Идет загрузка документа (50 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Примерная форма договора на делегирование полномочий относительно осуществления функций заказчика по проведению ремонтно-реставрационных работ на объектах Государственного историко-архитектурного заповедника "Хотинська фортеця"

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 15.11.2011

Примірна форма договору N _____
на делегування повноважень щодо здійснення функцій замовника з проведення ремонтно-реставраційних робіт на об'єктах Державного історико-архітектурного заповідника "Хотинська фортеця"

м. Київ

"___" ____________ 2011 року

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, що іменується надалі "Головний розпорядник коштів", в особі заступника Міністра _________________, який діє на підставі Положення про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, затвердженого Указом Президента України від 31.05.2011 N 633/2011, та наказу Мінрегіону від ____________ N ___ з одного боку і Державний історико-архітектурний заповідник "Хотинська фортеця", що іменується надалі "Розпорядник бюджетних коштів нижчого рівня", в особі директора заповідника Михайлини Любомира Павловича, який діє на підставі Положення про заповідник, з другого боку, уклали цей договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. "Головний розпорядник коштів", відповідно до підпункту 2 пункту 1 розпорядження Кабінету Міністрів України від 25.07.2011 N 748-р "Про передачу деяких бюджетних призначень, передбачених у 2011 році Міністерству фінансів", Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для паспортизації, інвентаризації та реставрації пам'яток архітектури, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.03.2011 N 332, та наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України "Про забезпечення проведення у 2011 році ремонтно-реставраційних робіт на об'єктах Державного історико-архітектурного заповідника "Хотинська фортеця" від ____________ N ___ делегує, а "Розпорядник бюджетних коштів нижчого рівня" приймає на себе функції щодо проведення процедур закупівель робіт та укладення державних договорів з проведення у 2011 році ремонтно-реставраційних робіт на об'єктах Державного історико-архітектурного заповідника "Хотинська фортеця" за рахунок коштів бюджетної програми "Паспортизація, інвентаризація та реставрація пам'яток архітектури" і організації контролю за виконанням зазначених робіт.

1.1.1. "Розпорядник бюджетних коштів нижчого рівня" у сфері забезпечення виконання підрядних ремонтно-реставраційних робіт на об'єктах Державного історико-архітектурного заповідника "Хотинська фортеця":

1) забезпечує здійснення процедури закупівель товарів, робіт і послуг за рахунок коштів державного бюджету, необхідних для виконання підрядних робіт відповідно до вимог Закону України "Про здійснення державних закупівель" (із змінами і доповненнями) та Загальних умов укладання та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 N 668, і інших нормативно-правових актів;

2) укладає договори на проведення підрядних робіт;

3) здійснює перевірки та приймання облікових документів при проведенні підрядних робіт (типові форми N КБ-2в, N КБ-3), поданих підрядними організаціями при виконані підрядних робіт, поставлену продукцію, надані послуги;

4) бере участь у складанні актів на приховані роботи;

5) веде облік виконаних робіт та здійснює контроль за витрачанням кошторисного ліміту по відповідній структурі підрядних робіт;

6) здійснює у встановленому порядку оплату виконаних підрядних ремонтно-реставраційних робіт на об'єктах Державного історико-архітектурного заповідника "Хотинська фортеця", виконаних відповідно до Плану, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від ____________ N ___, на підставі прийнятих актів виконаних робіт.

7) забезпечує здійснення в установленому порядку технічного нагляду за виконанням підрядних робіт, у тому числі на відповідність обсягу, вартості та якості виконання цих робіт затвердженій науково-проектній документації, вимогам державних будівельних норм, стандартів, технічних умов, інших нормативно-правових актів;

8) забезпечує здійснення науково-технічного супроводу та авторського нагляду;

9) забезпечує відповідно до чинного законодавства України прийняття об'єктів в експлуатацію за обов'язковою участю представника "Головного розпорядника коштів";

10) приймає від підрядника за актом законсервовані об'єкти та здійснює заходи зі збереження незавершеного об'єкта будівництва;

11) веде бухгалтерський, оперативний та статистичний облік;

12) здійснює інші функції, передбачені нормативно-правовими актами, з виконання функцій замовника будівництва.

2. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ КОШТІВ

2.1. "Головний розпорядник коштів" контролює виконання "Розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня" делегованих йому функцій.

2.2. "Розпорядник бюджетних коштів нижчого рівня" надає "Головному розпоряднику коштів" завірені в установленому порядку копії:

- перших аркушів науково-проектної документації з погодженням відповідних органів;

- зведених кошторисних розрахунків;

- позитивних експертних висновків ДП "Укрдержбудекспертизи";

- дозволів на виконання будівельних робіт та ремонтно-реставраційних робіт;

- титулів будов;

- договорів з виконавцями робіт;

- планів-графіків виконання робіт на поточний рік.

2.3. "Розпорядник бюджетних коштів нижчого рівня" подає "Головному розпоряднику коштів" звіти про використання коштів бюджетної програми в розрізі об'єктів щомісяця не пізніше ніж до 3 числа місяця, що настає за звітним, та про виконання паспорта бюджетної програми щопівроку, у терміни, визначені для фінансової звітності за встановленими формами.

2.4. "Розпорядник бюджетних коштів нижчого рівня" забезпечує складання та подання "Головному розпоряднику коштів" та Державній казначейській службі України фінансової та бюджетної звітності відповідно до форм і термінів, визначених законодавством.

3. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. "Головний розпорядник коштів" забезпечує фінансування "Розпорядника бюджетних коштів нижчого рівня" по мірі надходження бюджетних коштів протягом 2011 року.

3.2. "Розпорядник бюджетних коштів нижчого рівня" використовує надані йому кошти для оплати робіт з проведення у 2011 році ремонтно-реставраційних робіт на об'єктах Державного історико-архітектурного заповідника "Хотинська фортеця", виконаних відповідно до укладених договорів та прийнятих в установленому порядку.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань по цьому договору "Головний розпорядник коштів" та "Розпорядник бюджетних коштів нижчого рівня" несуть відповідальність згідно із законодавством.

"Головний розпорядник коштів" не несе відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань у разі затримки або відсутності фінансування з державного бюджету чи не проведення Державною казначейською службою платежів.

4.2. Підставою для звільнення від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань, передбачених договором, є дія непереборної сили (форс-мажорні обставини).

4.3. Сторона, яка внаслідок форс-мажорних обставин не може виконати зобов'язання за цим договором, зобов'язана повідомити про це іншу сторону протягом десяти днів з моменту виникнення цих обставин. Несвоєчасне повідомлення про наявність обставин, які перешкоджають виконанню договірних зобов'язань, не звільняє сторону від відповідальності та виконання зобов'язань за договором.

5. ІНШІ УМОВИ

5.1. Внесення змін або доповнень до цього договору оформлюється додатковою угодою.

5.2. Договір складено у двох примірниках - по одному для кожної із сторін, і які мають однакову юридичну силу.

6. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Термін дії цього договору встановлюється з моменту підписання та діє до 31 грудня 2011 року.

7. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

"Головний розпорядник коштів":

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

Україна, 01601, м. Київ, вул. Велика Житомирська, 9

"Розпорядник бюджетних коштів нижчого рівня":

Державний історико-архітектурний заповідник "Хотинська фортеця"

__________________________________________

Від
"Головного розпорядника коштів":

Від
"Розпорядника бюджетних коштів нижчого рівня":

Заступник Міністра

Директор Державного історико-архітектурного заповідника "Хотинська фортеця"

____________

Л. П. Михайлина

"___" ____________ 2011 року

"___" ____________ 2011 року

М. П.

М. П.

Опрос