Идет загрузка документа (58 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Устав Национальной академии внутренних дел

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 30.11.2011

СТАТУТ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Статут Національної академії внутрішніх справ (далі - Статут) розроблений відповідно до законодавства України і є установчим документом, який регламентує її діяльність.

1.2. Заснування Національної академії внутрішніх справ.

Постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1992 р. N 33 "Про створення Української академії внутрішніх справ" на базі Київської вищої школи Міністерства внутрішніх справ СРСР імені Ф. Е. Дзержинського та Київського філіалу Всесоюзного інституту підвищення кваліфікації керівних працівників Міністерства внутрішніх справ СРСР створено Українську академію внутрішніх справ.

Указом Президента України від 20 грудня 1996 р. N 1257/1996 академії надано статус національної і визначено її офіційну назву - Національна академія внутрішніх справ України (НАВСУ).

Постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2005 р. N 880 "Про реорганізацію вищих навчальних закладів та науково-дослідних установ Міністерства внутрішніх справ" НАВСУ реорганізована у Київський національний університет внутрішніх справ (КНУВС).

Указом Президента України від 15 вересня 2005 р. N 1278/2005 "Про збереження статусу національних за деякими вищими навчальними закладами" за Київським національним університетом внутрішніх справ збережений статус національного.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. N 1709-р "Про реорганізацію деяких вищих навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ" КНУВС реорганізований у Національну академію внутрішніх справ.

Указом Президента України "Про Національну академію внутрішніх справ" від 31 серпня 2010 р. N 887/2010 за вищим навчальним закладом збережено статус національного.

1.3. Національна академія внутрішніх справ (далі - Академія) підпорядкована Міністерству внутрішніх справ України (далі - МВС), є державним вищим навчальним закладом четвертого рівня акредитації.

Академія є правонаступником Київського національного університету внутрішніх справ та Академії управління Міністерства внутрішніх справ.

1.4. Назва Академії:

українською мовою: Національна академія внутрішніх справ (скорочено - НАВС);

російською мовою: Национальная академия внутренних дел (скорочено - НАВД);

англійською мовою: National Academy of Internal Affairs (скорочено - NAIA).

1.5. Юридична адреса: Солом'янська пл., 1, м. Київ, Україна, 03035.

1.6. Основними напрямами діяльності Академії є:

1.6.1. Підготовка за державним замовленням і договірними зобов'язаннями кваліфікованих фахівців для системи МВС, інших міністерств, центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності.

1.6.2. Перепідготовка, спеціалізація та підвищення кваліфікації працівників системи МВС, інших правоохоронних органів, органів виконавчої влади та державних установ України.

1.6.3. Підготовка та атестація наукових і науково-педагогічних кадрів.

1.6.4. Проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень з бюджетної і договірної тематик, опублікування їх результатів та впровадження у практичну діяльність, патентно-ліцензійна робота.

1.6.5. Методична та видавнича робота: систематичне вдосконалення навчального процесу, створення нових та оновлення чинних навчальних планів і програм, видання підручників, навчальних посібників, методичних матеріалів і комплексів.

1.6.6. Здійснення та розширення зв'язків з вищими навчальними закладами, правоохоронними органами України та іноземних держав.

1.7. Засади діяльності Академії

1.7.1. Діяльність Академії ґрунтується на гуманістичних, демократичних традиціях світової та вітчизняної освіти, науки, культури і здійснюється відповідно до Конституції України, законів України, постанов Верховної Ради України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки, МВС, а також цього Статуту.

1.7.2. Регулювання діяльності Академії, як вищого навчального закладу, здійснюється на підставі загального законодавства про освіту, спеціального законодавства про міліцію та МВС.

1.7.3. Управління Академією здійснюється на основі принципів:

академічної автономії та самоврядування;

розмежування прав, повноважень та відповідальності МВС, Міністерства освіти і науки, керівництва Академії та підрозділів, які входять до її складу;

поєднання колегіальних та єдиноначальних засад.

Розмежування прав і обов'язків Академії та МВС здійснюється на основі цього Статуту.

1.7.4. Діяльність політичних партій та рухів в Академії не допускається. В Академії можуть створюватися профспілкові та інші об'єднання громадян неполітичного спрямування для забезпечення колективних та індивідуальних інтересів членів трудового колективу.

Розділ II. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ СТОСОВНО АКАДЕМІЇ

2.1. МВС, у межах повноважень як центральний орган виконавчої влади, у підпорядкуванні якого знаходиться Академія:

за погодженням з Міністерством освіти і науки затверджує Статут Академії;

розробляє програми розвитку відомчої вищої освіти, галузеві стандарти вищої освіти, які є обов'язковими для виконання Академією;

сприяє ліцензуванню та акредитації Академії;

здійснює контрольні функції за дотриманням вимог щодо якості вищої освіти;

формує і розміщує державне замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою, наукових та науково-педагогічних кадрів в Академії;

погоджує спільно з центральним органом виконавчої влади в галузі освіти правила прийому на навчання до Академії;

забезпечує розподіл і працевлаштування випускників за державним замовленням;

затверджує голів Державних екзаменаційних комісій та комісій з персонального розподілу випускників Академії;

організовує конкурс, призначає на посаду та звільняє з посади ректора, проректорів та інших посадових осіб Академії відповідно до номенклатури МВС;

приймає рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів Академії;

здійснює фінансування Академії;

затверджує кошториси, плани асигнувань загального фонду бюджету, плани надання кредитів із загального фонду бюджету, плани спеціального фонду, плани використання бюджетних коштів, помісячні плани використання бюджетних коштів і штатний розпис Академії, вносить запропоновані зміни до них;

забезпечує самостійність здійснення Академією освітньої та наукової діяльності;

здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Академії.

Розділ III. ОБСЯГ ЦИВІЛЬНОЇ ПРАВОЗДАТНОСТІ

3.1. Академія є юридичною особою, права та обов'язки якої вона набуває з моменту реєстрації цього Статуту.

3.2. Академія має: відокремлене майно, може від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав та мати обов'язки, бути позивачем і відповідачем у суді; здійснює фінансово-господарську діяльність відповідно до законодавства України, веде самостійний баланс, має спеціальні реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства, поточні, валютний та інші рахунки в установах банків України, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, штампи, бланки, власну символіку, прапор, академічні почесні звання, відзнаки, товарний знак та інші атрибути юридичної особи.

3.3. Академія має право:

вчиняти правочини;

укладати контракти (договори) на підготовку фахівців та проведення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт;

здійснювати за умови наявності відповідних ліцензій підготовку фахівців для органів внутрішніх справ та інших органів виконавчої влади і місцевого самоврядування, а також за договорами - з фізичними і юридичними особами, у тому числі іноземних держав;

здійснювати підготовку наукових і науково-педагогічних кадрів та їх атестацію;

проводити фундаментальні та прикладні наукові дослідження, зокрема, на замовлення МВС, органів виконавчої влади і місцевого самоврядування, правоохоронних органів, інших організацій і установ, у тому числі на договірних засадах;

здійснювати наукову і науково-технічну експертизу у сфері науково-технічних розробок та дослідно-конструкторських робіт, фундаментальних і прикладних досліджень, у тому числі на стадії їх практичного впровадження, у порядку, визначеному законодавством України;

здійснювати в установленому Кабінетом Міністрів України порядку підготовку фахівців за напрямами фахової підготовки, спеціальностями та спеціалізаціями;

встановлювати у відповідності до нормативно-правових актів України обсяг педагогічного та наукового навантаження для науково-педагогічних і наукових працівників;

об'єднуватися на добровільних засадах в установленому порядку з іншими навчальними закладами в комплекси та інші типи навчально-науково-практичних об'єднань;

визначати зміст освіти з урахуванням стандартів вищої освіти та освітньо-професійних програм, розробляти та затверджувати в установленому порядку навчальні плани і програми, вносити до них корективи;

здійснювати професійну (спеціальну, курсову) підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації кадрів;

самостійно визначати форми навчання, форми та види організації навчального процесу відповідно до стандартів вищої освіти;

встановлювати академічні відзнаки і почесні звання;

засновувати в установленому порядку друковані видання для висвітлення своєї діяльності та налагодження взаємодії з громадськістю;

здійснювати відповідно до законодавства України діяльність, пов'язану з державною таємницею;

виступати за погодженням з МВС засновником (співзасновником) інших юридичних осіб відповідно до законодавства України;

приймати на роботу науково-педагогічних, наукових та інших працівників;

здійснювати підготовку абітурієнтів до вступу до Академії;

залучати до навчально-виховного процесу на умовах сумісництва та погодинної оплати праці провідних науковців та фахівців практиків;

вносити пропозиції МВС щодо створення, реорганізації, ліквідації інститутів, факультетів, відділень, філій, навчальних, методичних, наукових, науково-дослідних центрів та лабораторій, конструкторських, конструкторсько-технологічних бюро, інших структурних підрозділів;

вносити пропозиції МВС щодо передачі об'єктів Академії до сфери управління інших органів, уповноважених управляти державним майном, у комунальну власність та передачі об'єктів комунальної власності в державну власність і віднесення їх до майна Академії;

приймати рішення про присвоєння вчених звань доцента, професора, старшого наукового співробітника;

запроваджувати власну символіку та атрибутику;

визначати і встановлювати власні форми морального та матеріального заохочення працівників Академії;

надавати послуги у сфері інформаційних технологій, телекомунікацій та фотокопіювання;

надавати соціально спрямовані послуги побутового характеру;

самостійно розробляти та запроваджувати власні програми наукової і науково-виробничої діяльності;

здійснювати видавничу діяльність, розвивати власну поліграфічну базу, у тому числі видавати та реалізовувати навчальну, наукову та методичну літературу, наукові і науково-методичні журнали, інформаційно-аналітичні збірники, інші періодичні та одноразові видання;

на підставі відповідних договорів провадити співпрацю з іншими вищими навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями;

здійснювати капітальне будівництво, реконструкцію, капітальний і поточний ремонти основних фондів;

отримувати кошти і матеріальні цінності (будинки, споруди, обладнання, транспортні засоби тощо) від органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій (у тому числі благодійних) та фізичних осіб;

закуповувати, орендувати, замовляти за рахунок бюджетних коштів або коштів, отриманих від надання платних послуг, додаткових джерел фінансування, визначених законодавством України, обладнання та інші матеріальні ресурси для забезпечення статутної діяльності;

використовувати кошти, отримані від надання платних послуг, додаткових джерел фінансування в установленому законодавством України порядку, у тому числі на капітальне будівництво, реконструкцію, капітальний і поточний ремонти основних фондів, на благоустрій соціально-побутових об'єктів, соціальну підтримку науково-педагогічних та інших категорій працівників та осіб, які навчаються в Академії, у тому числі на придбання або будівництво житла для працівників Академії;

надавати в установленому порядку придбане або збудоване житло працівникам Академії;

розвивати власну соціальну інфраструктуру, мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних закладів;

списувати в установленому порядку з балансів основні засоби;

створювати та утримувати команди з професійно-прикладних та ігрових видів спорту, творчі колективи та колективи самодіяльності;

створювати банки даних відповідно до потреб навчально-виховної та науково-дослідної діяльності;

користуватися земельними ділянками, що знаходяться в оперативному управлінні Академії, в порядку, встановленому Земельним кодексом України;

брати участь у роботі міжнародних організацій та ініціювати їх створення;

мати інші права відповідно до законодавства України.

3.4. Академія зобов'язана:

дотримуватися вимог Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших нормативно-правових актів та цього Статуту;

забезпечувати безпечні і нешкідливі умови навчання, праці та побуту, дотримання законних прав та інтересів осіб, які навчаються і працюють в Академії;

забезпечувати належні умови надання освітніх послуг;

дотримуватися стандартів вищої освіти;

забезпечувати соціальний захист учасників навчально-виховного процесу та інших працівників;

дотримуватися фінансової дисципліни та забезпечувати збереження державного майна;

забезпечувати виконання тристоронніх договорів про підготовку фахівця у навчальному закладі, який укладається між Академією, як виконавцем, підрозділами МВС, як замовниками, та особою;

направляти до комплектуючих підрозділів випускників, які навчалися за державним замовленням, на роботу відповідно до набутого фаху та спеціалізації;

дотримуватися договірних зобов'язань з суб'єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, іншими юридичними та фізичними особами, у тому числі за міжнародними угодами;

забезпечувати належний рівень представництва української науки, освіти та культури при здійсненні міжнародних програм;

дотримуватися законодавства України про охорону довкілля.

Розділ IV. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ, ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ АКАДЕМІЇ, ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ КЕРІВНИКА

4.1. Безпосереднє управління діяльністю Академії здійснює ректор, який діє на засадах єдиноначальності, призначається на посаду та звільняється з посади МВС в установленому порядку.

4.2. Вимоги до кандидата на посаду ректора Академії, порядок проведення конкурсу на заміщення цієї посади визначаються чинним законодавством України та нормативно-правовими актами МВС.

4.3. Ректор Академії:

очолює приймальну комісію Академії;

відповідає за організацію бухгалтерського обліку відповідно до вимог законодавства України, укладає угоди, дає доручення посадовим особам Академії;

подає на затвердження до МВС структуру і штатний розпис Академії;

створює колегіальні, робочі та дорадчі органи, а також визначає їх повноваження;

здійснює управління діяльністю Академії, координує роботу проректорів, організовує роботу щодо ефективного управління Академією;

видає накази й розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками і структурними підрозділами Академії;

представляє Академію у державних та інших органах, відповідає за результати її діяльності перед МВС;

є розпорядником майна і коштів Академії;

вносить керівництву МВС подання щодо призначення проректорів Академії та погоджує з МВС призначення на посади керівників основних структурних підрозділів;

організовує конкурс на заміщення посади, затверджує його результати, призначає на посаду та звільняє з посади керівників основних структурних підрозділів та науково-педагогічних працівників Академії, приймає на роботу та звільняє з роботи інших працівників Академії, крім працівників номенклатури МВС;

визначає та затверджує функціональні обов'язки працівників;

відповідно до вимог Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів УРСР від 29 липня 1991 р. N 114, присвоює перші і чергові спеціальні звання особам рядового та начальницького складу Академії, порушує клопотання перед керівництвом МВС про присвоєння чергових спеціальних звань, що присвоює Міністр внутрішніх справ України, а також присвоєння чергового спеціального звання у порядку заохочення;

забезпечує охорону праці, дотримання законності, службової дисципліни та порядку;

формує контингент осіб, які навчаються в Академії;

поновлює на навчання та відраховує осіб, які навчаються в Академії, за погодженням з органами студентського (курсантського) самоврядування;

контролює виконання навчальних планів і програм;

контролює дотримання всіма підрозділами штатно-фінансової дисципліни;

забезпечує дотримання службової та державної таємниці;

здійснює контроль за якістю роботи науково-педагогічних працівників, організацією навчально-виховної та культурно-масової роботи, станом фізичного виховання і здоров'я, організовує побутове обслуговування учасників навчально-виховного процесу та інших працівників Академії;

щорічно звітує перед МВС та конференцією трудового колективу Академії;

делегує, у разі необхідності, свої окремі права і обов'язки проректорам, керівникам структурних підрозділів, іншим працівникам Академії;

разом з профспілковим комітетом подає на затвердження конференції трудового колективу Академії Правила внутрішнього розпорядку та Колективний договір.

4.4. Ректор відповідає за провадження освітньої діяльності в Академії та результати фінансово-господарської діяльності, стан і збереження будівель, іншого майна, а також вирішує питання, пов'язані з життєдіяльністю та представництвом Академії в державних органах, установах, організаціях, органах місцевого самоврядування, міжнародних організаціях, загальнодержавних і регіональних громадських організаціях, а також здійснює інші повноваження відповідно до законодавства України.

4.5. Колегіальним органом Академії є Вчена рада Академії.

4.5.1. Вчену раду Академії очолює її голова - ректор Академії. Роботу Вченої ради організовує вчений секретар, призначений із числа осіб, які мають наукові ступені та вчені звання.

4.5.2. До складу Вченої ради Академії входять за посадами проректори, начальники (директори) інститутів, начальники (декани) факультетів, вчений секретар, завідувач бібліотеки, керівник фінансового підрозділу (головний бухгалтер), керівники органів самоврядування вищого навчального закладу, а також виборні представники, які представляють науково-педагогічних працівників і обираються із числа начальників (завідувачів) кафедр, професорів, докторів наук; виборні представники, які представляють інших працівників вищого навчального закладу і працюють у ньому на постійній основі, відповідно до квот, визначених у цьому Статуті.

4.5.3. Персональний склад Вченої ради Академії затверджується наказом ректора. При цьому не менш як 75 відсотків загальної чисельності її складу мають становити науково-педагогічні та наукові працівники вищого навчального закладу і не менш як 10 відсотків - виборні представники з числа осіб, які навчаються в Академії.

4.5.4. Виборні представники до складу Вченої ради Академії обираються Конференцією трудового колективу за поданням структурних підрозділів, у яких вони працюють, а виборні представники з числа осіб, які навчаються в Академії, - вищим органом студентського (курсантського) самоврядування.

4.6. До компетенції Вченої ради Академії належить:

подання на Конференцію трудового колективу проекту Статуту Академії, а також змін і доповнень до нього;

ухвалення фінансових планів і звіту Академії;

подання пропозицій ректору щодо призначення на посаду та звільнення з посади завідувача бібліотеки, проректорів та керівника фінансового підрозділу (головного бухгалтера);

внесення пропозицій МВС щодо створення, реорганізації, ліквідації інститутів, лабораторій, кафедр, факультетів та інших структурних підрозділів Академії;

обрання на посаду таємним голосуванням начальників (завідувачів) кафедр та професорів;

ухвалення навчальних програм та навчальних планів;

ухвалення рішень з питань організації навчально-виховного процесу;

ухвалення основних напрямів і планів наукових досліджень, видавничої діяльності, заслуховування та схвалення звітів про їх виконання;

оцінка науково-педагогічної діяльності структурних підрозділів;

прийняття рішення щодо кандидатур для присвоєння вчених звань доцента, професора, старшого наукового співробітника;

прийняття рішення про запровадження та присвоєння почесних звань Академії;

затвердження символіки Академії;

інші питання діяльності Академії, які не суперечать законодавству України.

4.7. Порядок проведення засідань Вченої ради Академії.

4.7.1. Вчена рада скликається її головою не менше одного разу на місяць.

4.7.2. Порядок денний засідання Вченої ради формується ректором з урахуванням пропозицій проректорів, керівників структурних підрозділів, членів Вченої ради.

4.7.3. Рішення Вченої ради Академії вводяться в дію наказами та розпорядженнями ректора Академії.

4.8. Робочі та дорадчі органи.

4.8.1. Для вирішення поточних питань діяльності Академії створюються робочі органи - ректорат та приймальна комісія.

4.8.2. Положення про робочі органи затверджуються наказом ректора Академії відповідно до Статуту Академії.

4.9. Вищий колегіальний орган громадського самоврядування.

4.9.1. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування Академії є Конференція трудового колективу Академії.

4.9.2. Конференція трудового колективу Академії:

за поданням Вченої ради приймає Статут Академії, а також вносить зміни і доповнення до нього;

обирає претендента на посаду ректора Академії шляхом таємного голосування і подає свої пропозиції до МВС;

щорічно заслуховує звіт ректора Академії та оцінює його діяльність;

обирає комісію з трудових спорів відповідно до Кодексу законів про працю України;

за мотивованим поданням Наглядової ради або Вченої ради Академії розглядає питання про дострокове припинення повноважень керівника вищого навчального закладу;

розглядає та вносить пропозиції щодо визначення основних напрямів економічного і соціального розвитку Академії;

затверджує Правила внутрішнього розпорядку та Колективний договір;

затверджує Положення про органи студентського (курсантського) самоврядування;

розглядає інші питання діяльності Академії.

4.9.3. Делегатами Конференції трудового колективу є представники всіх структурних підрозділів Академії та представники з числа осіб, які навчаються в Академії. При цьому не менш як 75 відсотків загальної чисельності делегатів повинні становити науково-педагогічні та наукові працівники, які працюють в Академії на постійній основі, і не менш як 10 відсотків - виборні представники з числа осіб, які навчаються в Академії.

4.9.4. Квота представництва від кожного структурного підрозділу Академії та від осіб, які навчаються в Академії, визначається ректоратом Академії щорічно на початку нового навчального року, в залежності від фактичної штатної чисельності персоналу, та затверджується розпорядженням ректора.

4.9.5. Делегатом для участі в роботі Конференції трудового колективу може бути працівник Академії, який працює в Академії на постійній основі.

4.9.6. Делегати Конференції трудового колективу обираються шляхом відкритого голосування простою більшістю присутніх на зборах структурного підрозділу працівників. Термін повноважень делегатів становить 1 рік.

4.9.7. Делегати з числа осіб, які навчаються в Академії, обираються вищим органом студентського (курсантського) самоврядування.

4.9.8. Структурні підрозділи Академії та вищий орган студентського (курсантського) самоврядування щорічно до 10 вересня подають до секретаріату Вченої ради Академії списки обраних ними, відповідно до затвердженої квоти, делегатів.

4.9.9. Конференція трудового колективу Академії скликається ректором не рідше одного разу на рік в останній декаді вересня. Позачергова Конференція трудового колективу Академії може бути скликана ректором у разі виникнення необхідності вирішення питань, які Статутом Академії віднесені до її компетенції.

4.9.10. Порядок денний Конференції трудового колективу Академії формується ректоратом за пропозиціями ректора, проректорів, структурних підрозділів, членів Вченої ради з урахуванням статутної компетенції Конференції трудового колективу Академії та затверджується простою більшістю голосів присутніх делегатів.

4.9.11. Відкриває Конференцію трудового колективу Академії ректор. Для проведення Конференції трудового колективу Академії утворюється президія, до якої входять за посадами ректор, голова Наглядової ради, голова профспілкового комітету Академії, а також члени президії, які обираються із числа делегатів простою більшістю голосів делегатів Конференції трудового колективу Академії.

4.9.12. Президія визначає зі свого складу голову та секретаря, який вестиме протокол Конференції трудового колективу Академії.

4.9.13. Рішення Конференції трудового колективу Академії вводяться в дію протоколами, які підписуються всіма членами президії.

4.10. Органи студентського (курсантського) самоврядування.

4.10.1. Вищим органом студентського (курсантського) самоврядування в Академії є конференція осіб, які навчаються в Академії.

4.10.2. Склад та порядок скликання конференції осіб, які навчаються в Академії, визначається Положенням про органи студентського (курсантського) самоврядування.

4.10.3. Конференція осіб, які навчаються в Академії:

ухвалює Положення про студентське (курсантське) самоврядування;

обирає виконавчі органи студентського (курсантського) самоврядування та заслуховують їх звіти;

визначає структуру, повноваження та порядок обрання виконавчих органів студентського (курсантського) самоврядування.

4.11. Наглядова рада Академії.

4.11.1. В Академії створюється Наглядова рада, склад якої затверджується МВС.

4.11.2. Повноваження та порядок діяльності Наглядової ради визначаються Положенням про Наглядову раду, яке затверджує голова Наглядової ради за погодженням з МВС.

4.11.3. Наглядова рада Академії розглядає шляхи перспективного розвитку вищого навчального закладу, надає допомогу керівництву в реалізації державної політики у галузі вищої освіти і науки, здійснює громадський контроль за діяльністю керівництва, забезпечує ефективну взаємодію Академії з органами державного управління, науковою громадськістю, суспільно-політичними та комерційними організаціями в інтересах розвитку вищої освіти.

4.11.4. Термін повноваження Наглядової ради Академії становить не більше ніж п'ять років.

4.12. Структурні підрозділи Академії.

4.12.1. Структурними підрозділами Академії є інститути (наукові, навчально-наукові, науково-дослідні), факультети, лабораторії, кафедри, ліцей, центри, відділи, сектори, відділення, бібліотеки тощо.

4.12.2. Структурні підрозділи Академії створюються наказом МВС за поданням Вченої ради Академії та діють на підставі положення про структурний підрозділ, затвердженого ректором Академії.

4.13. Навчальні структурні підрозділи Академії.

4.13.1. Інститут - основний організаційний і навчально-науковий структурний підрозділ академії, що об'єднує відповідні кафедри, лабораторії, науково-дослідні центри та лабораторії, та проводить освітню діяльність, пов'язану із здобуттям вищої освіти та кваліфікації у певній галузі науки; наукову, науково-методичну та науково-виробничу діяльність і має відповідний рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення.

4.13.2. Інститут створюється рішенням МВС за поданням Вченої ради Академії за умови, якщо до його складу входить не менше ніж п'ять кафедр і в ньому навчається не менше ніж 500 курсантів (студентів) денної форми навчання.

4.13.3. Керівництво інститутом здійснює начальник (директор), який призначається на посаду ректором Академії за пропозицією Вченої ради інституту з числа осіб, що мають науковий ступінь або вчене звання, досвід службової та науково-педагогічної діяльності.

4.13.4. Начальник (директор) інституту:

діє на підставі Положення про інститут та видає розпорядження, що стосуються діяльності інституту, і є обов'язковими для виконання всіма працівниками інституту та можуть бути скасовані ректором Академії. Ректор Академії скасовує розпорядження начальника (директора) інституту, які суперечать чинному законодавству, Статуту Академії чи завдають шкоди інтересам Академії;

відповідно до письмового доручення ректора Академії вчиняє правочини;

вводить в дію рішення Вченої ради інституту;

здійснює інші повноваження, передбачені Положенням про інститут та функціональними обов'язками начальника (директора) інституту.

4.13.5. Колегіальним органом інституту є Вчена рада інституту.

4.13.6. Вчену раду інституту очолює її голова - начальник (директор) інституту. До складу вченої ради інституту входять за посадами заступники начальника (директора), начальники (завідувачі) кафедр, керівники органів громадського самоврядування інституту, керівники органів студентського самоврядування інституту, а також виборні представники, які представляють науково-педагогічних і наукових працівників і обираються з числа професорів, докторів наук, виборні представники, які представляють інших працівників інституту і працюють у ньому на постійній основі, виборні представники з числа осіб, які навчаються в інституті, відповідно до квот, визначених у Статуті Академії. При цьому не менш як 75 відсотків загальної чисельності складу Вченої ради інституту мають становити науково-педагогічні і наукові працівники інституту і не менш як 10 відсотків - виборні представники з числа осіб, які навчаються в інституті.

Виборні представники обираються органом громадського самоврядування інституту за поданням структурних підрозділів, у яких вони працюють, а виборні представники з числа осіб, які навчаються в інституті, - вищим органом студентського (курсантського) самоврядування інституту.

4.13.7. До компетенції Вченої ради інституту входить:

визначення загальних напрямів навчально-виховного процесу та наукової діяльності в інституті;

заслуховування звітів про навчально-виховну та наукову діяльність кафедр інституту;

обрання на посаду шляхом таємного голосування викладачів, старших викладачів, доцентів, начальника (директора) інституту;

ухвалення навчальних програм та навчальних планів.

4.13.8. Рішення Вченої ради інституту вводяться в дію розпорядженням начальника (директора) інституту. Рішення Вченої ради інституту може бути скасовано Вченою радою Академії.

4.13.9. Факультет - основний організаційний і навчально-науковий структурний підрозділ Академії, що об'єднує відповідні кафедри та лабораторії.

4.13.10. Факультет створюється рішенням МВС за поданням Вченої ради Академії за умови, якщо до його складу входить не менш ніж три кафедри і на ньому навчається не менш ніж 200 студентів денної форми навчання.

4.13.11. Керівництво факультетом здійснює начальник (декан), який призначається на посаду ректором Академії за рекомендацією Вченої ради факультету з числа науково-педагогічних працівників факультету, які мають вчене звання доцента, професора і науковий ступінь.

4.13.12. Начальник (декан) факультету діє на підставі Положення про факультет та видає розпорядження, що стосуються діяльності факультету. Розпорядження начальника (декана) є обов'язковими для виконання всіма працівниками факультету і можуть бути скасовані ректором Академії. Ректор Академії скасовує розпорядження начальника (декана), які суперечать чинному законодавству, Статутові Академії чи завдають шкоди інтересам Академії.

4.13.13. Колегіальним органом факультету є Вчена рада факультету.

4.13.14. Вчену раду факультету очолює її голова - начальник (декан) факультету. До складу Вченої ради факультету входять за посадами заступники начальника (декана), начальники (завідувачі) кафедр, керівники органів самоврядування факультету, керівники органів студентського самоврядування факультету, а також виборні представники, які представляють науково-педагогічних і наукових працівників і обираються з числа професорів, докторів наук, виборні представники, які представляють інших працівників факультету і працюють на постійній основі, виборні представники з числа осіб, які навчаються на факультеті, відповідно до квот, визначених у Статуті Академії. При цьому не менш як 75 відсотків загальної чисельності складу Вченої ради факультету мають становити науково-педагогічні і наукові працівники факультету і не менш як 10 відсотків - виборні представники з числа осіб, які навчаються на факультеті.

Виборні представники обираються органом громадського самоврядування факультету за поданням структурних підрозділів, у яких вони працюють, а виборні представники з числа осіб, які навчаються на факультеті, - вищим органом студентського (курсантського) самоврядування факультету.

4.13.15. До компетенції Вченої ради факультету входить:

визначення загальних напрямів діяльності факультету;

обрання на посаду шляхом таємного голосування викладачів, старших викладачів, доцентів, начальника (декана) факультету;

ухвалення навчальних програм та навчальних планів;

вирішення питань організації навчально-виховного процесу на факультеті.

4.13.16. Рішення Вченої ради факультету вводяться в дію розпорядженнями начальника (декана) факультету. Рішення Вченої ради факультету може бути скасовано Вченою радою інституту або Вченою радою Академії.

4.13.17. Кафедра Академії є базовим структурним підрозділом Академії, що проводить навчально-виховну і методичну діяльність з однієї або кількох споріднених спеціальностей, спеціалізацій чи навчальних дисциплін і здійснює наукову, науково-дослідну та науково-технічну діяльність за певним напрямом.

4.13.18. Кафедра створюється рішенням МВС за поданням Вченої ради Академії за умови, якщо до її складу входить не менше ніж п'ять науково-педагогічних працівників, для яких кафедра є основним місцем роботи, і не менше ніж три з яких мають науковий ступінь або вчене звання.

4.13.19. Керівництво кафедрою здійснює начальник (завідувач), який обирається на цю посаду за конкурсом Вченою радою Академії строком на сім років. Із завідуючим кафедрою укладається контракт.

4.13.20. Юридичний ліцей (далі - ліцей) є структурним підрозділом Академії, діяльність якого спрямована на здобуття ліцеїстами повної загальної середньої освіти з поглибленою юридичною та посиленою фізичною підготовкою і правоохоронною профорієнтацією, забезпечення соціального захисту дітей, батьки яких - працівники органів внутрішніх справ - загинули, померли чи стали інвалідами I групи при виконанні службових обов'язків з охорони громадського порядку і громадської безпеки, боротьби зі злочинністю; дітей-сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків, із сімей працівників органів внутрішніх справ, а також обдарованих дітей-сиріт, які залишилися без піклування батьків.

4.13.21. Керівництво ліцеєм здійснює начальник ліцею, який призначається на посаду і звільняється з посади ректором Академії.

4.13.22. Структура ліцею, функціональні права та обов'язки начальника ліцею визначаються ректором Академії і Положенням про юридичний ліцей.

4.14. Академія може мати у своєму складі підготовчі відділення (підрозділи), підрозділи перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів, лабораторії, навчально-методичні кабінети, центри (комп'ютерні, інформаційні, навчально-наукові) та полігони, навчально-виробничі та творчі майстерні, навчально-дослідні господарства, виробничі структури, видавництва, спортивні комплекси, заклади культурно-побутового призначення та інші підрозділи, діяльність яких не заборонена законодавством.

Розділ V. ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ТА ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ТА ІНШОГО МАЙНА АКАДЕМІЇ

5.1. За Академією з метою забезпечення її діяльності, передбаченої цим Статутом, МВС, органи державної влади та органи місцевого самоврядування закріплюють на правах оперативного управління будівлі, споруди, майнові комплекси, обладнання, а також інше необхідне майно. Надходження від використання цього майна належать Академії на праві оперативного управління в межах, визначених законодавством.

5.2. Академія самостійно розпоряджається надходженнями, одержаними від надання дозволених законодавством платних послуг.

5.3. Майно Академії, що забезпечує її статутну діяльність, не може бути предметом застави.

5.4. Фінансування Академії здійснюється за рахунок коштів державного бюджету.

5.5. На покриття видатків, пов'язаних з наданням платних послуг та видатків незабезпечених загальним фондом державного бюджету, спрямовуються кошти спеціального фонду, сформованого за рахунок:

коштів, одержаних за підготовку, перепідготовку, атестацію, підвищення кваліфікації кадрів та надання інших платних послуг відповідно до укладених договорів;

коштів, одержаних за виконання науково-дослідних робіт (послуг) на замовлення юридичних та фізичних осіб;

надходжень від надання в користування або в оренду приміщень, споруд, обладнання тощо;

добровільних внесків і пожертвувань;

інших джерел, не заборонених законодавством.

5.6. Оплата праці в Академії здійснюється згідно з Кодексом законів про працю України, законами України, нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України, а також відомчими нормативно-правовими актами МВС, Міністерства освіти і науки.

5.7. Кошти, матеріальні цінності та нематеріальні активи, що надходять Академії безкоштовно у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань юридичних і фізичних осіб, у тому числі нерезидентів, для здійснення освітньої, наукової, виховної, оздоровчої, спортивної, культурної діяльності, зміцнення матеріально-технічної бази, не вважаються прибутком і не оподатковуються.

Розділ VI. ПОРЯДОК ЗВІТНОСТІ, КОНТРОЛЮ ЗА ЗДІЙСНЕННЯМ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

6.1. Академія складає затверджені форми місячної, квартальної та річної звітності, які подає до МВС, органів Державного казначейства України, Державної податкової служби, Державного комітету статистики, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", інших нормативно-правових актів. При цьому всі примірники фінансового звіту мають однакову юридичну силу.

6.2. Ректор та керівник фінансового підрозділу (головний бухгалтер) несуть персональну відповідальність за достовірність бухгалтерської та статистичної звітності.

6.3. Керівник фінансового підрозділу (головний бухгалтер) Академії здійснює постійний контроль за додержанням порядку ведення бухгалтерського обліку.

6.4. Аудит фінансової діяльності Академії проводиться згідно з чинним законодавством України.

6.5. Внутрішній контроль за здійсненням фінансово-господарської діяльності Академії проводиться щорічно в строки, визначені наказом ректора Академії.

6.6. Зовнішній контроль за здійсненням фінансово-господарської діяльності Академії проводиться МВС, Рахунковою палатою та іншими органами державної влади в строки, визначені законодавством України.

Розділ VII. КОНЦЕПЦІЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

7.1. Концепція освітньої діяльності Академії розробляється Вченою радою і погоджується з МВС та Міністерством освіти і науки.

7.2. Освітня діяльність Академії ґрунтується на концептуальних засадах державної політики у сфері розвитку освіти.

7.3. Основні цілі:

модернізація освітньої діяльності в контексті вимог і принципів Болонської декларації;

відтворення інтелектуального потенціалу держави;

забезпечення сфер правоохоронної та правозастосувальної діяльності кваліфікованими фахівцями;

удосконалення навчально-методичної роботи, створення умов для стимулювання підготовки підручників, навчальних посібників, іншої методичної літератури, сучасних за змістом та формою;

розширення діяльності Академії у сфері підвищення кваліфікації та перепідготовки фахівців;

створення мережі довузівської підготовки молоді;

підвищення рівня науково-педагогічного та наукового потенціалу Академії шляхом вдосконалення їх підготовки;

спрямування науково-дослідної роботи в Академії на задоволення потреб навчального процесу;

забезпечення розвитку наукової та інноваційної діяльності;

формування моральних принципів і норм поведінки особистості;

вирішення проблем оновлення та розширення матеріально-технічної бази Академії.

7.4. Освітня діяльність ґрунтується на принципах:

використання стандартів вищої освіти як обов'язкового мінімуму змісту освіти та навчання;

відповідності рівня освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки випускників вимогам суспільного поділу праці;

ступеневої підготовки фахівців;

багатопрофільності;

становлення демократичної системи навчання;

задоволення освітніх потреб осіб, що навчаються, відповідно до їх інтересів, здібностей та потреб суспільства;

випереджувального інноваційного розвитку освіти;

мобільності підготовки фахівців щодо задоволення вимог замовника та ринку праці, особистісної орієнтації освіти;

інтеграції до європейського та світового освітніх просторів;

моніторингу якості освіти, забезпечення його прозорості, сприяння розвитку громадського контролю.

7.5. Зміст освіти, терміни і форми навчання визначаються Вченою радою Академії за погодженням з МВС, іншими замовниками та відповідно до вимог освітньо-професійних програм підготовки фахівців за ліцензованими спеціальностями, кваліфікаційними вимогами, структурно-логічною схемою підготовки, навчальними програмами дисциплін, іншими нормативними документами МВС, Міністерства освіти і науки.

7.6. Освітня діяльність Академії вільна від втручання політичних партій, громадських та релігійних об'єднань. Виховна робота здійснюється в процесі поєднання навчальної, методичної, наукової та службової діяльності особового складу Академії.

Розділ VIII. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

8.1. Академія має право здійснювати міжнародне співробітництво, укладати договори про співробітництво, встановлювати прямі зв'язки з вищими навчальними закладами іноземних держав, міжнародними організаціями, фондами тощо відповідно до чинного законодавства України та в порядку, встановленому МВС.

8.2. Головними напрямами міжнародного співробітництва Академії є:

участь у програмах двостороннього та багатостороннього міждержавного обміну курсантами, студентами, слухачами, ад'юнктами, докторантами, науково-педагогічними та науковими працівниками;

проведення спільних наукових досліджень;

організація міжнародних конференцій, симпозіумів, конгресів та інших заходів;

участь у міжнародних освітніх та наукових програмах;

надання послуг, пов'язаних із здобуттям вищої та післядипломної освіти, іноземним громадянам в Україні;

відрядження за кордон науково-педагогічних кадрів для викладацької та наукової роботи відповідно до міжнародних договорів України, МВС, а також прямих договорів Академії з іноземними партнерами.

8.3. Зовнішньоекономічна діяльність Академії здійснюється відповідно до чинного законодавства України шляхом укладення договорів з іноземними юридичними та фізичними особами.

8.4. Основними видами зовнішньоекономічної діяльності Академії є:

організація фахової підготовки і стажування слухачів, курсантів, студентів, ад'юнктів, докторантів;

провадження освітньої діяльності, пов'язаної з навчанням іноземних студентів, а також підготовка наукових кадрів для іноземних держав;

проведення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт на замовлення іноземних юридичних та фізичних осіб;

реалізація спільних з іноземними партнерами проектів тощо.

8.5. Валютні та матеріальні надходження від зовнішньоекономічної діяльності Академії використовуються Академією самостійно для забезпечення виконання статутних завдань.

Розділ IX. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ АКАДЕМІЇ

9.1. Пропозиції щодо внесення змін і доповнень до Статуту Академії можуть бути внесені МВС, ректором Академії, Наглядовою радою Академії, Вченою радою Академії.

9.2. Рішення про внесення змін та доповнень до Статуту за поданням Вченої ради приймається Конференцією трудового колективу Академії, якщо за це проголосує більшість присутніх на Конференції трудового колективу делегатів шляхом відкритого голосування.

9.3. Зміни та доповнення до Статуту Академії погоджуються і затверджуються в тому ж порядку, що й сам Статут.

9.4. Зміни та доповнення до Статуту Академії набувають чинності з дня їх державної реєстрації.

Розділ X. ПОРЯДОК РЕОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЛІКВІДАЦІЇ АКАДЕМІЇ

10.1. Ліквідація та реорганізація (злиття, приєднання, поділ, перетворення) Академії здійснюються згідно з законодавством України.

 

Опрос