Идет загрузка документа (48 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Примерный договор на выполнение (передачу) научно-технических работ

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 06.09.2011

Примірний договір N _______
на виконання (передачу) науково-технічних робіт

м. Київ 

"___" ____________ 201__ р. 

Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи - МНС України в особі першого заступника Міністра (прізвище, ім'я та по батькові), який діє на підставі Положення про Міністерство та затвердженого Галузевого тематичного плану науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, (далі - Замовник), з однієї сторони, і (найменування організації, установи, підприємства, його підпорядкування) В особі (посада, прізвище, ім'я та по батькові), який діє на підставі Положення (Статуту) (далі - Виконавець), з іншої сторони, уклали цей договір про наступне.

1. Предмет договору

1.1. Замовник доручає, а Виконавець бере на себе виконання науково-технічних робіт за темою:
_________________________________________________________________________(найменування
тематики науково-технічних робіт)
________________________________________________________ 

1.2. Наукові, технічні, економічні та інші вимоги до науково-технічної роботи, що є предметом договору, визначаються Технічним завданням, яке становить невід'ємну частину цього договору (додаток 1).

1.3. Зміст, терміни виконання основних етапів робіт визначаються Календарним планом робіт, який становить невід'ємну частину цього договору (додаток 2).

1.4. Приймання і оцінка виконання науково-технічних робіт здійснюється згідно з вимогами Технічного завдання та Календарного плану робіт.

2. Вартість робіт та порядок розрахунків

2.1. Загальна вартість робіт згідно з цим договором становить _______ тис. гривень (сума прописом). За виконану у ____ році згідно з цим договором науково-технічну роботу Замовник перераховує Виконавцеві у поточному році відповідно до Протоколу узгодження вартості науково-технічної роботи (додаток 3) ________________________ (сума прописом) гривень.

Планову калькуляцію кошторисної вартості робіт та розрахунки витрат за статтями наведено у додатку 4.

2.2. Замовник передбачає попередню оплату робіт у розмірі ________ від вартості робіт цього року за наявності коштів на реєстраційному рахунку МНС на термін, передбачений постановою Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2006 року N 1404 "Питання попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти".

2.2. Сума, визначена у договорі, та зобов'язання сторін підлягають відповідному коригуванню у разі зменшення бюджетних призначень.

2.3. Розрахунки з Виконавцем здійснюються поетапно відповідно до Календарного плану робіт на підставі актів здавання-приймання науково-технічних робіт за наявності необхідних документів, зазначених у пункті 3.3 договору.

Остаточний розрахунок проводиться після приймання та позитивної оцінки Замовником комплекту наукової продукції згідно з умовами договору, передачі спецобладнання і надання замовнику документів, які підтверджують розсипку друкованої продукції згідно з рознарядкою МНС.

2.4. Кошти Виконавцю перераховуються Замовником у встановленому порядку, у межах фактично отриманого фінансування.

2.5. У разі неприйняття Замовником зробленої Виконавцем роботи в цілому через невідповідність її Технічному завданню Виконавцю сплачується тільки вартість робіт, прийнятих Замовником.

2.6. Джерело фінансування науково-технічних робіт - кошти державного бюджету України.

3. Порядок здачі і приймання робіт

3.1. Перелік наукової, технічної та іншої документації, що підлягає оформленню і здачі Виконавцем Замовнику на окремих етапах виконання і після закінчення договору, визначається Технічним завданням та Календарним планом робіт, що становлять невід'ємну частину договору.

3.2. Передача оформленої у встановленому порядку документації за окремими етапами договору здійснюється із супроводжувальними документами Виконавця.

3.3. По завершенні робіт за етапом Виконавець подає Замовнику акт здавання-приймання науково-технічних робіт з додатком до нього:

комплект науково-технічної та звітної документації, передбаченої Технічним завданням, Календарним планом робіт та умовами договору;

анотований звіт (проміжний, заключний);

витяг з протоколу засідання науково-технічної ради Виконавця з висновком про відповідність виконаної роботи технічному завданню;

звіт про фактичне виконання кошторису витрат за етапом;

протокол комісії з приймання дослідних зразків (партій) створеної техніки;

дослідні зразки тощо.

3.4. Замовник протягом 15 робочих днів з дня отримання акта здавання-приймання науково-технічних робіт і звітних документів, що перелічені у пункті 3.3 цього договору, зобов'язаний надіслати Виконавцю підписаний акт здавання-приймання науково-технічних робіт або вмотивовану відмову під прийняття робіт.

3.5. У випадку вмотивованої відмови Замовника від прийняття робіт останнім складається перелік необхідних доопрацювань і термінів їх виконання, який надається Виконавцю, або сторонами виробляються інші рішення щодо завершення робіт.

3.6. У разі виникнення змін в обсягах наданого Замовнику фінансування вносяться зміни до Календарного плану робіт, кошторису витрат та розрахунків до нього.

4. Права та обов'язки сторін

4.1. Результати виконаної за договором науково-технічної роботи є власністю МНС з правами, що звідси випливають, з урахуванням того, що права винахідника охороняються патентним законодавством, а авторське право належить Виконавцю, який не має права використовувати результати досліджень без дозволу Замовника.

4.2. Виконавець може використовувати результати науково-технічної роботи для власних потреб з науковою метою, а для отримання прибутку - лише з дозволу Замовника.

4.3. Виконавець не має права змінювати розподіл коштів між статтями витрат планової калькуляції кошторисної вартості робіт (додаток 4) в межах узгодженої планової калькуляції без письмової згоди Замовника.

4.4. Замовник має право перевіряти фактичні витрати, а також використання наданих коштів за первинними документами бухгалтерського обліку Виконавця.

4.5. Виконавець при використанні результатів, отриманих під час реалізації договору (у друкованих виданнях, при демонстрації експонатів на виставках, ярмарках, у проспектах, рекламі та документації, пов'язаній із введенням зазначених результатів у господарській обіг) зобов'язаний зазначити, що робота виконувалась за рахунок бюджетних коштів.

4.6. Якщо у процесі виконання роботи з'ясується недоцільність подальшого проведення роботи, чи неминучість отримання негативного результату, чи відсутність у Замовника відповідних коштів для подальшого фінансування робіт, Замовник призупиняє її, письмово повідомивши про це Виконавця. У цьому випадку Виконавець має право отримати повний розрахунок за актами фактично виконаних робіт до дати призупинення роботи.

5. Відповідальність сторін

5.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим договором Виконавець та Замовник несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

5.2. Замовник не відповідає перед Виконавцем на несвоєчасне виконання грошових зобов'язань у разі затримки фінансування з Державного бюджету.

5.3. У разі порушення Виконавцем строків виконання зобов'язання з останнього стягується пеня у розмірі 0,1 % вартості послуг, з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад 30 днів - додатково стягується штраф у розмірі 7 % вказаної вартості.

5.4. Сплата штрафних санкцій, передбачених у пункті 5.3, не звільняє Виконавця від виконання своїх зобов'язань за договором.

5.5. Відповідальність сторін та інші взаємовідносини, не обумовлені цим договором, регламентуються нормами Цивільного та Господарського кодексів України.

6. Інші умови

6.1. Замовник і Виконавець частково або повністю звільняються від виконання своїх обов'язків за умови виникнення форс-мажорних обставин, передбачити які неможливо на час підписання договору, а саме: стихійне лихо, військові події, громадські заворушення, інші надзвичайні ситуації, рішення про секвестрування Державного бюджету та внесення інших змін до нього, які унеможливлюють подальше виконання цього договору.

6.2. Будь-які зміни і доповнення до договору оформляються додатковою угодою і підписуються двома сторонами.

6.3. Цей договір може бути розірваний за домовленістю сторін, яка оформляється додатковою угодою до цього договору, або у разі невиконання умов договору в порядку, встановленому чинним законодавством.

7. Термін дії договору

7.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до 31 грудня 201__року.

8. Юридичні адреси та реквізити сторін

8.1. Замовник:

Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, 01030, м. Київ, вул. О. Гончара, 55-а,

р/р N __________________ в ОПЕРУ ДКУ м. Києва МФО 820172

код ЄДРПОУ 00013528 КПКВ_____________, т/ф (044) 247-31-92

8.2. Виконавець:

______________________________________________________________________________________
(повна назва організації (установи), поштовий індекс, адреса, телефон, факс, банківські реквізити)
_____________________________________________________________________________________ 

8.3. Сторони зобов'язуються письмово повідомляти одна одну про зміну адреси або банківських реквізитів.

9. Додатки, що є невід'ємною частиною договору

9.1. Технічне завдання на науково-технічну роботу (додаток 1).

9.2. Календарний план виконання науково-технічної роботи (додаток 2).

9.3. Протокол узгодження вартості науково-технічної роботи (додаток 3).

9.4. Планова калькуляція кошторисної вартості робіт та розрахунки до неї (додаток 4).

Виконавець: 

Замовник: 

Керівник організації - виконавця робіт

(підпис) ініціали, прізвище 

Перший заступник Міністра України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи

(підпис) ініціали, прізвище 

_____________ 201__ р.
М. П. 

_____________ 201__ р.
М. П. 

Опрос