізації інвестиційної діяльності в регіоні та сприяння розвитку економіки регіону.

3. Центр у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Держінвестпроекту, а також цим Положенням.

4. Основними завданнями Центру є:

1) участь в реалізації складових національних інвестиційних проектів на території регіону;

2) забезпечення підготовки та реалізації інвестиційних проектів за принципом "єдиного вікна";

3) ресурсне забезпечення інвестиційного розвитку регіону;

4) участь у підготовці та здійсненні заходів щодо формування інвестиційної привабливості території (маркетинг територій);

5) моніторинг за дотриманням вимог інвестиційного законодавства з питань підготовки і реалізації національних та інвестиційних проектів, які впроваджуються за державної підтримки.

5. Центр відповідно до покладених на нього завдань:

1) бере участь в межах компетенції в підготовці та реалізації складових національних проектів на території регіону;

2) сприяє залученню інвестицій для реалізації інвестиційних проектів, у тому числі на принципах державно-приватного партнерства;

3) бере участь в здійсненні аналізу можливих джерел фінансування, пошуку потенційних інвесторів для реалізації інвестиційних проектів на території регіону;

4) надає в установленому законодавством України порядку інформаційно-консультаційні послуги з підготовки комплекту технічної, економічної та іншої необхідної документації до інвестиційного проекту;

5) відстежує та аналізує проблемні питання інвесторів, надає їм правову та інформаційну підтримку щодо їх розв'язання;

6) здійснює моніторинг реалізації інвестиційних проектів, які впроваджуються за участю Центру і поширює відповідні узагальнені дані;

7) надає інформаційно-консультаційну підтримку щодо можливості використання механізмів державної підтримки для реалізації інвестиційних проектів;

8) готує довідково-інформаційні матеріали щодо інвестиційних проектів, поширює їх у встановленому законодавством України порядку, у тому числі з використанням мережі Інтернет;

9) сприяє захисту законних прав та інтересів інвесторів в їх відносинах з державними органами влади, органами місцевого самоврядування під час підготовки та реалізації інвестиційних проектів;

10) сприяє у випадках передбачених законодавством України участі місцевих суб'єктів господарювання у конкурсному відборі інвестиційних проектів, що претендують на одержання державної підтримки;

11) бере участь та організовує проведення заходів, спрямованих на поширення кращих практик підготовки та реалізації інвестиційних проектів;

12) надає суб'єктам інвестиційної діяльності послуги, пов'язані з підготовкою та реалізацією інвестиційних проектів за принципом "єдиного вікна" та започаткування інвестиційної діяльності в регіоні;

13) здійснює в межах своїх повноважень моніторинг щодо додержання вимог законодавства з питань підготовки та реалізації інвестиційних проектів;

14) бере участь у плануванні та реалізації заходів щодо розбудови регіональної інвестиційної інфраструктури;

15) сприяє розвитку індустріальних парків на території регіону;

16) бере участь у визначені інвестиційних пріоритетів та потреб регіону у інвестиційних ресурсах;

17) надає місцевим органам влади, організаціям, установам та суб'єктам господарської діяльності, що розташовані на території регіону (території), інформацію про пропозиції іноземних та вітчизняних інвесторів щодо співробітництва;

18) бере участь у організації та проведені навчання, підготовці, перепідготовці та підвищенні кваліфікації спеціалістів місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у сфері інвестиційної діяльності;

19) веде бази даних інвестиційних проектів та інвестиційних пропозицій, вживає заходів для включення їх у єдину базу даних (біржа проектів);

20) веде бази даних суб'єктів господарювання, що реалізують інвестиційні проекти на території регіону (іноземні та вітчизняні інвестори);

21) бере участь у підготовці та організації візитів інвесторів до регіону, сприяє у налагоджені контактів з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування та іншими суб'єктами інвестиційної діяльності;

22) налагоджує співпрацю з міжнародними організаціями та фондами, надає підтримку в підготовці та реалізації проектів міжнародної технічної допомоги, спрямованої на інвестиційних розвиток регіону;

23) бере участь у розроблені проектів нормативно-правових актів, методичних, інформаційно-аналітичних матеріалів з питань інвестиційної діяльності;

24) бере участь у розроблені та реалізації державних цільових програм з питань інвестиційної діяльності, що віднесені до компетенції Держінвестпроекту;

25) бере участь у створенні та діяльності консультативно-дорадчих та робочих органів з питань економічного розвитку регіонів та залучення інвестицій;

26) бере участь у здійсненні заходів, спрямованих на поліпшення інвестиційного клімату в регіоні, формуванні позитивно інвестиційного іміджу регіону;

27) бере участь у розроблені стратегії економічного розвитку регіону, здійсненні комплексної та інвестиційної оцінки територій;

28) бере участь у презентації інвестиційного потенціалу регіону на національному та міжнародному рівнях шляхом участі у національному інвестиційному форумі та інших заходах в країні та за її межами;

29) провадить господарську та адміністративну діяльність відповідно до законодавства, основних завдань своєї діяльності, передбачених цим Положенням;

30) виконує інші функції згідно з покладеними на нього завданнями.

6. Центр має право:

1) залучати в установленому порядку фахівців органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

2) одержувати в установленому законодавством України порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

3) утворювати у разі потреби за погодженням з заінтересованими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування робочі органи та експертні групи і залучати фахівців, у тому числі на договірних засадах, для підготовки в межах своєї компетенції матеріалів та надання консультацій;

4) представляти відповідно до законодавства України та на договірних засадах інтереси інвесторів в органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях;

5) виступати за погодженням з Держінвестпроектом реципієнтом та/або виконавцем міжнародної технічної допомоги.

7. Центр у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, територіальними органами центральних органів виконавчої влади, а також з підприємствами, установами, організаціями та об'єднаннями громадян.

8. Майно Центру утворюється за рахунок:

коштів Державного бюджету України, що виділяються на утримання Центру;

майна, переданого йому Держінвестпроектом;

майна, що виділяється в рамках проектів міжнародної технічної допомоги, погоджених з Держінвестпроектом.

Центр відповідно до законодавства України володіє, користується та розпоряджається належним йому майном на праві оперативного управління.

Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників та видатки на утримання Центру в межах виділених асигнувань визначає Голова Держінвестпроекту у порядку, визначеному Держінвестпроектом.

Кошторис доходів і видатків, штатний розпис Центру та зміни до них затверджує Голова Держінвестпроекту.

Преміювання керівників Центрів і встановлення їм надбавок здійснюється у порядку, встановленому Держінвестпроектом.

Видатки щодо витрат на відрядження поза межами норм, визначених законодавством України, здійснюються за погодженням з Головою Держінвестпроекту.

9. Центр є неприбутковою установою.

10. При Центрові за погодженням з Держінвестпроектом можуть утворюватися дорадчі органи.

До їх складу можуть входити представники органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а також представники підприємств, установ та організацій, у тому числі міжнародних фінансових і неурядових організацій, донорів, об'єднань підприємців та інвесторів.

11. Положення про дорадчі органи та їх склад затверджується Центром в установленому порядку.

12. Контроль та координацію діяльності Центру здійснює структурний підрозділ з питань регіонального розвитку Держінвестпроекту.

13. Управління Центром здійснює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади Головою Держінвестпроекту у порядку, визначеному Держінвестпроектом.

14. Загальне керівництво і оцінку діяльності Центру здійснює Голова Держінвестпроекту.

15. Директор Центру:

1) здійснює керівництво діяльністю Центру, несе персональну відповідальність за виконання покладених на нього завдань, визначає функції та ступінь відповідальності працівників Центру;

2) видає в межах своєї компетенції накази, організовує та контролює їх виконання;

3) затверджує структуру Центру відповідно до Типової структури в межах граничної чисельності та фонду оплати праці працівників у порядку, визначеному Держінвестпроектом;

4) затверджує положення про структурні підрозділи і функціональні обов'язки працівників Центру;

5) за погодженням з Держінвестпроектом призначає на посади і звільняє з посад працівників Центру;

6) погоджує з Держінвестпроектом відпустки та відрядження за межі регіону;

7) розпоряджається коштами та майном в межах затвердженого кошторису доходів і видатків на утримання Центру.

8) надає оперативну інформацію та звітує з питань діяльності Центру керівництву Держінвестпроекту;

9) представляє Центр у відносинах з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, юридичними і фізичними особами;

10) визначає відповідно до законодавства України умови оплати праці працівників Центру;

11) проводить атестацію працівників Центру, за результатами якої приймає рішення відповідно до законодавства України щодо їх відповідності займаній посаді;

12) забезпечує процес навчання, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Центру;

13) здійснює інші повноваження відповідно до законодавства України.

16. Перевірка фінансової та господарської діяльності Центру здійснюється в установленому порядку відповідними органами, а також Держінвестпроектом.

17. Центр припиняє свою діяльність шляхом реорганізації або ліквідації за рішенням Держінвестпроекту в установленому законодавством України порядку.

Центр є таким, що припинив свою діяльність, з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про його припинення.

18. Центр є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в установах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

Опрос