Идет загрузка документа (34 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Примерная должностная инструкция главного инспектора по вопросам противодействия коррупции таможенного органа, специализированного таможенного учреждения, организации

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 15.12.2011
Утратил силу

ПРИМІРНА ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ
головного інспектора з питань протидії корупції митного органу, спеціалізованої митної установи, організації

1. Загальні положення

1.1. Примірна посадова інструкція головного інспектора з питань протидії корупції митного органу, спеціалізованої митної установи, організації встановлює єдині засади діяльності, обсяг посадових обов'язків та основні вимоги щодо їх виконання, права та обсяг відповідальності особи, яка займає посаду головного інспектора з питань протидії корупції в митному органі, спеціалізованій митній установі, організації (далі - митні органи).

1.2. Головний інспектор з питань протидії корупції підпорядковується з організаційних питань начальнику митного органу, з питань службової діяльності - начальнику служби з питань протидії корупції (далі - Служба) Департаменту боротьби з контрабандою, аналізу ризиків та протидії корупції (далі - Департамент).

1.3. Головний інспектор з питань протидії корупції призначається на посаду, переміщується та звільняється з посади, притягується до дисциплінарної та матеріальної відповідальності за погодженням із заступником Голови Держмитслужби України, який відповідно до розподілу обов'язків здійснює координацію роботи Департаменту, та начальником Служби.

1.4. Основним напрямком роботи головного інспектора з питань протидії корупції є здійснення заходів, направлених на запобігання і протидію корупційним правопорушенням та іншим протиправним діянням з боку працівників митних органів.

Покладення на головного інспектора з питань протидії корупції завдань та обов'язків, що не належать або виходять за межі його компетенції, не допускається.

1.5. У своїй діяльності головний інспектор з питань протидії корупції діяльності керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, наказами Держмитслужби України, іншими нормативно-правовими актами, посадовою інструкцією, розробленою відповідно до цього Примірного положення.

1.6. На посаду головного інспектора з питань протидії корупції призначається особа з вищою юридичною або економічною освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста та зі стажем роботи за фахом у митних органах на посаді провідного інспектора або провідного спеціаліста не менше 1 року або стаж роботи за фахом в інших сферах юридичної та економічної діяльності не менше 3 років.

2. Службові обов'язки

Головний інспектор з питань протидії корупції:

2.1. В межах повноважень організовує й бере безпосередню участь у проведенні профілактичних, контрольно-перевірочних та інших заходів, спрямованих на запобігання, виявлення і протидію корупції та іншим службовим правопорушенням з боку посадових осіб митного органу.

2.2. Надає посадовим особам митного органу допомогу у заповненні декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, роз'ясняє положення антикорупційного законодавства.

2.3. Ініціює, організовує та, у разі необхідності, в межах своєї компетенції бере участь у проведенні службових розслідувань і перевірок з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного правопорушення, або невиконання вимог антикорупційного законодавства.

2.4. Опрацьовує та узагальнює інформаційні матеріали, що надходять від структурних підрозділів митного органу, з питань, віднесених до його компетенції. Аналізує матеріали службових розслідувань, перевірок та контрольно-перевірочних заходів. Готує керівництву митного органу пропозиції щодо заходів реагування і необхідності направлення до правоохоронних органів інформації, перевірка якої не відноситься до компетенції митної служби.

2.5. Перевіряє в установленому порядку повідомлення громадян та юридичних осіб, інформацію, оприлюднену у друкованих, аудіовізуальних засобах масової інформації, а також отриману від інших структурних підрозділів митного органу та від Служби щодо причетності працівників такого органу до вчинення корупційних правопорушень. При виявленні ознак правопорушень вживає відповідних заходів реагування.

2.6. Готує до правоохоронних органів та органів державної влади запити, відповіді, матеріали та звернення з питань запобігання, виявлення і протидії корупції та іншим зловживанням з боку посадових осіб митного органу.

2.7. У встановленому порядку приймає, опрацьовує, перевіряє, узагальнює й обліковує отриману інформацію, яка надходить від фізичних і юридичних осіб через Моніторинговий центр Держмитслужби України та належить до компетенції Служби, надає керівництву митного органу пропозиції щодо необхідності вжиття відповідних заходів реагування.

2.8. У взаємодії з підрозділом кадрової роботи вживає заходів щодо виявлення конфлікту інтересів та сприяє його усуненню.

2.9. Веде облік працівників митного органу, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень.

2.10. Веде облік профілактичних та контрольно-перевірочних заходів, спрямованих на запобігання, виявлення і протидію корупції, та іншим службовим правопорушенням з боку посадових осіб митного органу.

2.11. Здійснює збір, обробку та систематизацію інформації, яка необхідна для виконання завдань, віднесених до компетенції Служби.

2.12. У встановленому порядку готує звіти про роботу митного органу з питань запобігання, виявлення та протидії корупції та подає їх у Службу.

2.13. Взаємодіє з правоохоронним органами, що діють в зоні діяльності митного органу, зі Службою та головними інспекторами з питань протидії корупції інших митних органів.

2.14. Виконує окремі розпорядження керівництва Служби, начальника митного органу з питань запобігання, виявлення і протидії корупції та інших правопорушень, пов'язаних зі службовою діяльністю посадових осіб митного органу.

3. Права

Головний інспектор з питань протидії корупції митного органу має право:

3.1. Вимагати в межах своєї компетенції від посадових осіб митного органу дотримання вимог законодавства України.

3.2. Запитувати у встановленому порядку від структурних підрозділів митного органу, підприємств, установ, організацій, суб'єктів господарювання та фізичних осіб інформацію і статистичні дані, матеріали, консультації, висновки фахівців, в тому числі інформацію з обмеженим доступом, необхідні для виконання службових обов'язків.

3.3. Безперешкодного доступу в будь-які службові приміщення митного органу, до зон митного контролю та об'єктів митної інфраструктури, а також у встановленому законом порядку на територію пунктів пропуску через державний кордон України.

3.4. Отримувати усні та письмові пояснення від посадових осіб митного органу з питань, що належать до його компетенції.

3.5. Ініціювати та брати участь в огляді й переогляді товарів і транспортних засобів у зоні митного контролю, а також поза зоною митного контролю спільно з відповідними підрозділами митного органу в установленому порядку. Брати участь у проведенні особистого огляду громадян в порядку, встановленому законодавством.

3.6. Залучати, за згодою керівництва митного органу, фахівців структурних підрозділів державних і недержавних органів для надання консультацій і висновків, необхідних для виконання службових обов'язків.

3.7. Користуватися при виконанні службових обов'язків інформаційними, телекомунікаційними системами, системами телевізійного спостереження, зв'язком, автотранспортом, оргтехнікою та іншими технічними засобами митного органу.

3.8. Вносити керівництву митного органу пропозиції щодо поліпшення умов праці, організації та удосконалення роботи за визначеним напрямом роботи.

3.9. Підвищувати рівень своєї кваліфікації.

3.10. Під час виконання своїх службових обов'язків за погодженням з керівництвом митного органу або Служби носити цивільний одяг.

4. Відповідальність

Відповідно до Кодексу законів про працю України, Законів України "Про державну службу", "Про засади запобігання і протидії корупції", Дисциплінарного статуту митної служби України, інших нормативно-правових актів з питань митної справи головний інспектор з питань протидії корупції митного органу несе відповідальність за:

4.1. Невиконання Урочистого зобов'язання посадових осіб органів митної служби України, порушення Присяги державних службовців;

4.2. Невиконання або неналежне виконання своїх службових обов'язків;

4.3. Перевищення повноважень, порушення обмежень і заборон, установлених законодавством з питань проходження служби в митних органах, або вчинення інших дій, які дискредитують не тільки посадову особу, а й митну службу України;

4.4. Порушення трудової чи виконавської дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку, норм професійної етики та інші порушення службової дисципліни;

4.5. Втрату документів і матеріалів, несанкціонований витік з митного органу чи розголошення інформації з обмеженим доступом, що стались внаслідок дій або бездіяльності головного інспектора з питань протидії корупції митного органу;

4.6. Вчинення діянь, що сприяли контрабанді або порушенню митних правил.

4.7. Надання неповної або недостовірної інформації прямим керівникам.

Опрос