Идет загрузка документа (25 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Примерный авторский договор о передаче исключительных имущественных прав на использование произведения изобразительного искусства

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 30.11.2011

ПРИМІРНИЙ АВТОРСЬКИЙ ДОГОВІР N
про передачу виключних майнових прав
на використання твору образотворчого мистецтва

м. Київ

"___" ___________ 20__ р.

____________________________________________________________________________________,
                                                                                           (прізвище, ім'я по батькові)
в подальшому "Автор" (паспорт), з одного боку та _________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
                                                                                               (повна назва закладу)
в подальшому - ________________________________________________________________, в особі
                                                      (скорочена назва підприємства, організації, установи, закладу)
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
                                                                         (посада, прізвище, ім'я по батькові),
який діє на підставі Статуту, з другого боку, разом надалі за текстом - Сторони, кожна окремо - Сторона, керуючись нормами чинного законодавства у сфері авторського права і суміжних прав, уклали цей авторський договір (надалі за текстом - Договір) про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Відповідно до цього Договору Автор передає, а ________________________________________________________ набуває виключні майнові права
                                              (скорочена назва закладу)
інтелектуальної власності на використання твору образотворчого мистецтва ___________________________________________________________ (надалі за текстом - Твір), створеного за державним замовленням, відповідно до наказу Міністерства культури і туризму України від ____________ N ____________________.

1.2. Твір, визначений у цьому Договорі, має наступні характеристики:
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                              назва
_____________________________________________________________________________________
                                                                         рік створення, розміри, техніка виконання
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                             опис
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                  стан збереження

1.3. Виключні майнові права, які є предметом даного Договору, передаються Автором ___________________________ на строк __________ років.
        (скорочена назва закладу)

1.4. Термін "виключне майнове право" вживається відповідно до законодавства України у сфері авторського права і суміжних прав.

1.5. Автор передає _________________________________________________ такі виключні права на
                                                                                       (скорочена назва закладу)
використання Твору такими способами:

1.5.1. постійного зберігання;

1.5.2. публічного показу (постійне, тимчасове експонування);

1.5.3. використання зображення твору в друкованих виданнях та засобах масової інформації (буклети, каталоги, монографії тощо) з метою популяризації;

1.5.4. передачі Твору на постійне зберігання музейним закладам, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. N 1007 "Положення про Музейний фонд України";

1.5.5. проведення консервативно-реставраційних робіт (це здійснення реставраційних робіт у випадках, коли пошкоджено не більше 70 % твору) без зміни цілісності Твору;

1.5.6. передачі Твору іншим установам, організаціям на тимчасове зберігання з метою публічного показу (тимчасового експонування) в Україні та за її межами;

1.5.7. копіювання та відтворення;

1.5.8. використання Твору або його частин у рекламних цілях тощо.

1.6. Перелік, зазначений у п. 1.5 цього Договору, не є вичерпним. Сторони під "виключним правом на використання Твору" також розуміють усі інші виключні майнові права на використання твору (способи та форми використання твору) згідно із законодавством України. Використання твору може здійснюватись, як на території України, так і на території будь-якої іншої держави.

1.7. Виплата Автору авторської винагороди здійснюється у формі одноразового (паушального) платежу за створений та переданий Твір за цим Договором і становить _________________ тис. грн.

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Автор зобов'язується:

2.1.1. Передати у власність ______________________________________________________________
                                                                                                                   (скорочена назва закладу)
оригінал примірника Твору під час підписання цього Договору в задовільному стані збереження, на умовах, визначених цим Договором. Передача оформлюється Актом прийому-передачі, який є Додатком до цього Договору та підписується разом з Договором.

2.1.2. Самостійно та безкоштовно усунути всі недоліки Твору, виявлені ним або ____________________________________________________________ після передачі Твору, в строк,
                                                      (скорочена назва закладу)
визначений за домовленістю Сторін.

2.1.3. Протягом дії даного Договору без попередньої письмової згоди ____________________________________________________ не передавати будь-яким третім особам
                                      (скорочена назва закладу)
права, зазначені у п. 1.5 розділу 1 цього Договору.

2.1.4. Не укладати будь-які договори (незалежно від форми договору) щодо передачі (відчуження) майнових прав на використання Твору.

2.2. ________________ _________________ зобов'язана:
                       (скорочена назва закладу)

2.2.1. Прийняти оригінал Твору та сплатити Автору авторську винагороду за створення і використання Твору у розмірі, передбаченому у п. 1.6 цього Договору.

2.2.2. Забезпечити збереження і цільове використання Твору протягом строку, зазначеного у п. 1.3 цього Договору.

2.2.3. Зберігати оригінал та відображати його у фондово-обліковій документації відповідно до законодавства.

2.2.4. Не порушувати особистих немайнових прав Автора.

2.3. ____________________________________________________ та Автор беруть один перед одним
                                               (скорочена назва закладу)
зобов'язання не вступати з будь-якими третіми особами в будь-які домовленості або угоди, які б порушували умови даного Договору та інтереси кожної із Сторін, що випливають з предмету та умов даного Договору.

2.4. Виключні майнові права, передбачені розділом 1 цього Договору, переходять від Автора до ____________________________________________________________________________ з моменту
                                                               (скорочена назва закладу)
підписання цього Договору.

3. ГАРАНТІЇ

3.1. Автор гарантує _____________________________________________________, що Твір створено
                                                                                   (скорочена назва закладу)
особисто Автором, що це оригінальний Твір і саме Автору належать усі особисті немайнові права на Твір, а також усі виключні майнові права Автора на Твір.

3.2. Автор гарантує __________________________________________________________, що він має
                                                                                             (скорочена назва закладу)
право передавати виключні майнові права на використання Твору, зазначені у пункті 1.5 розділу 1 цього Договору.

3.3. Автор гарантує _________________________________________________, що виключні майнові
                                                                                        (скорочена назва закладу)
права що передаються за цим Договором не порушують прав третіх осіб.

3.4. Автор гарантує _______________________________________________, що не буде оскаржувати
                                                                                   (скорочена назва закладу)
сам та/або сприяти іншим особам в оскарженні прав _________________________________________________ на використання Твору у будь-якій формі,
                                (скорочена назва закладу)
якщо це не завдає шкоди честі та репутації Автора.

3.5. ______________________________________________________ гарантує Автору, що його ім'я, як
                                                              (скорочена назва закладу)
автора Твору, зазначатиметься в офіційних документах, зокрема при експонуванні Твору на виставках, участі Твору в інших культурно-мистецьких заходах тощо.

3.6. Сторони визнають, що ____________________________________________ при укладенні цього
                                                                                                  (скорочена назва закладу)
Договору покладається на безумовну дійсність гарантій, зазначених у пунктах 3.1 - 3.5 розділу 3 цього Договору.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. У випадку порушення своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та законодавством України.

4.2. Усі спори, що пов'язані із цим Договором, його укладанням або такі, що виникають в процесі виконання умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору у порядку, визначеному відповідним законодавством України.

4.3. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов'язань за цим Договором, яке сталося не з їх вини (умислу чи необережності) або внаслідок обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

4.4. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення цього Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.

4.5. Автор несе відповідальність перед третіми особами, які заявили свої права на Твір, і несе усі витрати, викликані претензіями та/або позовами третіх осіб про порушення авторських прав на Твір.

5. УМОВИ ЗМІНИ ТА РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

5.1. Внесення змін і доповнень до цього Договору можливе тільки за взаємною згодою Сторін, а також за рішенням суду або у випадках, прямо передбачених законодавством України. Всі зміни і доповнення оформлюються у письмовій формі, підписуються Сторонами і є невід'ємною частиною цього Договору.

5.2. ________________________________________ має право розірвати Договір в односторонньому
                                    (скорочена назва закладу)
порядку у випадку, якщо будь-яке із тверджень, зазначених у пунктах 3.1 - 3.5 розділу 3 цього Договору, повністю або частково виявиться невірним, хибним або помилковим. При розірванні Договору на означених підставах Автор повинен повернути __________________________________________________________ отриману авторську винагороду
                                    (скорочена назва закладу)
в ________ строк.

5.3. У випадку відсутності можливості урегулювання розбіжностей, що виникли між Сторонами, цей Договір може бути розірвано відповідно до чинного законодавства України.

6. ІНШІ УМОВИ

6.1. Цей Договір набуває чинності з дня його підписання і діє протягом строку встановленого п. 1.3 розділу 1 цього Договору. Після закінчення дії цього Договору та при відсутності заперечень Сторін дія цього Договору автоматично продовжується на такий самий строк.

6.2. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

6.3. Усі неврегульовані цим Договором положення вирішуються відповідно до законодавства України.

6.4. Сторони зобов'язуються негайно інформувати одна одну про зміну будь-яких своїх реквізитів.

6.5. Виключні майнові права інтелектуальної власності на використання Твору у разі реорганізації _________________________ передаються у повному обсязі
       (скорочена назва закладу)

Правонаступнику, а у разі ліквідації іншому підприємству, установі, організації або закладу культури, що знаходиться у державній власності і віднесені до сфери управління Міністерства.

6.6. Цей Договір укладений у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із Сторін, і мають однакову юридичну силу.

7. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Музей:

Адреса ___________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
Рахунок за КПКВК 1801150
р/р ______________________
МФО ___________________
ЗКПО ___________________
Директор
 
 
________________ (підпис)

Автор:

П. І. Б. ________________________
_______________________________
Рік народження, число, місць ______
_______________________________

Паспорт: серія _______ N _________
Виданий (ким, коли) _____________
_______________________________
_______________________________
Прописан за адресою: ____________
_______________________________
_______________________________
Контактні телефони ______________
_______________________________
Ідентифікаційний код N __________
_______________________________
Ощадбанк N ____________________
Міста __________________________
Розрахунковий рахунок ___________
_______________________________
МФО __________________________
Повна назва банку _______________
_______________________________
Код ЗКПО _____________________
Особистий рахунок N ____________

Підпис

 

Опрос