Идет загрузка документа (213 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Отчет о рассмотрении письменных обращений, заявлений и жалоб

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 26.09.2011
Утратил силу

Управління державної служби Головдержслужби України в
(АРК, областях, мм. Києві та Севастополі)
 

Форма 6
квартальна - до 1 числа місяця
наступного за звітним кварталом 

ЗВІТ
про розгляд письмових звернень, заяв і скарг

Всього надій-
шло звер-
нень
 

Письмові звернення: 

з них: 

колек-
тивні
 

кіль-
кість пов-
торних звер-
нень
 

Повторні звернення надішли від: 

Причини повторних звернень: 

Звернення за видами: 

Статус заявника: 

Звернення з питань роз'яснень за тематикою: 

Кіль-
кість звер-
нень, які розгля-
нуто з поруше-
нням встанов-
лених законо-
давст-
вом термі-
нів
 

Кіль-
кість звер-
нень, які направ-
лено за належ-
ністю з поруше-
нням термі-
нів
 

Кль-
кість скарг
 

Скарги надійшли на: 

заява 

пропо-
зиція
 

від грома-
дян
 

від юри-
дичних осіб
 

за дору-
ченням ГУДС України
 

від депу-
татів
 

від ОВВ 

від ОМС 

грома-
дян
 

юри-
дич-
них осіб
 

депу
татів
 

нена-
дання відпо-
віді
 

непов-
на відпо
відь
 

додат-
кове роз'яс-
нення з того ж самого питан-
ня
 

праців-
ників ТО ГУДС України
 

праців-
ників ОВВ
 

праців-
ників ОМС
 

особа, що потре-
бує соціаль-
ного захисту
 

держав-
ний службо-
вець
 

поса-
дова особа місце-
вого само-
вряду-
вання
 

інші кате-
горії
 

сис-
тема оп-
лати праці
 

поря-
док зараху-
вання окре-
мих періо-
дів роботи до стажу держав-
ної служби
 

права на призна-
чення пенсії держав-
ного служ-
бовця
 

запобі-
гання проя-
вам коруп-
ції
 

з інших питань 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Начальник Управління 

____________підпис______________ 

П. І. Б. 

1 = (2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7); 

9 = (10 + 11 + 12); 

1 = (16 + 20 + 21); 

9 = (13 + 14 + 15); 

1 = (22 + 23 + 24 + 25); 

16 = (17 + 18 + 19). 

Опрос