Идет загрузка документа (132 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Решение относительно присуждения научной степени доктора (кандидата) наук

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 25.10.2011

Рішення щодо присудження
наукового ступеня доктора (кандидата) наук

     Спеціалізована вчена рада ____________________________________________________________
                                                                                   (шифр ради, повне найменування наукової установи чи вищого
_____________________________________________________________________ прийняла рішення
   навчального закладу III або IV рівня акредитації, підпорядкування (у родовому відмінку), місто)
щодо присудження наукового ступеня доктора (кандидата)
                                  ______________________________________________ наук
                                                                                                     (галузь)
        _____________________________________________________________________________
                                                            (прізвище, ім'я, по батькові здобувача у давальному відмінку)
на підставі прилюдного захисту дисертації
"____________________________________________________________________________________"
                                                                                                       (назва дисертації)
у вигляді ___________________________________________________________________*/ з грифом
                              (на правах рукопису, опублікованої монографії) (таємно, для службового користування)
за спеціальністю _______________________________________________________________________
                                                                                  (шифр і назва наукової спеціальності за чинним переліком)
"___" ____________ 20__ року, протокол N ________.

_________________________________________________________________ 19__ року народження,
                                                                (прізвище, ім'я, по батькові здобувача)
громадянин __________________________________________________________________________,
                                                                         (вказується назва держави, громадянином якої є здобувач)
освіта вища: закінчив у ____________ році _________________________________________________
                                                                                                                          (найменування навчального закладу)
за спеціальністю __________________________.
                                                        (за дипломом)

     Наукові ступені і вчені звання (перелічуються у порядку їх присудження чи присвоєння за наявності):
кандидат ____________________________ наук з ______ року,
доцент (професор) кафедри ___________________ з ___________ року.

     Якщо здобувач закінчив аспірантуру (для кандидатів наук) чи докторантуру (для докторів наук), то вказується рік її закінчення, відомче підпорядкування та найменування вищого навчального закладу III або IV рівня акредитації, наукової установи, в якій вона діяла.

     Працює __________________ в _______________________________________________________
                                        (посада)                                                      (місце роботи, відомче підпорядкування, місто)
з _______ р. до теперішнього часу.

     Дисертація виконана у ______________________________________________________________.
                                                                         (найменування вищого навчального закладу III або IV рівня
                                                                        акредитації, наукової установи, відомче підпорядкування, місто)

     Науковий керівник (для кандидатів наук) або науковий консультант (для докторів наук)
_____________________________________________________________________________________
                                                                     (прізвище, ім'я, по батькові, науковий ступінь,
_____________________________________________________________________________________
                                                                           вчене звання, місце роботи, посада)

     Здобувач має _____ опублікованих праць за темою дисертації, з них ____ праць написано без співавторів, _____ монографій, _____ статей в наукових фахових виданнях, _____ авторських свідоцтв на винаходи, у тому числі (наводиться три праці для кандидатів наук і чотири найбільш значні праці - для докторів наук):
1. ___________________________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________________

     Офіційні опоненти:

_____________________________________________________________________________________
                                                      (прізвище, ім'я, по батькові, науковий ступінь за спеціальністю,
_____________________________________________________________________________________
                                                    вчене звання за спеціальністю (по кафедрі), місце роботи, посада)
дав ___________________________ відгук із зауваженнями: __________________________________.
                     (негативний, позитивний)                                                                                                (наводяться)

     На дисертацію та автореферат надійшли відгуки:
_____________________________________________________________________________________
                                                          (перелічуються всі відгуки з обов'язковим зазначенням місць роботи,
_____________________________________________________________________________________
                                                                    посад, наукових ступенів, вчених звань, прізвищ та ініціалів
_____________________________________________________________________________________
                                                             авторів відгуків, характеру відгуків (негативний чи позитивний) та
_____________________.
      критичних зауважень)

     У дискусії взяли участь члени спеціалізованої вченої ради:
_____________________________________________________________________________________
                                                      (прізвища, ініціали, наукові ступені, спеціальності, зауваження)
та присутні на захисті фахівці ____________________________________________________________
                                                                                                         (прізвища, ініціали, наукові ступені,
_________________________________.
        місця роботи, посади, зауваження)

     При проведенні таємного голосування виявилося, що із ____ членів спеціалізованої вченої ради, які взяли участь у голосуванні (з них ___ докторів наук за профілем дисертації),
проголосували:

За" _______ членів ради,
"Проти"_____ членів ради,
недійсних бюлетенів _____.


     Далі наводиться висновок спеціалізованої вченої ради з обґрунтуванням прийнятого рішення із зазначенням відповідності/невідповідності дисертації вимогам Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.03.2007 N 423. При негативному рішенні щодо присудження наукового ступеня висновок не наводиться і не приймається.

     На підставі результатів таємного голосування та прийнятого висновку спеціалізована вчена рада присуджує / не присуджує
_____________________________________________________________________________________
                                                           (прізвище, ім'я, по батькові здобувача у давальному відмінку)
науковий ступінь доктора/кандидата _________________________________________________ наук
                                                                                                                            (галузь)
за спеціальністю _______________________________________________________________________.
                                                                                     (шифр і назва спеціальності за переліком)

Головуючий на засіданні
спеціалізованої вченої ради

 
_____________
(шифр ради)

 
___________
(підпис)

 
___________________________
(прізвище, ініціали)

Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради

 
________________
(підпис)

 
_______________________________________
(прізвище, ініціали)

М. П.

"___" ____________ 20__ року

     Атестаційна справа зареєстрована у МОНмолодьспорті України під N _________________

     Затверджено рішення спеціалізованої вченої ради про присудження наукового ступеня доктора (кандидата) наук рішенням атестаційної колегії МОНмолодьспорту України від "   " ____________ 20__ року.

Видано диплом

________________________________________________________
                                          (серія, номер)

Начальник відділу

________________
(підпис)

________________________________________
(прізвище, ініціали)

Примітки:

   1. Номер справи, дату прийняття рішення атестаційною колегією МОНмолодьспорту України, серію та номер диплома проставляють у МОНмолодьспорті України.

     2. Відомості щодо грифа секретності (після позначки*/) наводять при необхідності.

Опрос