Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Примерный договор о направлении на учебу студентов, стажировку аспирантов и научных и научно-педагогических работников в ведущие высшие учебные заведения и научные учреждения за рубежом высшими учебными заведениями III - IV уровня аккредитации

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 15.11.2011

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР
про направлення на навчання студентів, стажування аспірантів та наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном вищими навчальними закладами III - IV рівня акредитації

      __________________________________________________________________________________
                                                                     (повна назва вищого навчального закладу)
в особі ______________________________________________________________________________,
                                          (посада, прізвище, ім'я та по батькові керівника вищого навчального закладу)
що діє на підставі Статуту навчального закладу (далі - Університет (Інститут/Академія), з однієї сторони, і
_____________________________________________________________________________________
                                                                    (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи)
_____________________________________________________________________________________
(далі - Студент (Аспірант/Працівник), з іншої сторони (далі - сторони), уклали цей Договір про таке.

Предмет Договору

   1. Університет бере на себе зобов'язання за рахунок бюджетних коштів, одержувачем яких є Університет, організувати проходження навчання (стажування) Студента (Аспірант/Працівник), який відповідно до Положення про навчання студентів та стажування аспірантів, наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. N 411, за рішенням конкурсної комісії відібраний для проходження навчання (стажування) з метою підвищення рівня теоретичної та практичної підготовки в
______________________________________________________________________________________
                                   (повна назва вищого навчального закладу країни проходження навчання (стажування))
(далі - Закордонний навчальний заклад) за напрямом ________________________________________
____________________________________________________________________________________ із
загальним строком проходження навчання (стажування)
з __________________ по _______________________.

Обов'язки Університету

      2. Направити Студента (Аспірант/Працівник) ____________________________ для проходження навчання (стажування).

     3. Забезпечити відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для навчання, стажування, підвищення кваліфікації студентів, аспірантів, науково-педагогічних та педагогічних працівників за кордоном, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2011 р. N 546, оплату з:
     харчування, у сумі ________________________________________________________;
     проживання, у сумі _________________________________________________________________;
навчання (стажування), у сумі ___________________________________________________________;

інші послуги, а саме __________________________________________________________________, у
сумі _____________________________________________________________________ на відкритий
Студентом (Аспірант/Працівник) розрахунковий рахунок.

4. Установлювати строки подання Студентом (Аспірант/Працівник) документів, необхідних для організації направлення, розміщення та навчання (стажування) Студента (Аспірант/Працівник) у Закордонному навчальному закладі.

5. Надавати практичну допомогу при оформленні документів, пов'язаних із навчанням (стажуванням) і організацією виїзду за кордон Студента (Аспірант/Працівник).

6. Вимагати від Студента (Аспірант/Працівник) під час проходження навчання (стажування) виконання усіх правил та вимог, що встановлені Закордонним навчальним закладом, до якого його направлено.

7. Затверджувати індивідуальний план навчання (стажування) Студента (Аспірант/Працівник) у вищому навчальному закладі на період його навчання (стажування) за кордоном та зараховувати в навчальний план Університету прослухані Студентом (Аспірант/Працівник) у навчальному закладі дисципліни, якщо зміст дисципліни збігається з обсягом кредитів не менш як на 75 відсотків.

8. Встановлювати строк та форму подання Студентом (Аспірант/Працівник) інформації про результати його поточного навчання (стажування) з метою здійснення контролю за виконанням Студентом (Аспірант/Працівник) договірних зобов'язань.

9. Інформувати Студента (Аспірант/Працівник) про права та обов'язки сторін, правила та вимоги щодо навчання (стажування).

Обов'язки Студента (Аспірант/Працівник)

10. Своєчасно надати всі необхідні документи для організації навчання (стажування).

11. Оформити за рахунок власних коштів в установленому законодавством порядку страховий поліс на строк перебування за кордоном.

12. Відкрити розрахунковий рахунок для перерахування коштів відповідно до пункту 3 цього Договору.

13. Вчасно прибути до місця навчання (стажування) у м. __________________.

14. Протягом 15 днів з дня перетину кордону країни перебування, в якій розташований Закордонний навчальний заклад, встати на консульський облік.

15. Протягом 30 днів після початку навчання (стажування) в Закордонному навчальному закладі подати Університету затверджену Закладом програму проходження навчання (стажування).

16. Подавати Університету проміжні та підсумковий звіти за результатами навчання (стажування) у строки та за формою, встановлені Університетом.

17. Забезпечити під час проходження навчання (стажування) дотримання законодавства країни перебування.

18. Успішно пройти навчання (стажування) за відповідними навчальними програмами та за індивідуальним планом навчання (стажування) у строки, визначені цим Договором.

19. Протягом 20 календарних днів після закінчення строку проходження навчання (стажування) повернутися до України та забезпечити продовження навчання (стажування) до повного його закінчення та отримання відповідного документа про здобутий рівень освіти та укласти контракт з Університетом щодо наукової співпраці з ним протягом трьох років на умовах, визначених Університетом.

20. Протягом 20 днів після завершення навчання (стажування) та прибуття в Україну подати Університету:

1) копії усіх документів з перекладом на державну мову, що підтверджують проходження навчання (стажування) в Закордонному навчальному закладі;

2) звіт про результати проходження навчання (стажування) за формою, встановленою Університетом.

21. Вимагати від Університету виконання ним своїх зобов'язань за цим Договором.

Відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання зобов'язань

22. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором сторони несуть відповідальність згідно із законодавством.

23. У разі невиконання або неналежного виконання Студентом (Аспірант/Працівник) умов цього Договору, зокрема в частині проходження навчання (стажування) в повному обсязі, передбаченому навчальним або індивідуальним планом, Студент (Аспірант/Працівник) в обов'язковому порядку протягом 30 днів сплачує всю суму витрат, які фактично понесені Університетом, з моменту отримання ним письмової вимоги Університету.

У разі коли причиною невиконання умов цього Договору з боку Студента (Аспірант/Працівник) стали обставини непереборної сили, за рішенням Університету Студент (Аспірант/Працівник) може бути звільнений від відшкодування витрат, понесених Університетом.

24. Університет не несе відповідальності за невиконання власних зобов'язань за Договором, якщо таке невиконання сталося з вини Закордонного навчального закладу або у зв'язку з прийняттям нормативно-правових актів, що змінили умови, встановлені цим Договором, будь-яка із сторін не погоджується про внесення відповідних змін до Договору.

Термін дії Договору

25. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до повного виконання сторонами передбачених ним зобов'язань.

26. Цей Договір укладений українською мовою в двох примірниках, що мають однакову юридичну силу та зберігаються по одному примірнику у кожної із сторін.

27. Зміни до цього Договору можуть бути внесені за взаємною згодою сторін шляхом оформлення відповідних додатків до Договору.

28. Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням умов цього Договору і не врегульовані ним, регламентуються згідно із законодавством.

Юридичні адреси сторін

____________

Опрос