Идет загрузка документа (213 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Отчет о состоянии правовой работы

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 26.09.2011
Утратил силу

Управління державної служби Головдержслужби України в
(АРК, областях, мм. Києві та Севастополі)
 

Форма 4
квартальна - до 1 числа місяця
наступного за звітним кварталом 

ЗВІТ
про стан правової роботи

Порушення законодавства у діяльності ТО ГУДС 

Скасовані або визнані нечинними накази ТО ГУДС за результатами перевірки ГУДС та інших органів 

Виявлені за результатами перевірки ГУДС та інших органів порушення договірної та претензійно-позовної роботи 

Підвищення кваліфікації працівників юридичних служб 

Стажування працівників юридичних служб 

Структура і склад юридичних служб 

Прове-
дено семі-
нарів з право-
вих питань
 

Підготов-
лено мето-
дичних рекомен-
дацій
 

Кіль-
кість подань, про-
тестів проку-
рора
 

Кіль-
кість закон-
них скарг фізичних і юридич-
них осіб
 

Кіль-
кість рішень, постанов, ухвал судів про віднов-
лення юри-
дичних прав
 

Всього видано наказів 

з них: 

Всього дого-
ворів:
 

кіль-
кість пору-
шень дого-
вірної роботи
 

Всього судових справ: 

з них: 

Всього: 

у тому числі: 

Всього: 

у тому числі: 

Кіль-
кість управ-
лінь
 

Штатна чисель-
ність праців-
ників
 

Фак-
тично праців-
ників юридич-
них служб
 

Кіль-
кість вакант-
них посад
 

скасо-
вано
 

визнано нечин-
ними
 

вияв-
лено за резуль-
татами пере-
вірки ГУДС
 

вияв-
лено за резуль-
татами пере-
вірок інших органів
 

кіль-
кість пору-
шень претен-
зійно-
позов-
ної роботи
 

вияв-
лені за резуль-
татами пере-
вірки ГУДС
 

вияв-
лені за резуль-
татами пере-
вірки інших органів
 

у нав-
чаль-
них закла-
дах
 

у органах юстиції 

у ГУДС України 

в орга-
нах юсти-
ції
 

в інших органах 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

Начальник Управління 

____________підпис______________ 

П. І. Б. 

Опрос